Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Delaware Valley University

Stypendium obejmuje jednosemestralny pobyt w Delaware Valley University (Doylestown, Pennsylvania) od stycznia do maja 2020 roku. Stypendysta uzyskuje status research scholar w Delaware Valley University, co ma pozwolić na realizację projektu badawczego dotyczącego problematyki amerykanistycznej. Student jest zobowiązany do eksternistycznego zaliczenia przedmiotów zgodnie z programem studiów obowiązującym w macierzystej jednostce WSMIP UJ (w tym celu należy złożyć wniosek o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów).

Stypendium pokrywa koszty związane z:

 • czesnym,
 • zakwaterowaniem i wyżywieniem,
 • przelotem,
 • ubezpieczeniem.

Stypendium nie pokrywa kosztów wizy do USA oraz osobistych wydatków na miejscu.

Stypendium adresowane jest do studentów 3 roku studiów I stopnia odbywanych na Wydziale Studiów  Międzynarodowych i Politycznych. Pobyt naukowy w Delaware Valley University ma umożliwić zrealizowanie własnego projektu badawczego dotyczącego problematyki amerykanistycznej, który będzie podstawą napisania pracy dyplomowej.

Spośród zgłoszonych kandydatów 1 stypendystę wyłania komisja konkursowa w składzie:

 • Dziekan lub Prodziekan WSMiP UJ ds. dydaktycznych,
 • Dyrektor IAiSP UJ,
 • Zastępca dyrektora IAiSP UJ ds. dydaktycznych,
 • Zastępca dyrektora INPiSM UJ ds. dydaktycznych,
 • Koordynator programu stypendialnego w Delaware Valley University.

Kryteria oceny aplikacji
Ocenie przez każdego członka komisji podlegają: CV, research proposal, statement of purpose oraz English skills według następującej punktacji:

 • CV: max. 5
 • research proposal: max. 5
 • statement of purpose: max. 3
 • proof of English proficiency: max. 2

O ostatecznym miejscu w rankingu decyduje suma punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji oraz dotychczasowa średnia ocen ze studiów.

W przypadku jeśli członek komisji konkursowej jest jednocześnie opiekunem kandydata do stypendium, oceny zgłoszenia dokona inna, wyznaczona przez komisję osoba. Wszyscy kandydaci zostają poinformowani o wynikach konkursu (liczba uzyskanych punktów, miejsce na liście rankingowej oraz ostateczny wynik – zakwalifikowanie lub niezakwalifikowanie do wyjazdu) drogą mejlową.

Zgłoszenie do konkursu

Zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów przyjmuje koordynator programu dr Marcin Gabryś marcin.gabrys@uj.edu.pl przez Sekretariat IAiSP UJ.

Wymagane dokumenty (w wersji papierowej oraz elektronicznej)
Dwie kopie dokumentów w języku angielskim:

 1. list przewodni zgłoszenia do konkursu (zawierający dane osobowe i kontaktowe, imię i nazwisko promotora pracy dyplomowej; dane kontaktowe wykładowcy, który wyraża zgodę na udzielenie dokładnej informacji na temat kandydatki/kandydata), 
 2. CV – ze szczególnym wskazaniem na dodatkową aktywność naukową (działalność w kołach naukowych; udział w konferencjach, seminariach i podobnych wydarzeniach naukowych oraz w ich organizacji; publikacje; stypendia i wyjazdy zagraniczne, w tym studia zagranicą),
 3. Research proposal – projekt badawczy stanowiący podstawę tworzenia pracy dyplomowej, który będzie realizowany na stypendium w Delaware Valley University; projekt powinien dotyczyć problematyki amerykanistycznej i zawierać: title, summary statement, introduction, research problem (including aim(s), thesis/hypothesis), research questions, significance of research, methodology, review of seminal literature.
 4. Statement of purpose – uzasadnienie, dlaczego Delaware Valley University będzie dobrym miejscem na realizację projektu badawczego (lista przykładowych pozycji literaturowych dostępnych w bibliotece, wskazanie profesora/ów, z którymi będzie konsultowany projekt, tytuł/tytuły kursów, w których kandydat/kandydatka chciał(a)by uczestniczyć jako wolny słuchacz; inne instytucje i jednostki badacze/biblioteki specjalistyczne w okolicy, etc.); należy wykazać, że szansa, jaką daje stypendium w Delaware Valley University, zostanie w pełni wykorzystana.

Jedna kopia dokumentów w języku polskim lub angielskim:

 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I stopnia,
 • kopia dokumentu poświadczającego dobrą znajomość języka angielskiego – certyfikat
 • lub inna forma (np. transkrypt ocen w wypadku studiów odbytych w j. angielskim lub
 • uczestnictwa w kursach w j. angielskim).

W wyjątkowych sytuacjach kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę.

Procedura wyjazdowa
Stypendyści zostaną poinformowani o formalnościach i procedurze, jakich należy dopełnić przed wyjazdem.

Po powrocie stypendyści składają raport w języku angielskim, w którym syntetycznie opisują efekty pobytu badawczego, wskazując na stopień zrealizowania projektu i swoją aktywność podczas stypendium w Delaware Valley University. Raport (w wersji elektronicznej) należy złożyć do końca czerwca 2020 r. na adres koordynatora programu: dr. Marcina Gabrysia.