Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca z Dickinson College, Carlise, Pensylwania, USA

Fundatorem stypendium jest Copernicus Society of America i Dickinson College. Obejmuje ono semestralny pobyt w Dickinson College, Carlisle, Pensylwania.
Stypendysta uzyskuje status research scholar w Dickinson College i oprócz realizacji własnego projektu badawczego ma prawo do uczestnictwa jako wolny słuchacz w wybranych kursach oferowanych przez Dickinson College (zgodnie z zasadami Dickinson College).
Student jest zobowiązany do eksternistycznego zaliczenia przedmiotów zgodnie z programem studiów (w tym celu należy złożyć wniosek o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów).

 

Stypendium pokrywa koszty związane z:
 • czesnym,
 • zakwaterowaniem i wyżywieniem,
 • przelotem.
Stypendium nie pokrywa kosztów ubezpieczenia i wizy do USA oraz osobistych wydatków na miejscu.

Stypendium adresowane jest do studentów studiów II stopnia w IAiSP. Pobyt naukowy w Dickinson College ma umożliwić zrealizowanie projektu badawczego związanego z pracą magisterską. Dlatego, chociaż aplikować mogą studenci I i II roku studiów magisterskich, to priorytet w przyznaniu stypendium mają studenci II roku.

Spośród zgłoszonych kandydatów jednego stypendystę wyłania komisja konkursowa w składzie:

 • Pracownik badawczo-naukowy IAiSP,
 • Zastępca dyrektora IAiSP ds. dydaktycznych,
 • Pełnomocnik Dziekana WSMiP do spraw ogólnych w IAiSP,
 • Koordynator programu stypendialnego w Dickinson College.

Kryteria oceny aplikacji:

Ocenie przez każdego członka komisji podlegają: CV, research proposal, statement of purpose, English skills.
O ostatecznym miejscu w rankingu decyduje suma punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji oraz punkty za:

 • średnią ocen ze studiów licencjackich,
 • ocenę na dyplomie licencjackim,
 • średnią ocen z I semestru lub I roku studiów II stopnia (jest to kryterium pomocnicze: średnia wliczana jest do ostatecznej liczny punktów tylko w wypadku, gdy wszyscy kandydaci na danym etapie kwalifikacji są studentami II roku studiów II stopnia).

O miejscu zgłoszenia na liście rankingowej decyduje suma punktów uzyskanych za następujące kategorie:

 • średnia ocen ze studiów licencjackich,
 • ocena na dyplomie licencjackim,   
 • średnia ocen z I roku studiów II stopnia (kryterium pomocnicze),
 • CV: max. 5
 • research proposal: max. 5
 • statement of purpose: max. 3
 • proof of English proficiency: max. 2

Wszyscy kandydaci zostają poinformowani o wynikach konkursu (liczba uzyskanych punktów, miejsce na liście rankingowej oraz ostateczny wynik – zakwalifikowanie lub niezakwalifikowanie do wyjazdu) drogą mejlową.
W wyjątkowych sytuacjach kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę.

Zgłoszenie do konkursu na pobyt w semestrze letnim: styczeń-maj 2023
Zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć do Pani Iwony Hodur z Sekretariatu IAiSP na adres iwona.hodur@uj.edu.pl.

Harmonogram:

 • 10.10 - ogłoszenie konkursu i otwarcie przyjmowania zgłoszeń
 • 30.10 - zamknięcie przyjmowania zgłoszeń
 • 7.11 - ogłoszenie wyników

Wymagane dokumenty w wersji elektronicznej

Dokumenty w języku angielskim:

 • list przewodni zgłoszenia do konkursu (zawierający dane osobowe i kontaktowe, jeśli znane także imię i nazwisko promotora pracy magisterskiej; dane kontaktowe wykładowcy, który wyraża zgodę na udzielenie dokładnej informacji na temat kandydatki/kandydata),
 • CV – ze szczególnym wskazaniem na dodatkową aktywność naukową (działalność w kołach naukowych; udział w konferencjach, seminariach i podobnych wydarzeniach naukowych oraz w ich organizacji; publikacje; stypendia i wyjazdy zagraniczne, w tym studia zagranicą),
 • Research proposal – projekt badawczy stanowiący podstawę tworzenia pracy magisterskiej, który będzie realizowany na stypendium w Dickinson College; powinien zawierać: title, summary statement, introduction, research problem (including aim, thesis/hypothesis), research questions, significance of research, methodology, review of seminal literature.
 • Statement of purpose – uzasadnienie, dlaczego Dickinson College będzie dobrym miejscem na realizację research proposal (lista przykładowych pozycji literaturowych dostępnych w bibliotece, wskazanie profesora/ów z którymi będzie konsultowany projekt, tytuł/tytuły kursów w których kandydat/kandydatka chciał(a)by uczestniczyć jako wolny słuchacz; inne instytuty i jednostki badacze/biblioteki specjalistyczne w okolicy, etc.); należy wykazać, że szansa, jaką daje stypendium w Dickinson College, zostanie w pełni wykorzystana.

Jedna kopia dokumentów w języku polskim lub angielskim:

 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów licencjackich,
 • kopia dyplomu licencjackiego,
 • zaświadczenie o średniej ocen z I roku studiów (w wypadku kandydatów studiujących na II roku studiów II stopnia),
 • kopia dokumentu poświadczającego dobrą znajomość języka angielskiego – certyfikat lub inna forma (np. transkrypt ocen w wypadku studiów odbytych w j. angielskim lub uczestnictwa w kursach w j. angielskim).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Procedura wyjazdowa
Stypendyści zostaną poinformowani o formalnościach i procedurze, jakich należy dopełnić przed wyjazdem (m.in. konieczności złożenia wniosku wyjazdowego według procedur UJ).

Kandydaci muszą brać pod uwagę restrykcje epidemiologiczne obowiązujące w USA, w szczególności wymóg pełnego zaszczepienia przeciw Covid-19 przy wjeździe na teren tego państwa.

Po powrocie stypendyści składają raport w języku angielskim, w którym syntetycznie opisują efekty pobytu badawczego, wskazując na stopień zrealizowania projektu i swoją aktywność podczas stypendium w Dickinson College. Raport należy złożyć maksymalnie do 30 dni od powrotu ze stypendium na adres Pani Iwony Hodur  iwona.hodur@uj.edu.pl.
Stypendyści uczestniczą w spotkaniu informacyjnym organizowanym po ogłoszeniu kolejnego konkursu, dzieląc się swoim doświadczeniem i wskazówkami.

Podczas funkcjonowania programu stypendialnego od 2007 roku pobyty badawcze w Dickinson College zrealizowało 22 studentów IAiSP.

Lista dotychczasowych stypendystów:

 • 2023: Iga Machnik
 • 2022: Marcin Latosiński
 • 2021: brak naboru
 • 2020: Dominika Nycz
 • 2019: Jędrzej Rakoczy
 • 2018: brak naboru
 • 2017: Elżbieta Janik, Paulina Szura
 • 2016: Izabela Świerkot, Przemysław Winzer
 • 2015: Maciej Smółka, Natalia Szymanowska
 • 2014: Andrzej Kotarski, Agnieszka Nowak
 • 2013: Ewa Drygalska, Joanna Kulpińska
 • 2012: Urszula Róg, Anna Wyrwisz
 • 2011: Agata Prokop, Tomasz Pugacewicz
 • 2010: Aleksandra Niemczyńska
 • 2009: Konrad Błażejowski
 • 2008: Maciej Turek
 • 2007: Michał Oleszczyk