Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Dorota Praszałowicz

prof. dr hab. Dorota Praszałowicz

Członkini grupy Badaczki i Badacze na Granicy, Członkini Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Członkini Board of Directors Polish American Historical Association, Członkini Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, Wiceprzewodnicząca Komisji Polskiej Akademii Umiejętności do Badań Polskiej Diaspory, Członkini Komisji Spraw Europejskich Polskiej Akademii Umiejętności, Przewodnicząca Rady Programowej Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych, Redaktor serii książkowej: Migration – Ethnicity – Nation: Studies in Culture, Society and Politics, wydawanej przez Peter Lang Verlag. Spędziła rok jako Fulbright Scholar na New York University (2003/04), trzy lata na Ruhr Universität Bochum (1991-93, 1997/98), pół roku na University of Washington Seattle (2022), oraz kilka miesięcy na Freie Universität Berlin (1998). Prowadziła badania we współpracy z Immigration History Research Center University of Minnesota - St. Paul oraz University of Wisconsin - Milwaukee.

Funkcje:

 • Rada Dyscypliny Nauki Socjologiczne
 • Kierownik Katedry Migracji i Stosunków Etnicznych
 • Stała Rektorska Komisja ds. Kadry Naukowej (2020–2024)
 • Redaktor Naczelna kwartalnika „Studia Migracyjne –Przegląd Polonijny" (2009-2022)
 • Kierownik Studiów Doktoranckich ( 2011 - 2013)

Zainteresowania naukowe:

 • Dawne i obecne migracje – perspektywa porównawcza
 • Przeobrażenia kulturowe polskich skupisk imigracyjnych
 • Instytucjonalizacja życia imigracyjnego
 • Koncepcje teoretyczne w studiach migracyjnych
 • Perspektywa genderowa w studiach migracyjnych
 • Kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2010, Polacy w Berlinie: strumienie migracyjne i społeczności imigracyjne, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 196.

2004, Mechanizmy zamorskich migracji łańcuchowych w XIX wieku:  Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini. Zarys problemu, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 172, (współautorzy: Krzysztof Makowski, Andrzej Zięba).

2022, Polacy i ich sąsiedzi w Seattle, Washington: światy imigrantów, [w:] Pomiędzy Starym a Nowym Światem. Historia, migracje, etniczność (tom dedykowany Profesorowi Adamowi Walaszkowi), red. Marta Kijewska-Trembecka, Ewa Michna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 165-178.

2016, Dorota Praszałowicz, Socjologia - na przekór złym wzorom, [w:] Sens humanistyki dzisiaj, red. Jerzy Brzozowski, Agnieszka Hennel-Brzozowska, Mirosław Lenart, Kraków: Wydawnictwo Scriptum, ss. 155-166.

2016, Dorota Praszałowicz, Salo Wittmayer Baron i jego intelektualna droga: Tarnów - Wiedeń - Nowy Jork, [w:] Pani Annna w Kanadzie, red. Marcin Gabryś, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 65-80.

2014, Deutsche und polnische Immigranten in den Vereiningten Staaten von Amerika – ausgewählte Beispiele wechselseitiger Beziehungen, [w:] Deutsche und polnische Migrationserfahrungen. Vergangenheit und Gegenwart, red. Dorota Praszałowicz, Anna Sosna, Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag, ss. 117-138.

2014, Dorota Praszałowicz, Wprowadzenie, [w:] Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne, red. Dorota Praszałowicz, Joanna Kulpińska, Kraków: Wydawnictwo PAU, ss. 15-31.

2014, Stan i perspektywy nauczania przedmiotów ojczystych na obczyźnie (próba diagnozy) (współautor: Paulina Napierała), [w:] Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne, red. Dorota Praszałowicz, Joanna Kulpińska, Kraków: Wydawnictwo PAU, ss. 115-160.

2013, Polish and German Immigrants in Milwaukee at the Turn of the Nineteenth Century, [w:] East Central Europe in Exile, Volume 1: Transatlantic Migrations, red. Anna Mazurkiewicz, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, ss. 235-252.

2012, Migration memoirs and narratives of Polish migrants in Berlin, [w:] East European Diasporas, Migration and Cosmopolitanism, red. Ulrike Ziemer, Sean P. Roberts, London & New York: Routledge, ss. 92-104.

2012, Migration Patterns Old and New. Some Useful Concepts and a Few Examples, [w:] Amerykomania, tom 2, red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 687-696.

2009, Rola żeńskich zakonów w życiu skupisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych, [w:] Polska – Dwa Światy. Kraj i Polonia, red. Wiesław J. Wysocki, Waldemar Gliński, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ss. 205-220.

2009, Local Community and Nineteenth Century Migrations: Poznanian Kleszczewo and Zaniemyśl (Prussian Poland), [w:] European Mobility. Internal, International and Transatlantic Moves in the 19th and Early 20th Centuries, red. Annemarie Steidl, Josef Ehmer, Stan Nadel, Hermann Zeitlhover, Göttingen: V&R Unipress, ss. 175-189.

2009,  Mikrohistoria: z dziejów polskich migracji do Berlina,  [w:] Zrozumieć współczesność, red. Grzegorz Babiński, Maria Kapiszewska, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, ss. 153-169.

2009, Polonijne żeńskie zakony religijne w USA, ich działalność i ewolucja w procesie amerykanizacji, [w:] Migracje. Religie i Kościoły wobec migracji i migrantów, red. Jan Zamojski, Warszawa: Instytut Historii PAN, ss. 56-65.

2009, Współpraca i konflikt w skupiskach imigracyjnych: Polacy i ich dawni sąsiedzi w Nowym Jorku (Polacy, Niemcy, Rusini), [w:] Między konfrontacją a współpracą. Historia, polityka, migracje, red. Ewa Kowalska, Warszawa: Instytut Historii PAN,  ss. 259-269.

2008, Polskie migracje do Berlina na przełomie XIX i XX wieku. Szkic problematyki, [w:] Etniczność. O przemianach społeczeństw narodowych, red. Maria Szmeja, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, ss. 280-295.

2008, Polacy w Berlinie: od germanizacji do globalizacji, [w:] Migracja – wartość dodana?, red. Krzysztof Markowski, Lublin: Wydawnictwo KUL, ss. 18-31.

2008, Poles in Berlin: from germanization to globalization, [w:] Migration – the value added?, red. Krzysztof Markowski, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 18-28.

2008, Women on the cross-road: Poland and its emigration and immigration, [w:] Migration and mobility in an enlarged Europe. A gender perspective, red. Sigrid Metz-Göckel, Mirjana Morokvasic, A. Sengenata Münst, Opladen & Farmington Hills, ss. 249-280.

2007, Praca, społeczność, rodzina: polskie analizy współczesnych migracji kobiet [w:] Migracje i społeczeństwa współczesne, red. Jan Zamojski, Warszawa: Instytut Historii PAN, ss. 134-139.

2006, Polish Berlin. Differences and similarities with Poles in the Ruhr Area, 1860-1920  [w:] Paths of Integration: Migrans in Western Europe (1880-2004), red. Leo Lucassen, David Feldman, Jochen Oltmer, Amsterdam: Amsterdam University Press, ss. 139-157.

2006, Polskie studia nad procesami migracji: tematy główne i tematy zaniedbane, [w:] Polska diaspora w procesach globalizacji. Stan i perspektywy badań, red. Grzegorz Babiński, Henryk Chałupczak, Kraków: Grell.

2005,  Migrujące pogranicza:  procesy zamorskich migracji z Poznańskiego w XIX wieku [w:] Z pogranicza na pogranicze, red. Władysław Misiak, Zbigniew Kurcz, Andrzej Sakson, Wrocław: Wydawnictwo Silesia.

2003,  Overseas Chain Migration of Germans, Poles and Jews from the Prussian Province of Posen in the 19th Century, [w:] Polish and Irish Migration in Comparative Perspective, red. Klaus Belchem, John Tenfelde, Essen: Klartext.

2001, Niemiecka migracja z ziem polskich, [w:] Polska diaspora, red. Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Literackie, ss. 475-487.

2001, Diaspora niemiecka, [w:] Diaspory, red. Jan Zamojski, Warszawa: Neriton.

2000, Wykorzenienie, czy dołączenie do najbliższych? Z problematyki migracji łańcuchowych, [w:] Imigranci i społeczeństwa przyjmujące.  Adaptacja? Integracja? Transformacja?, red. Jan Zamojski, Warszawa: Neriton, ss. 287-295.

2009, Polish American Sisterhoods: The Americanization Process, "U.S. Catholic Historian", vol. 27, nr 3,  ss. 45-57.

2007, Dawne i nowe migracje, dawne i nowe konceptualizacje w badaniach migracyjnych, „Przegląd Polonijny", nr 2, ss. 19-40.

2005, American Ethnicity.  Rethinking Old Issues, Asking New Questions, „Przegląd Polonijny", nr 4, ss. 5-6.

2005, Old Neighbors in the New World. Germans, Jews, Poles and Ruthenians on Manhattan Lower East Side, „Przegląd Polonijny", nr 4, ss. 77-92.

2003, Overseas Migration from Partitioned Poland:  Poznania and Eastern Galicia as Case Studies, „Polish American Studies", vol. LX, No. 2.

2002, Teoretyczne koncepcje procesów migracji, „Przegląd Polonijny", nr 4, ss. 9-40.

1999, Zamorska emigracja  łańcuchowa Polaków, Niemców i Żydów z Wielkopolski w XIX wieku. Zarys problematyki i podstawowe dane, „Przegląd Polonijny", nr 3, ss. 89-104.

2017, The United States Immigration Policy and Immigrants' Responses. Past and Present, red. Agnieszka Małek, Dorota Praszałowicz, Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag,s.207.

2014, Deutsche und polnische Migrationserfahrungen. Vergangenheit und Gegenwart, (współred. Anna Sosna), Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag, s. 438.

2014, Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne, (współred. Joanna Kulpińska), Kraków: Wydawnictwo PAU, s. 457.

2012, Between the Old and the New World: Studies in the History of Overseas Migrations, „Migration - Ethnicity - Nation: Cracow Studies in Culture, Society & Politics", Warsaw, New York, Frankfurt am Main, Brussels, Oxford: Peter Lang, s. 180, (współautor: Agnieszka Małek)

2011, Encyclopedia of European Migrations and Minorities, red. K. Bade, P. C. Emmer, L. Lucassen, J. Oltmer, Cambridge: Cambridge University Press:

 • Poland (artykuł na temat dziejów migracji z ziem polskich) [w:] Encyclopedia of  European Migrations and Minorities, red. K. Bade, P. C. Emmer, L. Lucassen, J.Oltmer, Cambridge: Cambridge University Press, 2011,  ss. 258-272.

2007, Enzyklöpedie Migration in Europa vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Paredborn-München:

 • Polen, ss. 258-272.

2012, „Zaraz wracam …. albo i nie". Skala powrotów, motywacje i strategie życiowe reemigrantów z województwa śląskiego, red. Justyna Szymańska, Cezary Ulasiński, Dagmara Bieńkowska, Kraków: CDS, 2012 / rec. [w:] „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny" nr 3, ss. 189-192.

2010, Hasia Diner, We Remember with Reverence and Love. American Jews and the Myth of Silence after the Holocaust, 1945-1962, New York & London: New York University Press, 2009 / rec. [w:] „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny" nr 4, ss. 185-188.

2014, Zur Einführung: Die verflochtenen Migrationswege von Deutschen und Polen (współautor Anna Sosna), [w:] Deutsche und polnische Migrationserfahrungen. Vergangenheit und Gegenwart, red. Dorota Praszałowicz, Anna Sosna, Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag 2014, s. 9-14.

2014, Wprowadzenie, [w:] Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne, red. Dorota Praszałowicz, Joanna Kulpińska, Kraków: Wydawnictwo PAU 2014, 15-31.

2012, Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność, raport z realizacji projektu pod tą samą nazwą finansowany ze środków MSZ, 2012, s. 161 (współautorzy: Agnieszka Małek, Paulina Napierała, et al.).

2011, Introduction [w:], Between the Old and the New World: Studies in History of Overseas Migrations, red. Agnieszka Małek, Dorota Praszałowicz, Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag.

2011, Stan i perspektywy nauczania przedmiotów ojczystych na obczyźnie, (współpraca: Paulina Napierała)

2009, American Ethnicity: Rethinking Old Issues, Asking New Questions, Workshop at the Jagiellonian University, May 2008 [w:] "Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", nr 3.

2017, 27-28 czerwca, Polsko-amerykańska konferencja naukowa "Polscy imigranci w USA: stare i nowe wzory budowania imigracyjnej wspólnoty", Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, Warka. Referat wprowadzający: "Polacy w Ameryce".

2017, 27-28 kwietnia, Konferencja: "Śieżki edukacyjne Polaków za granicą",  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ciechocinek. Referat: "Nowe migracje Polaków i tradycyjne wyzwania edukacyjne. Szkoły języka polskiego w skupiskach migracyjnych na przykładzie Londynu".

2016, 26-28 października, XXI Seminarium Śąskie: "Migracje w doświadczeniach śląskich, polsko-niemieckich i europejskich", Dom Śląski, Uniwersytet w Opolu, Kamień Śląski. Referat: "Menonici w Europie i Amerykach: wielokrotne migracje konserwatywne".

2015, 14-15 października, Konferencja: "Migracje w XXI wieku. Wybór, konieczność czy przymus?"  Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Łagów. Referat: „Wybór czy konieczność? Fakty i mity na temat dawnych i współczesnych polskich migracji".

2015, 24-26 września, Konferencja: "Mobilność i osiadłość. Antropologiczne badania społeczno-kulturowej aktywności wobec przestrzeni", Sekcja Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Zakopane. Referat: „Migracje zagraniczne w skali makro i mikro. Rzeczywistość i dyskurs czyli o faktach
i mitach.”

2014, 25-26 września, Konferencja: "Oświata i kultura etniczna w Europie", Uniwersytet Opolski. Referat: „Polskie szkoły sobotnie w Wielkiej Brytanii. Dawne formy imigracyjnej oświaty wobec nowych wyzwań”

2013, Z21 -23 czerwca, Konferencja niemiecko-polska: "Polacy w Niemczech - nowe formy, nowe światy i stae tradycje, Technische Universität Chemnitz, Niemcy. Referat: "Ze wspólnych dziejów migracji. Zamorskie masowe migracje Niemców i Polaków oraz ich relacje w Stanach Zjednoczonych".

2013, 13 kwietnia, międzynarodowa konferencja „Szkolnictwo polskie w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej", Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania. Referat: "W stronę ofensywy oświatowej – o potrzebie szerszej debaty na temat szkolnictwa polskiego poza Krajem".

2013, 7-9 czerwca, międzynarodowa konferencja „Children Migrants and 3rd Culture Kids. Roots and Routes, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: Polish School in Great Britain Paradoxes of a Cosmopolitan Institution (współautor Agnieszka Małek).

2013, 21 – 23 czerwca, międzynarodowa konferencja „Polacy w Niemczech – Nowe formy, nowe światy i stare tradycje",  Technische Universität Chemnitz, Niemcy. Referat: "Z wspólnych dziejów migracji. Zamorskie masowe migracje Niemców i Polaków oraz ich relacje w Stanach Zjednoczonych".

2012, 31 maja-3 czerwca, doroczna konferencja Polish American Historical Association  "East-Central Europe in Exile Patterns of Transatlantic Migrations", Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

2012, 24-26 maja, „Współczesne migracje i ich konsekwencje w perspektywie interdyscyplinarnej: między izolacją a integracją", Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Adama Mickiewicza i Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytet Adama Mickiewicza, Będlewo.

2012, 18-22 kwietnia, doroczna konferencja Organization of American Historians, Milwaukee, Wisconsin, USA.

2012, 14 kwietnia, „Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii", Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania.  

2011, 20-21 października, „Państwo polskie a diaspora polska w świecie (1918-2011)", Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.

2011, 7-11 września, III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie „Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne", Polska Akademia Umiejętności, Kraków.

2011, 24-25 marca, „Badania migracji w Polsce: stan wiedzy, kierunki i metody", Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Główny Urząd Statystyczny, Jachranka.

2010, 6-7 grudnia „Polsko – niemieckie doświadczenia migracyjne. Przeszłość i teraźniejszość", Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
    
2010, 21 października, „Kierunek Małopolska", Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków.

2010, 18-19 września, „Diasporas and Cosmopolitanism in Central and Eastern Europe: from Theory to Practice", University College London, Londyn, Wielka Brytania.

2009, 1-3 grudnia,  „Migracje i metropolie", Instytut Historii PAN, Warszawa.

2009, 8-9 maja, Migration patterns old and new. A few examples and some useful concepts, "Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie. Metody. Zjawiska", AGH, Kraków.

2009, 30 marca, „Polacy w Berlinie", Uniwersytet Jagielloński – Stowarzyszenie Wspólnota Polska – Goethe Institut, Kraków.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

 • 2021 "Emigré Europe. Civil Engagement Transfers Between Eastern Europe and the Low Countries, 1933-1989", grant CELSA na realizację dwuletniego projektu (2021-23)
  2021 „Poles in the Pacific Northwest: An Overlooked Phenomenon”, program wymiany Fundacji Kościuszkowskiej do Stanów Zjednoczonych, we współpracy z Department of Slavic Languages ​​and Literatures, University of Washington, Seattle (marzec-maj 2022).
  2020 „Poles w Seattle 1880-2020. An un-imagined community", OPUS 19, Narodowe Centrum Nauki (NCN).
  2013 „Euroemigranci.pl”: projekt Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiego Uniwersytetu na Uchodźstwie (Londyn), finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
  2012 „Szkoły języka polskiego w Wielkiej Brytanii: tradycja i zmiany”, projekt Polskiej Akademii Umiejętności, dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
  2007-2009 „Polacy w Berlinie: stare i nowe strumienie imigracyjne – proces integracji i wewnętrzna różnorodność”; projekt na Uniwersytecie Jagiellońskim finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.