Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Prof. Jan Lencznarowicz

Prof. Jan Lencznarowicz

 

Prof. Jan Lencznarowicz holds a Master of Arts degree from the Faculty of History at the Jagiellonian University, where he also earned his PhD in history in 1994 and completed his post-doctoral degree (habilitation) in 2010. Prior to his work at the university, he taught history in Krakow's high schools. Prof. Lencznarowicz is a member of: the Research Committee on Migration and Polish Diaspora, Polish Academy of Sciences, 2007-2010; the Research Committee on Migration, Polish Academy of Sciences, 2011-2014; the Committee for Research on the Polish Diaspora, Polish Academy of Arts and Sciences, 2008 – present; and the Board of the European Association for Studies of Australia, 2013 – present. He is the recipient of: the University of Adelaide Scholarship for Postgraduate Research (Adelaide), the Harry Gairey Visiting Fellowship at the Multicultural History Society of Ontario (Toronto), and the Scholarship of Société Historique et Littéraire Polonaise (Paris). He was a Visiting Professor at the University of Rochester in New York in 2003 and 2013.

Functions:

  • Disciplinary Board of History
  • Coordination of student external scholarships

Academic interests:

  • Polish political immigration to the West after World War II and the policy of Poland’s communist government towards the Polish diaspora;
  • Political myths and images in immigrant communities and immigrants’ collective identities;
  • Migration and ethnic relations in Australian history, with a special emphasis on Poles;
  • Australian nationalism.

Web Content Display Web Content Display

Publications

2009, Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej po II wojnie światowej. 1944-1956 (“Jalta: In the Circle of the Foundation Myths of Polish Political Emigres After World War II”), Krakow: Księgarnia Akademicka, pp. 447.

2005, Australia, Warsaw: Wydawnictwo TRIO, pp. 484.

1994, Prasa i społeczność polska w Australii. 1928-1980 (“The Polish Community and Polish Press in Australia, 1928-1980”), Krakow: Księgarnia Akademicka, pp. 248.

2022, "Żarliwy głos Południa". Daniel Henry Deniehy prekursor australijskiego nacjonalizmu ("The Fervent Voice of the South. Daniel Henry Deniehy, the Forerunner of Australian Nationalism"), [in:] Pomiędzy Starym a Nowym Światem. Historia, migracje, etniczność ("Between the Old and the New World: History, Migrations, Ethnicity") (volume dedicated to Professor Adam Walaszek), eds. Marta Kijewska-Trembecka, Ewa Michna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 229-244.

2019, Polacy w Australii wobec komunizmu po 1945 roku ("Anticommunism of Poles in Australia after 1945"), [in:] Antykomunizm Polaków w XX wieku ("Polish anti-communism in the 20th century"), eds. P. Kardela, K. Sacewicz, Białystok – Olsztyn – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, pp. 393-417.

2019, Wyobrażenia konferencji jałtańskiej w dyskursie emigracji po II wojnie światowej ("Images of the Yalta Conference in the Discourse of Emigrants after World War II"), [in:] Jałta. Rzeczywistość – Mit – Pamięć ("Yalta. Reality - Myth - Memory"), ed. S. Łukasiewicz, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, pp. 231-247.

2019, Poza krajem: emigracja oraz polityka emigracyjna i polonijna II Rzeczypospolitej ("Outside the Country: Emigration and the Emigration and Polish Diaspora Policy of the Second Polish Republic"), [in:] Dyplomacja w służbie Rzeczypospolitej 1918-1939 ("Diplomacy in the Service of the Republic of Poland 1918-1939"), Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pp. 183-193.

2018, The ‘Pacific Solution’ in Australian Refugee Policy, [in:] Oceania: An Important Part of the Pacific, ed. Dariusz Zdziech, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 37-50.

2016, Polityczna symbolika emigracyjnych przedstawień bitwy o Monte Cassino (“The Political Symbolism of the Representations of the Battle of Monte Cassino by Polish Emigres”), [in:] Polacy i świat, kultura i zmiana (“Poles and the World: Culture and Change”), ed. Jan Lencznarowicz, Janusz Pezda, Andrzej A. Zięba, Krakow: Księgarnia Akademicka, pp. 323-339.

2013, Geneza konstytucji Związku Australijskiego (“The Genesis of the Australian Union”), [in:] Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich (“Constitutionalism in Anglo-Saxon States”), ed. Andrzej A. Zięba, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 145-166.

2012, Jałtańska zdrada. Z mitologii politycznej emigracji polskiej po II wojnie światowej (“The Yalta Betrayal: From the Political Mythology of the Post-World War II Polish Diaspora”), [in:] Prace Komisji PAU do badań diaspory polskiej (“The Works of the Polish Academy of Arts and Sciences Commission for Studies on the Polish Diaspora”), ed. Janusz Pezda, Kraków, vol. 1.

2010, Emigracyjny wybór tradycji. Przykłady nawiązań do polskiej historii w emigracyjnym piśmiennictwie politycznym 1944-1956 (“Émigrés’ Selection of Traditions: Examples of References to Polish History in the Writings of Émigrés, 1944-1956”), [in:] Wkład wychodźstwa polskiego w naukę i kulturę Wielkiej Brytanii (“The Contribution of Polish Émigrés to Science and Culture in Great Britain”), Krakow: Polska Akademia Umiejętności (Polish Academy of Arts and Sciences), pp. 163-178.

2009, Emigracja – patriotyzm – ojczyzna. Obowiązki polskiej emigracji politycznej wobec Polski w pojałtańskiej Europie, 1945-1956 (“Emigration, Patriotism, Fatherland: The Duties of Polish Political Emigres to Poland in Post-Yalta Europe, 1945-1956”), [in:] Formuły patriotyzmu w Europie wschodniej i środkowej od nowożytności do współczesności (“Formulas of Patriotism in Eastern and Central Europe from Modernity to the Present Day”), eds. Andrzej Nowak, Andrzej A. Zięba, Krakow: Polska Akademia Umiejętności (Polish Academy of Arts and Sciences), pp. 375-409.

2009, Imigranci z Polski w społeczeństwie australijskim. Wybrane przykłady (“Polish Immigrants in Australian Society: Selected Examples”), [in:] Emigracja z Klępska i okolic do Australii w 1838 roku (“Immigrants from Klępsk and Its Vicinity to Australia in 1838”), ed. Anitta Maksymowicz, Sulechów, pp. 63-84.

2008, Monachium à la Russe. Przykład analogii w micie politycznym (“Munich à la Russe: An Example of an Analogy in a Political Myth”), [in:] Etniczność – o przemianach społeczeństw narodowych (“Ethnicity: On the Changes of National Communities”), ed. Maria Szmeja, Krakow: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2008, pp. 383-398.

2006, Wizja Europy w oczach polskich emigrantów politycznych po II wojnie światowej (“The Vision of Europe as Seen by Polish Political Émigrés After World War II”), [in] Rola dawnej i nowej emigracji polskiej w warunkach Unii Europejskiej (“The Role of the Old and New Waves of Polish Immigration in the European Union”), Krakow: Polska Akademia Umiejętności (Polish Academy of Arts and Sciences), pp. 33-45.

2006, Stan i perspektywy badań nad uchodźcami i emigrantami politycznymi z Polski po II wojnie światowej (“The State of and Perspectives on Refugees and Political Immigrants from Poland After World War II”), [in:] Diaspora polska w procesach globalizacji. Stan i perspektywy badań (“The Polish Diaspora in the Processes of Globalization: The State and Perspectives of Research”), eds. Grzegorz Babiński, Henryk Chałupczak, Krakow: Grell, pp. 81-105.

2006, Ewolucja australijskiego modelu wielokulturowości (“The Evolution of the Australian Model of Multiculturalism”), [in:] Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie (“Models of Multiculturalism in the Contemporary World”), eds. Karolina Golemo, Tadeusz Paleczny, Elżbieta Wiącek, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 125-141.

2005, Postać Stanisława Mikołajczyka w mitologii politycznej polskiej emigracji pojałtańskiej (“The Figure of Stanisław Mikołajczyk in the Political Mythology of Post-Yalta Polish Émigrés”), [in] Historyk i historia. Studia dedykowane pamięci Prof. Mirosława Frančicia (“The Historian and History: Studies Dedicated to the Memory of Prof. Mirosław Frančiċ”), eds. Adam Walaszek, Krzysztof Zamorski, Krakow: Historia Iagiellonica, pp. 237-259.

2002, Polityka PRL wobec Polonii w latach siedemdziesiątych XX wieku (“The Policies of the Polish People’s Republic in the 1970s”), [in:] Służbie Polsce i emigracji (“In Service of Poland and Emigres”), eds. Leonard Nowak, Marek Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski: Światowa Rada Badań nad Polonią (World Council for Research on the Polish Diaspora), pp. 173-184.

2001, Polish Press and Organisations in Australia, [in:] The Australian People: An Encyclopedia of the Nation, Its People and Their Origins, ed. James Jupp Oakleigh, Melbourne: Cambridge University Press, pp. 625-626.

2001, (co-author: Sev Ozdowski), Post-War Polish Refugees in Australia, [in:] The Australian People: An Encyclopedia of the Nation, Its People and Their Origins, ed. James Jupp Oakleigh, Melbourne: Cambridge University Press, pp. 623-625.

2001, Polacy w Australii: od kolonii do Polonii (“Poles in Australia: From Colonies to the Polish Diaspora”), [in:] Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15-18 września 1999 roku. Pamiętnik (“Breakthroughs in History: The Sixteenth General Meeting of Polish Historians, Wroclaw, September 15-18, 1999 – A Diary”), vol. III, part 4, Torun, pp. 439-446.

2001, Diaspora polska w Australii (“The Polish Diaspora in Australia”), [in:] Diaspora polska (“The Polish Diaspora”), ed. Adam Walaszek, Krakow: Wydawnictwo Literackie, pp. 395-409.

2001, Diaspora polska w Nowej Zelandii (“The Polish Diaspora in New Zealand”), [in:] Diaspora polska (“The Polish Diaspora”), ed. Adam Walaszek, Krakow: Wydawnictwo Literackie, 2001, pp. 410-414.

2001, Polska Ludowa wobec diaspory (“People’s Poland Towards the Diaspora”), [in:] Diaspora polska (“The Polish Diaspora”), ed. Adam Walaszek, Krakow: Wydawnictwo Literackie, pp. 529-554.

2022, Naród i państwo narodowe oraz ich wrogowie w ujęciu Rogera Scrutona ("Nation and nation-state and their enemies in the view of Roger Scruton"), „Myśl Polityczna - Political Thought”, Vol. 2022, z. 3 (14), pp. 7-36.

2021, Polish-Australian relations in the era of Solidarity 1980-1981: perspectives revealed in Warsaw's official diplomacy, “Pamięć i Sprawiedliwość”, Vol. 2021, z. 2(38), pp. 680-703.

2019, "The coming event!": John Dunmore Lang's vision for an independent Australia, “Politeja”, t. 16(2019), z. 4(61), ss. 463-479. 2018, Polityka Australii wobec uchodźców (“Australia’s Policies Towards Refugees”), "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", Vol. 44 (2018), z. 2 (168), pp. 43-66.

2018, Australijska polityka imigracyjna na przełomie XX i XXI wieku (“Australian Immigration Policy in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries”), "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica", Vol. 10 (2018), No. 1, pp. 94-122.

2016, Polityczna wymowa emigracyjnych przedstawień ofiary polskiego żołnierza podczas drugiej wojny światowej (“The Political Significance of Émigrés’ Representations of the Polish Soldier's Sacrifice During the Second World War”), "Konteksty Kultury", Vol.13, no. 4, pp. 393-412.

2016, Australian Colonial Society and Its Ethnic Diversity in Polish Diggers' Memoirs, "Journal of the European Association for Studies of Australia", Vol. 7, No.2, pp. 84-99.

2016, Polsko-żydowskie doświadczenia, australijskie wyzwania – Ryszard Krygier na antypodach (“Polish-Jewish Experiences, Australian Challenges: Ryszard Krygier in the Antipodes”), "Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", Y. XLII, z. 1., pp.69-97.

2015, The Image of FDR in the Post-World War II Polish Emigrant Press (1945-1956), "The Polish Review", Vol. 60, No. 3, pp. 75-95.

2013, Przemiany australijskiej polityki imigracyjnej po II wojnie światowej i ich konsekwencje (“Changes in Australian Immigration Policy After World War II and Their Consequences”), "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", Vol. 39, No. 4, pp. 19-33.

2010, Emigracyjny mit Jałty 1945-1956 (“The Émigré Myth of Yalta, 1945-1956”), "Polski Przegląd Dyplomatyczny", No. 4, pp. 5-11.

2010, New Zealanders in Australia, "Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii", Vol. I, "Culture of New Zealand"/"Kultura Nowej Zelandii", Vol. 1, pp. 41-60.

2010, Nowozelandczycy w Australii (“New Zealanders in Australia”), „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii", Vol. I, "Culture of New Zealand"/"Kultura Nowej Zelandii", Vol. 1, pp. 33-48.

2007, Zwycięski wódz i zdradziecki watażka. Postać Władysława Andersa w mitologii politycznej polskiej emigracji pojałtańskiej (“A Victorious Leader and an Insidious Warlord: The Figure of Władysław Anders in the Political Mythology of the Polish Post-Yalta Diaspora”), "Przegląd Polonijny", No. 1, pp. 5-40.

2003, Post-World War II Polish Immigrants: Reactions to Australian Landscapes, "Voices: San Antonio College Multicultural Journal", Vol. I, pp. 49-55.

2003, The Founding of the Commonwealth of Australia, "International Studies", Vol. 5, No.1, pp. 13-25.

2016, Polacy i świat, kultura i zmiana. Studia historyczne i antropologiczne ofiarowane Profesor Halinie Florkowskiej- Frančić (“Poles and the World, Culture and Change: Historical and Anthropological Studies Dedicated to Prof. Halina Florkowska- Frančić”), eds. Jan Lencznarowicz, Janusz Pezda, Andrzej A. Zięba, Krakow: Księgarnia Akademicka, pp. 694.

2003, Encyklopedia historyczna świata, t. XIII. (“The Historical Encyclopedia of the World, Volume Thirteen”), eds. Andrzej Mania, Lubomir Zyblikiewicz, Krakow: Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres:

  • Australia, pp. 322-340,
  • Nowa Zelandia (“New Zealand”), pp. 352-360.

2018, 16 November, "Experts’ Debate of the Ministry of Foreign Affairs Dyplomacja w służbie Rzeczypospolitej" (“Diplomacy in Service of the Polish Republic”), Ministry of Foreign Affairs, Warsaw, Poland.

2018, 16-18 January, Biennial Conference of the European Association for Studies on Australia: “Nationalism Old and New: Europe, Australia, and Their Others,” the University of Barcelona, Spain.

2017, 22-24 November, National Academic Conference of the Institute of National Remembrance: „Oblicza polskiego antykomunizmu w XX wieku (“The Faces of Polish Anti-Communism in the Twentieth Century”), Olsztyn, Poland.

2017, 21 October, Jagiellonian University Conference: “Oceania: Center of the Pacific Rim,” Krakow, Poland.

2017, 14-15 September, Sixth National Migration Conference of the Polish Academy of Sciences’ Committee on Migration Research: "Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka" (“Migration Policy in the Face of Contemporary Challenges: Theory and Practice”), UMCS, Lublin, Poland.

2017, 16-18 June, Sixth World Congress on Polish Studies, The Polish Institute of Arts and Sciences of America, the Polish Academy of Arts and Sciences, Krakow, Poland.

2015, 30 September - 3 October, “Australia as Topos: The Transformation of Australian Studies,” Biannual International Conference of the European Association for Studies on Australia, University of Pannonia and Topos – Bilingual Journal of Space and Humanities, Veszprém, Hungary.

2015,19-20 February, Konferencja naukowa "Jałta – rzeczywistość, mit i pamięć" (Academic Conference: “Yalta – Reality, Myth, and Memory”) Institute of National Remembrance, European Solidarity Center, Gdansk, Poland.

2014, 21-23 June, Fifth World Congress on Polish Studies, the Polish Institute of Arts and Sciences of America, Warsaw, Poland.

2014, 24-26 September, Annual Conference for the European Association for Studies on Australia, "Encountering Australia: Transcultural Conversations,” hosted by Monash University, at the Prato Centre, Italy.

2014, 20-21 November, Fourth International Interdisciplinary Conference on Polish Diaspora: "Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków. Śladami polonijnej obecności w kulturach świata – dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne" (“Eastern and Western Polish Paths of Emigration: In the Footsteps of the Presence of the Polish Diaspora in the World’s Cultures – A Spiritual, Cultural, and Civilizational Legacy”), Eastern Institute, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland.

2013, 4-7 September, “On the Margins,” Bi-Annual Conference of European Association for Studies of Australia, Universite de Bordeaux 3, Bordeaux, France.

2012, 15-16 November, "Społeczne i kulturowe skutki migracji z Polski na przełomie wieków" (“The Social and Cultural Effects of Emigration from Poland at the Turn of the Century”), Migration Committee of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland.

2012, 24-25 May, "Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich" (“Constitutionalism in Anglo-Saxon States”), the Chair in Constitutionalism and Political Systems, Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2011, 2 December, "Rycerze wolności. PUNO i polscy naukowcy w Wielkiej Brytanii", ("Knights of Freedom: The Polish University Abroad and Polish Scholars in Great Britain”), Jagiellonian University in Krakow, the Polish University Abroad, Krakow, Poland.

2010, 26-27 November, "Australia we współczesnym świecie", (“Australia in the Contemporary World”) the Research Society on Australia, New Zealand, and Oceania, Krakow, Poland.

2009, 3 July, "Emigracja z Klępska i okolic w 1848 roku" (“Immigrants from Klępsk and Its Vicinity"], the Museum of Lubusz in Zielona Góra, Sulechów, Poland.

2008, 5-6 December, "Kultura Nowej Zelandii" (“The Culture of New Zealand”), the Research Society on Australia, New Zealand, and Oceania, Krakow, Poland.

2008, 30-31 May, "Wkład uchodźstwa polskiego w naukę i kulturę Wielkiej Brytanii" (“Polish Immigrants’ Contribution to the Science and Culture of Great Britain”), Polish Academy of Arts and Sciences, Polish University Abroad, Poland.

2006, 14-16 October, "Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do współczesności" ("Formulas of Patriotism in Eastern and Central Europe: From Modern Times to the Present"), the Commission on Eastern Europe of the Polish Academy of Arts and Sciences, Institute of History, Jagiellonian University, Krakow, Poland.

2005, 9 December, "Wzory wielokulturowe w warunkach ponowoczesności" (“Models of Multiculturalism Under the Conditions of Post-Modernism”), Institute of Regional Studies, Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2005, 22-23 September, "Diaspora polska w procesach globalizacji. Stan i kierunki badań" (“The Polish Diaspora in the Processes of Globalization”), Committee for Research on the Polish Diaspora of the Polish Academy of Sciences, Institute for Ethnic Studies of the Faculty of Political Science of the Maria Curie-Skłodowska University, Kazimierz Dolny, Poland.

2003, 22-24 April, 9th Annual San Antonio College Multicultural Conference “Art, Film, Literature and Nature: Expanding Multiculturalism,” San Antonio, Texas, United States.

2003, 22 March, 27th Annual Mid-Atlantic Slavic Conference, New York, United States.

Web Content Display Web Content Display

Research projects and media

  • Monograph on the rise of modern nationalism in colonial Australia.
  • Monograph on the myth of Yalta betrayal as the foundation myth of Polish post-World War II political emigration.