Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otwarte Spotkania Akademickie (OSA)

Czym są OSA?

Jest to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez  instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów. Oznacza to, że na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów I stopnia mają 3 lata, zaś studenci studiów II stopnia 2 lata. 
Punkty ECTS za zrealizowanie zajęć doliczane są do punktów za ostatni semestr studiów. 
Dzięki regularnie odbywającym się w Instytucie różnorodnym wydarzeniom naukowym, każdy może wybrać te, które najbardziej go interesują.

Wskazówka: radzimy nie zostawiać realizacji OSA na ostatni rok studiów, ale równomiernie rozłożyć udział w wydarzeniach. Ich częstotliwość oraz tematyka może w każdym roku być różna.

Dla kogo?
Zaliczenie OSA jest obowiązkowe dla osób studiujących wg programów obowiązujących od roku akademickiego 2018/2019 na studiach I i II stopnia na kierunkach: amerykanistyka, latynoamerykanistyka, migracje międzynarodowe. 

Zaliczenie całego cyklu studiów I i II stopnia nie jest możliwe bez uzyskania zaliczenia z wymaganych 30 (studia I stopnia) i 20 (studia II stopnia) godzin OSA.

W jakim wymiarze godzinowym?

  • 30 godzin na studiach I stopnia
  • 20 godzin na studiach II stopnia

Ile punktów uzyskuje się za OSA?

  • 3 ECTS na studiach I stopnia
  • 2 ECTS – na studiach II stopnia

Gdzie będą ogłaszane informacje o wydarzeniach OSA?
Informacje o spotkaniach w ramach OSA będą ogłaszane na stronie IAiSP oraz FB wraz z liczbą przypisanych im godzin (godziny OSA) oraz nazwiskiem opiekuna naukowego danego wydarzenia. 

Dodatkowe pytania dotyczące poszczególnych wydarzeń należy kierować w pierwszej kolejności do ich Opiekunów.

W jaki sposób potwierdzane jest uczestnictwo w poszczególnych OSA?
Uczestnictwo w każdym spotkaniu odnotowywane jest w indywidualnej Karcie osiągnięć po zakończeniu wydarzenia i potwierdzane przez pracownika  naukowego - opiekuna danego wydarzenia. Przed uzyskaniem podpisu student wypełnia odpowiednie rubryki Karty - tytuł wydarzenia, data, liczba godzin itd.

Opiekunki / Opiekunowie poszczególnych wydarzeń OSA będą podpisywali Karty po otrzymaniu notatek, pozytywnym ocenieniu ich i wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania. 

Podpisy na Kartach można otrzymać wyłącznie w czasie dyżurów Opiekunek / Opiekunów  spotkań OSA. Nie należy zostawiać Kart na półkach Pracowników w sekretariacie IAiSP.

Notatka ze spotkania powinna być sporządzona w języku polskim, angielskim lub hiszpańskim (w zależności od informacji podanej w opisie konkretnego spotkania) i powinna zawierać najważniejsze informacje przedstawione podczas wykładu. Objętość notatki to max. 500-600 znaków.
Termin przesłania notatki upływa w dwa tygodnie od daty spotkania.

Co dzieje się z Kartą osiągnięć po zakończeniu danego roku studiów? 

Pod koniec danego roku akademickiego student zobowiązany jest oddać swoją Kartę do sekretariatu (zapamiętując uprzednio liczbę zrealizowanych godzin, albo wykonując dla siebie odpowiednią kopię w postaci ksero/skanu/fotografii Karty). W następnym roku akademickim należy wydrukować nową Kartę. 

Co dzieje się w sytuacji zgubienia Karty? 
Każdy student ponosi odpowiedzialność za swoją Kartę osiągnięć. Ponieważ jest ona jedynym potwierdzeniem udziału w spotkaniach OSA, dla bezpieczeństwa warto wykonywać jej kopię w postaci skanu, zdjęcia lub ksero. 

Opiekun OSA 

Rok akademicki 2023/24

  1. "Surveillance and the Eye of God: The Ironies of History and the Quest for Responsible Surveillance in the 21st Century" - David Lyon
  2. Panel dyskusyjny "Dystopias" - Michael Schaefer, Patrick Vaughan, John Klyczek
  3. Panel dyskusyjny - David Lyon, Matthew B. Crawford, Martin Libicki, Alex Thomson (moderator)