Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka, prof. UJ

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka, prof. UJ

Magister socjologii na  UJ; doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii na  Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego; habilitacja w obszarze nauk społecznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ ( 2009 rok); adiunkt z habilitacją w IAiSP UJ. Stypendia w zagranicznych placówkach badawczych: J.F. Kennedy Institute, Freie Universitat , Berlin; Fundacja Kosciuszkowska, Nowy Jork; Multicultural History Society of Ontario, Toronto; Department of Sociology, University of Toronto; McGill University, Montreal; Faculty of Social Sciences and Humanities, NOVA University Lisbon, Lizbona. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy studiów I, II i III stopnia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz na Wydziale Polonistyki UJ. Jest promotorem ( od 2010 roku) ponad 150 prac magisterskich obronionych w IAiSP ( 79 na studiach stacjonarnych i 83 na niestacjonarnych). Recenzuje prace doktorskie, publikacje naukowe, jest także recenzentem rozpraw habilitacyjnych dla Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w roku 2012 i 2013.  Chętnie współpracuje ze studentami także w konferencjach i wydarzeniach naukowych przez nich organizowanych jak: Dni Kultury Kanadyjskiej czy Amerykańskiej czy cyklicznych spotkaniach dyskusyjnych fireside chats, poświęconych bieżącym problemom polityczno-społecznym Kanady i USA. Podróżuje i fotografuje.

Funkcje w IAiSP:

  • Zastępca dyrektora Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ w latach 2008-2012; 2012-2016

Zainteresowania naukowe:

  • Specjalizacja: nauki polityczne oraz socjologia narodu i stosunków etnicznych.

Obszary badawcze:

  • Kanada: Procesy budowy wieloetnicznego społeczeństwa kanadyjskiego, w tym przemiany polskiej diaspory w Kanadzie; przemiany społeczne i ideologiczne społeczeństwa Quebecois;  wieloetniczny Montreal - nie frankofońscy mieszkańcy Montrealu – montrealskie grupy etniczne: brytyjska, polska, żydowska, holenderska i portugalska – ich odmienne dzieje w historii i współczesności tego miasta
  • Europa: Baskowie, ich dążenia do utrzymania odrębności; aspiracje narodowe europejskich mniejszości etnicznych
  • Polska: migracje mieszkańców Polski; przemiany strukturalne i kulturowe współczesnego polskiego społeczeństwa.

Projekty badawcze:

  • projekt aktualny: Wieloetniczny Montreal: anglojęzyczne grupy w Quebecu / projekt na lata 2014-2018/ , praca nad publikacją książkową
  • projekt zrealizowany: grant badawczy MNiSW/NCN Pokój, porządek i dobry rząd. Najważniejsze zagadnienia współczesnej polityki Kanady, kierownik projektu; efekt to praca zbiorowa ( wraz z dr hab. Radosławem Rybkowskim; dr Tomaszem Soroką i dr Marcinem Gabrysiem ) Kanada na przełomie XX i XXI wieku, Kraków: Księgarnia Akademicka 2013.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

​Monografie

2013, Kanada na przełomie XX i XXI wieku. Polityka, społeczeństwo, edukacja.(red.), Kraków: Księgarnia Akademicka.

2008, Societas. Quebec i Quebecois. Ideologie dążeń niepodległościowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1994, Kanada, naród czy wspólnota polityczna. Analiza kanadyjskich procesów integracyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

​Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2017, Baskowie stary, niezwykły lud. Na czym polega fenomen baskijskiego nacjonalizmu, w: Tendencje nacjonalistyczne we współczesnej Europie. Patriotyzm czy ksenofobia, t. II, Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 19.

2016, Problematyka rodziny i sytuacja kobiet w Quebecu. Od Nowej Francji po Nowy Quebec, w: J. Lencznarowicz, J. Pezda, A.A. Zięba, (red.)  Polacy i Świat. Studia historyczne i antropologiczne ofiarowane Profesor Halinie Florkowskiej-Francić, Kraków; Księgarnia Akademicka, s. 523-548.

2016, Dualizm kanadyjski, trzy dekady bez ratyfikacji konstytucji, w: red. R. Kłosowicz i inni, Konstytucjonalizm. Doktryny, partie polityczne. Księga dedykowane Profesorowi Andrzejowi Ziębie, Kraków: WUJ, s. 361-378.

2016, Wieloetniczny Montreal: Holendrzy w Quebecu, w: red. M. Gabryś, M. Paluszkiewicz-Misiaczek, Pani Anna W Kanadzie. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej, Krakow,: Księgarnia Akademicka, s. 189-208.

2013, Współczesne wieloetniczne społeczeństwo Kanady, w: Marta Kijewska-Trembecka, (red.)  Kanada na przełomie XX i XXI wieku. Polityka, społeczeństwo, edukacja, Kraków: Księgarnia Akademicka, Seria Societas, s. 161-211.

2013, Canadian Duality:Three Decades of Conflicts over the Constitution between Quebec and the Federal Goverment of Canada. Ed. Lucia Otrisalova, Eve Martonyl, Variation on Community: The Canadian Space/ Variations sur la Communaute: l’espace canadien. Brno:Masaryk University, s.149-161.

2009, The Quebec News. Two Centurie of Difficult History in Montreal, w: Proceedings Responding to the Challenge of Diversity: Canada, Israel and Beyond, The Hebrew University of Jerusalem and  The Israel Association for Canadian Studies, Jerusalem,  s.137-152.  

2008, Montrealscy Żydzi: od dyskryminacji do sukcesu, [w] Szmeja, M.,( red.), Etniczność – o przemianach społeczeństw narodowych, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, s. 101-117.

2006, Kanadyjska wielokulturowość przełomu wieków- w poszukiwaniu nowych rozwiązań, [w] Golemo, K., Paleczny, T., Wiącek, E., red., 2006, Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie,  Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 143-159.

​Artykuły naukowe

2017, Losy Skarbów Wawelskich w Kanadzie, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 1, s. 381-389.

2013, Komentarz do rozprawy  Iwony Wrońskiej Kanadyjski system federalny. Determinanty i tendencje, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2011, ss. 248., „ Politeja” 2013, nr 1(23), s. 411-425.

2011, O zbawczym wpływie egzaminów studenckich na aktywność recenzencką wykładowcy albo komentarz do książki Anny Śliz, Wielokulturowość: iluzja czy rzeczywistość?. Socjologiczne studium przypadku na przykładzie Kongresu Polonii Kanadyjskiej, „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”, nr 4, ss. 229-239 

​Wystąpienia konferencyjne

2017, 21-22 września, Z Krakowa do Ottawy. Maria F. Zielińska – kawałek Polski w Kanadzie. Międzynarodowa konferencja naukowa  Polacy i diaspora Polska w Ameryce Północnej; Muzeum Emigracji, Gdynia.

2017, 22 kwietnia, Baskowie stary, niezwykły lud. Na czym polega fenomen baskijskiego nacjonalizmu?, Międzynarodowa konferencja naukowa: Tendencje nacjonalistyczne we współczesnej Europie. Patriotyzm czy ksenofobia?. Wydział Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Handlowa, Radom.

2016, 19-21 maja, The Post-War Story of the Wawel Tapestries in Canada, Miedzynarodowa konferencja: Canada and War. 7th Congress of Polish Canadianists; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

2016, 21-23 marca, Canadian Studies in the  Polish Universities, The 37th Meeting of the Portuguese Association for Anglo-American Studies inaugurates in 2016 a new format, moving away from the themed paradigm to highlight the range and diversity of British and American studies current research., Faculty of Social Sciences and Humanities, NOVA University Lisbon, Lizbona.

2012, 12-14 października, The Canadian Constitution: Is There a Need For Ratification After Three Decades, 6TH International Conference of Central European Canadianists, The Canadian Space , Bratislava, Slovakia.

2012, 24-25 maja, Kanadyjska Konstytucja 1982- trzy dekady bez sukcesu ratyfikacyjnego. Konferencja : Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ,  Kraków.

2010, 7-9 października, Multiethnic Montreal: the Dutch Minority; 5th  Congress of Polish Canadianists Towards Critical Multiculturalism:  Dialogues Between/ Among  Canadian Diasporas Kraków.

2009, maj, Montreal – miasto wielu kultur czy miasto wielokulturowe?/ Montreal: multicultural town or town of many cultures?, Konferencja Pytania Współczesnej wielokulturowości, Instytut Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Kraków.

2008, 16-19 czerwca,The Quebec Jews. Two centuries of difficult history in Montreal ; Conference: Responding to the Challenge of Diversity: Canada, Israel and Beyond;  The Halbert Centre for Canadian Studies; The Israel Association for Canadian Studies;The Hebrew University, Jerusalem, Israel.