Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otwarte Spotkania Akademickie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otwarte Spotkania Akademickie (OSA)

Czym są OSA?
Jest to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez  instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów. Oznacza to, że na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów licencjackich mają 3 lata, zaś studenci studiów magisterskich 2 lata. 
Punkty ECTS za zrealizowanie zajęć doliczane są do punktów za ostatni semestr studiów. 
Dzięki regularnie odbywającym się w Instytucie różnorodnym wydarzeniom naukowym, każdy może wybrać te, które najbardziej go interesują.
Wskazówka: radzimy nie zostawiać realizacji OSA na ostatni rok studiów, ale równomiernie rozłożyć udział w wydarzeniach. Ich częstotliwość oraz tematyka może w każdym roku być różna.

Dla kogo?
Zaliczenie OSA jest obowiązkowe dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2018/2019 studia I i II stopnia na kierunkach: amerykanistyka, latynoamerykanistyka, migracje międzynarodowe.

W jakim wymiarze godzinowym?
30 godzin na studiach licencjackich
20 godzin na studiach magisterskich

Ile punktów uzyskuje się za OSA?
3 ECTS na studiach licencjackich
2 ECTS – na studiach magisterskich

Gdzie będą ogłaszane informacje o wydarzeniach OSA?
Informacje o spotkaniach w ramach OSA będą ogłaszane na stronie IAiSP oraz FB wraz z liczbą przypisanych im godzin (godziny OSA) oraz nazwiskiem opiekuna naukowego danego wydarzenia. 

W jaki sposób potwierdzane jest uczestnictwo w poszczególnych OSA?
Uczestnictwo w każdym spotkaniu odnotowywane jest w indywidualnej Karcie osiągnięć po zakończeniu wydarzenia i potwierdzane przez pracownika  naukowego - opiekuna danego wydarzenia. Przed uzyskaniem podpisu student wypełnia odpowiednie rubryki Karty - tytuł wydarzenia, data, liczba godzin).

Karta licencjat

Karta studia uzupełniające magisterskie

Co dzieje się z Kartą osiągnięć po zakończeniu danego roku studiów? 
Pod koniec danego roku akademickiego student zobowiązany jest oddać swoją Kartę do sekretariatu (zapamiętując uprzednio liczbę zrealizowanych godzin, albo wykonując dla siebie odpowiednią kopię w postaci ksero/skanu/fotografii Karty). 
W następnym roku akademickim należy wydrukować nową Kartę. 

Co dzieje się w sytuacji zgubienia Karty? 
Każdy student ponosi odpowiedzialność za swoją Kartę osiągnięć. Ponieważ jest ona jedynym potwierdzeniem udziału w spotkaniach OSA, dla bezpieczeństwa warto wykonywać jej kopię w postaci skanu, zdjęcia lub ksero. 

Opiekun OSA 
dr Marcin Fatalski

Kalendarz OSA 2018/2019 (aktualizowany na bieżąco)