Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Migracji Współczesnych i Stosunków Etnicznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Migracji Współczesnych i Stosunków Etnicznych powstała w 2013 r. jako kontynuacja Katedry Socjologii Narodu i Stosunków Etnicznych, którą od lat 70. kierował w ramach ówczesnego Instytutu Badań Polonijnych UJ (później Instytut Studiów Polonijnych i Etnicznych UJ) prof. Grzegorz Babiński.

Zainteresowania badawcze pracowników koncentrują się na problematyce migracji kontynentalnych i zamorskich, tworzenia i trwania zbiorowości imigranckich, mniejszości etnicznych i narodowych oraz toczących się w nich procesów tożsamościowych, a także roli religii w sferze publicznej i amerykańskiej prawicy religijnej.

Działalność Katedry jest ściśle związana z uruchomionymi w roku akademickim 2014/2015 studiami I stopnia na kierunku migracje międzynarodowe.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • strumienie współczesnych migracji zarobkowych i politycznych z uwzględnieniem kontekstu historycznego (socjologia historyczna), głównie na obszarze UE i Ameryki Północnej
 • imigracja do Włoch oraz włoska polityka migracyjna
 • socjologia narodu i stosunków etnicznych; mniejszości narodowe i etniczne 
 • wybrane grupy etniczne w Ameryce, ich dzieje i stosunki etniczne: grupa polska, niemiecka, włoska i żydowska
 • przemiany skupisk imigracyjnych: stare i nowe formy instytucjonalne
 • migracje kobiet
 • religia i migracje
 • stosunki państwo-Kościół w USA; rola religii w amerykańskiej sferze publicznej; amerykańska prawica religijna i „wojny kulturowe”; Black churches
 • tożsamość etniczna i polityka tożsamości mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie Środkowo-Wschodniej nieposiadających własnego państwa
 • problemy społeczne w USA

prof. dr hab. Dorota Praszałowicz (kierownik)
 • 2021 "Emigré Europe. Civil Engagement Transfers Between Eastern Europe and the Low Countries, 1933-1989", grant CELSA na realizację dwuletniego projektu (2021-23)
 • 2021 „Poles in the Pacific Northwest: An Overlooked Phenomenon”, program wymiany Fundacji Kościuszkowskiej do Stanów Zjednoczonych, we współpracy z Department of Slavic Languages ​​and Literatures, University of Washington, Seattle (marzec-maj 2022).
 • 2020 „Poles w Seattle 1880-2020. An un-imagined community", OPUS 19, Narodowe Centrum Nauki (NCN).
 • 2013 „Euroemigranci.pl”: projekt Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiego Uniwersytetu na Uchodźstwie (Londyn), finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
 • 2012 „Szkoły języka polskiego w Wielkiej Brytanii: tradycja i zmiany”, projekt Polskiej Akademii Umiejętności, dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
 • 2007-2009 „Polacy w Berlinie: stare i nowe strumienie imigracyjne – proces integracji i wewnętrzna różnorodność”; projekt na Uniwersytecie Jagiellońskim finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
dr hab. Ewa Michna, prof. UJ
 • Projekt własny: "Strategie walki o uznanie grup nie posiadających państwa. Casus Ślązaków i Rusinów Karpackich."
 • "Identity strategies of stateless ethnic groups in Poland" - książka dla wydawnictwa Springer, współredakcja z Katarzyną Warmińską.
 • Projekt własny, "Łemkowie, grupa etniczna czy naród?" (książka).
 • Grant promotorski KBN: "Ruch Rusiński na Słowacji, Ukrainie i w Polsce" (książka).
 • Udział w pracach nad publikacją podsumowującą grant (2008): "Europeizacja interpretacji granic i pogranicz w ideologiach i praktykach społecznych elit lokalnych na wschodnim i południowym pograniczu."
 • "III RP po akcesji Polski do Unii Europejskiej", realizowany przez IFiS PAN.
dr Agnieszka Małek
 • 2020-2023: "Between Canada and Poland: transnational practices, political remittances, and civic engagement", projekt badawczy OPUS-18, NCN.
 • "Migration and Arts" - „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, vol. 3, 2020; współredaktor wydania
 • "Polityka migracyjna Włoch" – badania w Centro Studi Emigrazione, Biblioteca Nazionale, Rzym; grant Fundacji Lackorońskich 2016.
 • "EUROEMIGRANCI - Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych", grant współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 roku”, Polska Akademia Umiejętności.
 • "Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność", grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą", Polska Akademia Umiejętności, 2012 rok (kierownik projektu: prof. dr hab. Dorota Praszałowicz).
 • "Kapitał sportowy Polaków" – Projekt Kapitał Społeczny 2012, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski (2009 rok).
 • "FeMiPol: Integration of Female Immigrants in Labour Market and Society. Policy Assessment and Policy Recommendations" - projekt zrealizowany w ramach 6 Programu Ramowego UE/6th Framework Programme of the European Commission przez Zakład Badań Problemów Ludnościowych w Instytucie Socjologii UJ (2006-2008).
 • "New Neighbours – inclusion of young people with minority background", Youth Integration Programme, Oslo, Norwegia (wrzesień 2007).
 • "History of Social Work in Eastern Europe 1900-1960" –  Międzynarodowy Projekt Badawczy realizowany pod kierunkiem K. Schilde i D. Schulte z Uniwersytetu w Siegen, finansowany przez Fundację Volkswagena (2003-2005).
dr Paulina Napierała
 • "Społeczno-polityczna rola Kościołów afroamerykańskich."
 • "Polityczno-społeczna rola Kościołów afroamerykańskich na Południu USA" – MINIATURA 2 - grant NCN. 2018-2019: Valdosta State University, Georgia, USA, 27.01.2019 – 04.03.2019.
 • Staż naukowy w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, badania i konsultacje w: Boisi Center for "Religion and American Public Life", Boston College; Harvard Divinity School, Harvard John F. Kennedy School of Government, luty-czerwiec 2015.
 • "Mozaika wyznaniowa USA" – pobyt badawczy, kwerenda biblioteczna, John F. Kennedy Institute, Freie Universität Berlin, sierpień 2014.
 • "American Culture Wars" – pobyt badawczy, kwerenda biblioteczna, Stanford University, sierpień 2013.
 • ICPSR Summer Program, University of Michigan, stypendium SET, czerwiec -lipiec 2012.
 • "Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność", grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach program "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą", Prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, dr Agnieszka Małek, dr Paulina Napierała, Małgorzata Irek, Joanna Pylat, Paulina Pustułka, maj-grudzień 2012.
 • "Polityka G. W. Busha w kwestii religijnych organizacji charytatywnych w latach 2001-2008", grant promotorski w ramach 36. konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Paulina Napierała, Dorota Praszałowicz, 2009-2011.
 • Stypendium Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów i uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych, 14 lipca 2010.
 • IWM Summer School on Religion in Public Life: grant Fritz Thyssen Foundation na udział w seminariach z udziałem prof.: Jose Casanovy, Michaela Sandela, Charlsa Taylora, Nilufer Gole, Marcina Króla, Krzysztofa Michalskiego, Dipesha Chakrabarty’ego i Sudipty Kaviraja; Cortona, 4-17 lipca 2010.
 • Staż naukowy w ramach stypendium im. Ks. Józefa Tischnera, Instytut Nauk o Człowieku IWM, Wiedeń, Austria, lipiec-grudzień 2009.
 • Staż naukowy w ramach stypendium Fulbrighta, Fulbright Junior Fellowhip, badania i konsultacje w: Boston College, Harvard University, sierpień 2007 - czerwiec 2008.
 • Badania nt. fundamentalizmu religijnego: seminaria profesorów: Clyde’a Wilcoxa, Jamala Malika i Enzo Pace, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera, 4-6 grudnia 2008.
 • John F. Kennedy Institute, Freie Universität Berlin, Niemcy, Grant biblioteczny, kwiecień-maj 2006.
dr Joanna Kulpińska
 • Konkurs POB Anthropocene Young Lab, tytuł projektu: "The new norm(ality) – (changes in) immigrants' adaptation strategies during the COVID-19 pandemic".
 • Konkurs "Society Now!" w ramach Inicjatywy Doskonałości UJ (IDUB), tytuł projektu: "Wpływ zmian polityki imigracyjnej Polski wywołanych przez COVID-19 na rynek pracy".

Zorganizowane konferencje i warsztaty:

Organizacja cyklicznych międzynarodowych konferencji "American Ethnicity". Konferencje odbywające się co dwa lata począwszy od 2004 roku na stałe wpisały się w kalendarium wydarzeń naukowych organizowanych przez IAiSP UJ oraz Polską Akademię Umiejętności. Od pierwszego spotkania biorą w nim udział wybitni naukowcy z prestiżowych amerykańskich uczelni (np. Columbia University, New York University), niemieckich (np. Universität Leipzig), austriackich (np. Universität Wien) oraz polskich (UJ, UW). Dotychczas odbyło się siedem edycji konferencji, ostatnie z nich to:

 • 2012 – "American Ethnicity: Rethinking Old Issues, Asking New Questions."
 • 2014 – "American Ethnicity and East European Immigration." 
 • 2016 – "American Ethnicity and Ethnic Community Building". 

Współorganizacja Sympozjum Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego "Mobilność i osiadłość. Antropologiczne badania społeczno-kulturowej aktywności wobec przestrzeni", Zakopane (24-26 września 2015 roku).

W ramach grantu MSZ współorganizacja (razem z Polską Akademią Umiejętności) konferencji „Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych: EuroEmigranci.PL” (23-24 września 2013).

Współorganizacja, razem z Polską Akademią Umiejętności oraz Krakowskim Oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Kongresów Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie:  

 • „Strumienie migracyjne ze współczesnej Polski: od tradycji wychodźstwa do trans-narodowości”, sesje naukowe w ramach II Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, Kraków (5 września, 2008).
 • III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, MŁODZIEŻ POLSKA NA OBCZYŹNIE – ZADANIA EDUKACYJNE, Kraków (7-11 września 2011).
 • IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, NOWOCZESNE NAUCZANIE TRADYCJI OJCZYSTYCH 0 SYBIRACY I MŁODZIEŻ, Kraków (4-7 września 2014).

 
Ponadto:

 • Udział w konferencjach naukowych organizowanych przez członków Koła Naukowego. Amerykanistycznych – moderowanie paneli konferencyjnych i wystąpienia z referatami.
 • Uczestnictwo w spotkaniach dyskusyjnych ze studentami, m.in. w cyklicznych „Fireside Chats” oraz spotkaniach organizowanych przez Koło Naukowe Migracji Międzynarodowych „Kawa z wykładowcą”.