Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymiana bilateralna

Czym jest wymiana bilateralna?

Wymiana bilateralna studentów i doktorantów UJ to wymiana przewidziana i realizowana w ramach porozumień o współpracy naukowej, które Uniwersytet Jagielloński zawarł z instytucjami zagranicznymi na szczeblu ogólnouczelnianym, wydziałowym i instytutowym. Studenci i doktoranci kierowani są za granicę na wyjazdy semestralne lub roczne w celach dydaktycznych.

Szczegóły dotyczące realizacji wymiany studentów i doktorantów UJ określone są w informacjach dla poszczególnych krajów partnerskich, ze względu na różne wymogi instytucji przyjmujących.

Dlaczego warto wyjechać w ramach wymiany bilateralnej?

 • zdobędziesz międzynarodowe doświadczenie i poszerzysz horyzonty
 • będziesz mieć niepowtarzalną okazję mieszkać i studiować w kraju/regionie, którym się interesujesz 
 • będziesz mieć okazję studiować w języku obcym i doskonalić swoje umiejętności językowe
 • będziesz mieć możliwość przeprowadzenia badań i konsultacji do swojej pracy dyplomowej
 • będziesz mieć dostęp do szerokiej literatury naukowej oraz możliwość bezpośredniego kontaktu ze specjalistami
 • zawrzesz nowe znajomości (prywatne i naukowe)
 • staniesz się otwarty na inne kultury, nową wiedzę oraz wyzwania naukowe i intelektualne
 • zyskasz samodzielność, pewność siebie i rozwiniesz umiejętności adaptacyjne do nowych sytuacji, a tym samym zyskasz przygotowanie do podjęcia kolejnych wyzwań 
 • w czasie wolnym od zajęć będziesz mieć możliwość podróżowania i lepszego poznania kraju/regionu.

Kto może ubiegać się o wyjazd w ramach wymiany bilateralnej?

O wyjazd mogą ubiegać się:
 • studenci i doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Szczegółowe zasady określone są w informacjach dla poszczególnych krajów partnerskich
 • studenci mający średnią ocen z wszystkich lat studiów powyżej 4,0
 • studenci znający język obcy na poziomie co najmniej B2.

Czy wyjazd będzie dofinansowany przez UJ?

Dofinansowanie wyjazdu studentów UJ wyjeżdżających na studia semestralne i roczne obejmuje:
 • koszty podróży 
 • dietę dojazdową 
 • koszty wizy 
 • ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa. Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo (dotyczy to np. Université de Montréal w Kanadzie).

Szczegółowe zasady dofinansowania wyjazdów i przyjazdów studentów w ramach umów bilateralnych znajdują się tutaj.

Dokąd można jechać?

Studenci UJ mogą wyjechać w ramach umów bilateralnych do krajów europejskich i pozaeuropejskich. Lista uniwersytetów na wyjazd jest co roku aktualizowana. Zachęcamy do śledzenia ogłoszeń na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej oraz IAiSP.

Dla studentów IAiSP. Sprawdź czy i gdzie możesz jechać.

Oferta dotyczy studentów, którzy w momencie starania się o wyjazd są na:

 • II roku studiów pierwszego stopnia
 • I roku studiów drugiego stopnia.

Pamiętaj, że o wyjazd mogą ubiegać się studenci, którzy

 • mają średnią ocen z wszystkich lat studiów powyżej 4,0
 • znają język obcy na poziomie co najmniej B2 (a w wypadku Université de Montréal - C1).

Informacje o terminach składania aplikacji na wyjazd ogłaszane są na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie DWM oraz IAiSP.

Lista uniwersytetów w Amerykach na wyjazd w roku akademickim 2020/2021:

Argentyna: 

 • National University of San Martin 
 • Universidad Nacional de La Plata

Brazylia: 

 • Universidade Federal do Paraná
 • Universidade de São Paulo (USP)
 • Universidade Federal de Minas Gerais

Chile: 

 • Pontificia Universidad Catolica de Chile (PUC)
 • Universidad de Concepción

Ekwador: Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH)

Kanada: Université de Montréal

Kolumbia: 

 • Universidad Nacional de Colombia
 • Universidad de Antioquia

Meksyk:

 • El Colegio de México
 • Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – istnieje możliwość wyboru kursów w języku angielskim 
 • Universidad de Guadalajara

Peru: Pontificia Universidad Catolica del Peru (PUCP), Lima

Urugwaj: Universidad de la República

USA: 

 • University of Rochester, Rochester, NY
 • University of Washington, Seattle
 • Utica College

Jak wygląda proces rekrutacji?

Dokumenty potrzebne do kwalifikacji w UJ:
 • Zgłoszenie studenta na wymianę bilateralną  podpisane przez osoby upoważnione ze strony jednostki UJ (dyrektor Instytutu),
 • proponowany plan zajęć (Exchange Student Study Plan),
 • CV w języku wskazanym przez uczelnię partnerską,
 • list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu w uczelni partnerskiej (w języku polskim),
 • opinia opiekuna naukowego, promotora lub innego wykładowcy; opinia o doktorancie powinna wskazywać na związek między prowadzonymi badaniami a wyjazdem na wybraną uczelnię,
 • średnia ważona ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział),
 • kopie dyplomów ukończonych studiów *jeśli dotyczy (*dyplom ukończenia studiów I stopnia w przypadku ubiegania się o wyjazd jako student II studiów stopnia)
 • zaświadczenia o ukończonych kursach językowych i/lub zaświadczenie od lektora języka obcego,
 • potwierdzenie ewentualnej dodatkowej działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim – zaświadczenia wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji,
 • kopia paszportu (strona ze zdjęciem).

Ponadto wszystkie dokumenty wymagane przez uczelnię przyjmującą,  których lista zostanie podana po zakwalifikowaniu się na wyjazd.

UWAGA: Należy uzgodnić w macierzystym instytucie listę przedmiotów, które student zamierza studiować, a także tryb i termin zaliczenia przedmiotów wymaganych przez instytut/wydział.

Szczegóły dotyczące realizacji wymiany studentów UJ określone są w informacjach dla poszczególnych krajów partnerskich, ze względu na różne wymogi instytucji przyjmujących.

Jakich formalności muszę dopełnić przed wyjazdem?

Przed wyjazdem należy:
 • Wypełnić  wniosek wyjazdowy oraz umowę o dofinansowanie i złożyć je w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych Działu Współpracy Międzynarodowej UJ (ul. Czapskich 4, pokój 25).
 • Dokonać rezerwacji lotniczej w firmie WhyNot Travel obsługującej wyjazdy pracowników oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Uczestnik wymiany pokrywa koszty wizy i przedkłada rachunek w Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM. UJ refunduje koszty przelewem na konto.
 • W tygodniu poprzedzającym wyjazd uczestnik wymiany otrzymuje 1 dietę dojazdową w Banku Pekao SA po uprzednim pobraniu zlecenia wypłaty z Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych DWM UJ.

Jakich formalności muszę dopełnić po powrocie z wymiany?

W ciągu 14 dni po powrocie uczestnik wymiany zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pokój 26). Do rozliczenia należy przedłożyć:
 1. karty pokładowe
 2. kserokopię wizy wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty
 3. rozliczenie merytoryczne: student rozlicza aspekty merytoryczne wyjazdu (zaliczenie kursów) w macierzystej jednostce UJ. DWM nie uczestniczy w tym aspekcie rozliczenia wyjazdu. 
Transktypt studiów do DWM UJ przesyła uczelnia partnerska. DWM powiadomi studentów emailem o możliwości odebrania transkryptu.

Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?

Koordynator w IAiSP: 
dr Anna Kaganiec-Kamieńska, a.kaganiec-kamienska@uj.edu.pl 

Koordynator w DWM ds. wymiany bilateralnej do krajów pozaeuropejskich (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Australia i Nowa Zelandia): 
mgr Carlos Panek Soares de Araujo, carlos.panek@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3044

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron