Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

prof. Anna Reczyńska

prof. Anna Reczyńska

 

Anna Reczyńska is a historian (PhD at the Jagiellonian University in 1985, habilitation in 1997, professorship in 2016). She has received grants and scholarships from the Kosciuszko Foundation (New York, 1981-82), the John F. Kennedy Institute for North America Studies in Berlin (1987 and 1992), the Multicultural Society of Ontario (Toronto, 1989), the University of Ottawa (2008), and the Lanckoroński Foundation (Rome, Italy, September 2007); she was also a two-time participant in the Faculty Research Program funded by Foreign Affairs and International Trade Canada (2000 and 2011). Thanks to a grant from the Polish Senate, in August 2016 she conducted research in Toronto. She was one of the founders and the first president (1998-2001) of the Polish Association of Canadian Studies. Since 2007, she has been a member of the Polish Academy of Learning’s commission devoted to research on the Polish Diaspora and, starting in 2011 she has been a member of the Canadian-Polish Research Institute in Toronto.

Functions:

 • Chair in Canadian Studies, Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University in Krakow

Academic interests:

 • The history of Canada
 • The history of ethnic relations in Canada
 • The history of Polish emigration
 • The history of Poland (nineteenth, twentieth, and twenty-first centuries)
 • Canadian immigration policy
 • The history of the Polish diaspora
 • The past and present of the Polish ethnic minority in Canada
 • Canada and the Polish ethnic minority during in the time of martial law in Poland
 • The memoirs of emigrants
 • Oral history

Web Content Display Web Content Display

Publications

2013, Braterstwo a bagaż narodowy. Relacje etniczne w Kościele katolickim na ziemiach kanadyjskich przed I wojna światową (“Brotherhood and National Baggage: Ethnic Relations in the Catholic Church in Canada Before World War I”), Krakow: Księgarnia Akademicka, pp. 284.

1997, Piętno wojny. Polonia kanadyjska wobec polskich problemów lat 1939-1945 (“The Stigma of War: The Polish Diaspora in Canada and the Polish Problems of 1939-1945”), Krakow: Nomos, pp. 330.

1996, For Bread and a Better Future: Emigration from Poland to Canada 1918-1939, Toronto: Multicultural History Society of Ontario, pp. 234.

1986, Emigracja z Polski do Kanady w okresie międzywojennym (“Polish Immigrants to Canada in the Interwar Period”), Wroclaw: Ossolineum, pp. 223.

2020, Sprawy polskie w Kanadzie w czasie I wojny światowej (“Polish Affairs in Canada During the First World War”), "Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", No 2., pp. 227- 245.

2019, Próba przeglądu problemów, źródeł i opracowań na temat losów Polek na emigracji przed II wojną światową (“An Attempt at an Overview of the Problems, Sources, and Publications on the Fate of Polish Women in the Diaspora Before World War II”), "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", No. 4, pp. 27-56.

2018, The Assistance of Canada and the Polish Diaspora in Canada to Polish Immigrants in the 1980s and 1990s, "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", No. 4/2018, pp. 59-75.

2017, Efforts in Favor of the Independence of Poland Taken in Canada During World War I, [in:] Conflicts, Confrontations, Combats: Canada in the Face of Wars/ Conflicts, confrontations, combats. Le Canada face aux guerres, "TransCanadiana" (9/2017).

2013, Polska emigracja do Kanady na przełomie wieków XXI i XXI w kontekście kanadyjskiej polityki imigracyjnej (“Polish Immigration to Canada in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries in the Context of Canadian Immigration Policy;” co-author T. Soroka), "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", 2013, Vol. 3, pp. 5-18.

2012, Początki polskiego osadnictwa na kanadyjskich preriach w relacjach ojca Antoniego Sylli (“The Beginnings of Polish Settlement in the Canadian Prairies According to the Accounts of Father Antoni Sylla”), [in:] Amerykomania, Vol.2, eds. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek , Krakow: WUJ, 2012, pp. 697- 710.

2012, Montreal-Mozaika małych ojczyzn (“Montreal: A Mosaic of Small Fatherlands”), [in:] Migracje i wielkie metropolie (“Migrations and Huge Metropolises”), ed. Jan Zamojski, Warsaw: IHPAN, pp.149-172.

2001, Przełomowe znaczenie II wojny światowej w dziejach Polonii kanadyjskiej. Przemiany w historii (“The Epochal Meaning of the Second World War in the History of the Polish Diaspora in Canada: Changes in History”), Wrocław: XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich (“Wroclaw: The Sixteenth General Assembly of Polish Historians”), 15-17 September 1999, Torun 2001, pp. 421-329.

2001, Multiethnic Canada in the Eyes of the Polish ‘DP’ Immigrants, [in:] The First International Conference of Central European Canadianists: “Multiculturalism and Diversity in Canada – Voices from Central Europe,” Brno, pp. 69-75.

2000, Kanadyjska polityka wielokulturowości: geneza, oczekiwania i rzeczywistość (“Canadian Policies of Multiculturalism: Genesis, Expectations, and Reality”), "Migracje i Społeczeństwo", 5/2000, pp. 147-157.

1996, Obraz Polonii i emigracji w propagandzie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (“The Image of the Polish Diaspora and Emigration in the Propaganda of the Polish People’s Republic”), "Przegląd Polonijny", Vol.1, pp. 61-74.

1994, Początki działalności radykalnych ugrupowań Polonii kanadyjskiej (“The Beginnings of the Activity of Radical Groups of the Polish Diaspora in Canada”), "Przegląd Polonijny", Vol. 2, pp. 83-102.

1993, Problem DP'sów w powojennej Europie (“The Problem of Displaced Persons in Postwar Europe”), "Przegląd Polonijny", Vol. 2, pp.71-91.

1991, Ukrainians and the ‘Ukrainian Question' as Seen by Poles in Canada During the Second World War, "Journal of Ukrainian Studies", Vol.16, Nos. 1-2 (Summer-Winter 1991), pp. 195-210.

1989, Ameryka i Zagłębie Ruhry w oczekiwaniach polskich emigrantów z zaboru pruskiego (“America and the Ruhr Basin in the Expectations of Polish Immigrants from the Prussian Partition”), "Przegląd Zachodni", Vol. 2, pp.141-156.

1989, Kanada a problemy polskich uchodźców w okresie drugiej wojny światowej (“Canada and the Problems of Polish Refugees During the Second World War”), "Studia Historyczne", No. 3, pp. 437- 452.

1984, Emigration from the Polish Territories to Canada Through World War II, "Polyphony. The Bulletin of MHSO", Vol.6, No.2, pp.11-20.

1983, Dane statystyczne dotyczące emigracji z Polski do Kanady w latach 1918-1939 (“Statistical Data Concerning Immigrants from Poland to Canada in 1918-1939”), "Przegląd Polonijny", Vol. 4, pp. 103-117.

1981, Gmina Batignolles w Zjednoczeniu Emigracji Polskiej (1866-1870) (“The Batignolles District in the Unification of the Polish Diaspora, 1866-1870”), "Przegląd Polonijny", Vol. 1, pp. 65-83.

2022, Zejść ze statku w Vancouver. Skomplikowane losy polskich marynarzy w latach 80. XX w. ("Disembark in Vancouver. Complicated fate of Polish seafarers in the 1980s,"), [in:] Pomiędzy Starym a Nowym Światem. Historia, migracje, etniczność ("Between the Old and the New World: History, Migrations, Ethnicity") (volume dedicated to Professor Adam Walaszek), eds. Marta Kijewska-Trembecka, Ewa Michna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 213-228.

2021, Dzieje Polskiej grupy etnicznej w Kolumbii Brytyjskiej w opracowaniu Bogdana Czaykowskiego ("The history of the Polish ethnic group in British Columbia in the study of Bogdan Czaykowski"), [in:] Kontynenty. Tom drugi: Studia i szkice o twórczości Bogdana Czaykowskiego ("Continents. Volume two: Studies and sketches on the work of Bogdan Czaykowski"), eds. Magdalena Rabizo-Birek, Bożena Szałasta-Rogowska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 473-493.

2021, Little Victories. Polish Women in America at the Turn of the 19th and 20th Century, [in:] For the Vote and More. Stories of Women Changing America, eds. H. Parafianowicz, Ł. Niewiński, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, pp. 39 – 68.

2020, Remarkable and Unexpected Returns from Canada to Poland, [in:] Canadian Political, Social and Historical (Re)visions in the Twentieth and Twenty-First Centuries, eds. Marcin Gabryś, Magdalena Marczuk-Karbownik, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Berlin: Peter Lang Publishing, pp. 227-266.

2016, Osiągniecia i problemy Kongresu Polonii Kanadyjskiej (“The Achievements and Problems of the Canadian Polish Congress”), [in:] Polonia kanadyjska przeszłość i teraźniejszość (“The Polish Diaspora in Canada: Present and Future”), ed. Waldemar Gliński, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe UKSW, pp. 35-65.

2016, Znaczenie Kościoła rzymskokatolickiego w dziejach Kanady (“The Significance of the Roman Catholic Church in Canadian History”), [in:] Polacy i świat, kultura i zmiana: studia historyczne i antropologiczne ofiarowane profesor Halinie Florkowskiej- Frančić (“Poles and the World, Culture, Change: Historical and Anthropological Studies Dedicated to Professor Halina Florkowska- Frančić”), eds. Jan Lencznarowicz, Janusz Pezda, Andrzej Zięba, Krakow: Księgarnia Akademicka, pp. 433-446.

2014, Wprowadzenie (“Introduction,”) [in:] Zwyczajna przeprowadzka. Pamiętniki imigrantów z Polski do Kanady (1988-2012) (“An Ordinary Move: The Memoirs of Polish Immigrants to Canada (1988-2012),” Toronto: The Canadian Polish Research Institute, pp. 18-29 i 180-190.

2014, Geschichte der polnischen und deutschen Einwanderung nach Kanada und die gegenseitigen Beziehungen von polnischen und deutschen Katholiken in den kanadischen Provinzen, [in:] Deutsche und polnische Migrationserfahrungen. Verganenheit und Gegenwart, eds. Dorota Praszałowicz, Anna Sosna-Schubert, Frankfurt: Peter Lang Edition, pp. 163-185.

2014, Polska emigracja do Kanady w drugiej połowie XX w. i jej wpływ na przemiany polskiej grupy etnicznej w tym kraju (“Polish Immigration to Canada in the Latter Half of the Twentieth Century and Its Impact on the Changes of the Polish Ethnic Group in That Country”), [in:] Niuanse wyobcowania. Diaspora i tematyka polska w Kanadzie (“The Nuances of Estrangement: The Polish Diaspora and Polish Themes in Canada”), ed. Anna Branach-Kallas, Torun: WUMK, pp.15-36.

2012, Początki polskiego osadnictwa na kanadyjskich preriach w relacjach ojca Antoniego Sylli (“The Beginnings of Polish Settlement in the Canadian Prairies According to the Accounts of Father Antoni Sylla”), [in:] Amerykomania, Vol.2, eds. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Krakow: WUJ, pp. 697- 710.

2011, Early Multicultural Experiences on the Canadian Prairies, [in:] Towards Critical Multiculturalism: Dialogues Between/Among Canadian Diasporas, eds. Ewa Bujnowska, Marcin Gabryś, Tomasz Sikora, Katowice: PARA, pp. 83-95.

2011, Polonia i Polacy w dziejach Kanady (“The Polish Diaspora and Poles in Canadian History”), [in:] Lublin-Windsor. Partnerstwo w kontekście historii i teraźniejszości (“Lublin-Windsor: Partnership in the Context of History and the Present”, eds. Jan Walkusz, Lublin: Wydawnictwo KUL, pp. 17-34.

2010, Historyczne korzenie kanadyjskiej polityki wielokulturowości (wybrane zagadnienia) (“The Historical Origins of Canadian Policies of Multiculturalism [Selected Topics]”), [in:] Studia nad wielokulturowością (“Studies on Multiculturalism”), eds. Dorota Pietrzyk-Reeves, Małgorzata Kułakowska, Krakow: Księgarnia Akademicka, pp. 255-268.

2010, Historyczne uwarunkowania kultury kanadyjskiej (“The Historical Conditioning of Canadian Culture”), [in:] Państwo - naród - tożsamość w dyskursach kulturowych Kanady (“The State, Nation, and Identity in Canada’s Cultural Discourses”), eds. Eugenia Sojka, Mirosława Buhcholtz Krakow: Universitas, pp. 17-40.

2009, The Role of the Roman Catholic Church in the History of Canada, [in:] De la foundation de Quebec au Canada d'aujourd'hui (1608-2008). Rétrospectives, parcours et défits ("From the Foundation of Quebec City to Pressent-Day Canada (1608-2008): Retrospections, Path of Change, Challenges"), eds. Krzysztof Jarosz, Zuzanna Szatanik, Joanna Warmuzińska-Rogóż, Katowice: PARA, pp. 27-38.

2009, Polska grupa etniczna w Kanadzie w świetle danych spisu ludności z roku 2006 (“The Polish Ethnic Minority in Canada in Light of the Results of the 2006 Census”), [in:] Polska – dwa światy. Kraj i Polonia (“Poland, Two Worlds: The Country and the Polish Diaspora”), eds. Wiesław J. Wysocki, Waldemar Gliński, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, pp. 159-174.

2008, A Clash of Values: The Roman Catholic Church in Canada and the Relations Between Francophone and Anglophone Ontarian Catholics in the Early Years of the Twentieth Century, [in:] Canadian. Ghosts. Hopes and Values, eds. Maciej Abramowicz, Joanna Durczak, Lublin: UMCS, pp. 23-37.

2008, Relacje między francusko i angielskojęzycznymi wyznawcami Kościoła rzymskokatolickiego w Kanadzie na początku XX wieku (“Relations Between Francophone and Anglophone Roman Catholics in Canada in the Early Twentieth Century”), [in:] Etniczność – o przemianach społeczeństw narodowych (“Ethnicity: On the Changes to National Societies”), ed. Maria Szmeja, Krakow: Nomos, pp.175-189.

2007, Polonia kanadyjska: dzieje i problemy współczesne (“The Polish Diaspora in Canada: History and Present-Day Problems”), [in:] Polscy oblaci w służbie Polonii kanadyjskiej (“Polish Oblates in Service of the Polish Diaspora in Canada”), eds. Wojciech Kluj, Jarosław Różański, Pelplin: Bernardinum, pp.13-34.

2006, Polonia kanadyjska (“The Polish Diaspora in Canada”), [in:] Polacy w Kanadzie. Słownik biograficzny Polonii kanadyjskiej 2006 (“Poles in Canada: A Biographical Dictionary of the Polish Diaspora in Canada, 2006”), eds. Jacek Kozak, Tomasz Piwowarek, Mississauga: Biogram Publishing, pp. 11-49.

2006, Przemiany w społeczności polonijnej w Kanadzie pod koniec XX wieku (“Changes in the Polish Community in Canada in the Late Twentieth Century”), [in:] Diaspora polska w procesach globalizacji. Stan i perspektywy badań (“The Polish Diaspora in the Processes of Globalization: The State and Perspectives of Research”), eds. Grzegorz Babiński, Henryka Chałupczak, Krakow: Grell, pp. 161-175.

2005, Louis Riel: A Rediscovered Hero, [in:] Place and Memory in Canada: Global Perspectives, eds. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Anna Reczyńska, Anna Śpiewak, Krakow: PAU, pp. 409 – 418.

2003, Historia Kanady i Quebecu w publikacjach polskich (“The History of Canada and Quebec in Polish Publications”), [in:] Obraz Kanady w Polsce (“The Image of Canada in Poland”), ed. Mirosława Buchholtz, Torun: Adam Marszałek, pp. 74-97.

2002, Analiza polskich publikacji dotyczących historii Kanady (“An Analysis of Polish Publications Concerning the History of Canada”), [in:] Polska i Polacy w XIX i XX wieku. Studia ofiarowane prof. Mariuszowi Kulczykowskiemu w 70. rocznicę Jego urodzin (“Poland and the Poles in the Nineteenth and Twentieth Centuries: Studies Dedicated to Prof. Mariusz Kulczykowski on His Seventieth Birthday”), ed. Krzysztof Ślusarek, Krakow: TW „Historia Iagiellonica", pp. 445-467.

2002, The Polish Ethnic Press in Canada and Its Attitude Towards the Country of Settlement, [in:] Exploring Canadian Identities, eds. Ewa Wełnic, Anna Branach-Kallas, Jakub Wojcik, Torun: UMT, pp. 213-222.

2002, Problemy kraju osiedlenia w polonijnej prasie wydawanej w Kanadzie po drugiej wojnie światowej (“The Problems of the Adopted Country in the Polish Press Published in Canada After the Second World War”), [in:] Śląsk – Polska – Emigracja. Studia dedykowane profesorowi Andrzejowi Pilchowi (“Silesia, Poland, Immigration: Studies Dedicated to Prof. Andrzej Pilch”), ed. Irena Paczyńska, Krakow: Wydawnictwo Literackie, pp. 329-348.

2001, Polonia Kanadyjska a powstanie warszawskie (“The Polish Diaspora in Canada and the Warsaw Uprising”) [in:] Polonia wobec powstania warszawskiego (“The Polish Uprising and the Warsaw Uprising”), ed. Marian M. Drozdowski, Warsaw: RYTM, pp.123-134.

2001, Polska diaspora w Kanadzie (“The Polish Diaspora in Canada”), [in:] Polska diaspora (“The Polish Diaspora”), ed. Adam Walaszek, Krakow: Wydawnictwo Literackie, pp. 30-50.

1999, Polonia and Polish Emigration in Polish Communist Propaganda, [in:] Historical Reflections on Central Europe: Selected Papers from the Fifth World Congress of Central and East European Studies, Warsaw, 1995, ed. Stanislav J. Kirschbaum, London: Macmillan Press LTD,pp. 91-99.

1998, The First Polish Contacts with Canada and the U.S: A Comparative Analysis, [in:] Informal Empire? Cultural Relations Between Canada, The United States and Europe, eds. Peter Easingwood, Konrad Gross , Kiel: Verlag, pp. 309-316.

1998, The USA and Canada: The Basic Differences in the Historical Process, [in:] Visions of Canadian Studies: Teaching, Research, Methodology, eds. Nancy Burke, Józef Kwaterko, Warsaw: University of Warsaw, pp. 31-40.

1996, Parochial and Secular Organizations of Mutual Aid in the Canadian Polonia, [in:] Ethnic Fraternalism in Immigrant Countries, ed. Matjaž Klemenčić, Maribor: University of Maribor, pp. 267-273.

1996, The Origin and the Beginnings of the Canadian Polish Congress, [in:] Half a Century of the Canadian Polish Congress, eds. Edward Sołtys, Rudolf Kogler, Toronto: C-PRI, pp. 11-33.

1992, America and the Ruhr Basin in the Expectations of Polish Peasant Migrants from the Lands under Prussian Rule, [in:] Distant Magnets. Expectations and Realities in the Immigrant Experience 1840-1930, eds. Dirk Hoerder, Horst Rossler, NY-London: HM, pp. 83-103.

1988, Związek Polaków w Kanadzie - dzieje i rola w życiu kanadyjskiej Polonii (“The Polish Alliance of Canada: Its History and Role in the Life of the Polish Diaspora in Canada”) [in:] Studia nad organizacjami polonijnymi w Ameryce Północnej (“Studies on Polish Diaspora Organizations in North America”), ed. Grzegorz Babiński, Wrocław: Ossolineum, pp. 165-76.

1985, Polonia Kanadyjska. Liczba, rozmieszczenie i przejawy aktywności (“The Polish Diaspora in Canada: Its Number, Localization, and Forms of Activity”), [in:] Liczba i rozmieszczenie Polaków w świecie. Part II (“The Number and Localization of Poles Around the World”), ed. Wojciech Wrzesiński, Wroclaw: Wroclaw University Press, pp. 103-131.

2017, Kasper Pawlikowski, Droga do Rawdon (“Kasper Pawlikowski The Road to Rawdon”), ed. Anna Reczyńska, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", No. 1(2017), pp. 341-371.

2005, Place and Memory in Canada: Global Perspectives/Lie at memoir au Canada: perspectives global, eds. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Anna Reczyńska, Anna Śpiewak, Krakow: Polish Academy of Learning.

in Polski Słownik Biograficzny

 • Schoultz Nils von (Szulc Gustaw Mikołaj), PSB, Vol. 34, Issue 147 (1994), pp. 608-609.
 • Stykolt Stefan, PSB Vol. 45/2, Issue 185 (2008), pp. 202 -203.
 • Szendzielarz Teofil, PSB, Vol. 48/2, Issue 197 (2012), pp. 186-187.

in Wielka Encyklopedia Powszechna PWN

 • About the Polish diaspora in Canada
 • About the history of Canada

in Encyklopedia historyczna świata, Vol. XIII, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, Krakow 2003.

 • Aguilla, Clipperton, Georgia Południowa i Sandwich Południowy (“South Georgia and the Sandwich Islands”), Kanada (“Canada”), Nowa Kaledonia (“New Caledonia”), Pitcairn, Polinezja Francuska (“French Polynesia”), Saint Pierre i Miquelon (“Saint Pierre and Miquelon”), Wallis i Futuna (“Wallis and Futuna”)

Spotkania kultur. Katoliccy misjonarze i Ludność Rodzima w Kanadzie w historiografii XIX i XX w. (“The Encounter of Cultures: Catholic Missionaries and Indigenous Peoples in Canada in the Historical Literature of the Nineteenth and Twentieth Centuries”), ed. Paweł Zając, "Transcanadiana. Polish Journal of Canadian Studies", 2009/2, pp. 226-229.

A Search for Knowledge and Freedom: The Polish-Canadian Perspective, eds. Paweł Wyczyński, Andrzej Ruszkowski, Richard Sokoloski, "Przegląd Polonijny" 1997/4, pp.134-136.

Kronika pięćdziesięciu lat. Życie kulturalne polskiej emigracji w Kanadzie. 1940-1990 (“A Fifty-Year Chronicle: The Cultural Life of Polish Immigrants in Canada, 1940-1990”), ed. Jadwiga Jurkszus-Tomaszewska, "Przegląd Polonijny" 1997/3, pp.152-155.

Warszawa nad Tamizą. Z dziejów polskiej emigracji politycznej po drugiej wojnie światowej (“Warsaw on the Thames: From the History of Polish Political Immigrants After World War II”), ed. Andrzej Friszke, "Przegląd Polonijny" 1997/1, pp.127-129.

2017, (co-author Dagmara Drewniak and Michalina Petelska) Polacy w kanadyjskiej mozaice. 150 lat historii / Poles in the Canadian Mosaic: 150 years of History/Polonais dans la mosaique Canadienne. 150 Ans d'histoie, [exhibition catalog] Gdynia: Emigration Museum, pp.160.

2008, Profesor Karol Józef Krótki (15 maja 1922-6 lipca 2007). In Memoriam (“Professor Karol Józef Krótki [May 15, 1922-July 6, 2007]” In Memory”), "Przegląd Polonijny", No. 1, pp. 85-87.

2000, Benedykt Heydenkorn, "Przegląd Polonijny", No. 5.

2020, 18-19 September, Seventeenth Prof. Andrzej Bartnicki Forum for Advanced Studies on the United States, Bialystok, Poland. Paper: "Między tradycją a amerykanizacją. Poszukiwanie źródeł obrazujących zmiany ról polskich imigrantek w Ameryce Północnej na przełomie XIX i XX wieku" (“Between Tradition and Americanization: The Search for Sources Depicting the Changes in the Roles of Female Polish Immigrants in North America in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries”).

2018, Fifteenth Forum of American Studies, Bialystok, Poland. Paper: "Wystawa o Polakach w Kanadzie – dylematy historyka" (“An Exhibition on Poles in Canada: The Dilemma of a Historian”).

2018, "Kobiece utopie w działaniu" (“Active Female Utopias”), Krakow, Poland. Paper: "Polki na emigracji – perspektywa historyczna" (“Polish Female Immigrants: A Historical Perspective”).

2017, Sixth World Congress on Polish Studies, Kraków, Poland. Paper: “Canada and the Polish Diaspora's Assistance to Polish Immigrants Arriving in Canada in the 1980".

2017, International Academic Conference: "Polacy i Diaspora Polska w Ameryce Północnej" (“Poles and the Polish Diaspora in North America”), Gdynia, Poland. Paper: "Fala imigracyjna lat 80. i jej wpływ na polską grupę etniczną w Kanadzie" (“The Immigration Wave of the 1980s and Its Impact on the Polish Ethnic Minority in Canada”).

2017, "„Ziemiec” – o życiu i twórczości Bogdana Czaykowskiego. Międzynarodowa Konferencja naukowa w 85. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci pisarza" (“‘Ziemiec’: On the Life and Work of Bogdan Czaykowski – An International Academic Conference on the Occasion of His Eighty-Fifth Birthday and the Tenth Anniversary of His Death”), Rzeszow, Poland. Paper: Dzieje polskiej grupy etnicznej w Kolumbii Brytyjskiej w opracowaniu Bogdana Czaykowskiego (“The History of the Polish Ethnic Minority in British Columbia as Presented by Bogdan Czaykowski”).

2016, Seventh Congress of Polish Canadianists: ”“Canada and the war” / "Le Canada et les guerres", Torun, Poland. Paper: “The Position and Activity of the Polish Ethnic group in Canada During the First World War.”

2015, PIASA: The Seventy-Third Annual Conference of the Polish Institute of Arts and Sciences, Toronto, Canada. Paper: “Benedykt Heydenkorn: His Extraordinary Life and Unusual Activity Among the Polish Diaspora in Canada.”

2015, Thirteenth Forum of Advanced American Studies, Bialystok, Poland. Paper: "Pamiętniki jako źródło do badań dziejów emigracji" (“Memoirs as a Source for Research on Immigrant History”).

2014, "Polityka etniczna: teorie, koncepcje, wyzwania" (“Ethnic Policy: Theories, Conceptions, Challenges”), Popowo, Poland. Paper: "Doświadczenia polityki dwujęzyczności i wielokulturowości w Kanadzie /wybrane aspekty" (“The Experience of Policies of Bilingualism and Multiculturalism in Canada: Selected Aspects”).

2014, Kongres Polonii Kanadyjskiej: "70 lat w służbie Narodowi, Ojczyźnie i Polonii" (“The Canadian Polish Congress: Seventy Years in Service of the Nation, Fatherland, and Polish Diaspora”), Warszawa (UKSW), Poland. Paper: "Osiągnięcia i problemy Kongresu Polonii Kanadyjskiej w drugiej połowie XX w." (“The Achievements and Problems of the Canadian Polish Congress in the Latter Half of the Twentieth Century”).

2014, "Archiwa do dziejów polskiej emigracji politycznej z lat 1939-1990" (“Archives for the History of Polish Political Immigration in 1939-1990”), Warszawa (IPN), Poland. Paper: "Źródła polonijne do badań nad migracjami oraz polska Diasporą w Kanadzie w drugiej połowie XX w." (“Polish Diaspora Sources for Research on Migrations and the Polish Diaspora in Canada in the Latter Half of the Twentieth Century”).

2013, Sixth Congress of Polish Canadianists: “The Peaceable Kingdom? Cultural and Linguistic Communities in Canada and the Rule of Law,” Poznan, Poland. Paper: “The Origins and First Years of Experience of the Oldest Bilingual University in Canada.”

2013, "Dzień Kanady" (“Canada Day”), Poznan, Poland. "Paper: Diaspora polska w Kanadzie" (“The Polish Diaspora in Canada”).

2012, The Forum for American Studies, Bialystok, Poland. Paper: Kanadyjski antyamerykanizm (“Canadian Anti-Americanism”).

2012, "Wizje polskości" (“Visions of Polishness”), Torun, Poland. Paper: "Polska emigracja do Kanady w drugiej połowie XX w. i jej wpływ na przemiany polskiej grupy etnicznej" (“Polish Immigration to Canada in the Latter Half of the Twentieth Century and Its Impact on the Changes to the Polish Ethnic Group”).

2012, "Społeczne i kulturowe skutki migracji na przełomie wieków" (“The Social and Cultural Effects of Migration at the Turn of the Century”), Warsaw, Poland. Paper: "Polska emigracja do Kanady na początku XXI wieku w kontekście kanadyjskich przepisów imigracyjnych" (“Polish Immigration to Canada in the Early Twenty-First Century in the Context of Canadian Immigration Laws;” co-author of the paper: Tomasz Soroka).

2012, "Podsumowanie roku 2011 w Kanadzie" (“The Summing Up of 2011 in Canada;” panel instance), Krakow, Poland.

2010, "Warsztaty dla doktorantów studiów amerykanistycznych" (“Workshops for PhD Candidates in American Studies”), Bialystok, Poland. Paper: "Porównanie procesów kształtujących dzieje USA i Kanady" (“PA Comparison of the Processes Shaping the History of the United States and Canada”).

2010, "Lublin – Windsor. Drogami historii ku przyszłości" (“Lublin-Windsor: The Paths of History Towards the Future”), Lublin, Poland. Paper: "Polonia i Polacy w dziejach Kanady" (“The Polish Diaspora and Poles in Canadian History”).

2010, Fifth Congress of Polish Canadianists: “Towards Critical Multiculturalism: Dialogues Between/ Among Canadian Diasporas,” Krakow, Poland. Paper: “Early Multicultural Experiences on the Canadian Prairies.”

2010, "Polsko-niemieckie doświadczenia migracyjne. Przeszłość a teraźniejszość" (“Polish-German Migration Experiences: The Past and Present”), Krakow, Poland. Paper: "Migracje Polaków i Niemców do Kanady: porównanie procesów migracyjnych oraz przykłady wzajemnych relacji" (“The Migrations of Poles and Germans to Canada: A Comparison of Migration Processes and Examples of Mutual Relations”)..

2009, "Migracje i wielkie metropolie" (“Migrations and Great Metropolises”), Warsaw (IH PAN), Poland. Paper: "Montreal – mozaika małych ojczyzn" (“Montreal: A Mosaic of Small Fatherlands”).

2009, "Pytania wielokulturowości" (“Questions of Multiculturalism”), Krakow, Poland. Paper: "Historyczne korzenie kanadyjskiej wielokulturowości (wybrane zagadnienia)" (“The Historical Roots of Canadian Multiculturalism: Selected Topics”).

2009, "De la fondation de Québec au Canada d’aujourd’hui (1608-2008): Rétrospectives, parcours et défis"/ “From the Foundation of Québec City to Present-Day Canada (1608–2008): Retrospections, Paths of Change, Challenges,” Ustroń, Poland. Paper: “The Role of the Roman Catholic Church in the History of Canada.”

2008, "Amerykański mit w kulturze polskiej" (“The American Myth in Polish Culture”), Krakow, Poland. Paper: "Kanada: przestrzeń, klimat i przyroda" (“Canada: Space, Climate, and Nature”).

2008, “Canada and Poland: Diaspora and Diversity,” Krakow, Poland. Paper: “Migrations from Poland to Canada and the Polish Diaspora in Canada.”

2008, "Polacy w Ameryce Północnej – 400-lecie" (“The Poles in North America: The Four-Hundredth Anniversary”), Warsaw, Poland. Paper: "Polska grupa etniczna w Kanadzie w świetle danych spisu ludności z roku 2006" (“The Polish Ethnic Group in Canada in Light of the 2006 Census”).

2007, Fourth Congress of Polish Canadianists: “Canadian Ghosts, Hopes, Values,” Puławy, Poland. Paper: “Clash of Values: The Roman Catholic Church in Canada and Relations Between Francophone and Anglophone Ontarian Catholics in the Early Years of the Twentieth Century.”

2007, "Jubileusz 50-lecia istnienia polskiej prowincji oblatów w Kanadzie" (“The Jubilee of the Fiftieth Anniversary of the Province of the Polish Oblates in Canada”), Warsaw, Poland. Paper: "Dzieje i problemy diaspory polskiej w Kanadzie" (“The History and Problems of the Polish Diaspora in Canada”).

2005, "Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi" (“The State and Needs of Research on Polish Diaspora Collective Groups”), Kazimierz, Poland. Paper: "Przemiany w społeczności Polonii kanadyjskiej. Stan badań" (“Changes in the Polish Canadian Community: The State of Research”).

2004, Third Congress of Polish Canadianists: “Memory and Place in Canada: Global Perspectives,” Krakow, Poland. Paper: “Louis Riel: A Rediscovered Hero.”

2003, Conference of the Polish Institute of Arts and Sciences of America, Montreal (McGill University), Canada. Paper: “The Roman Catholic Church and the First Slavonic Immigrants in Southern Canada.”

2003, "Naród w procesie globalizacji" (“The Nation in the Process of Globalization”), Krakow, Poland. Paper: "Akadyjczycy – fenomen przetrwania" (“The Akkadians: The Phenomenon of Survival”).

2002, "Emigracja z Polski po roku 1989" (“Immigration from Poland After 1989”), Krakow, Poland. Paper: "Konflikty w społeczności polonijnej w Kanadzie" (“Conflicts in the Polish Community in Canada”).

2001, Second Congress of Polish Canadianists: “Exploring Canadian Identities,” Torun, Poland. Paper: “The Polish Ethnic Press in Canada and Its Attitude towards the Country of Settlement.”

2001, “The Individual and Community: Canada in the Twentieth Century,” Bucharest, Romania. Paper: “The Analysis of Polish Publications Concerning Canada.”

1999, Sixteenth Assembly of Polish Historians, Wroclaw, Poland. Paper in the section about Polish diaspora history: "Przełomowe znaczenie II wojny światowej w dziejach Polonii kanadyjskiej" (“The Epochal Significance of the Second World War in the History of the Polish Diaspora in Canada”).

1998, First Congress of Canadian Studies in Poland: “Visions of Canadian Studies: Teaching, Research, Methodology,” Warsaw, Poland. Paper: “The USA and Canada: The Basic Differences in Historical Processes.”

1998, “Multiculturalism and Diversity in Canada,” Brno, Czech Republic. Paper: “Multiethnic Canada as Seen by Polish DP Immigrants.”

1998, "Imigranci i społeczeństwa przyjmujące: adaptacja? integracja? transformacja?" (“Immigrants and Host Societies: Adaptation? Integration? Transformation?”), Warsaw, Poland. Paper: "Kanadyjska polityka wielokulturowości: geneza, oczekiwania, rzeczywistość" (“The Canadian Policy of Multiculturalism: Genesis, Expectations, Reality”).

1996, “The Viking Connection: Canadian-Continental Perspectives", Greifswald, Germany. Paper: “The First Polish Contacts with Canada and the US: A Comparative Analysis”.

1995, The World Congress for Studies on East-Central Europe, Warsaw, Poland. Paper: “The Image of Polonia and Emigration in the Propaganda of the Polish People’s Republic.”

1994, "Samopomocowe organizacje imigrantów w Ameryce" (“The Self-Aid Organizations of Immigrants in America”), Maribor, Slovenia. Paper: “Polish Mutual-Aid Societies in Canada.”

1994, "Polonia wobec powstania warszawskiego" (“The Polish Diaspora and the Warsaw Uprising”), Warsaw, Poland. Paper: "Polonia kanadyjska a powstanie warszawskie" (“The Polish Diaspora in Canada and the Warsaw Uprising”).

1992, "Stulecie osadnictwa ukraińskiego w Kanadzie" (“The Centennial of Ukrainian Settlement in Canada”), Edmonton, Canada. Paper: “The Ukrainians and Ukrainian Political Problems in the Opinion of Poles in Canada.”

1984, "Organizacje polonijne w Ameryce" (“Polish Diaspora Organizations in Canada”), Krakow, Poland. Paper: Związek Polaków Kanadzie (“The Polish Union in Canada”).

Web Content Display Web Content Display

Research projects and media

 • Canada, Polish Immigrants and the Polish Ethnic Group at the End of the Twentieth Century.
 • Polish Volunteers in America During World War I.
 • Poles and the Polish Ethnic Group in the History of the Dominion of Canada.