Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEEPUS

CEEPUS, czyli Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich, to program zajmujący się promowaniem współpracy między uczelniami wyższymi. Celem programu jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich. Program oferuje studentom możliwość odbycia części studiów w wybranej uczelni partnerskiej.

W ramach programu IAiSP przyjmuje również studentów i wykładowców z uczelni partnerskich.

 • spotkanie z inną kulturą
 • doskonalenie umiejętności językowych
 • zdobycie doświadczenia międzynarodowego
 • szansa na zdobycie istotnych kontaktów międzynarodowych
 • możliwość korzystania z bibliotek i konsultowania projektów z miejscowymi specjalistami
 • w wolnym czasie zwiedzanie, odpoczynek

 • W programie CEEPUS mogą wziąć udział uczestnicy studiów I, II lub III stopnia.
 • W momencie wyjazdu trzeba mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów licencjackich.
 • Przystąpić do konkursu można warunkowo już na I roku studiów licencjackich.
 • Osoby kończące studia licencjackie mogą ubiegać się o wyjazd pod warunkiem przyjęcia na studia magisterskie.
 • Na stypednium CEEPUS można wyjechać kilkakrotnie w czasie trwania studiów. Pierwszeństwo w udziale w programie mają osoby, które dotychczas nie przebywały na takim stypendium.
 • Minimalna długość pobytu studenta na stypendium to 21 dni roboczych
 • Wysokość stypendium można sprawdzić na stronie www.ceepus.info
 • Stypendium otrzymuje się po przyjeździe do wybranego kraju.  (UWAGA! W przypadku szkoły letniej w Grazu (Austria) stypendium otrzymane przez studenta z sieci CEEPUS nie pokrywa w pełni kosztów pobytu. Student musi pokryć z własnych środków koszt 350 Euro).

W ramach sieci Inter-American Studies, z Instytutem Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ współpracuje 13 uczelniami partnerskimi z: Chorwacji, Rumunii, Bułgarii, Węgier, Czech, Słowacji, Słowenii, Austrii, Serbii. Do każdej z nich na 1 semestr (min. 3 miesiące) lub na 1 miesiąc mogą wyjechać studenci IAiSP. Uniwersytet w Grazu (Austria) oferuje także miejsca w szkole letniej trwającej dwa tygodnie (nowy nabór na pobyt w terminie 3 do 16 lipca 2022).

Zobacz pełną listę uczelni partnerskich. Lista miejsc w uczelniach partnerskich zmienia się każdego roku. Zobacz listę miejsc w bieżącym roku akademickim (poza freemover).

Rekrutacja do programu CEEPUS jest ogłaszana przez koordynatora programu w IAiSP na przełomie maja i czerwca (strona internetowa IAiSP). Rekrutacja na wyjazdy w I semestrze kończy się w połowie czerwca, a na wyjazdy w II semestrze, w połowie października. Jeśli w ramach sieci pozostają wolne osobomiesiące, to w listopadzie można starać się o tzw. wyjazd freemover.

 • Sprawdź czy termin naboru nie minął.
 • Wyślij formularz rekrutacyjny do koordynatora (anna.bartnik@uj.edu.pl)
 • Jeśli otrzymasz informację o przyznaniu stypendium, na stronie www.ceepus.info załóż indywidualne konto i wypełnij podanie o przyznanie stypendium (mobility application).
 • Wypełnij oświadczenie  o zapoznaniu się z zasadami rozliczenia wyjazdu, wydrukuj, podpisz i zostaw na półce koordynatora w sekretariacie (skan wyślij emailem).
 • Skontaktuj się z koordynatorem uczelni, do której wyjeżdżasz, by uzgodnić szczegółowe warunki Twojego pobytu (adres mailowy do właściwego koordynatora).
 • Najpóźniej miesiąc przed wyjazdem wypełnij i złóż w sekretariacie IAiSP (p. Agnieszka Steczko) wniosek wyjazdowy UJ.
 • Kupując bilet pamiętaj o procedurach wyjazdowych UJ
 • CEEPUS refunduje koszty podróży do wartości biletu PKP II klasy na danej trasie. Jeżeli chcesz zmienić środek transportu (studenci - podróż samochodem nie jest refundowana) przed wyjazdem musisz poprosić o odpowiednią zgodę. By ją otrzymać:
 • wyślij do swojego koordynatora pismo o zmianie środka transportu (oryginał proszę zostawić na półce koordynatora w sekretariacie; skan przesłać emailem)
 • dołącz zaświadczenie wydane przez PKP o cenie biletu kolejowego na danej trasie (np. Kraków-Graz-Kraków). Zaświadczenie to informacja mailowa uzyskana przez formularz kontaktowy PKP.

Uwaga: o wszelkich zmianach uzgadnianych z miejscowymi koordynatorami należy niezwłocznie powiadamiać koordynatora macierzystej uczelni: dr Anna Bartnik anna.bartnik@uj.edu.pl)

Do 2 tygodni po powrocie ze stypendium należy rozliczyć się z koordynatorem w IAiSP przedstawiając następujące dokumenty:

 • Oryginał letter of confirmation (otrzymany od miejscowego koordynatora, wyłącznie druk z systemu Ceepus)
 • skany biletów podróżnych (Oryginały proszę dostarczyć do DWM)
 • podpisany oryginał student/teacher mobility report. Dostępny na indywidualnych kontach stypendystów zarejestrowanych na stronie CEEPUS.
 • Uzyskane oceny i punkty ECTS, po decyzji Dyrekcji, zostaną wpisane do USOS. Wymagane uprzednie przedstawienie odpowiedniej dokumentacji w sekretariacie IAiSP.

Koordynatorka programu CEEPUS w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ:

Strony internetowe:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron