Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Anna Reczyńska

prof. dr hab. Anna Reczyńska

 

Prof. dr hab. Anna Reczyńska jest z wykształcenia historykiem (magisterium - 1978r., doktorat - 1985r., habilitacja - 1997r., tytuł profesora nauk społecznych - 2016r.), kierownikiem Zakładu Kanady, który od roku 2005 funkcjonuje w strukturze Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Wcześniej (w latach 1978- 2001) pracowała w Instytucie Badań Polonijnych UJ oraz w Instytucie Studiów Regionalnych UJ (2001-2004). Anna Reczyńska była stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej (w roku akademickim 1981/82), University of Ottawa (2008), dwukrotnie J. Kennedy Institute for North America Studies w Berlinie (w latach 1987 i 1992), Multicultural Society of Ontario w Toronto (w  1989r.), Fundacji Lanckorońskich (pobyt w Rzymie 2007r.) oraz kilkakrotnie w Kanadzie w ramach Faculty Research Program, finansowanemu przez Foreign Affairs and International Trade Canada, a w roku 2016 w ramach realizacji grantu Senatu RP. Jest autorką trzech  monografii (z których jedna, w zmodyfikowanej wersji, została opublikowana także w języku angielskim), ponad 40 artykułów naukowych oraz szeregu haseł encyklopedycznych i tekstów popularno-naukowych. Anna Reczyńska była też inicjatorką i w latach 1998-2001 pierwszą przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich; obecnie jest członkiem PTBK,  Międzywydziałowej Komisji do Badań Diaspory Polskiej PAU oraz Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego The Canadian-Polish Research Institute w Toronto.

Funkcje w IAiSP:

 • Kierownik Zakładu Kanady Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

Zainteresowania naukowe:

 • historia Kanady
 • historia relacji etnicznych w Kanadzie
 • dzieje polskiej emigracji
 • historia Polski XI-XXI w.
 • polityka imigracyjna Kanady
 • historia Diaspory polskiej
 • przeszłość i współczesność polskiej grupy etnicznej w Kanadzie
 • Kanada i Polonia kanadyjska a stan wojenny w Polsce
 • pamiętniki i wspomnienia emigrantów
 • Oral History

Projekty badawcze:

 • zaangażowanie Kanady i polskiej grupy w Kanadzie na rzecz pomocy Polsce i polskim imigrantom w latach 80 i 90 XX w.
 • rekrutacja i szkolenie ochotników z Ameryki do armii polskiej w czasie I wojny światowej
 • wkład Polaków i osób polskiego pochodzenia w rozwój Dominium Kanady

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Monografie

2013, Braterstwo a bagaż narodowy. Relacje etniczne w Kościele katolickim na  ziemiach kanadyjskich przed I wojna światową, Kraków: Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 284.

1997, Piętno wojny. Polonia kanadyjska wobec polskich problemów lat 1939-1945, Nomos, Kraków, s.330.

1996, For Bread and Better Future. Emigration from Poland to Canada 1918-1939, Multicultural History Society of Ontario, Toronto, s. 234.

1986, Emigracja z Polski do Kanady w okresie międzywojennym, Ossolineum, Wrocław, s.223.

Artykuły

2018, The Assistance of Canada and the Polish Diaspora in Canada to Polish Immigrants in the 1980s and 1990s., “Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” nr. 4/2018, s. 59-75.

2017, Actions for Independence of Poland Taken in Canada during World War One [w:] Conflicts, Confrontations, Combats. Canada in the Face of Wars/ Conflits, confrontations, combats. Le Canada face aux guerres. "TransCanadiana" (9/2017).

2013, Polska emigracja do Kanady na przełomie wieków XXI i XXI w kontekście kanadyjskiej polityki imigracyjnej (wspólnie z T. Soroką)"Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", 2013, z 3, s. 5-18.

2012, Początki polskiego osadnictwa na kanadyjskich preriach w relacjach ojca Antoniego Sylli [w:] Amerykomania, t.:2, W.Bernacki, A.Walaszek (red.), Kraków: Wydawnictwo UJ, 2012, s. 697- 710.

2012, Montreal-Mozaika małych ojczyzn, [w:] Migracje i wielkie metropolie, J. Zamojski (red.), Warszawa: IHPAN 2012, s.149-172.

 2001, Przełomowe znaczenie II wojny światowej w dziejach Polonii kanadyjskiej.  Przemiany w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich: Wrocław 15-17 wrzesień 1999, Toruń 2001, s. 421-329.

2001, Multiethnic Canada in the Eyes of the Polish „DP" Immigrants [w:] 1st International Conference of Central European Canadianists: ‘Multiculturalism and Diversity in Canada – Voices from Central Europe', Brno 2001, s. 69-75.

2000, Kanadyjska polityka wielokulturowości: geneza, oczekiwania i rzeczywistość „Migracje i Społeczeństwo" 5/2000, s. 147-157.

1996, Obraz Polonii i emigracji w propagandzie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,  „Przegląd Polonijny", z.1, s. 61-74.

1994, Początki działalności radykalnych ugrupowań Polonii kanadyjskiej, „Przegląd Polonijny" 1994, z. 2,  s. 83-102.

1993, Problem DP'sów w powojennej Europie, „Przegląd Polonijny" 1993, z. 2, s.71-91.

1991, Ukrainians and ‘Ukrainian Question' as Seen by Poles in Canada during the Second World War,  „Journal of Ukrainian Studies"  vol.16, nos. 1-2 (Summer-Winter 1991), s. 195-210.

1989, Ameryka i Zagłębie Ruhry w oczekiwaniach polskich emigrantów z zaboru pruskiego, „Przegląd Zachodni" 1989, z. 2, s.141-156.

1989, Kanada a problemy polskich uchodźców w okresie drugiej wojny światowej, „Studia Historyczne" 1989/3, s. 437- 452.

1984, Emigration from the Polish Territories to Canada up until World War Two, „Polyphony. The Bulletin of MHSO" 1984, vol.6, no.2, s.11-20.

1983, Dane statystyczne dotyczące emigracji z Polski do Kanady w latach 1918- 1939, „Przegląd Polonijny" 1983, z. 4, s. 103-117.

1981, Gmina Batignolles w Zjednoczeniu Emigracji Polskiej (1866-1870),  „Przegląd Polonijny" 1981, z. 1, s. 65-83.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2016, Osiągniecia i problemy Kongresu Polonii Kanadyjskiej w: Polonia kanadyjska przeszłość i teraźniejszość, red. Waldemar Gliński red., Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s 35-65.

2016, Znaczenie Kościoła rzymskokatolickiego w dziejach Kanady w: Polacy i świat, kultura i zmiana: studia historyczne i antropologiczne ofiarowane profesor Halinie Florkowskiej- Frančić, red. J.Lemcznarowicz, J.Pezda, A. Zięba Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 433-446.

2014, Wprowadzenie / Introduction w: Zwyczajna przeprowadzka. Pamiętniki imigrantów z Polski do Kanady (1988-2012) / An Ordinary Move. Memoirs of Polish Immigrants to Canada (1988-2012), The Canadian Polish Research Institute, Toronto 2014, s. 18-29 i 180-190.

2014, Geschichte der polnischen und deutschen Einwanderung nach Kanada und die gegenseitigen Beziehungen von polnischen und deutschen Katholiken in den kanadischen Provinzen  w:  Deutsche und polnische Migrationserfahrungen. Verganenheit und Gegenwart, red. D. Praszałowicz, A. Sosna-Schubert, Peter Lang Edition, Frankfurt ,s. 163-185.

2014, Polska emigracja do Kanady w drugiej połowie XX w. i jej wpływ na przemiany polskiej grupy etnicznej w tym kraju w: Niuanse wyobcowania. Diaspora i tematyka polska w Kanadzie, red. Anna Branach-Kallas , WUMK, Toruń , s.15-36.

2012, Początki polskiego osadnictwa na kanadyjskich preriach w relacjach ojca Antoniego Sylli w: Amerykomania, t.:2, red. W.Bernacki, A.Walaszek, WUJ, Kraków, s. 697- 710.

2011, Early Multicultural Experiences on the Canadian Prairies w: Towards Critical Multiculturalism: Dialogues Between/Among Canadian Diasporas, red. E. Bujnowska, M. Gabryś, T. Sikora, PARA, Katowice, s. 83-95.

2011, Polonia i Polacy w dziejach Kanady w: Lublin-Windsor. Partnerstwo w kontekście historii i teraźniejszości, red. J. Walkusz , Lublin: Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 17-34.

2010, Historyczne korzenie kanadyjskiej polityki wielokulturowości (wybrane zagadnienia) w: Studia nad wielokulturowością, red. D. Pietrzyk-Reeves, M. Kułakowska, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 255-268.

2010, Historyczne uwarunkowania kultury kanadyjskiej w: Państwo - naród - tożsamość w dyskursach kulturowych Kanady, red. E. Sojka, M. Buhcholtz  Universitas, Kraków, s. 17-40.

2009, The Role of the Roman Catholic Church in the History of Canada [w:] De la foundation de Quebec au Canada d'aujourd'hui (1608-2008). Rétrospectives, parcours et défits / From the Foundation of Quebec City to Pressent-Day Canada (1608-2008): Retrospections, Path of Change, Challenges, red. K. Jarosz, Z. Szatanik, J. Warmuzińska-Rogóż , PARA, Katowice, s. 27 – 38.

2009, Polska grupa etniczna w Kanadzie w świetle danych spisu ludności z roku 2006 w: Polska – dwa światy. Kraj i Polonia, red. W. J. Wysocki, W. Gliński, Warszawa: Wydawnictwo UKSW , Warszawa, s. 159-174.

2008, A Clash of Values: The Roman Catholic Church in Canada and the Relations Between Francophone and Anglophone Ontarian Catholics in the Early Years of the 20th  Century w: Canadian. Ghost. Hopes and Values, red. M.Abramowicz, J. Durczak, UMCS,  Lublin, s. 23-37.

2008, Relacje między francusko i angielskojęzycznymi wyznawcami Kościoła rzymskokatolickiego w Kanadzie na początku XX wieku w: Etniczność – o przemianach społeczeństw narodowych, red. Maria Szmeja, Nomos, Kraków , s.175-189.

2007, Polonia kanadyjska: dzieje i problemy współczesne [w:] Polscy oblaci w służbie Polonii kanadyjskiej, red. W. Kluj, J. Różański, Bernardinum, Pelplin,  s.13-34.

2006, Polonia kanadyjska w: Polacy w Kanadzie. Słownik biograficzny Polonii kanadyjskiej 2006, red. J.Kozak, P.Piwowarek, Biogram Publishing, Mississauga , s. 11-49.

2006, Przemiany w społeczności polonijnej w Kanadzie pod koniec XX wieku w: Diaspora polska w procesach globalizacji. Stan i perspektywy badań, red. G. Babiński, H. Chałupczak, Grell, Kraków 2006, s. 161-175.

2005, Lous Riel – Rrediscovered Hero w: Place and Memory in Canada. Global Perspectives, red. M.Paluszkiewicz-Misiaczek, A.Reczyńska, A.Śpiewak, Kraków: PAU  2005, s.409 – 418.

2003, Historia Kanady i Quebecu w publikacjach polskich w: Obraz Kanady w Polsce, red. M. Buchholtz , Adam Marszałek, Toruń, s.74-97.

2003, Historia Kanady i Quebecu w publikacjach polskich [w:] Obraz Kanady w Polsce, M. Buchholtz  (red.) Toruń: Adam Marszałek 2003, s.74-97.

2002, Analiza polskich publikacji dotyczących historii Kanady w: Polska i Polacy w XIX i XX wieku. Studia ofiarowane prof. Mariuszowi Kulczykowskiemu w 70. rocznicę Jego urodzin, red. K. Ślusarek, TW „Historia Iagiellonica", Kraków, s. 445-467.

2002, Polish Ethnic Press in Canada and its Attitude Towards the Country of Settlement, w: Exploring Canadian Identities, red. E. Wełnic, A. Branach-Kallas, J. Wojcik, UMT, Toruń , s. 213-222.

2002, Problemy kraju osiedlenia w polonijnej prasie wydawanej w Kanadzie  po drugiej wojnie światowej, w: Śląsk – Polska – Emigracja. Studia dedykowane profesorowi Andrzejowi Pilchowi, red. I. Paczyńska , Kraków: Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 329-348.

2001, Polonia Kanadyjska a powstanie warszawskie, [w:] Polonia wobec powstania warszawskiego, red. M.M. Drozdowski, RYTM, Warszawa, s.123-134.

2001, Polska diaspora w Kanadzie [w:] Polska diaspora, red. A.Walaszek (red.), Kraków: Wydawnictwo Literackie , Kraków, s. 30-50.

1999, Polonia and Polish Emigration in Polish Communist Propaganda [w:]  Historical Reflections on Central Europe. Selected Papers from the Fifth World Congress of Central and East European Studies, Warsaw, 1995, red. S. J. Kirschbaum, London: Macmillan Press LTD, London,  s. 91-99.

1998, The First Polish Contacts with Canada and the U.S: A Comparative Analysis, w: Informal Empire? Cultural Relations Between Canada, The United States and Europe, red.  P. Easingwood, K. Gross , Verlag, Kiel 1998, s. 309-316.

1998, USA and Canada. The Basic Differences in the Historical Process, w: Visions of Canadian Studies: Teaching, Research, Methodology, red. N.Burke, J.Kwaterko , UW, Warszawa , s. 31-40.

1996, Parochial and Secular Organizations of Mutual Aid in Canadian Polonia, w: Ethnic Fraternalism in Immigrant Countries, red. M. Klemenčić, Maribor Univerzita, Maribor s. 267-273.

1996, The Origin and the Beginnings of the Canadian Polish Congress, w: Half a Century of Canadian Polish Congress, red. E. Sołtys, R. Kogler, C-PRI, Toronto 1996, s. 11-33.

1992, America and the Ruhr Basin in Expectations of the Polish Peasant Migrants from the Lands under Prusian Rule, w: Distant Magnets. Expectations and Realities in the Immigant Experuience 1840-1930, red. D. Hoerder, W. Rossler red., HM, NY-London, s.83-103.

1988, Związek Polaków w Kanadzie - dzieje i rola w życiu kanadyjskiej Polonii, w: Studia nad organizacjami polonijnymi w Ameryce Północnej, red. G. Babiński ,  Ossolineum, Wrocław 1988, s. 165-76.

1985, Polonia Kanadyjska. Liczba, rozmieszczenie i przejawy aktywności w: Liczba i rozmieszczenie Polaków w świecie. cz. II, red. W. Wrzesiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 103-131.

Redakcje naukowe

2017, Kasper Pawlikowski, Droga do Rawdon,  A. Reczyńska red. "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" nr. 1(2017), s. 341-371.

2005, Place and Memory in Canada: Global Perspectives/Lie at memoir au Canada: perspectives global, red. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Anna Reczyńska, Anna Śpiewak, PAU, Kraków.

Hasła encyklopedyczne i słownikowe

w Polskim Słowniku  Biograficznym

 • Schoultz Nils von (Szulc Gustaw Mikołaj),  PSB,  t. 34, z.147 (1994), s.608-609.
 • Stykolt Stefan, PSB t. 45/2, z.185 (2008), s. 202 -203.
 • Szendzielarz Teofil, PSB,  t. 48/2, z. 197 ( 2012), s. 186-187.

w Wielkiej  Encyklopedii Powszechnej PWN

 • na temat Polonii kanadyjskiej         
 • na temat historii Kanady

w Encyklopedii  historycznej świata, t. XIII, Agencja  Publicystyczno-Wydawnicza Opres, Kraków   2003.

 • Aguilla, Clipperton, Gorgia Południowa i Sandwich Południowy, Kanada, Nowa Kaledonia, Pictcarin, Polinezja Francuska, Saint Pierre i Miquelon, Wallis i Futuna.

Recenzje

Paweł Zając, Spotkania kultur. Katoliccy misjonarze i Ludność Rodzima w Kanadzie w historiografii XIX i XX w. „Transcanadiana. Polish Journal of Canadian Studies" 2009/2, s. 226-229.

A Search for Knowlege and Freedom. The Polish-Canadian Perspective, P.Wyczyński, A.Ruszkowski, R.Sokoloski (red.) , „Przegląd Polonijny" 1997/4, s.134-136.

J.Jurkszus-Tomaszewska, Kronika pięćdziesięciu lat. Życie kulturalne polskiej emigracji w Kanadzie. 1940-1990, „Przegląd Polonijny" 1997/3, s.152-155.

Warszawa nad Tamizą. Z dziejów polskiej emigracji politycznej po drugiej wojnie światowej, A.Friszke (red.)  „Przegląd Polonijny"  1997/1, s.127-129.

Inne

2017, współautorstwo (z Dagmarą Drewniak i Michaliną Petelską) tekstów Polacy w kanadyjskiej mozaice. 150 lat historii / Poles in the Canadian Mosaic. 150 years of History/Polonais dans la mosaique Canadienne. 150 Ans d'histoie, [katalogu wystawy] Gdynia: Muzeum Emigracji 2017, ss.160.

2008, Profesor Karol Józef Krótki (15 maja 1922-6 lipca 2007). In Memoriam „Przegląd Polonijny" 2008 nr. 1, s. 85-87.

2000, Benedykt Heydenkorn „Przegląd Polonijny", s.5.

Wystąpienia konferencyjne

2018, Białystok: XV Forum studiów amerykanistycznych referat: Wystawa o Polakach w Kanadzie – dylematy historyka Kraków:  Kobiece utopie w działaniu referat: Polki na emigracji – perspektywa historyczna 2017, Kraków: Sixth World Congess on Polish Studies referat: Canada and  the Polish Diaspora's Assistance to Polish Immigrants Arriving in Canada in   the 1980s's.

2017, Gdynia: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Polacy i Diaspora Polska w Ameryce Północnej referat: Fala imigracyjna lat 80. i jej wpływ na polską grupę etniczną w Kanadzie.

2017, Rzeszów: „Ziemiec” – o życiu i twórczości Bogdana Czaykowskiego. Międzynarodowa Konferencja naukowa w 85. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci pisarza. referat: Dzieje polskiej grupy etnicznej w Kolumbii Brytyjskiej w opracowaniu Bogdana Czaykowskiego.

2016, Toruń: 7th Congress of Polish Canadianists: Canada and the war / Le Canada et les guerrs, referat:  Position and activity of the Polish ethnic group in Canada during the First orld War.

2015, Toronto (PIASA:  The  73 Annual Conference of the Polish Institute of Arts and Sciences), referat: Benedykt Heydenkorn : His Extraordinary Life and Unusual Activity among the Polish Diaspora in Canada.

2015, Białystok: XIII Forum studiów amerykanistcznych, referat: Pamiętniki jako źródło do badań dziejów emigracji.

2014, Popowo: Polityka etniczna: teorie, koncepcje, wyzwania, referat : Doświadczenia polityki dwujęzyczności i wielokulturowości w Kanadzie /wybrane aspekty/.

2014, Warszawa (UKSW): Kongres Polonii Kanadyjskiej - 70 lat w służbie  Narodowi, Ojczyźnie  i Polonii, referat: Osiągnięcia i problemy Kongresu Polonii Kanadyjskiej w drugiej połowie XX w.

2014, Warszawa (IPN): Archiwa  do dziejów polskiej emigracji politycznej z lat 1939-1990, referat: Źródła  polonijne do badań nad migracjami oraz polska Diasporą w Kanadzie w drugiej połowie XX w.

2013, Poznań: 6th Congress of Polish Canadianists: The Peaceable Kingdom? Cultural and language communities in Canada and the rule of law, referat: The Origins and First Years of Experience of the Oldest Bilingual University in Canada.

2013, Poznań: Dzień Kanady, referat: Diaspora polska w Kanadzie.

2012, Białystok: Forum studiów amerykanistycznych, referat: Kanadyjski antyamerykanizm.

2012, Toruń: Wizje polskości, referat : Polska emigracja do Kanady w drugiej połowie XX w. i jej wpływ na przemiany polskiej grupy  etnicznej.

2012, Warszawa: Społeczne i kulturowe skutki migracji na przełomie wieków referat wspólnie z T.Soroką): Polska emigracja do Kanady  na początku XXI wieku w kontekście kanadyjskich przepisów imigracyjnych.

2012, Kraków: Podsumowanie roku 2011 w Kanadzie (wystąpienie panelowe).

2010, Białystok: Warsztaty dla doktorantów studiów amerykanistycznych, referat: Porównanie procesów kształtujących dzieje USA i  Kanady.

2010, Lublin: Lublin – Windsor. Drogami historii ku przyszłości, referat:   Polonia i Polacy w dziejach Kanady. 

2010, Kraków: 5th Congress of Polish Canadianists: Towards Critical Multiculturalism:  Dialogues Between/ Among  Canadian  Diasporas, referat: Early multicultural experiences on Canadian Prairies  

2010, Kraków: Polsko-niemieckie doświadczenia migracyjne. Przeszłość a teraźniejszość, referat: Migracje Polaków i Niemców do Kanady: porównanie procesów migracyjnych oraz przykłady wzajemnych relacji.

2009, Warszawa (IH PAN): Migracje i wielkie metropolie, referat:  Montreal – mozaika małych ojczyzn.

2009, Kraków: Pytania wielokulturowości, referat: Historyczne korzenie kanadyjskiej wielokulturowości (wybrane zagadnienia).

2009, Ustroń: De la fondation de Québec au Canada d’aujourd’hui (1608-2008): Rétrospectives, parcours et  défis/ From the foundation of Québec City to Present-Day Canada (1608–2008): Retrospections, Paths of Change, Challenges, referat : The Role of the Roman Catholic Church in the History of Canada.

2008, Kraków: Amerykański mit w kulturze polskiej, referat:  Kanada: przestrzeń, klimat i przyroda.

2008, Kraków: Canada & Poland: Diaspora and Diversity, referat: Migrations from Poland to Canada and the Polish Diaspora in Canada.

2008, Warszawa: Polacy w Ameryce Północnej – 400-lecie, referat: Polska grupa etniczna w Kanadzie w świetle danych spisu ludności z roku 2006

2007, Puławy: IV kongres kanadianistów polskich : Canadian Ghosts, Hopes, Values, referat: Clash of Values. Roman Catholic Church in Canada and Relations between Francophone and Anglophone Ontarian Catholics in the early years of 20th century

2007, Warszawa: Jubileusz 50-lecia istnienia polskiej prowincji oblatów w Kanadzie, referat: Dzieje i problemy diaspory polskiej w Kanadzie.

2005, Kazimierz: Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi, referat: Przemiany w społeczności Polonii kanadyjskiej. Stan badań..

2004, Kraków: III Kongres kanadianistów polskich: Memory and Place in Canada. Global Perspectives, referat: Lous Riel – rediscoveed hero

2003, Montreal – McGill University: konferencja The Polish Institute of Arts and Sciences of America, referat: Romam Catholic Church and First Slavonic Immigrants in Southern Canada

2003, Kraków: Konferencja : Naród w procesie globalizacji, referat:  Akadyjczycy – fenomen przetrwania.

2002, Kraków: Emigracja z Polski po roku 1989; referat: Konflikty w społeczności polonijnej w Kanadzie

2001, Toruń: II Kongres kanadianistów polskich: Exploring Canadian Identities, referat: The Polish Ethnic Press in Canada and its Attitude towards the Country of Settlement.

2001, Bukareszt, Rumunia: Individual and Community: Canada in the 20th Century; referat: The Analysis of Polish Publications Concerning Canada.

1999, Wrocław: XVI Zjazd Historyków Polskich; referat w sekcji dziejów Polonii: Przełomowe znaczenie II  wojny światowej w dziejach  Polonii kanadyjskiej.

1998, Warszawa: I Kongres badań kanadyjskich w Polsce: Visions of Canadian Studies: Teaching, Research, Metodology; referat: USA and   Canada. The Basic Differences in Historical Process.

1998, Brno, Czechy : Multiculturalism and Diversity in Canada; referat: Multiethnic Canada as seen by Polish DP Immigrants

1998, Warszawa: Imigranci i społeczeństwa przyjmujące: adaptacja? integracja? transformacja?; referat: Kanadyjska polityka wielokulturowości: geneza, oczekiwania, rzeczywistość.

1996, Greifswald, Niemcy; Viking Connection. Canada-Continentalist  Perspectives; referat: The First Polish Contacts with Canada and the  US. A Cmparative Analysis.

1995, Warszawa; Światowy kongres studiów nad Europą Środkowo-Wschodnią; referat: The Picture of Polonia and Emigration in the  Propaganda of Polish People’s Republic.

1994, Maribor, Słowenia; Samopomocowe organizacje imigrantów w Ameryce; referat: Polish Mutual-Aid Societies in Canada. 

1994, Warszawa; Polonia wobec powstania warszawskiego; referat: Polonia kanadyjska a powstanie warszawskie.

1992, Edmonton, Kanada; Stulecie osadnictwa ukraińskiego w Kanadzie; referat: Ukrainians and Ukrainian Political Problems in the Opinion of Poles in Canada.

1984, Kraków; Organizacje polonijne w Ameryce; referat: Związek Polaków Kanadzie.