Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymiana bilateralna

Wymiana bilateralna studentów i doktorantów UJ to wymiana przewidziana i realizowana w ramach porozumień o współpracy naukowej, które Uniwersytet Jagielloński zawarł z instytucjami zagranicznymi na szczeblu ogólnouczelnianym, wydziałowym i instytutowym. Studenci i doktoranci kierowani są za granicę na wyjazdy semestralne lub roczne w celach dydaktycznych.

Szczegóły dotyczące realizacji wymiany studentów i doktorantów UJ określone są w informacjach dla poszczególnych krajów partnerskich, ze względu na różne wymogi instytucji przyjmujących.

 • zdobędziesz międzynarodowe doświadczenie i poszerzysz horyzonty
 • będziesz mieć niepowtarzalną okazję mieszkać i studiować w kraju/regionie, którym się interesujesz 
 • będziesz mieć okazję studiować w języku obcym i doskonalić swoje umiejętności językowe
 • będziesz mieć możliwość przeprowadzenia badań i konsultacji do swojej pracy dyplomowej
 • będziesz mieć dostęp do szerokiej literatury naukowej oraz możliwość bezpośredniego kontaktu ze specjalistami
 • zawrzesz nowe znajomości (prywatne i naukowe)
 • staniesz się otwarty na inne kultury, nową wiedzę oraz wyzwania naukowe i intelektualne
 • zyskasz samodzielność, pewność siebie i rozwiniesz umiejętności adaptacyjne do nowych sytuacji, a tym samym zyskasz przygotowanie do podjęcia kolejnych wyzwań 
 • w czasie wolnym od zajęć będziesz mieć możliwość podróżowania i lepszego poznania kraju/regionu.

O wyjazd mogą ubiegać się:
 • studenci i doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Szczegółowe zasady określone są w informacjach dla poszczególnych krajów partnerskich
 • studenci mający średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów nie niższą niż 4,0
 • studenci znający język obcy na poziomie co najmniej B2.

Dofinansowanie wyjazdu studentów wyjeżdżających na studia semestralne i roczne przez UJ obejmuje:

 • koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą
 • jedną dietę dojazdową (według stawek ministerialnych do danego kraju)
 • koszty wizy (jeśli jest wymagana)
 • ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa. Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu, UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo (dotyczy to np. Université de Montréal w Kanadzie).

Osoby zakwalifikowane na wymianę są zwolnione z opłaty czesnego w uczelni partnerskiej. Niektóre uczelnie przyznają dodatkowe stypendia lub pokrywają koszty zakwaterowania. Pozostałe koszty związane z wyjazdem leżą w gestii studenta.

Studenci UJ mogą wyjechać w ramach umów bilateralnych do krajów europejskich i pozaeuropejskich. Lista uniwersytetów na wyjazd jest co roku aktualizowana. Zachęcamy do śledzenia ogłoszeń na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej.

Oferta dotyczy studentów, którzy w momencie starania się o wyjazd są na:

 • II roku studiów pierwszego stopnia
 • I roku studiów drugiego stopnia.

Pamiętaj, że o wyjazd mogą ubiegać się studenci, którzy

 • mają średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów nie niższą niż 4,0 - WARUNEK NIEZBĘDNY
 • znają język obcy na poziomie co najmniej B2 (a w wypadku Université de Montréal - C1).

Informacje o terminach składania aplikacji na wyjazd ogłaszane są na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej. Zachęcamy do śledzenia ogłoszeń na stronie DWM.

Lista uniwersytetów w krajach amerykańskich. 

Argentyna:

 • Universidad Nacional de San Martín

Brazylia:

 • Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", São Paulo 
 • Universidade Federal do Paraná
 • Universidade de São Paulo (USP)
 • Universidade Federal de Minas Gerais

Chile:

 • Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC)
 • Universidad de Concepción

Ekwador:

 • Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH)
 • Universidad San Francisco de Quito, Quito

Kanada:

 • Université de Montréal

Kolumbia:

 • Universidad Nacional de Colombia, Bogota
 • Universidad de Antioquia, Medellin

Meksyk:

 • El Colegio de México
 • Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – istnieje możliwość wyboru kursów w języku angielskim
 • Universidad de Guadalajara

Peru:

 • Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Lima

Urugwaj:

 • Universidad de la República

USA:

 • University of Washington, Seattle
 • Utica College

Studenci wyjeżdżający na uczelnię zagraniczną w ramach wymiany bilateralnej są zobowiązani zaliczyć w IAiSP przedmioty objęte planem studiów na ich kierunku w danym semestrze nauki.

Przedmioty te można zaliczyć eksternistycznie lub w formie przepisania ocen z kursów odbytych na uczelni zagranicznej pod warunkiem zbieżności efektów uczenia się. W określonych przypadkach student może również starać się o Indywidualny Plan Studiów.

Eksternistyczne zaliczenie przedmiotów w IAiSP odbywa się w trakcie trwania semestru objętego wymianą bilateralną w formie uzgodnionej z prowadzącym dany kurs. Formę i termin jego zaliczenia student ustala z prowadzącym przez wyjazdem.

Przepisanie oceny z kursu zaliczonego na uczelni zagranicznej w ramach kursu w IAiSP jest możliwe, jeśli efekty uczenia się w ramach obu przedmiotów pokrywają się (zakres tematyczny treści jest zbliżony). W tym celu, przed wyjazdem należy koniecznie uzgodnić z koordynatorem wymiany bilateralnej w IAiSP listę przedmiotów, które student zamierza studiować na uniwersytecie docelowym. W razie zmiany kursów w trakcie trwania pobytu należy niezwłocznie skontaktować się z koordynatorem w IAiSP.

Informacje na temat Indywidualnego Planu Studiów.

Wymagane dokumenty:

Studenci IAiSP są również proszeni o wypełnienie krótkiego formularza online w celach informacyjnych i kontaktowych.

UWAGA: Przed złożeniem dokumentów do DWM student powinien uzgodnić w IAiSP listę przedmiotów, które zamierza studiować na uniwersytecie docelowym, a także tryb i termin zaliczenia przedmiotów wymaganych przez Instytut.

 

Procedura rekrutacji: Konkurs na wymianę bilateralną podzielony jest na dwa etapy:

 • Etap pierwszy: ocena kandydatów przez Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ.
 • Etap drugi: akceptacja kandydata przez uczelnię partnerską.

UWAGA: kandydaci wybrani do etapu drugiego mogą być proszeni przez daną uczelnię o dostarczanie dodatkowych dokumentów. Brak złożenia wymaganych dokumentów może wykluczyć kandydata z udziału w konkursie.

Osoby zakwalifikowane na wymianę powinny zgłosić ten fakt Koordynatorce wymiany w IAiSP w terminie dwóch tygodni od otrzymania decyzji.

Informacje na temat formalności, jakich należy dopełnić przed wyjazdem i po powrocie z wymiany

Studentów IAiSP zainteresowanych wyjazdami w ramach wymiany bilateralnej zachęcamy do dołączenia do zespołu MSTeams „Wymiana bilateralna IAiSP” za pomocą kodu dostępu: mq4olpu

Koordynator w IAiSP: 
dr Anna Kaganiec-Kamieńska,  email: a.kaganiec-kamienska@uj.edu.pl 

Koordynator w DWM ds. wymiany bilateralnej do krajów pozaeuropejskich (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka i Australia): 
mgr Agnieszka Kołodziejska-Skrobek
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3014
email: agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron