Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Our Faculty

Web Content Display Web Content Display

Prof. Łukasz Wordliczek

Prof. Łukasz Wordliczek

 

Prof. Wordliczek holds a PhD in political science from the Jagiellonian University (2002). His teaching (in Polish and English) covers related to the American and Polish political systems and foreign policy. Prof. Wordliczek is the author, co-author, or editor of seven books and author of numerous articles and conference papers in English and Polish. He is a member of the International Studies Association, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (Polish International Studies Association), International Political Science Association, European Consortium for Political Research, Central European International Studies Association, and Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (Polish Political Science Association). Prof. Wordliczek has been the supervisor and reviewer of over two hundred B.A. and M.A. dissertations. He has also received the Jagiellonian University’s Rector’s individual award twice.

Functions:

 • Discipline Council for Political Science and Administration
 • Editor-in-chief of "Ad Americam: Journal of American Studies" (since 2017)
 • Extramural program coordinator, Institute of American Studies and Polish Diaspora, 2005-2016
 • Extramural program coordinator, Institute of American Studies and Polish Diaspora, 2005-2016
 • Managing editor of "Ad Americam: Journal of American Studies" (since 1999)

Academic interests:

 • Patterns of continuity and change in politics
 • Rule of representation
 • US foreign policy: patterns and processes
 • Non-state actors in international relations
 • Privatization of international relations
 • Methodology of scientific research

Web Content Display Web Content Display

Publications

2020, Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w badaniach politologicznych (“The Use of Artificial Neural Networks in Political Science Research”), Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 252.

2013, Mechanizmy kontynuacji/zmiany polityki zagranicznej na przykładzie USA po II wojnie światowej (“The Mechanisms of Continuity/Change in Foreign Policy: The Example of the United States After World War II”), Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 216.

2003, Kształtowanie się uprawnień prezydenta USA w polityce zagranicznej (“The Evolution of the Powers of the President of the United States in Foreign Policy”), Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 210.

2016, Zasada podziału władzy w USA: między literą a duchem konstytucji (“The Principle of Separation of Powers in the United States: Between the Letter and the Spirit of the Constitution”) [in:] eds. Robert Kłosowicz, Beata Kosowska-Gąstoł, Grzegorz Kowalski, Tomasz Wieciech, Łukasz Jakubiak, Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne (“Constitutionalism, Doctrines, Political Parties”). Krakow: Jagiellonian University Press, 2016, pp. 769-779.

2013, Czy polska politologia potrzebuje podejścia ilościowego? (“Does Polish Political Science Need a Quantitative Approach?”) [in:] Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce (“Research Approaches and Methodologies in Political Science”), eds. Barbara Krauz-Mozer, Paweł Ścigaj, Kraków: Księgarnia Akademicka, pp. 425-432.

2010, Polityka zagraniczna UE w XXI wieku a stosunki transatlantyckie w latach 2001-2008: między ignorancją a arogancją oraz perspektywy na przyszłość (“The Foreign Policy of the European Union in the Twenty-First Century and Transatlantic Relations in 2001-2008: Between Ignorance and Arrogance as Well as Perspectives for the Future”), [in:] Unia Europejska w XXI wieku. Polityczno-prawna wspólnota interesów (“The European Union in the Twenty-First Century: A Political-Legal Community of Interests”), eds. Rafał Riedel, Torun: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 364-383.

2009, Czy nowy prezydent USA prowadzi nową politykę zagraniczną i dlaczego nie? (“Is the New President of the United States Engaged in New Foreign Policy? Why Not?”), [in:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Andrzeja Mani (“Americomania: A Jubilee Book for Prof. Dr. Hab. Andrzej Mania”), Vol. 1, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 233-246.

2009, Kontynuacja i zmiana w polityce zagranicznej: studium przypadku na podstawie polityki zagranicznej USA (“Continuity and Change in Foreign Policy: A Case Study on the Basis of the United States’ Foreign Policy”), [in:] Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce (“The Theoretical and Methodological Challenges of Political Science Research in Poland”), eds. Andrzej Antoszewski, Andrzej Dumała, Barbara Krauz-Mozer, Katarzyna Radzik, Lublin: Wydawnictwo UMCS, pp. 369-378.

2008, Podstawowe zasady demokracji amerykańskiej: teoria i praktyka na szczeblu federalnym (“The Basic Principles of American Democracy: Theory and Practice at the Federal Level”), [in:] Ameryka: społeczeństwo, kultura, polityka (“America: Society, Culture, Politics”), eds. Tomasz Płudowski, Torun: Wydawnictwo Adam Marszałek, Warsaw: Collegium Civitas Press, pp. 17-47.

2007, The Impact of Public Opinion on Foreign Policy in Poland and the United States: The Case of the War in Iraq, [in:] The Media and International Communication, eds. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Tomasz Płudowski, Dolores Valencia Tanno, Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 71-79.

2007, Wizja dobrego państwa jako źródło cierpień współczesnej politologii (“The Vision of the Good State as a Source of the Suffering of Contemporary Political Science”), [in:] Wizje dobrego państwa. Idee i teorie (“Visions of the Good State: Ideas and Theories”), eds. Alicja Lisowska, Andrzej W. Jabłoński, Torun: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 27-44.

2007, Continuity or Change? A Doctrinal Facet of U.S. Foreign Policy, [in:] U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, Practice, eds. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Łukasz Wordliczek, Krakow: Jagiellonian University Press, 2007, pp. 53-62.

2005, Representativeness and Separation of Powers: Pork Barrel Legislation and Private Bills, [in:] Theory and Practice in English Studies, eds. Jan Chovanec, Brno: Masaryk University, pp. 277-283.

2005, Executive Privilege: Who Possesses, and in What Manner, Information in the Contemporary U.S. Political System?, [in:] The United States and Europe: Conflict versus Collaboration, eds. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Katarzyna Spiechlanin, Łukasz Wordliczek, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 153-157.

2004, Badanie przywództwa politycznego prezydenta USA na przykładzie polityki zagranicznej (“Studying the Political Leadership of the President of the United States: The Example of Foreign Policy”), [in:] Zrozumieć politykę. Główne problemy teorii polityki i współczesnej myśli politycznej (“Understanding Politics: The Main Problems of the Theory of Politics and Contemporary Political Thought”), eds. Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Modrzyńska, Torun: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 57-65.

2004, „Nowa Europa" jako narzędzie analityczne polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych na przykładzie interwencji w Iraku (“The ‘New Europe’ as an Analytical Tool of the United States’ Foreign Policy: The Example of the Intervention in Iraq”), [in:] Polska i społeczeństwo w XXI wieku (“Poland and Society in the Twenty-First Century”), Krakow: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, pp. 255-266.

2016, La Via Campesina i zjawisko food sovereignty: między obietnica a jej spełnieniem w przestrzeni transnarodowej (“La Via Campesina and the Phenomenon of Food Sovereignty: Between Promise and Its Fulfillment in the Transnational Sphere”), "Stosunki Międzynarodowe-International Relations", Vol. 52, No. 2, pp. 343-353

2016, The Ukrainian/Crimean Crisis and its Perception by Polish Think Tanks: Conceptualizing Public/Private Actors in Foreign Policy, "Political Science Almanac", Vol. 19, pp. 61-71

2015, ‘Security, Inc.’: Privatizing Internal Security in Post-Communist Poland, "Central European Journal of International and Security Studies", Vol. 9, Issue 1, pp. 76-90.

2013, Polityka zagraniczna pierwszych czterech lat prezydentury Baracka Obamy: kontynuacja czy zmiana? (“Foreign Policy in the First Term of Barack Obama’s Presidency: Continuity or Change?”), "Politeja", No. 1, pp. 129-153.

2013, Elections and the ‘Stability’ of U.S. Foreign Policy in the Post–WWII Period: A Piece Published Within the Framework of the EU Project Atomium Culture in "El Pais" (Nov. 7, 2013) and "Il Sole 24 Ore" (Nov. 7, 2013).

2008, Does a New President Mean a New Foreign Policy and Why Not?, "Politeja", No. 10/2008, pp. 343-352 (in Polish: Czy nowy prezydent USA prowadzi nową politykę zagraniczną i dlaczego nie?) [in:] eds. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Amerykomania. Księga jubileuszowa prof. dra hab. Andrzeja Mani. Tom I (“Americomania: A Jubilee Book for Prof. Dr. Hab. Andrzej Mania, Vol. I”), Krakow: Jagiellonian University Press, 2009, pp. 233-246.

2007, Problem ustawodawstwa prywatnego w USA (“The Problem of Private Legislation in the United States”), "Przegląd Sejmowy", No. 1, pp. 65-86.

2005, Finansowanie wyborów w USA: (jeszcze) wybór osobowości i programu czy (już) dyktat sponsorów? (“Financing Elections in the United States: [Still] Choosing Representatives or Choosing Sponsors [Yet]?”), "Politeja", No. 3, pp. 62-68.

2005, Stosunki transatlantyckie w świetle wyników badań opinii publicznej w USA i wybranych krajach europejskich (“Transatlantic Relations in Light of Public Opinion Polls in the United States and Several European Countries”), "Przegląd Politologiczny", No. 1, pp. 7-13.

2005, U.S. Presidential Power in Foreign Policy and Military Interventions: Case Studies of Selected Examples, 1958-Present, "Polish Political Science Yearbook", Vol. XXXIV, pp. 111-130.

2004, War Powers Resolution – bilans trzydziestolecia (“War Powers Resolution after Thirty Years: An Assessment”), Przegląd Sejmowy, No. 1, pp. 133-138.

2004, Węzeł iracki (“An Iraqi Dilemma”), "Studia Międzynarodowe", No. 3.

2003, Rozpoczynanie działań wojennych w porządku prawnym Stanów Zjednoczonych (“Declaring War in the Legal System of the United States”), "Państwo i Prawo", No. 3, pp. 83-91.

2003, Struggling for Presidential Prerogatives in Foreign Policy: The Curtiss-Wright Case, "Ad Americam" Vol. 4, pp. 68-76.

2000, Politics or Tyranny? Reaction to the Vietnam War in the United States, "Ad Americam", Vol. 1, pp. 55-63.

2009, The United States and the World: From Imitation to Challenge, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 362, (co-editor: Andrzej Mania).

2007, U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, Practice, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 565, (co-editors: Andrzej Mania, Paweł Laidler).

2005, Basic American Documents: U.S. Foreign Policy: Substance and Procedure, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 188.

2005, The United States and Europe: Conflict Versus Collaboration, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 157 (co-editors: Andrzej Mania, Paweł Laidler, Katarzyna Spiechlanin).

2004, Słownik wiedzy o społeczeństwie (“A Social Studies Dictionary”), Krakow: Wydawnictwo Zielona Sowa, pp. 348 (author: Jerzy Pilikowski).

2003, Nowa encyklopedia powszechna (“The New Universal Encyclopedia”), Krakow: Wydawnictwo Zielona Sowa, pp. 1056 (scientific consultation and review).

2003, Nowa encyklopedia powszechna (“The New Universal Encyclopedia”), Krakow: Wydawnictwo Zielona Sowa:

 • authorship of around 100 words.

Reviews for e.g. the "European Journal of Political Research", "International Studies Perspectives", "Politeja", "Przegląd Zachodni".

2009, 22-24 September, First Polish Political Science Congress, Warsaw.

2009, 10-12 September, European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference, Potsdam, Germany.

2008, 22-24 October, “The Past in the Present: The American Uses of History,” Polish Association for American Studies, Warsaw.

2008, 17-18 June, "Metodologia badań politologicznych w Polsce" (“The Methodology of Political Science Research in Poland”), Polish Political Science Association, Lublin.

2008, 18-19 April, "Mit w Ameryce" (“Myth in America”), Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University, Krakow.

2007, 7-9 December, “Quo Vadis, America?,” Collegium Civitas, Warsaw.

2007, 19-20 October, "220 lat Konstytucji USA" (“220 Years of the United States Constitution”), University of Lodz, Lodz.

2007, 19-21 September, "Demokracja w Polsce, Europie i na świecie w XXI w. Zagrożenia, uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju" (“Democracy in Poland, Europe, and the World in the Twenty-First Century: The Threats of Conditions and Perspectives for Development”), Polish Political Science Association, Poznan.

2007, 6-8 September, European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference, Pisa, Italy.

2007, 22-23 June, European Political Science Network (epsNet), Ljubljana, Slovenia.

2007, 25-27 May, “U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanism and Practice,” Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University, Krakow.

2006, 21-22 September, "Wizje dobrego państwa" (“Visions of a Good State”), Polish Political Science Association, Wroclaw.

2006, 18-19 May, Central European Political Studies Association Regional Conference, Bratislava, Slovakia.

2005, 9-11 December, "Amerykańska demokracja w XXI wieku" (“American Democracy in the Twenty-First Century”), Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University, Krakow.

2005, 30 May, Mediacom International Conference, School of International Studies, Lodz.

2005, 2-4 February, “The Eighth Conference on English, American, and Canadian Studies,” Masaryk University, Brno, Czech Republic.

2004, 20-21 November, “The United States and Europe: Conflict vs. Collaboration,” Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University, Krakow.

2004, 12 November, Conference of the Civic Initiative for Single-Member Constituencies, Jagiellonian University, Krakow.

2004, 30 May-1 June, "Państwo i społeczeństwo w XXI wieku" (“The State and Society in the Twenty-First Century”), Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Krakow.

2003, 12-14 November, “American Politics Forum,” University of Lodz, Lodz.

2003, 15-17 May, "Polskie badania politologiczne" (“Polish Political Science Research”), Polish Political Science Association, Torun.

Web Content Display Web Content Display

Research projects

 • 2020: Strategic Program Excellence Initiative at the Jagiellonian Univerisity, DigiWorld 2020 competition, project: "Budowa bazy danych w ramach polskiego oddziału Comparative Agendas Project" (“Building a Database Within the Polish Branch of the Comparative Agendas Project”)
 • 2015-2018: “Neural Networks in Political Science” research grant
 • 2015-: “Privatization of International Relations” research project in progress
 • 2015-2016: research project on food sovereignty
 • 2010-2013: Polish Ministry of Higher Education research grant N N116 324239 “US foreign Policy Since WWII: Continuity and Change”
 • 2011-2012: EU project Atomium Culture – El Pais (7.XI.2013) and Il Sole 24 Ore (7.XI.2013)
 • 2006-2007: research project on private legislation in the United States
 • 2000-2003: research project on presidential powers in post-WWII US foreign policy
 • 2000: grant and research visit in the United States (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders' Fellowship Fund)