Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Jan Lencznarowicz, prof. UJ

dr hab. Jan Lencznarowicz, prof. UJ

 

Doktor habilitowany historii. Magisterium z historii na Wydziale Historyczno-Filozoficznym UJ, tam doktorat (1994) i habilitacja (2010). Członek Komitetu Badań nad Migracjami Ludności i Polonią przy Prezydium PAN (2007-2010), Komitetu Badań nad Migracjami PAN (2010-2014), od 2008 członek Międzywydziałowej Komisji Polskiej Akademii Umiejętności do Badań Diaspory Polskiej oraz Zarządu European Association for Studies of Australia. Otrzymał the University of Adelaide Scholarship for Postgraduate Research (Adelaide), the Harry Gairey Visiting Fellowship at the Multicultural History Society of Ontario (Toronto) and the Scholarship of  Société Historique et Littéraire Polonaise (Paris). W latach 2003, 2013 jako visiting professor wykładał na University of Rochester, NY, 1995-2009 sekretarz redakcji „Przeglądu Polonijnego”

Funkcje:

  • Rada Dyscypliny Historia
  • koordynacja studenckich stypendiów zewnętrznych

Zainteresowania naukowe:

  • Polska emigracja polityczna na Zachodzie po II wojnie światowej i polityka PRL wobec emigracji i Polonii
  • Mity i wyobrażenia polityczne w społecznościach emigracyjnych, zbiorowe tożsamości grup emigracyjnych
  • Migracje i stosunki etniczne w historii Australii
  • Australijski nacjonalizm

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2009, Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej po II wojnie światowej. 1944-1956, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 447.

2005, Australia, Warszawa: Wydawnictwo TRIO, ss. 484.

1994, Prasa i społeczność polska w Australii. 1928-1980, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 248.

2022, "Żarliwy głos Południa". Daniel Henry Deniehy prekursor australijskiego nacjonalizmu, [w:] Pomiędzy Starym a Nowym Światem. Historia, migracje, etniczność (tom dedykowany Profesorowi Adamowi Walaszkowi), red. Marta Kijewska-Trembecka, Ewa Michna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 229-244.

2019, Polacy w Australii wobec komunizmu po 1945 roku, [w:] Antykomunizm Polaków w XX wieku, red. P. Kardela, K. Sacewicz, Białystok – Olsztyn – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ss. 393-417.

2019, Wyobrażenia konferencji jałtańskiej w dyskursie emigracji po II wojnie światowej, [w:] Jałta. Rzeczywistość – Mit – Pamięć, red. S. Łukasiewicz, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ss. 231-247.

2019, Poza krajem: emigracja oraz polityka emigracyjna i polonijna II Rzeczypospolitej, [w:] Dyplomacja w służbie Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ss. 183-193.

2018, The "Pacific Solution" in Australian refugee policy [w:] Oceania: an important part of the Pacific, red. Dariusz Zdziech, Kraków: Jagiellonian University Press, ss. 37-50.

2016, Polityczna symbolika emigracyjnych przedstawień bitwy o Monte Cassino, [w:] Polacy i świat, kultura i zmiana, pod red. Jan Lencznarowicz, Janusz Pezda, Andrzej A. Zięba, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 323-339. 

2013, Geneza konstytucji Związku Australijskiego, [w:] Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, red. Andrzej Zięba, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 145-166.

2012, Jałtańska zdrada. Z mitologii politycznej emigracji polskiej po II wojnie światowej, [w:] Prace Komisji PAU do badań diaspory polskiej, red Janusz Pezda, Kraków, t. 1, s.

2010, Emigracyjny wybór tradycji. Przykłady nawiązań do polskiej historii w emigracyjnym piśmiennictwie politycznym 1944-1956, [w:] Wkład wychodźstwa polskiego w naukę i kulturę Wielkiej Brytanii, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, ss. 163-178.

2009, Emigracja – patriotyzm – ojczyzna. Obowiązki polskiej emigracji politycznej wobec Polski w pojałtańskiej Europie, 1945-1956, [w:] Formuły patriotyzmu w Europie wschodniej i środkowej od nowożytności do współczesności, red. Andrzej Nowak, Andrzej A. Zięba, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, ss. 375-409.

2009, Imigranci z Polski w społeczeństwie australijskim. Wybrane przykłady, [w:] Emigracja z Klępska i okolic do Australii w 1838 roku, red. Anitta Maksymowicz, Sulechów, ss. 63-84.

2008, Monachium à la Russe. Przykład analogii w micie politycznym, [w:] Etniczność – o przemianach społeczeństw narodowych, red. Maria Szmeja, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2008, ss. 383-398.

2006, Wizja Europy w oczach polskich emigrantów politycznych po II wojnie światowej, [w:] Rola dawnej i nowej emigracji polskiej w warunkach Unii Europejskiej, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, ss. 33-45.

2006, Stan i perspektywy badań nad uchodźcami i emigrantami politycznymi z Polski po II wojnie światowej, [w:] Diaspora polska w procesach globalizacji. Stan i perspektywy badań, red. Grzegorz Babiński, Henryk Chałupczak, Kraków: Grell, ss. 81-105.

2006, Ewolucja australijskiego modelu wielokulturowości, [w:] Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, Karolina Golemo, Tadeusz Paleczny, Elżebita Wiącek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 125-141.

2005, Postać Stanisława Mikołajczyka w mitologii politycznej polskiej emigracji pojałtańskiej, [w:] Historyk i historia. Studia dedykowane pamięci Prof. Mirosława Frančicia, red. Adam Walaszek, Krzysztof Zamorski, Kraków: Historia Iagiellonica, ss. 237-259.

2002, Polityka PRL wobec Polonii w latach siedemdziesiątych XX wieku, [w:] Służbie Polsce i emigracji, red. Leonard Nowak, Marek Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski: Światowa Rada Badań nad Polonią, ss. 173-184.
 
2001, Polish Press and Organisations in Australia, [w:] The Australian People. An Encyclopedia of the Nation, Its People and Their Origins, red. James Jupp Oakleigh, Melbourne: Cambridge University Press, ss. 625-626.

2001, (współautor: Sev Ozdowski), Post-war Polish Refugees in Australia, [w:] The Australian People. An Encyclopedia of the Nation, Its People and Their Origins, red. James Jupp Oakleigh, Melbourne: Cambridge University Press, ss. 623-625.

2001, Polacy w Australii: od kolonii do Polonii, [w:] Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15-18 września 1999 roku. Pamiętnik, t. III, cz. 4, Toruń, ss. 439-446.

2001, Diaspora polska w Australii, [w:] Diaspora polska, red. Adam Walaszek, red. Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Literackie, ss. 395-409.

2001, Diaspora polska w Nowej Zelandii, [w:] Diaspora polska, red. Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001, ss. 410-414.

2001, Polska Ludowa wobec diaspory, [w:] Diaspora polska, red. Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Literackie, ss. 529-554.

2022, Naród i państwo narodowe oraz ich wrogowie w ujęciu Rogera Scrutona, „Myśl Polityczna - Political Thought”, t. 2022, z. 3 (14), ss. 7-36.

2021, Polish-Australian relations in the era of Solidarity 1980-1981: perspectives revealed in Warsaw's official diplomacy, “Pamięć i Sprawiedliwość”, t. 2021, z. 2(38), ss. 680-703.

2019, "The coming event!": John Dunmore Lang's vision for an independent Australia, “Politeja”, t. 16(2019), z. 4(61), ss. 463-479.

2018, Polityka Australii wobec uchodźców, „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”, v. 44 (2018), z. 2(168), ss. 43-66.

2018, Australijska polityka imigracyjna na przełomie XX i XXI wieku, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica”, t. 10 (2018), nr 1, ss. 94-122.

2016, Polityczna wymowa emigracyjnych przedstawień ofiary polskiego żołnierza podczas drugiej wojny światowej  [The political significance of émigré representations of the Polish soldier's sacrifice during the Second World War], “Konteksty Kultury”, t.13, nr 4, ss. 393-412.

2016, Australian colonial society and its ethnic diversity in Polish diggers' memoirs, “Journal of the European Association for Studies of Australia”, V. 7, No.2, pp. 84-99.

2016, Polsko-żydowskie doświadczenia, australijskie wyzwania – Ryszard Krygier na antypodach, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, R. XLII, z. 1., ss.69-97.

2015, The Image of FDR in the Post-World War II Polish Emigrant Press (1945-1956), “The Polish Review”, Vol.60, No. 3, ss. 75-95.

2013, Przemiany australijskiej polityki imigracyjnej po II wojnie światowej i ich konsekwencje, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", vol. 39, nr 4, ss. 19-33.

2010, Emigracyjny mit Jałty 1945-1956, „Polski Przegląd Dyplomatyczny", nr 4, ss. 5-11.

2010, New Zealanders In Australia „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii", t. I, Culture of New Zealand/Kultura Nowej Zelandii, vol. 1, ss. 41-60.    

2010, Nowozelandczycy w Australii, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii", t. I, Culture of New Zealand/Kultura Nowej Zelandii, vol. 1, ss. 33-48.

2007, Zwycięski wódz i zdradziecki watażka. Postać Władysława Andersa w mitologii politycznej polskiej emigracji pojałtańskiej, „Przegląd Polonijny", nr 1, ss. 5-40.

2003, Post-World War II Polish Immigrants: Reactions to Australian Landscapes, „Voices: San Antonio College Multicultural Journal", vol. I, ss. 49-55.

2003, The Founding of the Commonwealth of Australia, „International Studies",  vol. 5, No.1, ss. 13-25.

2016, Polacy i świat, kultura i zmiana. Studia historyczne i antropologiczne ofiarowane Profesor Halinie Florkowskiej- Frančić, pod red. Jan Lencznarowicz, Janusz Pezda, Andrzej A. Zięba, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 694.

2003, Encyklopedia historyczna świata, t. XIII., red. Andrzeja Mania, Lubomir Zyblikiewicz, Kraków: Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres:

  • Australia, ss. 322-340,
  • Nowa Zelandia, ss. 352-360.

2018, 16 listopada, Debata ekspercka MSZ „Dyplomacja w służbie Rzeczypospolitej”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa.

2018, 16-18 stycznia, Biennial Conference of the European Association for Studies on Australia  “Nationalism Old and New: Europe, Australia and Their Others”, the University of Barcelona.

2017, 22-24 listopada, Ogólnopolska konferencja naukowa IPN „Oblicza polskiego antykomunizmu w XX wieku”. Olsztyn.

2017, 21 października, Konferencja UJ “Oceania – centre of the Pacific Rim”, Kraków.

2017, 14-15 września, VI Ogólnopolska Konferencja Migracyjna Komitetu Badań nad Migracjami PAN „Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka”, UMCS, Lublin.

2017, 16-18 czerwca, Sixth World Congress on Polish Studies "The Polish Institute of Arts and Sciences of America", Polska Akademia Umiejętności, Kraków.

2015, 30 września - 3 października, "Australia as Topos: The Transformation of Australian Studies, Biannual International Conference of the European Association for Studies on Australia", University of Pannonia and Topos – Bilingual Journal of Space and Humanities, Veszprém, Węgry.

2015,19-20 lutego, Konferencja naukowa "Jałta – rzeczywistość, mit i pamięć", Instytut Pamięci Narodowej, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk.

2014, 21-23 czerwca, Fifth World Congress on Polish Studies, the Polish Institute of Arts and Sciences of America, Warszawa.

2014, 24-26 września, Annual conference for the European Association for Studies on Australia "Encountering Australia: Transcultural Conversations", hosted by Monash University, at the Prato Centre, Italy.

2014, 20-21 listopada, IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Polonijna "Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków. Śladami polonijnej obecności w kulturach świata – dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne", Instytut Wschodni, UAM, Poznań.

2013, 4-7 września, "On the Margins", Bi-Annual Conference of European Association for Studies of Australia, Universite de Bordeaux 3, Bordeaux, Francja.

2012, 15-16 listopada, „Społeczne i kulturowe skutki migracji z Polski na przełomie wieków", Komitetu Migracji PAN, Warszawa.

2012, 24-25 maja, „Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich", Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2011, 2 grudnia, „Rycerze wolności. PUNO i polscy naukowcy w Wielkiej Brytanii", Uniwersytet Jagielloński, Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, Kraków.

2010, 26-27 listopada, „Australia we współczesnym świecie", Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, Kraków.

2009, 3 lipca, „Emigracja z Klępska i okolic w 1848 roku", Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Sulechów.

2008, 5-6 grudnia „Kultura Nowej Zelandii", Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, Kraków.

2008, 30-31 maja „Wkład uchodźstwa polskiego w naukę i kulturę Wielkiej Brytanii", Polska Akademia Umiejętności, Polski Uniwersytet Na Obczyźnie.

2006, 14-16 października, „Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do współczesności", Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności, Instytutu Historii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2005, 9 grudnia, „Wzory wielokulturowe w warunkach ponowoczesności", Instytut Studiów Regionalnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2005, 22-23 września, „Diaspora polska w procesach globalizacji. Stan i kierunki badań", Komitet Badań Polonii PAN, Zakładu Badań Etnicznych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Kazimierz Dolny.

2003, 22-24 kwietnia, 9th Annual San Antonio College Multicultural Conference „Art, Film, Literature and Nature: Expanding Multiculturalism", San Antonio, Texas, USA.

2003, 22 marca, 27th Annual Mid-Atlantic Slavic Conference, Nowy Jork, USA.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

  • Monografia rozwoju nowoczesnego nacjonalizmu w kolonialnej Australii.
  • Monografia mitu zdrady jałtańskiej jako politycznego mitu założycielskiego polskiej emigracji politycznej po II wojnie światowej.