Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Prof. Łukasz Wordliczek

Prof. Łukasz Wordliczek

 

Łukasz Wordliczek: associate professor at the Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University, Ph.D. in political science (2002). He teaches courses mainly on U.S. and Polish political systems and foreign policy. He is the author, co-author and editor of nine books, several dozen articles and conference papers on relations between technology and politics, non-state actors, public policy and political science methodology. He is a member of the International Studies Association, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (Polish International Studies Association), International Political Science Association, European Consortium for Political Research, Central European International Studies Association, and Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (Polish Political Science Association). Prof. Wordliczek has been supervising and reviewing over 200 B.A., M.A. and Ph.D. dissertations. He also received twice the Jagiellonian University’s Rector award. Prof. Wordliczek is also managing the Polish branch of the Comparative Agendas Project. While not researching and teaching, he may be met exploring places off the beaten tracks countryside or contemplating European painting masterpieces.

Functions:

 • Member of the Political Science and Administration Scientific Council
 • Editor-in-chief of "Ad Americam: Journal of American Studies" (since 2017)
 • Extramural program coordinator, Institute of American Studies and Polish Diaspora, 2005-2016
 • Managing editor of "Ad Americam: Journal of American Studies" (1999-2017)

Academic interests:

 • Technology and politics
 • Non-state actors
 • Political science methodology
 • Patterns of continuity and change in public policy
 • US foreign policy: patterns and processes

Web Content Display Web Content Display

Publications

2020, Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w badaniach politologicznych (“The Use of Artificial Neural Networks in Political Science Research”), Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 252.

2013, Mechanizmy kontynuacji/zmiany polityki zagranicznej na przykładzie USA po II wojnie światowej (“The Mechanisms of Continuity/Change in Foreign Policy: The Example of the United States After World War II”), Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 216.

2003, Kształtowanie się uprawnień prezydenta USA w polityce zagranicznej (“The Evolution of the Powers of the President of the United States in Foreign Policy”), Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 210.

2022, Długi cień smoka: stosunki USA-Chiny w XXI wieku ("The Long Shadow of the Dragon: US-China Relations in the 21st Century") [in:] Chiny w polityce międzynarodowej ("China in International Politics"), Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, pp. 77-100.

2016, Zasada podziału władzy w USA: między literą a duchem konstytucji (“The Principle of Separation of Powers in the United States: Between the Letter and the Spirit of the Constitution”) [in:] Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne (“Constitutionalism, Doctrines, Political Parties”), eds. Robert Kłosowicz, Beata Kosowska-Gąstoł, Grzegorz Kowalski, Tomasz Wieciech, Łukasz Jakubiak, Krakow: Jagiellonian University Press, 2016, pp. 769-779.

2013, Czy polska politologia potrzebuje podejścia ilościowego? (“Does Polish Political Science Need a Quantitative Approach?”) [in:] Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce (“Research Approaches and Methodologies in Political Science”), eds. Barbara Krauz-Mozer, Paweł Ścigaj, Kraków: Księgarnia Akademicka, pp. 425-432.

2010, Polityka zagraniczna UE w XXI wieku a stosunki transatlantyckie w latach 2001-2008: między ignorancją a arogancją oraz perspektywy na przyszłość (“The Foreign Policy of the European Union in the Twenty-First Century and Transatlantic Relations in 2001-2008: Between Ignorance and Arrogance as Well as Perspectives for the Future”), [in:] Unia Europejska w XXI wieku. Polityczno-prawna wspólnota interesów (“The European Union in the Twenty-First Century: A Political-Legal Community of Interests”), eds. Rafał Riedel, Torun: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 364-383.

2009, Czy nowy prezydent USA prowadzi nową politykę zagraniczną i dlaczego nie? (“Is the New President of the United States Engaged in New Foreign Policy? Why Not?”), [in:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Andrzeja Mani (“Americomania: A Jubilee Book for Prof. Dr. Hab. Andrzej Mania”), Vol. 1, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 233-246.

2009, Kontynuacja i zmiana w polityce zagranicznej: studium przypadku na podstawie polityki zagranicznej USA (“Continuity and Change in Foreign Policy: A Case Study on the Basis of the United States’ Foreign Policy”), [in:] Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce (“The Theoretical and Methodological Challenges of Political Science Research in Poland”), eds. Andrzej Antoszewski, Andrzej Dumała, Barbara Krauz-Mozer, Katarzyna Radzik, Lublin: Wydawnictwo UMCS, pp. 369-378.

2008, Podstawowe zasady demokracji amerykańskiej: teoria i praktyka na szczeblu federalnym (“The Basic Principles of American Democracy: Theory and Practice at the Federal Level”), [in:] Ameryka: społeczeństwo, kultura, polityka (“America: Society, Culture, Politics”), eds. Tomasz Płudowski, Torun: Wydawnictwo Adam Marszałek, Warsaw: Collegium Civitas Press, pp. 17-47.

2007, The Impact of Public Opinion on Foreign Policy in Poland and the United States: The Case of the War in Iraq, [in:] The Media and International Communication, eds. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Tomasz Płudowski, Dolores Valencia Tanno, Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 71-79.

2007, Wizja dobrego państwa jako źródło cierpień współczesnej politologii (“The Vision of the Good State as a Source of the Suffering of Contemporary Political Science”), [in:] Wizje dobrego państwa. Idee i teorie (“Visions of the Good State: Ideas and Theories”), eds. Alicja Lisowska, Andrzej W. Jabłoński, Torun: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 27-44.

2007, Continuity or Change? A Doctrinal Facet of U.S. Foreign Policy, [in:] U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, Practice, eds. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Łukasz Wordliczek, Krakow: Jagiellonian University Press, 2007, pp. 53-62.

2005, Representativeness and Separation of Powers: Pork Barrel Legislation and Private Bills, [in:] Theory and Practice in English Studies, eds. Jan Chovanec, Brno: Masaryk University, pp. 277-283.

2005, Executive Privilege: Who Possesses, and in What Manner, Information in the Contemporary U.S. Political System?, [in:] The United States and Europe: Conflict versus Collaboration, eds. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Katarzyna Spiechlanin, Łukasz Wordliczek, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 153-157.

2004, Badanie przywództwa politycznego prezydenta USA na przykładzie polityki zagranicznej (“Studying the Political Leadership of the President of the United States: The Example of Foreign Policy”), [in:] Zrozumieć politykę. Główne problemy teorii polityki i współczesnej myśli politycznej (“Understanding Politics: The Main Problems of the Theory of Politics and Contemporary Political Thought”), eds. Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Modrzyńska, Torun: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 57-65.

2004, „Nowa Europa" jako narzędzie analityczne polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych na przykładzie interwencji w Iraku (“The ‘New Europe’ as an Analytical Tool of the United States’ Foreign Policy: The Example of the Intervention in Iraq”), [in:] Polska i społeczeństwo w XXI wieku (“Poland and Society in the Twenty-First Century”), Krakow: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, pp. 255-266.

2023, Mate Akos, Miklós Sebők, Lukasz Wordliczek, Dariusz Stolicki, Ádám Feldmann: Machine Translation As an Underrated Ingredient? Solving Classification Tasks With Large Language Models for Comparative Research, „Computational Communication Research”, Vol. 5 (2), pp. 1-34, https://doi.org/10.5117/CCR2023.2.6.MATE

2023, Neural Networks and Political Science: Testing the Methodological Frontiers. „EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales”, Vol. 57, pp. 37-62

2021, Between incrementalism and punctuated equilibrium: the case of budget in Poland, 1995–2018. „Central European Journal of Public Policy", Vol. 15, No. 2, pp. 14-30

2016, La Via Campesina i zjawisko food sovereignty: między obietnica a jej spełnieniem w przestrzeni transnarodowej (“La Via Campesina and the Phenomenon of Food Sovereignty: Between Promise and Its Fulfillment in the Transnational Sphere”), "Stosunki Międzynarodowe-International Relations", Vol. 52, No. 2, pp. 343-353

2016, The Ukrainian/Crimean Crisis and its Perception by Polish Think Tanks: Conceptualizing Public/Private Actors in Foreign Policy, "Political Science Almanac", Vol. 19, pp. 61-71

2015, ‘Security, Inc.’: Privatizing Internal Security in Post-Communist Poland, "Central European Journal of International and Security Studies", Vol. 9, Issue 1, pp. 76-90.

2013, Polityka zagraniczna pierwszych czterech lat prezydentury Baracka Obamy: kontynuacja czy zmiana? (“Foreign Policy in the First Term of Barack Obama’s Presidency: Continuity or Change?”), "Politeja", No. 1, pp. 129-153.

2013, Elections and the ‘Stability’ of U.S. Foreign Policy in the Post–WWII Period: A Piece Published Within the Framework of the EU Project Atomium Culture in "El Pais" (Nov. 7, 2013) and "Il Sole 24 Ore" (Nov. 7, 2013).

2008, Does a New President Mean a New Foreign Policy and Why Not?, "Politeja", No. 10/2008, pp. 343-352 (in Polish: Czy nowy prezydent USA prowadzi nową politykę zagraniczną i dlaczego nie?) [in:] eds. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Amerykomania. Księga jubileuszowa prof. dra hab. Andrzeja Mani. Tom I (“Americomania: A Jubilee Book for Prof. Dr. Hab. Andrzej Mania, Vol. I”), Krakow: Jagiellonian University Press, 2009, pp. 233-246.

2007, Problem ustawodawstwa prywatnego w USA (“The Problem of Private Legislation in the United States”), "Przegląd Sejmowy", No. 1, pp. 65-86.

2005, Finansowanie wyborów w USA: (jeszcze) wybór osobowości i programu czy (już) dyktat sponsorów? (“Financing Elections in the United States: [Still] Choosing Representatives or Choosing Sponsors [Yet]?”), "Politeja", No. 3, pp. 62-68.

2005, Stosunki transatlantyckie w świetle wyników badań opinii publicznej w USA i wybranych krajach europejskich (“Transatlantic Relations in Light of Public Opinion Polls in the United States and Several European Countries”), "Przegląd Politologiczny", No. 1, pp. 7-13.

2005, U.S. Presidential Power in Foreign Policy and Military Interventions: Case Studies of Selected Examples, 1958-Present, "Polish Political Science Yearbook", Vol. XXXIV, pp. 111-130.

2004, War Powers Resolution – bilans trzydziestolecia (“War Powers Resolution after Thirty Years: An Assessment”), Przegląd Sejmowy, No. 1, pp. 133-138.

2004, Węzeł iracki (“An Iraqi Dilemma”), "Studia Międzynarodowe", No. 3.

2003, Rozpoczynanie działań wojennych w porządku prawnym Stanów Zjednoczonych (“Declaring War in the Legal System of the United States”), "Państwo i Prawo", No. 3, pp. 83-91.

2003, Struggling for Presidential Prerogatives in Foreign Policy: The Curtiss-Wright Case, "Ad Americam" Vol. 4, pp. 68-76.

2000, Politics or Tyranny? Reaction to the Vietnam War in the United States, "Ad Americam", Vol. 1, pp. 55-63.

2009, The United States and the World: From Imitation to Challenge, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 362, (co-editor: Andrzej Mania).

2007, U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, Practice, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 565, (co-editors: Andrzej Mania, Paweł Laidler).

2005, Basic American Documents: U.S. Foreign Policy: Substance and Procedure, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 188.

2005, The United States and Europe: Conflict Versus Collaboration, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 157 (co-editors: Andrzej Mania, Paweł Laidler, Katarzyna Spiechlanin).

2004, Słownik wiedzy o społeczeństwie (“A Social Studies Dictionary”), Krakow: Wydawnictwo Zielona Sowa, pp. 348 (author: Jerzy Pilikowski).

2003, Nowa encyklopedia powszechna (“The New Universal Encyclopedia”), Krakow: Wydawnictwo Zielona Sowa, pp. 1056 (scientific consultation and review).

2003, Nowa encyklopedia powszechna (“The New Universal Encyclopedia”), Krakow: Wydawnictwo Zielona Sowa:

 • authorship of around 100 words.

Reviews for e.g. the "European Journal of Political Research", "International Studies Perspectives", "Politeja", "Przegląd Zachodni".

2022, 7-8 April, Promoting and resisting the European Union’s role in the internationalization of public policies workshop, Cergy Paris Université (France), organised by Groupe de recherche sur l’Union européenne (GrUE), Cergy/Paris.

2021, 4-5 November, Polish International Studies Association 10th annual congress, Lublin.

2019, 4-7 September, ECPR General Conference, Wroclaw.

2019, 6-8 June, 12th annual Comparative Agendas Project Conference, Budapest, Hungary.

2018, 18-20 September, Fourth Polish Political Science Congress, Lublin.

2017, 1 December, Polish International Studies Association conference, Lodz.

2017, 9-12 November, American Studies Association Annual Meeting, Chicago, USA.

2016, 9-10 November, Łukasz Wordliczek, Polish International Studies Association annual congress, Lodz..

2015, 12-13 November, Polish International Studies Association annual congress, Gdansk.

2015, 22-24 September, Łukasz Wordliczek, Third Polish Political Science Congress, Krakow.

2015, 18-20 June, international conference “Interdisciplinary Approaches to Security in the Changing World,” Krakow.

2015, 18-21 February, 56TH International Studies Association Annual Convention, New Orleans, USA.

2014, 28 November, international conference „Privatization of Security: PMSCs and Beyond”, Metropolitan University Prague, Czech Republic.

2014, 14-15 November, Polish International Studies Association annual congress, Wroclaw.

2014, 12-13 June, annual workshop “Non-State Actors and Emergency Policies: Assessing the Impact of NGOs and the Media”, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Catania, Catania, Italy.

2013, 18-20 September, 8th Pan-European Conference on International Relations, European International Studies Association (EISA), Warsaw.

2012, 10 November, Polish International Studies Association annual congress, Lublin.

2012, 20-22 September, Central and Eastern European International Studies Association Congress, Krakow.

2012, 1-4 April, International Studies Association Annual Congress, San Diego, USA.

2011, 16-19 March, International Studies Association Annual Congress, Montreal, Canada.

2011, 16-19 February, International Political Science Association/European Consortium for Political Research conference, Sao Paulo, Brazil.

2010, 16-17 September, Polish Political Science Association conference, Krakow.

2009, 8-10 September, Polish Sociological Society Congress, Krakow.

2009, 22-24 September, First Polish Political Science Congress, Warsaw.

2009, 10-12 September, European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference, Potsdam, Germany.

2008, 22-24 October, “The Past in the Present: The American Uses of History,” Polish Association for American Studies, Warsaw.

2008, 17-18 June, "Metodologia badań politologicznych w Polsce" (“The Methodology of Political Science Research in Poland”), Polish Political Science Association, Lublin.

2008, 18-19 April, "Mit w Ameryce" (“Myth in America”), Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University, Krakow.

2007, 7-9 December, “Quo Vadis, America?,” Collegium Civitas, Warsaw.

2007, 19-20 October, "220 lat Konstytucji USA" (“220 Years of the United States Constitution”), University of Lodz, Lodz.

2007, 19-21 September, "Demokracja w Polsce, Europie i na świecie w XXI w. Zagrożenia, uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju" (“Democracy in Poland, Europe, and the World in the Twenty-First Century: The Threats of Conditions and Perspectives for Development”), Polish Political Science Association, Poznan.

2007, 6-8 September, European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference, Pisa, Italy.

2007, 22-23 June, European Political Science Network (epsNet), Ljubljana, Slovenia.

2007, 25-27 May, “U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanism and Practice,” Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University, Krakow.

2006, 21-22 September, "Wizje dobrego państwa" (“Visions of a Good State”), Polish Political Science Association, Wroclaw.

2006, 18-19 May, Central European Political Studies Association Regional Conference, Bratislava, Slovakia.

2005, 9-11 December, "Amerykańska demokracja w XXI wieku" (“American Democracy in the Twenty-First Century”), Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University, Krakow.

2005, 30 May, Mediacom International Conference, School of International Studies, Lodz.

2005, 2-4 February, “The Eighth Conference on English, American, and Canadian Studies,” Masaryk University, Brno, Czech Republic.

2004, 20-21 November, “The United States and Europe: Conflict vs. Collaboration,” Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University, Krakow.

2004, 12 November, Conference of the Civic Initiative for Single-Member Constituencies, Jagiellonian University, Krakow.

2004, 30 May-1 June, "Państwo i społeczeństwo w XXI wieku" (“The State and Society in the Twenty-First Century”), Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Krakow.

2003, 12-14 November, “American Politics Forum,” University of Lodz, Lodz.

2003, 15-17 May, "Polskie badania politologiczne" (“Polish Political Science Research”), Polish Political Science Association, Torun.

Web Content Display Web Content Display

Research projects

 • 2020: Strategic Program Excellence Initiative at the Jagiellonian Univerisity, DigiWorld 2020 competition, project: "Budowa bazy danych w ramach polskiego oddziału Comparative Agendas Project" (“Building a Database Within the Polish Branch of the Comparative Agendas Project”)
 • 2015-2018: “Neural Networks in Political Science” research grant
 • 2015-: “Privatization of International Relations” research project in progress
 • 2015-2016: research project on food sovereignty
 • 2010-2013: Polish Ministry of Higher Education research grant N N116 324239 “US foreign Policy Since WWII: Continuity and Change”
 • 2011-2012: EU project Atomium Culture – El Pais (7.XI.2013) and Il Sole 24 Ore (7.XI.2013)
 • 2006-2007: research project on private legislation in the United States
 • 2000-2003: research project on presidential powers in post-WWII US foreign policy
 • 2000: grant and research visit in the United States (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders' Fellowship Fund)