Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otwarte Spotkania Akademickie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otwarte Spotkania Akademickie (OSA)

Karty OSA 2020 / 2021

Studentki / Studenci, którzy nie zrealizowali całego programu OSA w roku akademickim 2020/2021, powinni przesłać swoje Karty Pani Justynie Pękali (amerykanistyka) lub Pani Dominice Skórze (migracje międzynarodowe, latynoamerykanistka).

Karty muszą być podpisane. W każdej rubryce powinna znajdować się stosowana informacja związana z konkretnym wydarzeniem OSA.

Ostateczny termin przesłania Kart upływa 15 września.

Na wydruku Karty OSA należy wpisać: tytuł wydarzenia, datę, liczbę godzin OSA oraz imię i nazwisko Opiekuna.

Zaliczenie wydarzenia online

Student otrzymuje zaliczenie (godziny OSA) z wybranego wydarzenia online organizowanego w semestrze zimowym na podstawie obecności lub w oparciu o sporządzone notatki. Szczegółowe informacje dotyczące formy zaliczenia wybranego wydarzenia umieszczane są w jego opisie na stronie Instytutu w zakładce OSA.

Notatka powinna być sporządzona w języku polskim lub w języku wydarzenia i powinna liczyć ok. 500-600 znaków. Należy ją przesłać Opiekunowi wydarzenia nie później niż dwa tygodnie po zakończeniu wydarzenia.

W przypadku spotkań, które można zaliczyć na podstawie obecności, listy uczestników przesyłane są przez Opiekunów na bieżąco Koordynatorce OSA (dr J. Budzik).

Pytania

Dodatkowe pytania dotyczące poszczególnych wydarzeń należy kierować w pierwszej kolejności do ich Opiekunów.
Czym są OSA?

Jest to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez  instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów. Oznacza to, że na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów I stopnia mają 3 lata, zaś studenci studiów II stopnia 2 lata. 
Punkty ECTS za zrealizowanie zajęć doliczane są do punktów za ostatni semestr studiów. 
Dzięki regularnie odbywającym się w Instytucie różnorodnym wydarzeniom naukowym, każdy może wybrać te, które najbardziej go interesują.

Wskazówka: radzimy nie zostawiać realizacji OSA na ostatni rok studiów, ale równomiernie rozłożyć udział w wydarzeniach. Ich częstotliwość oraz tematyka może w każdym roku być różna.

Dla kogo?
Zaliczenie OSA jest obowiązkowe dla osób studiujących wg programów obowiązujących od roku akademickiego 2018/2019 oraz 2019/2020 na studiach I i II stopnia na kierunkach: amerykanistyka, latynoamerykanistyka, migracje międzynarodowe.

W jakim wymiarze godzinowym?

  • 30 godzin na studiach I stopnia
  • 20 godzin na studiach II stopnia

Ile punktów uzyskuje się za OSA?

  • 3 ECTS na studiach I stopnia
  • 2 ECTS – na studiach II stopnia

Gdzie będą ogłaszane informacje o wydarzeniach OSA?
Informacje o spotkaniach w ramach OSA będą ogłaszane na stronie IAiSP oraz FB wraz 
z liczbą przypisanych im godzin (godziny OSA) oraz nazwiskiem opiekuna naukowego danego wydarzenia. 

W jaki sposób potwierdzane jest uczestnictwo w poszczególnych OSA?
Uczestnictwo w każdym spotkaniu odnotowywane jest w indywidualnej Karcie osiągnięć po zakończeniu wydarzenia i potwierdzane przez pracownika  naukowego - opiekuna danego wydarzenia. Przed uzyskaniem podpisu student wypełnia odpowiednie rubryki Karty - tytuł wydarzenia, data, liczba godzin).

Co dzieje się z Kartą osiągnięć po zakończeniu danego roku studiów? 
Pod koniec danego roku akademickiego student zobowiązany jest oddać swoją Kartę do sekretariatu (zapamiętując uprzednio liczbę zrealizowanych godzin, albo wykonując dla siebie odpowiednią kopię w postaci ksero/skanu/fotografii Karty). 
W następnym roku akademickim należy wydrukować nową Kartę. 

Co dzieje się w sytuacji zgubienia Karty? 
Każdy student ponosi odpowiedzialność za swoją Kartę osiągnięć. Ponieważ jest ona jedynym potwierdzeniem udziału w spotkaniach OSA, dla bezpieczeństwa warto wykonywać jej kopię w postaci skanu, zdjęcia lub ksero. 

Opiekun OSA 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz OSA

Interpretations of the Brazilian Society, dr Amurabi Pereira de Oliveira

African American Culture - 4-episode lecture series: dr Stan Breckenridge.

SpoilerMaster - Podcast do słuchania po seansie: cykl spotkań filmowych z dr. Michałem Oleszczykiem (nowa VI część)