Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Faculty

Web Content Display Web Content Display

Prof. Jan Lencznarowicz

Prof. Jan Lencznarowicz

 

Jan Lencznarowicz holds a master's degree from the Faculty of History, Jagiellonian University. Also, at the Jagiellonian University he earned his Ph.D. in history in 1994 and did his post-doctoral degree (habilitacja) in 2010. Prior to his work at university, he taught history in Krakow's high schools. Member of: the Research Committee on Migration and Polish Diaspora, Polish Academy of Sciences, 2007-2010; Research Committee on Migration, Polish Academy of Sciences, 2011-2014; Committee for Research on the Polish Diaspora, Polish Academy of Arts and Sciences, since 2008. Member of the Board of the  European Association for Studies of Australia, since 2013. He received: the University of Adelaide Scholarship for Postgraduate Research (Adelaide), the Harry Gairey Visiting Fellowship at the Multicultural History Society of Ontario (Toronto) and the Scholarship of  Société Historique et Littéraire Polonaise (Paris). He was a Visiting Professor at the University of Rochester, NY in 2003 and 2013.

Functions:

  • Discipline Board of History
  • coordination of student external scholarships

Academic interests:

  • Polish political emigration in the West after World War II and the policy of the Polish Communist government towards Polish Diaspora;
  • Political myths and images in emigrant communities, emigrant collective identities;
  • Migration and ethnic relations in Australian history, with special emphasis on the Polish group;
  • Australian nationalism.

Web Content Display Web Content Display

Publications

Books

2009, Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej po II wojnie światowej. 1944-1956, Kraków: Księgarnia Akademicka, pp. 447.

2005, Australia, Warszawa: Wydawnictwo TRIO, pp. 484.

1994, Prasa i społeczność polska w Australii. 1928-1980, Kraków: Księgarnia Akademicka, pp. 248.

Chapters

2018, The "Pacific Solution" in Australian refugee policy [in:] Oceania: an important part of the Pacific, ed. Dariusz Zdziech, Kraków: Jagiellonian University Press, pp. 37-50.

2016, Polityczna symbolika emigracyjnych przedstawień bitwy o Monte Cassino, [in:] Polacy i świat, kultura i zmiana, ed. Jan Lencznarowicz, Janusz Pezda, Andrzej A. Zięba, Kraków: Księgarnia Akademicka, pp. 323-339. 

2013, Geneza konstytucji Związku Australijskiego, [in:] Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, ed. Andrzej A. Zięba, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 145-166.

2012, Jałtańska zdrada. Z mitologii politycznej emigracji polskiej po II wojnie światowej, [in:] Prace Komisji PAU do badań diaspory polskiej, ed. Janusz Pezda, Kraków, vol. 1.

2010, Emigracyjny wybór tradycji. Przykłady nawiązań do polskiej historii w emigracyjnym piśmiennictwie politycznym 1944-1956, [in:] Wkład wychodźstwa polskiego w naukę i kulturę Wielkiej Brytanii, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, pp. 163-178.

2009, Emigracja – patriotyzm – ojczyzna. Obowiązki polskiej emigracji politycznej wobec Polski w pojałtańskiej Europie, 1945-1956, [in:] Formuły patriotyzmu w Europie wschodniej i środkowej od nowożytności do współczesności, eds. Andrzej Nowak, Andrzej A. Zięba, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, pp. 375-409.

2009, Imigranci z Polski w społeczeństwie australijskim. Wybrane przykłady, [in:] Emigracja z Klępska i okolic do Australii w 1838 roku, ed. Anitta Maksymowicz, Sulechów, pp. 63-84.

2008, Monachium à la Russe. Przykład analogii w micie politycznym, [in:] Etniczność – o przemianach społeczeństw narodowych, ed. Maria Szmeja, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2008, pp. 383-398.

2006, Wizja Europy w oczach polskich emigrantów politycznych po II wojnie światowej, [in] Rola dawnej i nowej emigracji polskiej w warunkach Unii Europejskiej, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, pp. 33-45.

2006, Stan i perspektywy badań nad uchodźcami i emigrantami politycznymi z Polski po II wojnie światowej, [in:] Diaspora polska w procesach globalizacji. Stan i perspektywy badań, eds. Grzegorz Babiński, Henryk Chałupczak, Kraków: Grell, pp. 81-105.

2006, Ewolucja australijskiego modelu wielokulturowości, [in:] Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, eds. Karolina Golemo, Tadeusz Paleczny, Elżbieta Wiącek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 125-141.

2005, Postać Stanisława Mikołajczyka w mitologii politycznej polskiej emigracji pojałtańskiej, [in] Historyk i historia. Studia dedykowane pamięci Prof. Mirosława Frančicia, eds. Adam Walaszek, Krzysztof Zamorski, Kraków: Historia Iagiellonica, pp. 237-259.

2002, Polityka PRL wobec Polonii w latach siedemdziesiątych XX wieku, [in:] Służbie Polsce i emigracji, eds. Leonard Nowak, Marek Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski: Światowa Rada Badań nad Polonią, pp. 173-184.
 
2001, Polish Press and Organisations in Australia, [in:] The Australian People. An Encyclopedia of the Nation, Its People and Their Origins, ed. James Jupp Oakleigh, Melbourne: Cambridge University Press, pp. 625-626.

2001, (co-author: Sev Ozdowski), Post-war Polish Refugees in Australia,  [in:] The Australian People. An Encyclopedia of the Nation, Its People and Their Origins, red. James Jupp Oakleigh, Melbourne: Cambridge University Press, pp. 623-625.

2001, Polacy w Australii: od kolonii do Polonii, [in:] Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15-18 września 1999 roku. Pamiętnik, vol. III, part 4, Toruń, pp. 439-446.

2001, Diaspora polska w Australii, [in:] Diaspora polska, red. Adam Walaszek, ed. Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Literackie, pp. 395-409.

2001, Diaspora polska w Nowej Zelandii, [in:] Diaspora polska, ed. Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001, pp. 410-414.

2001, Polska Ludowa wobec diaspory, [in:] Diaspora polska, ed. Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Literackie, pp. 529-554.

Articles

2018, Polityka Australii wobec uchodźców, „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”, vol. 44 (2018), z. 2 (168), pp. 43-66.

2018, Australijska polityka imigracyjna na przełomie XX i XXI wieku, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica”, vol. 10 (2018), no. 1, pp. 94-122.

2016, Polityczna wymowa emigracyjnych przedstawień ofiary polskiego żołnierza podczas drugiej wojny światowej [The political significance of émigré representations of the Polish soldier's sacrifice during the Second World War], “Konteksty Kultury”, vol.13, no. 4, ss. 393-412.

2016, Australian colonial society and its ethnic diversity in Polish diggers' memoirs, “Journal of the European Association for Studies of Australia”, vol. 7, No.2, pp. 84-99.

2016, Polsko-żydowskie doświadczenia, australijskie wyzwania – Ryszard Krygier na antypodach, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, R. XLII, z. 1., ss.69-97.

2015, The Image of FDR in the Post-World War II Polish Emigrant Press (1945-1956), “The Polish Review”, vol. 60, No. 3, ss. 75-95.

2013, Przemiany australijskiej polityki imigracyjnej po II wojnie światowej i ich konsekwencje, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", vol. 39, no. 4, pp. 19-33.

2010, Emigracyjny mit Jałty 1945-1956, „Polski Przegląd Dyplomatyczny", no. 4, pp. 5-11.

2010, New Zealanders In Australia „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii", vol. I, Culture of New Zealand/Kultura Nowej Zelandii, vol. 1, pp. 41-60.    

2010, Nowozelandczycy w Australii, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii", vol. I, Culture of New Zealand/Kultura Nowej Zelandii, vol. 1, pp. 33-48.

2007, Zwycięski wódz i zdradziecki watażka. Postać Władysława Andersa w mitologii politycznej polskiej emigracji pojałtańskiej, „Przegląd Polonijny", no. 1, pp. 5-40.

2003, Post-World War II Polish Immigrants: Reactions to Australian Landscapes, „Voices: San Antonio College Multicultural Journal", vol. I, pp. 49-55.

2003, The Founding of the Commonwealth of Australia, „International Studies",  vol. 5, No.1, pp. 13-25.

Editions

2016, Polacy i świat, kultura i zmiana. Studia historyczne i antropologiczne ofiarowane Profesor Halinie Florkowskiej- Frančić, eds. Jan Lencznarowicz, Janusz Pezda, Andrzej A. Zięba, Kraków: Księgarnia Akademicka, pp. 694.

Encyclopedia Entries

2003, Encyklopedia historyczna świata, t. XIII., eds. Andrzej Mania, Lubomir Zyblikiewicz, Kraków: Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres:

  • Australia, pp. 322-340,
  • Nowa Zelandia, pp. 352-360.

Conference papers

2018, 16 November, Debata ekspercka MSZ „Dyplomacja w służbie Rzeczypospolitej”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa, Poland.

2018, 16-18 January, Biennial Conference of the European Association for Studies on Australia  “Nationalism Old and New: Europe, Australia and Their Others”, the University of Barcelona, Spain.

2017, 22-24 November, Ogólnopolska konferencja naukowa IPN. „Oblicza polskiego antykomunizmu w XX wieku”, Olsztyn, Poland.

2017, 21 October, Konferencja UJ “Oceania – centre of the Pacific Rim”, Kraków, Poland.

2017, 14-15 September, VI Ogólnopolska Konferencja Migracyjna Komitetu Badań nad Migracjami PAN „Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka”, UMCS, Lublin, Poland.

2017, 16-18 June, Sixth World Congress on Polish Studies. The Polish Institute of Arts and Sciences of America, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, Poland.

2015, 30 September - 3 October, "Australia as Topos: The Transformation of Australian Studies", Biannual International Conference of the European Association for Studies on Australia, University of Pannonia and Topos – Bilingual Journal of Space and Humanities, Veszprém, Hungary.

2015,19-20 February, "Konferencja naukowa Jałta – rzeczywistość, mit i pamięć", ["Yalta – reality, myth and memory"] Instytut Pamięci Narodowej, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, Poland.

2014, 21-23 June,  Fifth World Congress on Polish Studies, the Polish Institute of Arts and Sciences of America, Warszawa, Poland.

2014, 24-26 September, Annual conference for the European Association for Studies on Australia, "Encountering Australia: Transcultural Conversations", hosted by Monash University, at the Prato Centre, Italy.

2014, 20-21 November, IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Polonijna [4th International Interdisciplinary Conference on Polish Diaspora] "Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków. Śladami polonijnej obecności w kulturach świata – dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne", Instytut Wschodni, UAM, Poznań, Poland.

2013, 4-7 September, "On the Margins", Bi-Annual Conference of European Association for Studies of Australia, Universite de Bordeaux 3, Bordeaux, France.

2012, 15-16 November, „Społeczne i kulturowe skutki migracji z Polski na przełomie wieków" ["Social and Cultural effects of emigration from Poland at the turn of the century"], Komitetu Migracji PAN, Warszawa, Poland.

2012, 24-25 May, „Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich", ["Constitutionalism in Anglo-Saxon states"], Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych, Jagiellonian University in Kraków, Poland.

2011, 2 December, „Rycerze wolności. PUNO i polscy naukowcy w Wielkiej Brytanii", ["Knights of Freedom. Polish University Abroad and Polish scholars in Great Britain"], Jagiellonian University in Kraków, Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, Kraków, Poland.

2010, 26-27 November, „Australia we współczesnym świecie", ["Australia in contemporarty world"] Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, Kraków, Poland.

2009, 3 July, „Emigracja z Klępska i okolic w 1848 roku", ["Emigration from Klępsk and its vicinity"], Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Sulechów, Poland.

2008, 5-6 December, „Kultura Nowej Zelandii", ["Culture of New Zealand"], Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, Kraków, Poland.

2008, 30-31 May, „Wkład uchodźstwa polskiego w naukę i kulturę Wielkiej Brytanii", ["Polish emigrants’ contribution to the sciences and culture of Great Britain"], Polska Akademia Umiejętności, Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, Poland.

2006, 14-16 October, „Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do współczesności", ["Formulas of patriotism in Eastern and Central Europe. From Modern Times to the Present"], Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności, Instytutu Historii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland.

2005, 9 December, „Wzory wielokulturowe w warunkach ponowoczesności" [Patterns of Multiculturalism in the conditions of post-modernity], Instytut Studiów Regionalnych, Jagiellonian University in Kraków, Poland.

2005, 22-23 September, „Diaspora polska w procesach globalizacji. Stan i kierunki badań", ["Polish Diaspora in the process of globalization"], Komitet Badań Polonii PAN, Zakładu Badań Etnicznych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Kazimierz Dolny, Poland.

2003, 22-24 April, 9th Annual San Antonio College Multicultural Conference „Art, Film, Literature and Nature: Expanding Multiculturalism", San Antonio, Texas, USA.

2003, 22 March, 27th Annual Mid-Atlantic Slavic Conference, New York, USA.

Web Content Display Web Content Display

Research projects and media

Research projects

  • Monograph on the rise of modern nationalism in colonial Australia.
  • Monograph on the myth of the Yalta betrayal  as the foundation myth of the Polish post-World War II political emigration.

Media