Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Anna Reczyńska

prof. dr hab. Anna Reczyńska

 

Prof. dr hab. Anna Reczyńska jest z wykształcenia historykiem (magisterium - 1978 r., doktorat - 1985r., habilitacja - 1997r., tytuł profesora nauk społecznych - 2016r.), kierowniczka Katedry Studiów Kanadyjskich (dawniej Zakładu Kanady), który od roku 2005 funkcjonuje w strukturze Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Wcześniej (w latach 1978- 2001) pracowała w Instytucie Badań Polonijnych UJ oraz w Instytucie Studiów Regionalnych UJ (2001-2004). Anna Reczyńska była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej (w roku akademickim 1981/82), University of Ottawa (2008), dwukrotnie J. Kennedy Institute for North America Studies w Berlinie (w latach 1987 i 1992), Multicultural Society of Ontario w Toronto (w  1989r.), Fundacji Lanckorońskich (pobyt w Rzymie 2007r.) oraz kilkakrotnie w Kanadzie w ramach Faculty Research Program, finansowanemu przez Foreign Affairs and International Trade Canada, a w roku 2016 w ramach realizacji grantu Senatu RP. Jest autorką trzech  monografii (z których jedna, w zmodyfikowanej wersji, została opublikowana także w języku angielskim), ponad 40 artykułów naukowych oraz szeregu haseł encyklopedycznych i tekstów popularno-naukowych. Anna Reczyńska była też inicjatorką i w latach 1998-2001 pierwszą przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich; obecnie jest członkiem PTBK,  Międzywydziałowej Komisji do Badań Diaspory Polskiej PAU oraz Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego The Canadian-Polish Research Institute w Toronto.

Nagroda: Certificate of Merits in recognition of outstanding contributions to the development of Canadian Studies przyznana przez "The International Council for Canadian Studies" w 2019 r.

Funkcje:

 • Kierowniczka Zakładu Kanady Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

Zainteresowania naukowe:

 • historia Kanady
 • historia relacji etnicznych w Kanadzie
 • dzieje polskiej emigracji
 • historia Polski XI-XXI w.
 • polityka imigracyjna Kanady
 • historia Diaspory polskiej
 • przeszłość i współczesność polskiej grupy etnicznej w Kanadzie
 • Kanada i Polonia kanadyjska a stan wojenny w Polsce
 • pamiętniki i wspomnienia emigrantów
 • Oral History

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2013, Braterstwo a bagaż narodowy. Relacje etniczne w Kościele katolickim na ziemiach kanadyjskich przed I wojna światową, Kraków: Księgarnia Akademicka, Kraków, ss. 284.

1997, Piętno wojny. Polonia kanadyjska wobec polskich problemów lat 1939-1945, Kraków: Nomos, ss.330.

1996, For Bread and Better Future. Emigration from Poland to Canada 1918-1939, Multicultural History Society of Ontario, Toronto, ss. 234.

1986, Emigracja z Polski do Kanady w okresie międzywojennym, Wrocław: Ossolineum, ss. 223.

2020, Sprawy polskie w Kanadzie w czasie I wojny światowej, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2020, nr 2., ss. 227- 245.

2019, Próba przeglądu problemów, źródeł i opracowań na temat losów Polek na emigracji przed II wojną światową, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny”, nr 4, ss. 27-56.

2018, The Assistance of Canada and the Polish Diaspora in Canada to Polish Immigrants in the 1980s and 1990s., “Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” nr 4/2018, ss. 59-75.

2017, Actions for Independence of Poland Taken in Canada during World War One [w:] Conflicts, Confrontations, Combats. Canada in the Face of Wars/ Conflits, confrontations, combats. Le Canada face aux guerres. "TransCanadiana" (9/2017).

2013, Polska emigracja do Kanady na przełomie wieków XXI i XXI w kontekście kanadyjskiej polityki imigracyjnej (wspólnie z Tomaszem Soroką)"Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", 2013, z 3, ss. 5-18.

2012, Początki polskiego osadnictwa na kanadyjskich preriach w relacjach ojca Antoniego Sylli [w:] Amerykomania, t.:2, red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2012, ss. 697- 710.

2012, Montreal-Mozaika małych ojczyzn, [w:] Migracje i wielkie metropolie, red. Jan Zamojski, Warszawa: IHPAN, ss.149-172.

 2001, Przełomowe znaczenie II wojny światowej w dziejach Polonii kanadyjskiej. Przemiany w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich: Wrocław 15-17 wrzesień 1999, Toruń 2001, ss. 421-329.

2001, Multiethnic Canada in the Eyes of the Polish „DP" Immigrants [w:] 1st International Conference of Central European Canadianists: ‘Multiculturalism and Diversity in Canada – Voices from Central Europe', Brno 2001, ss. 69-75.

2000, Kanadyjska polityka wielokulturowości: geneza, oczekiwania i rzeczywistość „Migracje i Społeczeństwo" 5/2000, ss. 147-157.

1996, Obraz Polonii i emigracji w propagandzie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,  „Przegląd Polonijny", z.1, ss. 61-74.

1994, Początki działalności radykalnych ugrupowań Polonii kanadyjskiej, „Przegląd Polonijny" 1994, z. 2, ss. 83-102.

1993, Problem DP'sów w powojennej Europie, „Przegląd Polonijny" 1993, z. 2, ss.71-91.

1991, Ukrainians and ‘Ukrainian Question' as Seen by Poles in Canada during the Second World War,  „Journal of Ukrainian Studies"  vol.16, nos. 1-2 (Summer-Winter 1991), ss. 195-210.

1989, Ameryka i Zagłębie Ruhry w oczekiwaniach polskich emigrantów z zaboru pruskiego, „Przegląd Zachodni" 1989, z. 2, ss.141-156.

1989, Kanada a problemy polskich uchodźców w okresie drugiej wojny światowej, „Studia Historyczne" 1989/3, ss. 437- 452.

1984, Emigration from the Polish Territories to Canada up until World War Two, „Polyphony. The Bulletin of MHSO" 1984, vol.6, no.2, ss.11-20.

1983, Dane statystyczne dotyczące emigracji z Polski do Kanady w latach 1918- 1939, „Przegląd Polonijny" 1983, z. 4, ss. 103-117.

1981, Gmina Batignolles w Zjednoczeniu Emigracji Polskiej (1866-1870),  „Przegląd Polonijny" 1981, z. 1, ss. 65-83.

2022, Zejść ze statku w Vancouver. Skomplikowane losy polskich marynarzy w latach 80. XX w., [w:] Pomiędzy Starym a Nowym Światem. Historia, migracje, etniczność (tom dedykowany Profesorowi Adamowi Walaszkowi), red. Marta Kijewska-Trembecka, Ewa Michna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 213-228.

2021, Dzieje Polskiej grupy etnicznej w Kolumbii Brytyjskiej w opracowaniu Bogdana Czaykowskiego, [w:] Kontynenty. Tom drugi: Studia i szkice o twórczości Bogdana Czaykowskiego, red. Magdalena Rabizo-Birek, Bożena Szałasta-Rogowska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 473-493.

2021, Little Victories. Polish Women in America at the Turn of the 19th and 20th Century, [w:] For the Vote and More. Stories of Women Changing America, red. H. Parafianowicz, Ł. Niewiński, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 39 – 68.

2020, Remarkable and Unexpected Returns from Canada to Poland [w:] Canadian Political, Social and Historical (Re)visions in 20th and 21st Century, Marcin Gabryś, Magdalena Marczuk-Karbownik, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek (red.), Berlin: Peter Lang Publishing, ss. 227-266.

2016, Osiągnięcia i problemy Kongresu Polonii Kanadyjskiej [w:] Polonia kanadyjska przeszłość i teraźniejszość, red. Waldemar Gliński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, ss. 35-65.

2016, Znaczenie Kościoła rzymskokatolickiego w dziejach Kanady [w:] Polacy i świat, kultura i zmiana: studia historyczne i antropologiczne ofiarowane profesor Halinie Florkowskiej- Frančić, red. Jan Lencznarowicz, Janusz Pezda, Andrzej Zięba, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 433-446.

2014, Wprowadzenie / Introduction w: Zwyczajna przeprowadzka. Pamiętniki imigrantów z Polski do Kanady (1988-2012) / An Ordinary Move. Memoirs of Polish Immigrants to Canada (1988-2012), The Canadian Polish Research Institute, Toronto 2014, ss. 18-29 i 180-190.

2014, Geschichte der polnischen und deutschen Einwanderung nach Kanada und die gegenseitigen Beziehungen von polnischen und deutschen Katholiken in den kanadischen Provinzen  [w:]  Deutsche und polnische Migrationserfahrungen. Verganenheit und Gegenwart, red. Dorota Praszałowicz, Anna Sosna-Schubert, Peter Lang Edition, Frankfurt ,s. 163-185.

2014, Polska emigracja do Kanady w drugiej połowie XX w. i jej wpływ na przemiany polskiej grupy etnicznej w tym kraju [w:] Niuanse wyobcowania. Diaspora i tematyka polska w Kanadzie, red. Anna Branach-Kallas, Toruń: WUMK, ss.15-36.

2012, Początki polskiego osadnictwa na kanadyjskich preriach w relacjach ojca Antoniego Sylli w: Amerykomania, t.:2, red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: WUJ, ss. 697- 710.

2011, Early Multicultural Experiences on the Canadian Prairies [w:] Towards Critical Multiculturalism: Dialogues Between/Among Canadian Diasporas, red. Ewa Bujnowska, Marcin Gabryś, Tomasz Sikora, Katowice: PARA, ss. 83-95.

2011, Polonia i Polacy w dziejach Kanady [w:] Lublin-Windsor. Partnerstwo w kontekście historii i teraźniejszości, red. Jan Walkusz , Lublin: Wydawnictwo KUL, ss. 17-34.

2010, Historyczne korzenie kanadyjskiej polityki wielokulturowości (wybrane zagadnienia) [w:] Studia nad wielokulturowością, red. Dorota Pietrzyk-Reeves, Małgorzata Kułakowska, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 255-268.

2010, Historyczne uwarunkowania kultury kanadyjskiej [w:] Państwo - naród - tożsamość w dyskursach kulturowych Kanady, red. Eugenia Sojka, Mirosława Buhcholtz, Kraków: Universitas, ss. 17-40.

2009, The Role of the Roman Catholic Church in the History of Canada [w:] De la foundation de Quebec au Canada d'aujourd'hui (1608-2008). Rétrospectives, parcours et défits / From the Foundation of Quebec City to Pressent-Day Canada (1608-2008): Retrospections, Path of Change, Challenges, red. Krzysztof Jarosz, Zuzanna Szatanik, Joanna Warmuzińska-Rogóż, Katowice: PARA, ss. 27-38.

2009, Polska grupa etniczna w Kanadzie w świetle danych spisu ludności z roku 2006 [w:] Polska – dwa światy. Kraj i Polonia, red. Wiesław J. Wysocki, Waldemar Gliński, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, Warszawa, ss. 159-174.

2008, A Clash of Values: The Roman Catholic Church in Canada and the Relations Between Francophone and Anglophone Ontarian Catholics in the Early Years of the 20th  Century [w:] Canadian. Ghost. Hopes and Values, red. Maciej Abramowicz, Joanna Durczak, Lublin: UMCS, ss. 23-37.

2008, Relacje między francusko i angielskojęzycznymi wyznawcami Kościoła rzymskokatolickiego w Kanadzie na początku XX wieku [w:] Etniczność – o przemianach społeczeństw narodowych, red. Maria Szmeja, Kraków: Nomos, ss.175-189.

2007, Polonia kanadyjska: dzieje i problemy współczesne [w:] Polscy oblaci w służbie Polonii kanadyjskiej, red. Wojciech Kluj, Jarosław Różański, Pelplin: Bernardinum, ss.13-34.

2006, Polonia kanadyjska [w:] Polacy w Kanadzie. Słownik biograficzny Polonii kanadyjskiej 2006, red. Jacek Kozak, Tomasz Piwowarek, Mississauga: Biogram Publishing, ss. 11-49.

2006, Przemiany w społeczności polonijnej w Kanadzie pod koniec XX wieku [w:] Diaspora polska w procesach globalizacji. Stan i perspektywy badań, red. Grzegorz Babiński, Henryka Chałupczak, Kraków: Grell, ss. 161-175.

2005, Lous Riel – Rrediscovered Hero [w:] Place and Memory in Canada. Global Perspectives, red. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Anna Reczyńska, A.nna piewak, Kraków: PAU, ss. 409-418.

2003, Historia Kanady i Quebecu w publikacjach polskich [w:] Obraz Kanady w Polsce, red. Mirosława Buchholtz, Adam Marszałek, Toruń, ss. 74-97.

2002, Analiza polskich publikacji dotyczących historii Kanady [w:] Polska i Polacy w XIX i XX wieku. Studia ofiarowane prof. Mariuszowi Kulczykowskiemu w 70. rocznicę Jego urodzin, red. Krzysztof Ślusarek, Kraków: TW „Historia Iagiellonica", ss. 445-467.

2002, Polish Ethnic Press in Canada and its Attitude Towards the Country of Settlement [w:] Exploring Canadian Identities, red. Ewa Wełnic, Anna Branach-Kallas, Jakub Wójcik, Toruń: UMT, ss. 213-222.

2002, Problemy kraju osiedlenia w polonijnej prasie wydawanej w Kanadzie  po drugiej wojnie światowej [w:] Śląsk – Polska – Emigracja. Studia dedykowane profesorowi Andrzejowi Pilchowi, red. Irena Paczyńska, Kraków: Wydawnictwo Literackie, ss. 329-348.

2001, Polonia Kanadyjska a powstanie warszawskie, [w:] Polonia wobec powstania warszawskiego, red. Marian M. Drozdowski, Warszawa: RYTM, ss.123-134.

2001, Polska diaspora w Kanadzie [w:] Polska diaspora, red. Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 30-50.

1999, Polonia and Polish Emigration in Polish Communist Propaganda [w:]  Historical Reflections on Central Europe. Selected Papers from the Fifth World Congress of Central and East European Studies, Warsaw, 1995, red. Stanislav J. Kirschbaum, London: Macmillan Press LTD, ss. 91-99.

1998, The First Polish Contacts with Canada and the U.S: A Comparative Analysis, [w:] Informal Empire? Cultural Relations Between Canada, The United States and Europe, red. Peter Easingwood, Konrad Gross, Kiel: Verlag, ss. 309-316.

1998, USA and Canada. The Basic Differences in the Historical Process [w:] Visions of Canadian Studies: Teaching, Research, Methodology, red. Nancy Burke, Józef Kwaterko, Warszawa: UW, ss. 31-40.

1996, Parochial and Secular Organizations of Mutual Aid in Canadian Polonia [w:] Ethnic Fraternalism in Immigrant Countries, red. Matjaž Klemenčić, Maribor: Maribor Univerzita, ss. 267-273.

1996, The Origin and the Beginnings of the Canadian Polish Congress, [w:] Half a Century of Canadian Polish Congress, red. Edward Sołtys, Rudolf Kogler, Toronto: C-PRI, ss. 11-33.

1992, America and the Ruhr Basin in Expectations of the Polish Peasant Migrants from the Lands under Prusian Rule, [w:] Distant Magnets. Expectations and Realities in the Immigant Experuience 1840-1930, red. Dirk Hoerder, Horst Rossler, NY-London: HM, ss. 83-103.

1988, Związek Polaków w Kanadzie - dzieje i rola w życiu kanadyjskiej Polonii [w:] Studia nad organizacjami polonijnymi w Ameryce Północnej, red. Grzegorz Babiński, Wrocław: Ossolineum, ss. 165-76.

1985, Polonia Kanadyjska. Liczba, rozmieszczenie i przejawy aktywności [w:] Liczba i rozmieszczenie Polaków w świecie. cz. II, red. Wojciech Wrzesiński, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 103-131.

2017, Kasper Pawlikowski, Droga do Rawdon, red. Anna Reczyńska "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" nr. 1(2017), ss. 341-371.

2005, Place and Memory in Canada: Global Perspectives/Lie at memoir au Canada: perspectives global, red. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Anna Reczyńska, Anna Śpiewak, Kraków: PAU.

w Polskim Słowniku  Biograficznym

 • Schoultz Nils von (Szulc Gustaw Mikołaj),  PSB,  t. 34, z.147 (1994), s.608-609.
 • Stykolt Stefan, PSB t. 45/2, z.185 (2008), s. 202 -203.
 • Szendzielarz Teofil, PSB,  t. 48/2, z. 197 ( 2012), s. 186-187.

w Wielkiej  Encyklopedii Powszechnej PWN

 • na temat Polonii kanadyjskiej         
 • na temat historii Kanady

w Encyklopedii  historycznej świata, t. XIII, Agencja  Publicystyczno-Wydawnicza Opres, Kraków   2003.

 • Aguilla, Clipperton, Gorgia Południowa i Sandwich Południowy, Kanada, Nowa Kaledonia, Pictcarin, Polinezja Francuska, Saint Pierre i Miquelon, Wallis i Futuna.

Spotkania kultur. Katoliccy misjonarze i Ludność Rodzima w Kanadzie w historiografii XIX i XX w., red. Paweł Zając, „Transcanadiana. Polish Journal of Canadian Studies" 2009/2, ss. 226-229.

A Search for Knowlege and Freedom. The Polish-Canadian Perspective, red. Paweł Wyczyński, Andrzej Ruszkowski, Richard Sokoloski, „Przegląd Polonijny" 1997/4, ss.134-136.

Kronika pięćdziesięciu lat. Życie kulturalne polskiej emigracji w Kanadzie. 1940-1990, red. J.Jurkszus-Tomaszewska, Kronika pięćdziesięciu lat. Życie kulturalne polskiej emigracji w Kanadzie. 1940-1990, „Przegląd Polonijny" 1997/3, ss.152-155.

Warszawa nad Tamizą. Z dziejów polskiej emigracji politycznej po drugiej wojnie światowej, red. Andrzej Friszke „Przegląd Polonijny" 1997/1, ss.127-129.

2017, współautorstwo (z Dagmarą Drewniak i Michaliną Petelską) tekstów Polacy w kanadyjskiej mozaice. 150 lat historii / Poles in the Canadian Mosaic. 150 years of History/Polonais dans la mosaique Canadienne. 150 Ans d'histoie, [katalog wystawy] Gdynia: Muzeum Emigracji, ss.160.

2008, Profesor Karol Józef Krótki (15 maja 1922-6 lipca 2007). In Memoriam „Przegląd Polonijny" 2008 nr. 1, ss. 85-87.

2000, Benedykt Heydenkorn „Przegląd Polonijny", s. 5.

2020, 18-19 września, XVII Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednozonymi im. Prof.Andrzeja Bartnickiego, Białystok. Referat:  "Między tradycją a amerykanizacją. Poszukiwanie źródeł obrazujących zmiany ról polskich imigrantek w Ameryce Północnej na przełomie XIX i XX wieku".

2018, XV Forum studiów amerykanistycznych, Białystok. Referat: "Wystawa o Polakach w Kanadzie – dylematy historyka".

2018, "Kobiece utopie w działaniu", Kraków. Referat: "Polki na emigracji – perspektywa historyczna".

2017, Sixth World Congess on Polish Studies, Kraków. Referat: "Canada and  the Polish Diaspora's Assistance to Polish Immigrants Arriving in Canada in the 1980s".

2017, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Polacy i Diaspora Polska w Ameryce Północnej", Gdynia. Referat: "Fala imigracyjna lat 80. i jej wpływ na polską grupę etniczną w Kanadzie".

2017, „Ziemiec” – o życiu i twórczości Bogdana Czaykowskiego. Międzynarodowa Konferencja naukowa w 85. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci pisarza", Rzeszów. Referat: "Dzieje polskiej grupy etnicznej w Kolumbii Brytyjskiej w opracowaniu Bogdana Czaykowskiego".

2016, 7th Congress of Polish Canadianists: "Canada and the war / Le Canada et les guerrs", Toruń. Referat:  "Position and activity of the Polish ethnic group in Canada during the First orld War".

2015, PIASA: The 73 Annual Conference of the Polish Institute of Arts and Sciences, Toronto. Referat: "Benedykt Heydenkorn: His Extraordinary Life and Unusual Activity among the Polish Diaspora in Canada".

2015, XIII Forum studiów amerykanistcznych, Białystok. Referat: "Pamiętniki jako źródło do badań dziejów emigracji".

2014, Polityka etniczna: teorie, koncepcje, wyzwania, Popowo. Referat: "Doświadczenia polityki dwujęzyczności i wielokulturowości w Kanadzie /wybrane aspekty/".

2014, Kongres Polonii Kanadyjskiej - 70 lat w służbie  Narodowi, Ojczyźnie  i Polonii, Warszawa (UKSW). Referat: "Osiągnięcia i problemy Kongresu Polonii Kanadyjskiej w drugiej połowie XX w."

2014, "Archiwa do dziejów polskiej emigracji politycznej z lat 1939-1990", Warszawa (IPN). Referat: "Źródła  polonijne do badań nad migracjami oraz polska Diasporą w Kanadzie w drugiej połowie XX w."

2013, 6th Congress of Polish Canadianists: "The Peaceable Kingdom? Cultural and language communities in Canada and the rule of law", Poznań. Referat: "The Origins and First Years of Experience of the Oldest Bilingual University in Canada".

2013, Dzień Kanady, Poznań. Referat: "Diaspora polska w Kanadzie".

2012, Forum studiów amerykanistycznych, Białystok. Referat: "Kanadyjski antyamerykanizm".

2012, "Wizje polskości", Toruń. Referat: "Polska emigracja do Kanady w drugiej połowie XX w. i jej wpływ na przemiany polskiej grupy etnicznej."

2012, Społeczne i kulturowe skutki migracji na przełomie wieków, Warszawa. Referat (wspólnie z Tomaszem Soroką): "Polska emigracja do Kanady na początku XXI wieku w kontekście kanadyjskich przepisów imigracyjnych".

2012, Podsumowanie roku 2011 w Kanadzie (wystąpienie panelowe), Kraków.

2010, Warsztaty dla doktorantów studiów amerykanistycznych, Białystok. Referat: "Porównanie procesów kształtujących dzieje USA i Kanady".

2010, Lublin – Windsor. Drogami historii ku przyszłości, Lublin. Referat: "Polonia i Polacy w dziejach Kanady". 

2010, 5th Congress of Polish Canadianists: "Towards Critical Multiculturalism: Dialogues Between/ Among  Canadian Diasporas", Kraków. Referat: "Early multicultural experiences on Canadian Prairies". 

2010, "Polsko-niemieckie doświadczenia migracyjne. Przeszłość a teraźniejszość", Kraków. Referat: "Migracje Polaków i Niemców do Kanady: porównanie procesów migracyjnych oraz przykłady wzajemnych relacji".

2009, "Migracje i wielkie metropolie", Warszawa (IH PAN). Referat: "Montreal – mozaika małych ojczyzn".

2009, Pytania wielokulturowości, Kraków. Referat: "Historyczne korzenie kanadyjskiej wielokulturowości (wybrane zagadnienia)".

2009, "De la fondation de Québec au Canada d’aujourd’hui (1608-2008): Rétrospectives, parcours et  défis"/ "From the foundation of Québec City to Present-Day Canada (1608–2008): Retrospections, Paths of Change, Challenges", Ustroń. Referat: "The Role of the Roman Catholic Church in the History of Canada".

2008, "Amerykański mit w kulturze polskiej", Kraków. Referat: "Kanada: przestrzeń, klimat i przyroda".

2008, "Canada & Poland: Diaspora and Diversity", Kraków. Referat: "Migrations from Poland to Canada and the Polish Diaspora in Canada".

2008, Polacy w Ameryce Północnej – 400-lecie, Warszawa. Referat: "Polska grupa etniczna w Kanadzie w świetle danych spisu ludności z roku 2006".

2007, IV kongres kanadianistów polskich: Canadian Ghosts, Hopes, Values, Puławy. Referat: "Clash of Values. Roman Catholic Church in Canada and Relations between Francophone and Anglophone Ontarian Catholics in the early years of 20th century".

2007, Jubileusz 50-lecia istnienia polskiej prowincji oblatów w Kanadzie, Warszawa. Referat: "Dzieje i problemy diaspory polskiej w Kanadzie".

2005, "Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi", Kazimierz. Referat: "Przemiany w społeczności Polonii kanadyjskiej. Stan badań".

2004, III Kongres kanadianistów polskich: "Memory and Place in Canada. Global Perspectives", Kraków. Referat: "Lous Riel – rediscoveed hero".

2003, konferencja The Polish Institute of Arts and Sciences of America, Montreal – McGill University. Referat: "Roman Catholic Church and First Slavonic Immigrants in Southern Canada".

2003, Konferencja: "Naród w procesie globalizacji", Kraków. Referat: "Akadyjczycy – fenomen przetrwania".

2002, Emigracja z Polski po roku 1989, Kraków. Referat: "Konflikty w społeczności polonijnej w Kanadzie".

2001, II Kongres kanadianistów polskich: "Exploring Canadian Identities", Toruń. Referat: "The Polish Ethnic Press in Canada and its Attitude towards the Country of Settlement".

2001, "Individual and Community: Canada in the 20th Century", Bukareszt, Rumunia. Referat: "The Analysis of Polish Publications Concerning Canada".

1999, XVI Zjazd Historyków Polskich, Wrocław. Referat w sekcji dziejów Polonii: "Przełomowe znaczenie II  wojny światowej w dziejach Polonii kanadyjskiej".

1998, I Kongres badań kanadyjskich w Polsce: "Visions of Canadian Studies: Teaching, Research, Metodology", Warszawa. Referat: "USA and Canada. The Basic Differences in Historical Process".

1998, "Multiculturalism and Diversity in Canada", Brno, Czechy. Referat: "Multiethnic Canada as seen by Polish DP Immigrants".

1998, "Imigranci i społeczeństwa przyjmujące: adaptacja? integracja? transformacja?", Warszawa. Referat: "Kanadyjska polityka wielokulturowości: geneza, oczekiwania, rzeczywistość".

1996, "Viking Connection. Canada-Continentalist Perspectives", Greifswald, Niemcy. Referat: "The First Polish Contacts with Canada and the US. A Cmparative Analysis".

1995, Światowy kongres studiów nad Europą Środkowo-Wschodnią, Warszawa. Referat: "The Picture of Polonia and Emigration in the Propaganda of Polish People’s Republic".

1994, "Samopomocowe organizacje imigrantów w Ameryce", Maribor, Słowenia. Referat: "Polish Mutual-Aid Societies in Canada". 

1994, "Polonia wobec powstania warszawskiego", Warszawa. Referat: "Polonia kanadyjska a powstanie warszawskie".

1992, "Stulecie osadnictwa ukraińskiego w Kanadzie", Edmonton, Kanada. Referat: "Ukrainians and Ukrainian Political Problems in the Opinion of Poles in Canada".

1984, Organizacje polonijne w Ameryce, Kraków. Referat: "Związek Polaków Kanadzie".

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

 • Kierowniczka grantu: Dokumentacja aktywności Polonii w Toronto na rzecz Polski i polskich imigrantów w latach 80. i 90. XX w., grant złożony do MSZ (w 2015), przyznany przez Senat RP w 2016 r.
 • Zaangażowanie Kanady i polskiej grupy w Kanadzie na rzecz pomocy Polsce i polskim imigrantom w latach 80 i 90 XX w.
 • Rekrutacja i szkolenie ochotników z Ameryki do armii polskiej w czasie I wojny światowej.
 • Wkład Polaków i osób polskiego pochodzenia w rozwój Dominium Kanady.