Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus plus

​Czym jest Erasmus plus?

Program ERASMUS pozwala studentom Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na odbycie jednego semestru studiów za granicą. Na stypendium mogą wyjechać studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. Program jest otwarty dla wszystkich studentów UJ bez względu na ich obywatelstwo, jednakże obywatele niektórych krajów będą musieli pozyskać wizę pozwalającą im na studia w krajach EU.

​Dlaczego warto wyjechać w ramach programu Erasmus plus?

 • zdobędziesz międzynarodowe doświadczenie i poszerzysz horyzonty,
 • poznasz inny system studiów, inne metody nauczania i nowe perspektywy naukowe,
 • będziesz mieć szansę na zrealizowanie oryginalnego projektu badawczego do swojej pracy dyplomowej,będziesz mieć dostęp do świetnie wyposażonych bibliotek, najbardziej aktualnych naukowych baz danych oraz centrów badawczych,
 • zdobędziesz dostęp do międzynarodowych specjalistów z różnych dziedzin naukowych, co ma duże znaczenie biorąc pod uwagę interdyscyplinarny charakter naszych studiów w IAiSP,
 • będziesz mieć niepowtarzalną szansę nie tylko studiowania w języku obcym, ale też nauczenia się kolejnego języka obcego, co dodatkowo zwiększy Twoje szanse na rynku pracy.
 • spotkasz wielu interesujących ludzi różnych narodowości, budując sieć znajomości i ciekawych kontaktów,
 • staniesz się bardziej kosmopolityczny i otwarty na inne kultury,
 • zdobędziesz samodzielność, zyskasz pewność siebie, która sprawia, że samodzielne podróżowanie nie będzie dla Ciebie wyzwaniem, staniesz się mobilnym, otwartym i elastycznym obywatelem świata.
 • zdobędziesz dodatkowe doświadczenie, znacznie wzbogacając swoje portfolio, na co bez wątpienia zwróci uwagę twój przyszły pracodawca – potwierdzają to badania i statystki: 
 • Magazyn Forbes pisze: „o przewadze erasmusów [na rynku pracy] decydują kompetencje i umiejętności, których nabywają podczas międzynarodowych wojaży (nie zawsze bezpośrednio związane z wykonywanym zawodem).” (czytaj cały artykuł).

Kto może wyjechać?

 • studenci IAiSP studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studenci studiów doktoranckich oraz studenci I roku programu MA in Transatlantic Studies.
 • osoby, które posiadają obywatelstwo inne niż polskie, w tym studenci niebędący obywatelami ani krajów członkowskich UE, ani i kandydujących do członkostwa.
   

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają warunkowy wpis na studia.

​Dokąd można wyjechać?

W ramach Programu Erasmus+ nasz Instytut współpracuje z 22 uniwersytetami w Europie. Dysponujemy 45 miejscami na wyjazdy studenckie między innymi na uniwersytety w: Austrii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwie, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Szwecji, Turcji, Węgrzech oraz Włoszech. Pełną listę uczelni, z którymi mamy podpisane umowy, znajdziesz tutaj.

Jak wygląda proces rekrutacji?

Rekrutacja do programu Erasmus ogłaszana jest przez Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ (DMWS) na przełomie stycznia i lutego. Zakwalifikowani studenci mogą wyjechać na wybraną uczelnię w I i II semestrze (lub na oba semestry) w kolejnym roku akademickim. Jeżeli pozostają wolne środki finansowe, zwykle na przełomie września i października ogłaszana jest rekrutacja uzupełniająca umożliwiająca wyjazdy w II semestrze rozpoczynającego się roku akademickiego.

Ogłoszenia dotyczące rekrutacji (termin składania dokumentów, spotkania informacyjne) znajdziecie w zakładce aktualności oraz na profilu facebook. Zanim wypełnicie dokumenty aplikacyjne, dobrze przemyślcie wybór uczelni zagranicznej. Przy podejmowaniu decyzji nie kierujcie się wyłącznie atrakcyjnością turystyczną kraju, ale sprawdźcie ofertę dydaktyczną danej uczelni pod kątem waszych zainteresowań i kierunku studiów. Koniecznie zapoznajcie się też z wymaganiami uczelni przyjmujących oraz dokładnie przeczytajcie Regulamin obowiązujący studentów IAiSP uczestniczących w programie

Jakich formalności muszę dopełnić przed wyjazdem na stypendium?

Kryteria kwalifikacyjne Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na rok 2020/21

O stypendium mogą się ubiegać studenci IAiSP  I i II stopnia, studenci studiów doktoranckich oraz studenci Programu TAS, których średnia ze studiów w czasie dotychczasowej nauki w IAiSP nie jest niższa niż 4,0. * 

Kryteria:

 1. Średnia ocen uzyskana w czasie dotychczasowej nauki obliczona przez IAiSP UJ (MAX. 7 PKT),
 2. Potwierdzenie znajomości języka obcego, w jakim prowadzone będą studia za granicą (skany certyfikatów językowych lub poświadczenie o ukończonym lektoracie przesłane mailem na adres poczty elektronicznej koordynatora Programu Erasmus IAiSP) (MAX. 5 PKT). UWAGA: Na wszystkich uczelniach hiszpańskich wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego co najmniej na poziomie B1
 3. List motywacyjny przedstawiający powody aplikowania na program oraz plany związane z uczestnictwem w programie.(MAX. 3 PKT)

Kandydaci będą nominowani na wyjazd w oparciu o uzyskaną średnią*, poziom kompetencji językowej, oraz argumentację przedstawioną w liście motywacyjnym.

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd zadecyduje komisja składająca się z Koordynatora Programu Erasmus IAiSP, Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych oraz przedstawiciela studentów.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają wpis warunkowy.

Warunkiem podpisania zgody na wyjazd dla studentów wyjeżdżających na zagraniczną uczelnię na semestr zimowy będzie zaliczenie roku akademickiego do 30 czerwca.

O stypendium mogą się ubiegać także osoby, które posiadają obywatelstwo inne niż polskie, w tym osoby nie będące obywatelami krajów członkowskich i kandydujących do UE.

* W przypadkach budzących wątpliwość, gdy kandydatowi do średniej 4,0 brakuje niewiele, a wszystkie pozostałe kryteria zostają wypełnione w stopniu zadawalającym, Komisja może zaprosić Kandydata na rozmowę.

Skład komisji kwalifikacyjnej:

 1. Wicedyrektor ds. Dydaktycznych,
 2. Koordynator Programu Erasmus IAiSP,
 3. Przedstawiciel studentów.

Formalności:

 • podpisz umowę o stypendium programu Erasmus+ w Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych UJ,
 • wypełnij formularz danych bankowych i złóż go wraz z umową w Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych UJ,
 • zarejestruj się w uczelni przyjmującej (terminy i dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji ustala uczelnia przyjmująca) ,
 • ustal program studiów i wypełnij formularz Learning Agreement (lub formularz wymagany przez uczelnię docelową).
   

Wypełniony formularz Learning Agreement musi zostać podpisany przez koordynatora instytutowego najpóźniej do 31 października w wypadku wyjazdu na semestr zimowy i do 31 marca w wypadku wyjazdu na semestr letni. Niektóre uczelnie partnerskie wymagają wcześniejszego przesłania podpisanego przez instytutowego koordynatora programu Erasmus formularza Learning Agreement wraz z dokumentami rejestracyjnymi. Jeśli uczelnia, do której się wybierasz, tego właśnie wymaga, wówczas po akceptację Learning Agreement musisz się zgłosić co najmniej 3 tygodnie przed terminem ustalonym przez uczelnię przyjmującą.

Uwaga: warunkiem podpisania zgody na wyjazd dla studentów wybierających się na uczelnię zagraniczną na semestr zimowy jest zaliczenie roku akademickiego do 30 czerwca.

Jakich formalności muszę dopełnić po powrocie ze stypendium?

Warunki zaliczenia i rozliczenia stypendium:

Podczas wyjazdu stypendialnego należy uzyskać taką liczbę punktów ECTS, która jest potrzebna do zaliczenia semestru lub roku (w wypadku wyjazdów dwusemestralnych) studiów w IAiSP, czyli odpowiednio 30 lub 60 punktów ECTS. Jeśli masz nadwyżkę punktów ECST zdobytą w poprzednich latach studiów, możesz zrealizować mniej punktów ECTS, jednak minimum to 25 punktów ECTS w semestrze.

Kursy wybierane w uczelni goszczącej powinny mieć spójne efekty uczenia się z kursami obowiązkowymi przypisanymi do programu studiów w IAiSP. Może zachodzić konieczność zaliczenia części kursów w jednostce macierzystej w trybie eksternistycznym. Dokładnych informacji dot. wyboru przedmiotów i procedury zaliczania kursów udziela dr hab. Jolanta Szymkowska-Bartyzel, prof. UJ.

Formalności:

W ciągu miesiąca po powrocie ze stypendium musisz rozliczyć się w DMWS, składając następujące dokumenty:
 

 • Learning Agreement (jeśli doszło do zmian w trakcie pobytu na programie: Changes to Original Learning Agreement), Transcript of Records,
 • Zaświadczenie o długości pobytu uzyskane na uczelni przyjmującej.
 • Wypełnij ankietę on-line.

 
Rozlicz się w IAiSP UJ, składając na ręce koordynatora instytutowego oryginały Transcript of Records i Learning Agreement (wraz z ewentualnymi zmianami) podpisane przez koordynatora z uczelni przyjmującej. Tylko na tej podstawie uzyskane oceny i zdobyte punkty ECTS wpisane zostaną do USOS.

Uwaga: Ze względu na okres wakacyjny rozliczenie wyjazdów w semestrze letnim będą rozliczane do 15 lipca każdego roku. Jeśli nie zdołasz rozliczyć się do 15 lipca napisz do DMWS i poproś o przedłużenie okresu rozliczenie do 15 września.

Gdzie uzyskam dodatkowe informacje/pomoc?

Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, dr Jolanta Szymkowska-Bartyzel (wybór kursów, Learning Agreement, liczba ECTS), jolanta.szymkowska-bartyzel@uj.edu.pl.

Informacji na pytania dotyczące kwestii finansowych i formalnych (wysokość stypendiów, podpisywanie umów, ubezpieczenie) udzielają pracownicy DMWS.

Więcej na stronie: DMWS UJ oraz Komisji Europejskiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron