Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus plus

Program ERASMUS pozwala studentom Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na odbycie jednego semestru studiów za granicą. Na stypendium mogą wyjechać studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. Program jest otwarty dla wszystkich studentów UJ bez względu na ich obywatelstwo, jednakże obywatele niektórych krajów będą musieli pozyskać wizę pozwalającą im na studia w krajach EU.

 • zdobędziesz międzynarodowe doświadczenie i poszerzysz horyzonty,
 • poznasz inny system studiów, inne metody nauczania i nowe perspektywy naukowe,
 • będziesz mieć szansę na zrealizowanie oryginalnego projektu badawczego do swojej pracy dyplomowej,będziesz mieć dostęp do świetnie wyposażonych bibliotek, najbardziej aktualnych naukowych baz danych oraz centrów badawczych,
 • zdobędziesz dostęp do międzynarodowych specjalistów z różnych dziedzin naukowych, co ma duże znaczenie biorąc pod uwagę interdyscyplinarny charakter naszych studiów w IAiSP,
 • będziesz mieć niepowtarzalną szansę nie tylko studiowania w języku obcym, ale też nauczenia się kolejnego języka obcego, co dodatkowo zwiększy Twoje szanse na rynku pracy.
 • spotkasz wielu interesujących ludzi różnych narodowości, budując sieć znajomości i ciekawych kontaktów,
 • staniesz się bardziej kosmopolityczny i otwarty na inne kultury,
 • zdobędziesz samodzielność, zyskasz pewność siebie, która sprawia, że samodzielne podróżowanie nie będzie dla Ciebie wyzwaniem, staniesz się mobilnym, otwartym i elastycznym obywatelem świata.
 • zdobędziesz dodatkowe doświadczenie, znacznie wzbogacając swoje portfolio, na co bez wątpienia zwróci uwagę twój przyszły pracodawca – potwierdzają to badania i statystki: 
 • Magazyn Forbes pisze: „o przewadze erasmusów [na rynku pracy] decydują kompetencje i umiejętności, których nabywają podczas międzynarodowych wojaży (nie zawsze bezpośrednio związane z wykonywanym zawodem).” Cały artykuł przeczytasz na stronie Forbes.pl: "Erasmus gwarantem pracy"
 • Z opublikowanego w 2019 roku Erasmus Impact Study wynika, że studenci, którzy zdecydowali się na udział w programie lepiej radzę sobie w miejscu pracy i są częściej zadowoleni z miejsca pracy (23%) w porównaniu do osób, które nie uczestniczyły w programie (15%). Przeczytaj raport.

 • studenci IAiSP studiów pierwszego i drugiego stopnia,
 • osoby, które posiadają obywatelstwo inne niż polskie, w tym studenci niebędący obywatelami ani krajów członkowskich UE, ani i kandydujących do członkostwa,
 • wnioski warunkowo mogą składać studenci I roku studiów pierwszego stopnia, pod warunkiem, że wyjazd na stypendium nastąpi na II roku studiów (licencjackich) oraz jeśli zaliczą 1 rok studiów. W przypadku niezaliczenia I roku student traci prawo do stypendium,
 • studenci III roku studiów pierwszego stopnia dopuszczeni są do kwalifikacji warunkowo: jeżeli student, któremu przyznano stypendium nie będzie kontynuował studiów w IAiSP na studiach II stopnia traci prawo do stypendium.

W ramach Programu Erasmus+ nasz Instytut współpracuje z 23 uniwersytetami w Europie. Dysponujemy 45 miejscami na wyjazdy studenckie między innymi na uniwersytety w: Austrii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwie, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Szwecji, Węgrzech oraz Włoszech. Pełną listę uczelni, z którymi mamy podpisane umowy, znajdziesz w dokumencie "lista uczelni partnerskich". Nie ma możliwości ubiegania się o wyjazd w ramach innej jednostki z innego Wydziału.

Rekrutacja do programu Erasmus ogłaszana jest przez Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ (DMWS) na przełomie stycznia i lutego. Zakwalifikowani studenci mogą wyjechać na wybraną uczelnię w I i II semestrze (lub na oba semestry) w kolejnym roku akademickim. Jeżeli pozostają wolne środki finansowe, zwykle na przełomie maja i czerwca ogłaszana jest rekrutacja uzupełniająca umożliwiająca wyjazdy w II semestrze rozpoczynającego się roku akademickiego.

Ogłoszenia dotyczące rekrutacji (termin składania dokumentów, spotkania informacyjne) znajdziecie w zakładce aktualności oraz na profilu facebook. Zanim wypełnicie dokumenty aplikacyjne, dobrze przemyślcie wybór uczelni zagranicznej. Przy podejmowaniu decyzji nie kierujcie się wyłącznie atrakcyjnością turystyczną kraju, ale sprawdźcie ofertę dydaktyczną danej uczelni pod kątem waszych zainteresowań i kierunku studiów. Koniecznie zapoznajcie się też z wymaganiami uczelni przyjmujących oraz dokładnie przeczytajcie Regulamin obowiązujący studentów IAiSP uczestniczących w programie.

Terminarz rekrutacji:

16.01. – 05.02.2023 r. – składanie wniosków w systemie USOSweb
06.02. – 19.02.2023 r. – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
20.02. – 26.02.2023 r. – procedura odwoławcza
27.02. – 05.03.2023 r. – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

Kryteria kwalifikacyjne Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na rok 2022/23

1. Średnia ocen uzyskana w czasie dotychczasowej nauki obliczona przez IAiSP UJ (1- 4 pkt.):

 • 4,0 – 4,24 - 1 pkt.
 • 4,25 – 4,49 - 2 pkt.
 • 4,50 – 4,74 – 3 pkt.
 • 4,75 – 5,0 – 4 pkt.

O stypendium mogą się ubiegać studenci IAiSP I i II stopnia, których średnia ze studiów w czasie dotychczasowej nauki w IAiSP nie jest niższa niż 4,0. * 

 2. Potwierdzenie znajomości języka obcego, w jakim prowadzone będą studia za granicą (skany certyfikatów           językowych lub poświadczenie o ukończonym lektoracie przesłane mailem na adres poczty elektronicznej           koordynatora Programu Erasmus IAiSP) (1-3 pkt.).

UWAGA: Na wszystkich uczelniach hiszpańskich wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego co najmniej na poziomie B1. 

 • B1 - 1 pkt
 • B2 - 2 pkt
 • C1 i powyżej - 3 pkt

3. List motywacyjny uwzględniający plany naukowe i zainteresowania kandydata, aktywność naukową, społeczną, kulturalną, istotną w kontekście wyboru uczelni zagranicznej (udokumentowaną zaświadczeniami). List motywacyjny powinien być w języku polskim oraz angielskim (1 - 5 pkt.).

Rekrutacja na program Erasmus+ wyjazdy na studia odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka i złożyć wniosek.

Kandydaci będą nominowani na wyjazd w oparciu o uzyskaną średnią, poziom kompetencji językowej, oraz argumentację przedstawioną w liście motywacyjnym.

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd zadecyduje komisja składająca się z Koordynatora Programu Erasmus IAiSP, Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych oraz Pełnomocnik Dziekana WSMiP ds. ogólnych w IAiSP.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają wpis warunkowy.

Warunkiem podpisania zgody na wyjazd dla studentów wyjeżdżających na zagraniczną uczelnię na semestr zimowy będzie zaliczenie roku akademickiego do 30 czerwca.

O stypendium mogą się ubiegać także osoby, które posiadają obywatelstwo inne niż polskie, w tym osoby nie będące obywatelami krajów członkowskich i kandydujących do UE.

Skład komisji kwalifikacyjnej:

 1. Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych 
 2. Koordynator Programu Erasmus IAiSP
 3. Pełnomocnik Dziekana WSMiP ds. ogólnych w IAiSP 

Jakich formalności muszę dopełnić przed wyjazdem na stypendim?

 • podpisz umowę o stypendium programu Erasmus+ w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych UJ,
 • wypełnij formularz danych bankowych i złóż go wraz z umową w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych UJ,
 • dostarcz kserokopię karty EKUZ,
 • dostarcz kserokopię dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (ubezpieczenie kosztów leczenia),
 • zrejestruj się w systemie Odyseusz,
 • dostarcz wpis na kolejny rok akademicki 2022/2023,
 • wypełnij test językowy OLS,
 • zarejestruj się w uczelni przyjmującej (terminy i dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji ustala uczelnia przyjmująca),
 • ustal program studiów i wypełnij formularz Learning Agreement (lub formularz wymagany przez uczelnię docelową) i złóż w sekretariacie IAiSP.
   

Wypełniony formularz Learning Agreement musi zostać podpisany przez koordynatora instytutowego najpóźniej do 31 października w wypadku wyjazdu na semestr zimowy i do 31 marca w wypadku wyjazdu na semestr letni. Niektóre uczelnie partnerskie wymagają wcześniejszego przesłania podpisanego przez instytutowego koordynatora programu Erasmus formularza Learning Agreement wraz z dokumentami rejestracyjnymi. Jeśli uczelnia, do której się wybierasz, tego właśnie wymaga, wówczas po akceptację Learning Agreement musisz się zgłosić co najmniej 3 tygodnie przed terminem ustalonym przez uczelnię przyjmującą.

Pamiętaj również, aby wypisać się z kursów w systemie USOS jeśli kursy te będziesz realizować na zagranicznej.

Uwaga: warunkiem podpisania zgody na wyjazd dla studentów wybierających się na uczelnię zagraniczną na semestr zimowy jest zaliczenie roku akademickiego do 30 czerwca.

Warunki zaliczenia i rozliczenia stypendium:

Podczas wyjazdu stypendialnego należy uzyskać taką liczbę punktów ECTS, która jest potrzebna do zaliczenia semestru lub roku (w wypadku wyjazdów dwusemestralnych) studiów w IAiSP, czyli odpowiednio 30 lub 60 punktów ECTS. Jeśli masz nadwyżkę punktów ECST zdobytą w poprzednich latach studiów, możesz zrealizować mniej punktów ECTS, jednak minimum to 20 punktów ECTS (do tej punktacji nie jest wliczana nauka języków obcych, np. lektorat z języka hiszpańskiego) w semestrze.

Kursy wybierane w uczelni goszczącej powinny mieć spójne efekty uczenia się z kursami obowiązkowymi przypisanymi do programu studiów w IAiSP. Może zachodzić konieczność zaliczenia części kursów w jednostce macierzystej w trybie eksternistycznym. Dokładnych informacji dot. wyboru przedmiotów i procedury zaliczania kursów udziela dr Monika Sawicka (monika.sawicka@uj.edu.pl) oraz Iwona Hodur (iwona.hodur@uj.edu.pl).

Formalności:

W ciągu miesiąca po powrocie ze stypendium musisz rozliczyć się w DMWS, składając następujące dokumenty:
 

 • Learning Agreement (jeśli doszło do zmian w trakcie pobytu na programie: Changes to Original Learning Agreement), Transcript of Records,
 • Zaświadczenie o długości pobytu uzyskane na uczelni przyjmującej.
 • Wypełnij ankietę on-line.

 
Rozlicz się w IAiSP UJ, składając na ręce koordynatora instytutowego podanie dot. rozliczenia wymiany zagranicznej oraz Transcript of Records (transkrypt ocen). Tylko na tej podstawie uzyskane oceny i zdobyte punkty ECTS wpisane zostaną do USOS.

Uwaga: Ze względu na okres wakacyjny rozliczenie wyjazdów w semestrze letnim będą rozliczane do 15 lipca każdego roku. Jeśli nie zdołasz rozliczyć się do 15 lipca napisz do DMWS i poproś o przedłużenie okresu rozliczenia do 15 września.

Czy jeśli wyjadę na stypendium na II lub III roku studiów, to muszę zrealizować kursy z kanonu?

Osoby, które rozpoczęły studia I stopnia na kierunku amerykanistyka lub latynoamerykanistyka w 2021 oraz w 2022 roku i:

 • wyjeżdżają na stypendium w czwartym semestrze studiów realizują program wg ścieżki międzynarodowej. Oznacza to realizację przedmiotów obowiązkowych przypisanych do semestru czwartego na III roku studiów (vide Program studiów)
 • wyjeżdżają na stypendium w szóstym semestrze studiów realizują przedmioty fakultatywne oraz język angielski (lektorat może być zaliczony na podstawie kursów zrealizowanych na wymianie w języku angielskim).

Pozostałe osoby są zobowiązane do eksternistycznego zaliczenia przedmiotów obowiązkowych, chyba że kursy realizowane przez nich na stypendium mają podobne efekty uczenia się. Decyzję o zaliczeniu danego kursu podejmuje Dyrektor ds. dydaktycznych po konsultacji z prowadzącym przedmiot w IAiSP. Realizacja kursów z kanonu w innym terminie niż wynikający z programu studiów jest możliwa jedynie pod warunkiem posiadania Indywidualnego Planu lub Programu Studiów.

Ze względu na konieczność uzyskania zbieżnych efektów uczenia się zaleca się wybór przedmiotów związanych z programem studiów realizowanych w IAiSP.

Czy jeśli w semestrze w którym wyjeżdżam na stypendium zapisałem się również na kursy prowadzone w IAiSP, to zostanę z nich automatycznie wypisany?

Najpóźniej dwa tygodnie przed wyjazdem należy złożyć w sekretariacie IAiSP pismo, w którym należy określić, które kursy będą realizowane w IAiSP, a z których student ma zostać wypisany.

Czy w czasie pobytu na stypendium można zmienić kursy wybrane przed wyjazdem i zadeklarowane w LAS?

Można. Należy to zrobić w części formularza LAS During the Mobility. Bez problemu można dodać nowe kursy. Zrezygnować z realizacji kursu można w uzasadnionych przypadkach, np., gdy kurs został odwołany lub na jego realizację nie zgodził się wykładowca lub koordynator programu Erasmus z uczelni goszczącej. Przy rezygnacji z kursu w formularzu zawsze należy podać powód rezygnacji. W przypadku rezygnacji z kursu należy w jego miejsce wybrać nowy kurs (lub kursy), którego realizacja da studentowi taką samą ilość punktów ECTS, jak kurs, z którego student zrezygnował. Każda zmiana kursu wymaga zgody i pisemnej akceptacji (podpisania formularza LAS) koordynatora programu Erasmus w IAiSP oraz koordynatora uczelni goszczącej.

Jak zaliczane są przedmioty zrealizowane podczas pobytu na stypendium?

Podstawą zaliczenia przedmiotów i przepisania odpowiedniej ilości punktów ECTS jest Transcript of Records. Jeśli treści zrealizowanych kursów pokrywają się z kursami obowiązkowymi realizowanymi w IAiSP, Dyrektor ds. dydaktycznych wraz z prowadzącym taki kurs mogą uznać taki kurs i przepisać ocenę oraz odpowiednią ilość punktów ECTS. W pozostałych przypadkach kursy realizowane na stypendium mogą zostać zaliczone jako kursy fakultatywne. W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor ds. dydaktycznych, po uwzględnieniu ilości zajęć, wymagań, czasochłonności kursu, etc. może zmienić liczbę punktów ECTS .

Czy można przedłużyć pobyt na stypendium?

Tak. Aby przedłużyć pobyt, należy uzyskać zgodę instytutowego koordynatora programu Erasmus w IAiSP oraz koordynatora z uczelni goszczącej. Przedłużenie takie jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy student wyjeżdża na semestr zimowy i chce przedłużyć swój pobyt na semestr letni. Pamiętać należy, że przedłużenie pobytu nie jest równoznaczne z przedłużeniem wypłaty stypendium. Otrzymanie stypendium na drugi semestr musi zostać potwierdzone przez DOSZ UJ.

Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ: dr Monika Sawicka (wybór kursów, Learning Agreement, liczba ECTS).

Sprawami administracyjnymi w Instytucie zajmuje się mgr Iwona Hodur iwona.hodur@uj.edu.pl.

Informacji na pytania dotyczące kwestii finansowych i formalnych (wysokość stypendiów, podpisywanie umów, ubezpieczenie) udzielają pracownicy DMWS.

Więcej na stronie: Erasmus plus UJ oraz Komisji Europejskiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron