Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Ewa Michna, prof. UJ

dr hab. Ewa Michna, prof. UJ

 

Mr socjologii, Instytut Socjologii UJ (1993), praca: Łemkowie. Grupa etniczna czy naród? - wydana w formie książki (1995). Dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego(2001).  Rozprawa napisana pod kierunkiem prof. Grzegorza Babińskiego: Ruch Rusiński na Słowacji, Ukrainie i w Polsce - wydana w formie książki (2004). Habilitacja w dziedzinie nauk społecznych w dziedzinie socjologii, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (2013)

Funkcje:

 • Rada Dyscypliny Nauki Socjologiczne
 • dziekańska komisja ds. nagród za najlepsze prace dyplomowe
 • Pełnomocniczka Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ do spraw ankiet studenckich w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (od 2008 roku)
 • Członkini Wydziałowego  Zespołu do Spraw Jakości Kształcenia, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych (od 2011 roku)
 • Członkowstwo w organizacjach:  Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności, Międzywydziałowa Komisja Polskiej Akademii Umiejętności do Badań Diaspory Polskiej,  Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Sekcja Antropologii Społecznej
 • Ekspertka strony mniejszościowej w komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego działającej przy  Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (od 2011)

Zainteresowania badawcze:

 • Socjologia narodu i stosunków etnicznych
 • Mniejszości narodowe i grupy etniczne nie posiadające własnego państwa w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Zagadnienia tożsamości etnicznej i polityki tożsamości
 • Rola historii w polityce tożsamości
 • Ochrona mniejszości narodowych i etnicznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2004, Kwestie etniczno-narodowościowe na pograniczu Słowiańszczyzny wschodniej i zachodniej. Ruch rusiński na Słowacji. Ukrainie i w Polsce, Kraków: Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. VIII, s. 364.

2022, Język łemkowski w przestrzeni cerkiewno-religijnej, [w:] Pomiędzy Starym a Nowym Światem. Historia, migracje, etniczność, red. Marta Kijewska-Trembecka, Ewa Michna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2021, The emancipation of the Lemko language in the context of language ideologies of Lemko ethnic activists, [w:] Approaches to Rusyn 2017, red. Boudovskaia Elena, Sapporo: Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaido University.

2021, The Functionining of the Lemko Language in the Religious Domain, [w:] Endangered languages and diaspora: FEL XXV, red. Derhemi Eda, Tirana: Foundation for Endangered Languages: Center for Research and Publications on Arbëresh.

2020, Introduction, [w:] Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland, red. Ewa Michna, Katarzyna Warmińska: Migration, Minorities and Modernity, vol 5. Springer, Cham. (współautorka: Katarzyna Warmińska).

2020, Between Recognition and the Struggle for Survival. Lemkos at the Beginning of the Twenty-First Century. [w:] red. Ewa Michna Katarzyna Warmińska: Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland. Migration, Minorities and Modernity, vol 5. Springer, Cham.

2020, The Silesian Struggle for Recognition. Emancipation Strategies of Silesian Ethnic Leaders, [w:] Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland, red. Ewa Michna, Katarzyna Warmińska: Migration, Minorities and Modernity, vol 5. Springer, Cham.

2019, Dystans – zaangażowanie – uwikłanie. Badacz wobec społeczności mniejszościowych, [w:]  Wyobrażone, przeżyte i przedstawione. Księga Jubileuszowa dla profesora Janusza Muchy, red.  Łukasz Krzyżowski, Katarzyna Leszczyńska i Maria Szmeja, Kraków: Nomos. (współautorstwo z Katarzyną Warmińską)

2018, Obóz w Jaworznie w narracjach członków łemkowskiej wspólnoty pamięci, [w:] Obóz dwóch totalitaryzmów: Jaworzno 1943-1956, red. Adrian Rams, t. 3, ss. 77-91.

2018, Ideologie językowe i ich wpływ na procesy emancypacji języka łemkowskiego, [w:] Pogranicza, mniejszości, regiony, etnolingwistyka, red. Jolanta Tambor, ss. 94-110.

2018, Language situation of stateless groups struggling for recognition : the case of the Lemko language in Poland, [w:] Linguistic regionalism in Eastern Europe and beyond: minority, regional and literary microlanguages, red. Dieter Stern, Motoki Nomachi, Bojan Belić, ss. 184-203.

2018, W poszukiwaniu śląskiego separatyzmu, [w:] Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku, ss. 153-167.

2015, Wyzwania i dylematy etyczne badacza grup etnicznych walczących o uznanie. Próba autoetnograficznej refleksji [w:] Juwilejnyj Zbirnyk na czest’ Profesora Magoczija/ A Jubilee Collection: Essays in Honor of Professor Paul Robert Magocsi, red. Patricia Krafcik, Valerii Padiak, Użhorod: Vydavnictvo V. Padiaka, -Priasziw-Nju Jork, ss. 409-421.

2015, Pomiędzy uznaniem a wykluczeniem. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym a aspiracje emancypacyjne Ślązaków [w:] Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005-2015), red. Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ss. 243-255.

2015, Strategie walki o uznanie grup bezpaństwowych: ewolucja ruchu karpackorusińskiego na Zakarpaciu [w:] Pogranicza: księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Sadowskiego, red. Małgorzata Bieńkowska, Walter Żelazny, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 399-401.

2015, Rola spisów powszechnych w polityce tożsamości i walce o uznanie: przypadek Łemków w Polsce oraz Rusinów Karpackich na Preszowszczyźnie i Zakarpaciu (na Słowacji i Ukrainie) [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku, red. Sławomir Łodziński, Katarzyna Warmińska, Grzegorz Gudaszewski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ss. 262-283.

2013, Koncepcja granic Europy i europejskość w dyskursie tożsamościowym liderów etnicznych karpackorusińskich i górnośląskich,  [w:] Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... Perspektywa antropologiczna i socjologiczna, red. Grażyna Kubica, Halina Rusek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 217-240.

2013, Strategie walki o uznanie grup nieposiadających własnego państwa. Analiza porównawcza sytuacji Rusinów Karpackich na Ukrainie i Ślązaków w Polsce,  [w:] Antropologiczne inspiracje. Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej, red. Barbara Bossak-Herbst, Małgorzata Głowacka-Grajper, Michał Kowalski, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 179-197.

2013, Łemkowskie organizacje społeczne – współczesna działalność na rzecz podtrzymania i rozwoju kultury, [w:] Łemkowie, red. Beata Machu-Telus, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, ss. 197-223.

2012, Between culture and politics. Two concepts of a struggle for recognition. The situation in a contemporary Carpatho-Rusyn movement,  [w:] The Politics of Culture. Perspectives of stateless nationalities/ethnic groups, red.  Ewa Nowicka, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,  ss. 123-137.

2012, Pomiędzy etnicznością separacyjną a polityczną. Analiza tożsamości etnicznej Rusinów Karpackich [w:] Tożsamość, stereotypy, nowoczesność, red. Kaja Kaźmierska, Renata Dopierała, Kraków:  Zakład Wydawniczy NOMOS, ss. 313-323.

2011, Activity of the Lemko community after passing the Act of 6 January 2005 on national and ethnic minorities and on the regional languages, [w:] Threats to Multiculturalism, red. Irena Głuszyńska, Zdzisław Mach, Bielsko Biała: Wyższa Szkoła Administracji, ss. 168-181.

2009, Granice Europy i europejskość w opinii liderów karpackorusińskich i przedstawicieli elit lokalnych Gorlic i Sanoka - perspektywa porównawcza, [w:] Wyciskanie Brukselki? O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach, red. Joanna Kurczewska, Hanna Bojar, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, ss. 407-450.

2009, Methods used by Catpatho-Rusyn Leaders to Legitimize their National Aspirations in Slovakia, Ukraine and Poland, [w:] Does a fourth Rus' exist? Concerning cultural identity in the Carpathian Region, red. Stanisław Stępień, Paul Best, Przemyśl-Higganum: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, ss. 215-226.

2008, Śląskie i karpackorusińskie dylematy tożsamościowe. Aspiracje narodowe śląskich i karpackorusińskich liderów etnicznych. Próba analizy porównawczej, [w:] Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – Między polskością a niemieckością, red. Andrzej Sakson, Poznań: Instytut Zachodni, ss. 415-435.

2008, Pomiędzy tradycją a współczesnością. Ewolucja konstruktów tożsamościowych karpatorusińskich liderów etnicznych, [w:] Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i Europie, red., Marian Kempy, Grażyna Woroniecka, Paweł Załęcki, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 69-80.

2007, Edukacja w środowisku rusińsko-łemkowskim i jej rola w podtrzymywaniu etniczności grupy, [w:] Problemy i wyzwania edukacji międzykulturowej. Doświadczenia polskie i niemieckie / Probleme und herausforderungen, red. Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk-Wierzyca: Instytut Kaszubski, ss. 114-139.

2007, Łemkowie – historyczne źródła współczesnych dylematów identyfikacyjnych, [w:] Polska i jej wschodni sąsiedzi, red. Andrzej Andrusiewicz, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 179-191.

2006, Europa i europejskość w dyskursie tożsamościowym grupy pogranicza kulturowego, [w:] Europa w polskich dyskursach, red. Anna Horolets, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 139-152.

2006, Relacje pomiędzy tożsamością narodową a obywatelstwem. Analiza porównawcza sytuacji Rusinów Karpackich na Słowacji, Ukrainie i w Polsce, [w:] Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, red. Kazimierz Krzysztofek, Andrzej Sadowski, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 75-90.

2006, Pomiędzy wschodem a zachodem: Europa i europejskość w karpatorusińskim  dyskursie narodowościowym, [w:] Carpatho-Rusyns and Their Neighbors: Essays in Honor of  Paul  Robert Magocsi, red. Bogdan Horbal, Patricia Ann Krafcik, Elaine Rusinko, Fairfax, Va: Eastern Christian Publications, ss. 257-279.

2004, Etyczny wymiar tożsamości etnicznej w sytuacji zmiany identyfikacji narodowej, [w:] Etyczny wymiar tożsamości kulturowej. Studia z antropologii społecznej, red. Mariola Flis, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, ss. 25-45.

2004, Od <euroentuzjazmu> do <europragmatyzmu> . Karpatorusińscy liderzy etniczni wobec jednoczącej się Europy, [w:] Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej, red. Kazimierz Krzysztofek, Andrzej Sadowski, T. 2, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 143-156.

2004, Pomiędzy marzeniami o państwie narodowym a realizmem politycznym. Casus  Rusinów Karpackich, [w:] Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji, red. Jarosław Rokicki, Monika Banaś, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 105-117.

2003, Ideologia etniczna Rusinów Karpackich - ciągłość czy zmiana, [w:] Wymiary globalizacji kulturowej. Wyzwania badawcze, red. Marian Kempny, Grażyna Woroniecka, Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, ss. 170-183.

2019, W poszukiwaniu rusińskiego separatyzmu, "Річник Руской Бурсы" ["Rocznik Ruskiej Bursy"], t. 15, ss.121-141.

2019, Emancypacja śląszczyny w kontekście „starych” i „nowych” ideologii językowych, "Postscriptum Polonistyczne", 1 (23), ss. 58-76.

2018, Kodyfikacja i co dalej?: ideologie językowe działaczy łemkowskich, "Studium Carpato-Ruthenorum", t. 10, ss. 187-207.

2018, Ślązacy między polityczną podmiotowością a poczuciem uprzedmiotowienia, "Kultura i Społeczeństwo", t. 62, Przemiany więzi nr 2, ss. 87-104.

2017, Akcja "Wisła" w narracjach przedstawicieli łemkowskiej wspólnoty pamięci, "Річник Руской Бурсы" ["Rocznik Ruskiej Bursy], t. 13, Акция "Вісла": Лемкы 1947-2017 [Akcja "Wisła" : Łemkowie 1947-2017 = Operation "Vistula": Lemkos 1947-2017], ss. 131-147

2017, Pniaki, Krzaki i ptaki…: projekty tożsamościowe liderów organizacji śląskich, „Człowiek i społeczeństwo”, Tożsamość i identyfikacje: propozycje teoretyczne: doświadczenia badawcze, t. 44, s. 97-110.

2016, Konflikty tożsamościowe w grupie jako wyzwanie i źródło etycznych dylematów dla badacza etniczności, „Zeszyty Łużyckie”, T. 50, ss.359-379

2015, Pomiędzy odzyskiwaniem pamięci a "odpominaniem": II wojna światowa i Tragedia Górnośląska w narracjach dążących do emancypacji liderów śląskich. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne”, t. 43, nr 1, s. 1-12.

2014, Odrębność językowa małych grup etnicznych i jej rola w procesie walki o uznanie oraz polityce tożsamości. Analiza porównawcza sytuacji Rusinów Karpackich i Ślązaków, „Studia Humanistyczne AGH”, Tom.13. nr 3, ss.115-130.

2013, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 i jego wykorzystanie w polityce tożsamości i walce o uznanie. Casus Ślązaków, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", nr 2, ss. 135-171.

2011, Pomiędzy tradycją a współczesnością. Tożsamość Łemków na początku XXI wieku,  „Studia Migracyjne- Przegląd Polonijny", nr 4, ss. 189-208.

2010, "The Rusyn's history is more beautiful than the Ukrainians". Using history in the process of legitimization of national Aspiration by Carpatho-Rusyn, „Studia Slavica et Balcanica Petropolitana",  vol.7, nr 1,  ss.89-108.

2004, Liderzy łemkowscy wobec ruchu rusińskiego, „Przegląd Polonijny", nr 3, ss. 191-202.

2004, Pomiędzy gwarą a językiem standardowym. Kodyfikacja gwar Rusinów Karpackich, „Socjolingwistyka", nr 19, ss. 57-86.

2022, Pomiędzy Starym a Nowym Światem. Historia, migracje, etniczność, red. Marta Kijewska-Trembecka, Ewa Michna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2020, Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland, seria: Migration, Minorities and Modernity, Volume 5, Springer International Publishing (współredaktorka: Katarzyna Warmińska).

2016, Osiadłość - mobilność - numer tematyczny, "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", z. 4, s. 219.

2009, Rola historii w legitymizacji  aspiracji  narodowych  grup pogranicza kulturowego. Casus Rusinów Karpackich, „Studium Carpatho-Rutenorum 2009", Uniwersytet Proszowski, Instytut Języka i Kultury Rusińskiej Uniwersytetu Proszowskiego, Preszów, ss. 57-68.

2002, sprawozdanie z konferencji Emigracja z Polski po 1989 roku,  „Przegląd Polonijny", nr 4.

19-21 września 2022, 17th ANNUAL MEETING of the Slavic Linguistics Society, Hokkaido University, Sapporo, Japonia. Referat: "Rusyn/Lemko language in the Church. Linguistic ideologies of the Orthodox and Greek Catholic clergy in Slovakia and Poland".

2021, 16-19 grudnia, The XXV Annual Conference of the Foundation for Endangered Languages, Tirana, Albania. Referat: "The Functioning of the Lemko Language in the Religious Domain" (online).

2021, 8-10 grudnia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, III Polska Konferencja Pamięcioznawcza Studia nad (post)pamięcią o/w Europie Środkowo-Wschodniej. Referat: „Mobilizacja pamięci w polityce tożsamości śląskich liderów etnicznych walczących o prawne uznanie" (online).

2021, 7-9 czerwca, Instytut Socjologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych. Referat (wspólnie z Katarzyną Warmińską, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie): „Czy pandemia coś zmienia w badaniach mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce?" (online).

2020, 5-8 listopada, Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, Washington Marriott Wardman Park, Stany Zjednoczone. Organizacja i prowadzenie panelu: "Identity Strategies of Stateless Ethnic Groups in Poland: Culture, Language, Politics” (online).

2020, 2-5 września, Locating religion and nonreligion in Eastern/Central Europe, Conference of the Visegrád Anthropologists’ Network, Konstancin-Jeziorna. Referat (wspólnie z Katarzyną Warmińską, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie): "Religion and ethnicity. Polish Tartars and Lemko case" (online)

2020, 20-24 lipca, 16th EASA Biennial Conference, “New anthropological horizons in and beyond Europe, European Association of Social Anthropologists, Virtual Lisbon conference, Portugalia. Panel: "Engaged anthropology at times of nationalistic enhancement in the XX century". Referat (wspólnie z Katarzyną Warmińską, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie): "Unveiling the difference? The Polish anthropologist in the face of social transformation".

2019, 23-26 listopada, The 2019 ASEEES Annual Convention, San Francisco, USA.

2019, 11-14 września, XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny „Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”, Wrocław.

2019, 27-31 sierpnia, "International Union of Anthropological and Ethnological Sciences 2019 Inter-Congres World Solidarity", Poznań.

2019, 20-23 sierpnia, "14th conference European Sociological Association Europe and beyond: boundaries, barrieras and belonging", Manchester, Wielka Brytania.

2019, 6-7 czerwca, "The post-1989 Springtime of National minorities? Minority Mobilisation, Human Rights Activism and the Accommodation of Ethnocultural Diversity in Central, Eastern and Southeast Europe", Budapeszt, Węgry.

2018, 15 czerwca, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Obóz Dwóch Totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956, Jaworzno.

2018, 10 -11 maja,  Nowy wymiar wielokulturowości. Mniejszości i migranci w perspektywie XXI wieku, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

2018,  27 kwietnia, Śląsko godka – już język czy jeszcze gwara?, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.

2017, 30 listopada -1 grudnia, Inernational Conference Revisits and Reinterpretations of Qualitative Sociological Data, Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

2017, 23-24 listopada, Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych, Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

2017, 22-24 czerwca, 17. Internationale Migrationskonferenz „Migration und Zugehörigkeiten / Migration and Belonging“. Olten, Szwajcaria.

2017, 29 kwietnia, Akcja „Wisła” – Łemkowie 1947-2017, Polska Akademia Umiejętności, Stowarzyszenie Łemków.

2016, 5-6 maja, Mniejszości i Migranci. Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości, Poznań.

2016, 22-25 czerwca, VI Światowy Kongres Polonistów. Polonistyka na początku XXI wieku.  Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, Katowice, dn. r. Panel V Języki regionalne i mniejszościowe: implikacje polityczne – kodyfikacja – aspekty strukturalne.

2016, 14-17 września,  XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Solidarność w czasach nieufności, Sesja: Co słychać w sprawach etnicznych w Europie, Gdańsk.

2016, 12-13 października, Ogólnopolska konferencja naukowa  Identyfikacje narodowe, etniczne i regionalne we współczesnej Europie Teoria i praktyka badawcza, Poznań.

2015, 9-10 grudnia, Konferencja naukowa OBLICZA POSTPAMIĘCI 2, Kraków.

2015, 3-8 sierpień, 9th World Congress of International Council for Central and East European Studies, Makuhari, Japonia.

2015, 27-29 maja, Międzynarodowa Konferencja Naukowa  Niewygodne dziedzictwo kulturowe? Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w przestrzeni publicznej - mity, ideologie, de(re)konstrukcje, Kraków.

2015,13-14 maja,  Międzynarodowej interdyscyplinarna konferencja naukowa: Badania nad mniejszościami.  Łużyczanie i inne mniejszości europejskie w perspektywie różnych dziedzin nauki, Warszawa.

2015,  7-8 maja,  Między lękiem i nadzieją. 10 lat obowiązywania ustawy o mniejszościach    narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Poznań.

2014, 9 -10 września, Polityka etniczna: teorie, koncepcje, wyzwania, Popowo.

2013, 11-14 września, XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Szczecin.

2013, 18-19 kwietnia, „Etniczność, kultura, polityka: wzajemne zależności", Kraków.

2012, 27-28 września, „Kwestie  spisowe a tożsamość  etniczno-kulturowa  autochtonicznych  mniejszości  na pograniczach", Białystok.

2011, 29 września - 1 października, „Granice i pogranicza - państw, kultur, dyscyplin, dyskursów...", Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Sekcja Antropologii Społecznej, Cieszyn.

2011, 14-16 września „Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w Unii Europejskiej", Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.

2010, 27-28 września, „Tożsamość, stereotypy, nowoczesność", Uniwersytet Łódzki.

2010, 15-17 września „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim", Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.

2010, 8-11 września, XIV Zjazd Socjologiczny „Co dzieje się ze społeczeństwem?",  Kraków.

2010, 28-29 kwietnia, „Kim jestem? Kim jesteśmy? Antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości", Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków.

2010, 9-10 kwietnia, „The Politics of Culture. Perspectives of stateless nationalities and ethnic groups", Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

2009, 10 grudnia, „Wielokulturowość w praktyce życia społecznego. Stan obecny – perspektywy", Wyższa szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Wisła.

2009, 15-16 października, „Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych", Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.

2009, 24-26 września, konferencja Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Starbienino.

2009, 27 lutego-1 marca, „Karpatskí  Rusíni v slovanskom svete: aktuálne  problemy", Uniwersytet Komeńskiego, Bratysława, Słowacja.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

 • Projekt własny: "Strategie walki o uznanie grup nie posiadających państwa. Casus Ślązaków i Rusinów Karpackich."
 • "Identity strategies of stateless ethnic groups in Poland" - książka dla wydawnictwa Springer, współredakcja z Katarzyną Warmińską.
 • Projekt własny, "Łemkowie, grupa etniczna czy naród?" (książka).
 • Grant promotorski KBN: "Ruch Rusiński na Słowacji, Ukrainie i w Polsce" (książka).
 • Udział w pracach nad publikacją podsumowującą grant (2008): "Europeizacja interpretacji granic i pogranicz w ideologiach i praktykach społecznych elit lokalnych na wschodnim i południowym pograniczu."
 • "III RP po akcesji Polski do Unii Europejskiej", realizowany przez IFiS PAN.