Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Prof. Ewa Michna

Prof. Ewa Michna

 

Prof. Ewa Michna holds an M.A. Sociology from the Institute of Sociology at the Jagiellonian University (1993); her dissertation Łemkowie. Grupa etniczna czy naród? (“The Lemkos: An Ethnic Group or a Nation?”) was published in book form in 1995. She defended her Ph.D. in Sociology (Ruch Rusiński na Słowacji, Ukrainie i w Polsce; “The Ruthenian Movement in Slovakia, Ukraine, and Poland”) at the Jagiellonian University’s Department of Philosophy (2001) under the supervision of Prof. Grzegorz Babiński(published as a book in 2004). Prof. Michna became an Associate Professor of Sociology at Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Arts and Sciences PAU (2013).

Functions:

 • Discipline Council for Sociological Sciences
 • Dean's commission for awards for the best diploma theses
 • Representative of the Dean of the Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University, for student questionnaires at the Institute of American Studies and Polish Diaspora (since 2008).
 • Member of the Faculty’s Team for the Quality of Education at the Faculty of International and Political Studies (since 2011).
 • Membership in organizations: PAU Commission on Eastern Europe; PAU Commission for the Studies of Polish Diaspora; Polish Sociological Association, Section of Social Anthropology.
 • She is an expert in minority affairs at the committee of the Ministry of Administration and Digitization considering applications for granting subsidies to projects aiming at the protection, preservation, and development of national and ethnic minorities as well as regional languages.

Research interests:

 • Sociology of the nation and ethnic relations
 • Stateless national minorities and ethnic groups in Central and Eastern Europe
 • Ethnic identity and identity policy issues
 • The role of history in identity policy
 • The protection of national and ethnic minorities

Web Content Display Web Content Display

Publications

2004, Kwestie etniczno-narodowościowe na pograniczu Słowiańszczyzny wschodniej i zachodniej. Ruch rusiński na Słowacji, Ukrainie i w Polsce (“Ethno-National Matters in the Eastern and Western Slavic Borderlands: The Ruthenian Movement in Slovakia, Ukraine, and Poland”), Krakow: Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, Vol. VIII, pp. 364.

2022, Język łemkowski w przestrzeni cerkiewno-religijnej ("The Lemko language in the church and religious space"), [in:] Pomiędzy Starym a Nowym Światem. Historia, migracje, etniczność ("Between the Old and the New World: History, Migrations, Ethnicity"), eds. Marta Kijewska-Trembecka, Ewa Michna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2021, The emancipation of the Lemko language in the context of language ideologies of Lemko ethnic activists, [in:] Approaches to Rusyn 2017, ed. Boudovskaia Elena, Sapporo: Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaido University.

2021, The Functionining of the Lemko Language in the Religious Domain, [in:] Endangered languages and diaspora: FEL XXV, ed. Derhemi Eda, Tirana: Foundation for Endangered Languages: Center for Research and Publications on Arbëresh.

2020, Introduction, [in:] Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland, eds. Ewa Michna, Katarzyna Warmińska: Migration, Minorities and Modernity, Vol 5. Springer, Cham. (co-author: Katarzyna Warmińska).

2020, Between Recognition and the Struggle for Survival: The Lemkos at the Beginning of the Twenty-First Century, [in:] Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland, eds. Ewa Michna Katarzyna Warmińska: Migration, Minorities and Modernity, Vol. 5, Springer, Cham.

2020, The Silesian Struggle for Recognition: The Emancipation Strategies of Silesian Ethnic Leaders, [in:] Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland, eds. Ewa Michna, Katarzyna Warmińska: Migration, Minorities and Modernity, Vol. 5. Springer, Cham.

2019, Dystans – zaangażowanie – uwikłanie. Badacz wobec społeczności mniejszościowych (“Distance, Engagement, Entanglement: The Researcher with Respect to Minority Communities”), [in:] Wyobrażone, przeżyte i przedstawione. Księga Jubileuszowa dla profesora Janusza Muchy (“Imagined, Experienced, and Presented: A Jubilee Book for Professor Janusz Mucha”), eds. Łukasz Krzyżowski, Katarzyna Leszczyńska, Maria Szmeja, Krakow: Nomos (co-author: Katarzyna Warmińska).

2018, Obóz w Jaworznie w narracjach członków łemkowskiej wspólnoty pamięci (“The Camp in Jaworzno in the Narratives of the Members of the Lemko Remembered Community”), [in:] Obóz dwóch totalitaryzmów: Jaworzno 1943-1956 (“A Camp of Two Totalitarianisms: Jaworzno, 1943-1956”), ed. Adrian Rams, Vol. 3, pp. 77-91.

2018, Ideologie językowe i ich wpływ na procesy emancypacji języka łemkowskiego (“Linguistic Ideologies and Their Impact on the Processes of the Emancipation of the Lemko Language”), [in:] Pogranicza, mniejszości, regiony, etnolingwistyka (“Borderlands, Minorities, Regions, Ethnolinguistics”), ed. Jolanta Tambor, pp. 94-110.

2018, The Language Situation of Stateless Groups Struggling for Recognition: The Case of the Lemko Language in Poland, [in:] Linguistic Regionalism in Eastern Europe and Beyond: Minority, Regional, and Literary Microlanguages, eds. Dieter Stern, Motoki Nomachi, Bojan Belić, pp. 184-203.

2018, W poszukiwaniu śląskiego separatyzmu (“In Search of Silesian Separatism”), [in:] Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku (“The European and Polish Experiences of Ethnicity and Migrations in the Twenty-First Century”), eds. Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak, pp. 153-167.

2015, Wyzwania i dylematy etyczne badacza grup etnicznych walczących o uznanie. Próba autoetnograficznej refleksji (“The Ethical Challenges and Dilemmas of a Researcher of Ethnic Groups Struggling for Recognition: An Attempt at Autoethngraphic Reflection”), [in:] Juwilejnyj Zbirnyk na czest’ Profesora Magoczija/ A Jubilee Collection: Essays in Honor of Professor Paul Robert Magocsi, eds. Patricia Krafcik, Valerii Padiak, Użhorod: Vydavnictvo V. Padiaka, Priasziw-Nju Jork, pp. 409-421.

2015, Pomiędzy uznaniem a wykluczeniem. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym a aspiracje emancypacyjne Ślązaków (“Between Recognition and Exclusion: The Law on National and Ethnic Minorities as Well as Regional Languages and the Emancipatory Aspirations of the Silesians”), [in:] Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005-2015) (“Between Fear and Hope: Ten Years of the Functioning of the Law on National and Ethnic Minorities as Well as Regional Languages [2005-2015]”), eds. Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak, Poznan: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, pp. 243-255.

2015, Strategie walki o uznanie grup bezpaństwowych: ewolucja ruchu karpackorusińskiego na Zakarpaciu (“The Strategies of Struggle for the Recognition of Stateless Groups: The Evolution of the Carpatho-Ruthenian Movement in Ukraine”), [in:] Pogranicza: księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Sadowskiego (“Borderlands: A Jubilee Book for Prof. Andrzej Sadowski”), eds. Małgorzata Bieńkowska, Walter Żelazny, Bialystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, pp. 399-401.

2015, Rola spisów powszechnych w polityce tożsamości i walce o uznanie: przypadek Łemków w Polsce oraz Rusinów Karpackich na Preszowszczyźnie i Zakarpaciu (na Słowacji i Ukrainie) (“The Role of National Censuses in Identity Politics and the Struggle for Recognition: The Case of the Lemkos in Poland as Well as the Carpatho-Ruthenians in the Presov Region and Carpathian Ruthenia [in Slovakia and Ukraine]),” [in:] Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku (“Ethnic and National Minorities in Poland in Light of the 2011 National Census”), eds. Sławomir Łodziński, Katarzyna Warmińska, Grzegorz Gudaszewski, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar. pp. 262-283.

2013, Koncepcja granic Europy i europejskość w dyskursie tożsamościowym liderów etnicznych karpackorusińskich i górnośląskich (“The Concepts of the Borders of Europe and Europeanness in the Identity Discourse of the Carpatho-Ruthenian and Upper Silesian Ethnic Leaders”), [in:] Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... Perspektywa antropologiczna i socjologiczna (“Borders and Borderlands: States, Groups, Discourses… An Anthropological and Sociological Perspective”), eds. Grażyna Kubica, Halina Rusek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 217-240.

2013, Strategie walki o uznanie grup nieposiadających własnego państwa. Analiza porównawcza sytuacji Rusinów Karpackich na Ukrainie i Ślązaków w Polsce (“Strategies of Struggle for the Recognition of Stateless Groups: A Comparative Analysis of the Situation of the Carpatho-Ruthenians in Ukraine and the Silesians in Poland”), [in:] Antropologiczne inspiracje. Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej (“Anthropological Inspirations: A Jubilee Book for Professor Ewa Nowicka”), eds. Barbara Bossak-Herbst, Małgorzata Głowacka-Grajper, Michał Kowalski, Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 179-197.

2013, Łemkowskie organizacje społeczne – współczesna działalność na rzecz podtrzymania i rozwoju kultury (“Lemko Social Organizations: Contemporary Activity Aimed at the Preservation and Development of Culture”), [in:] Łemkowie (“The Lemkos”), eds. Beata Machu-Telus, Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe, pp. 197-223.

2012, Between Culture and Politics: Two Concepts of the Struggle for Recognition – The Situation in the Contemporary Carpatho-Rusyn Movement, [in:] The Politics of Culture: The Perspectives of Stateless National/Ethnic Groups, ed. Ewa Nowicka, Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 123-137.

2012, Pomiędzy etnicznością separacyjną a polityczną. Analiza tożsamości etnicznej Rusinów Karpackich (“Between Separatist and Political Ethnicity: An Analysis of the Ethnic Identity of the Carpatho-Ruthenians”), [in:] Tożsamość, stereotypy, nowoczesność (“Identity, Stereotypes, Modernity”), eds. Kaja Kaźmierska, Renata Dopierała, Krakow: Zakład Wydawniczy NOMOS, pp. 313-323.

2011, The Activity of the Lemko Community After Passing the Law of 6 January 2005 on National and Ethnic Minorities and on Regional Languages, [in:] Threats to Multiculturalism, eds. Irena Głuszyńska, Zdzisław Mach, Bielsko-Biala: Wyższa Szkoła Administracji, pp. 168-181.

2009, Granice Europy i europejskość w opinii liderów karpackorusińskich i przedstawicieli elit lokalnych Gorlic i Sanoka - perspektywa porównawcza (“The Borders of Europe and Europeanness According to the Opinions of the Carpatho-Ruthenian Leaders and the Representatives of the Local Elites of Gorlice and Sanok – A Comparative Perspective”), [in:] Wyciskanie Brukselki? O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach (“Pressing Brussels? On the Europeanization of Local Communities in the Borderlands”), eds. Joanna Kurczewska, Hanna Bojar, Warsaw: Wydawnictwo IFiS PAN, pp. 407-450.

2009, The Methods Used by Catpatho-Rusyn Leaders to Legitimize Their National Aspirations in Slovakia, Ukraine, and Poland, [in:] Does a Fourth Rus' Exist? Concerning Cultural Identity in the Carpathian Region, eds. Stanisław Stępień, Paul Best, Przemyśl-Higganum: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, pp. 215-226.

2008, Śląskie i karpackorusińskie dylematy tożsamościowe. Aspiracje narodowe śląskich i karpackorusińskich liderów etnicznych. Próba analizy porównawczej (“Silesian and Carpatho-Ruthenian Identity Dilemmas: The National Aspirations of the Silesian and Carpatho-Ruthenian Ethnic Leadres – An Attempt at a Comparative Analysis”), [in:] Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – Między polskością a niemieckością (“Silesians, Kashubians, Masurians, and Warmians: Between Polishness and Germanness”), eds. Andrzej Sakson, Poznań: Instytut Zachodni, pp. 415-435.

2008, Pomiędzy tradycją a współczesnością. Ewolucja konstruktów tożsamościowych karpatorusińskich liderów etnicznych (“Between Tradition and Modernity: The Evolution of the Identity-Related Constructs of Carpatho-Ruthenian Ethnic Leaders”), [in:] Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i Europie (“Identity and Belonging: On Contemporary Changes of Cultural Identification in Poland and Europe”), eds. Marian Kempy, Grażyna Woroniecka, Paweł Załęcki, Torun: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pp. 69-80.

2007, Edukacja w środowisku rusińsko-łemkowskim i jej rola w podtrzymywaniu etniczności grupy (“Education in the Ruthenian-Lemko Milieu and Its Role in Preserving the Group’s Ethnicity”), [in:] Problemy i wyzwania edukacji międzykulturowej. Doświadczenia polskie i niemieckie / Probleme und herausforderungen (“The Problems and Challenges of Intercultural Education: Polish and German Experiences”), ed. Cezary Obracht-Prondzyński, Gdansk-Wierzyca: Instytut Kaszubski, pp. 114-139.

2007, Łemkowie – historyczne źródła współczesnych dylematów identyfikacyjnych (“The Lemkos: The Historical Sources of Contemporary Identification Dilemmas”), [in:] Polska i jej wschodni sąsiedzi (“Poland and Its Eastern Neighbors”), ed. Andrzej Andrusiewicz, Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 179-191.

2006, Europa i europejskość w dyskursie tożsamościowym grupy pogranicza kulturowego (“Europe and Europeanness in the Identity Discourse of a Group of the Cultural Borderlands”), [in:] Europa w polskich dyskursach (“Europe in Polish Discourses”), ed. Anna. Horolets, Torun: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 139-152.

2006, Relacje pomiędzy tożsamością narodową a obywatelstwem. Analiza porównawcza sytuacji Rusinów Karpackich na Słowacji, Ukrainie i w Polsce (“The Relationships Between National Identity and Citizenship: A Comparative Analysis of the Situation of the Carpatho-Ruthenians in Slovakia, Ukraine, and Poland”), [in:] Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach (“Citizenship and Identity in Culturally Diverse Societies and Borderlands”), eds. Kazimierz Krzysztofek, Andrzej Sadowiski, Bialystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, pp. 75-90.

2006, Pomiędzy wschodem a zachodem: Europa i europejskość w karpatorusińskim dyskursie narodowościowym (“Between East and West: Europe and Europeanness in the Carpatho-Ruthenian National Discourse”), [in:] The Carpatho-Rusyns and Their Neighbors: Essays in Honor of Paul Robert Magocsi, eds. Bogdan Horbal, Patricia Ann Krafcik, Elaine Rusinko, Fairfax, Va.: Eastern Christian Publications, pp. 257-279.

2004, Etyczny wymiar tożsamości etnicznej w sytuacji zmiany identyfikacji narodowej (“The Ethical Dimension of Ethnic Identity in a Situation of Changing National Identification”), [in:] Etyczny wymiar tożsamości kulturowej. Studia z antropologii społecznej (“The Ethical Dimension of Cultural Identity: Studies in Social Anthropology”), eds. M. Flis, Krakow: Zakład Wydawniczy NOMOS, pp. 25-45.

2004, Od <euroentuzjazmu> do <europragmatyzmu> . Karpatorusińscy liderzy etniczni wobec jednoczącej się Europy (“From ‘Euro-Enthusiasm’ to ‘Euro-Pragmatism’: The Carpath-Ruthenian Ethnic Leaders and an Increasingly United Europe”), [in:] Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej (“Borderlands and Multiculturalism in the Conditions of the European Union”), eds. Kazimierz Krzysztofek, Andrzej Sadowski, Vol. 2, Bialystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, pp. 143-156.

2004, Pomiędzy marzeniami o państwie narodowym a realizmem politycznym. Casus Rusinów Karpackich (“Between Dreams of a Nation-State and Political Realism: The Case of the Carpatho-Ruthenians”), [in:] Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji (“The Nation, Culture, and State in the Process of Globalization”), eds. Jarosłąw Rokicki, Monika Banaś, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 105-117.

2003, Ideologia etniczna Rusinów Karpackich - ciągłość czy zmiana (“The Ethnic Ideology of the Carpatho-Ruthenian: Continuity or Change?”), [in:] Wymiary globalizacji kulturowej. Wyzwania badawcze (“The Dimensions of Cultural Globalization: Research Challenges”), eds. Marian Kempny, Grażyna Woroniecka, Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, pp. 170-183.

2019, Emancypacja śląszczyny w kontekście „starych” i „nowych” ideologii językowych (“The Emancipation of Silesianness in the Context of ‘Old’ and ‘New’ Linguistic Ideologies”), "Postscriptum Polonistyczne", 1 (23), pp. 58-76.

2019, W poszukiwaniu rusińskiego separatyzmu (“In Search of Ruthenian Separatism”), "Річник Руской Бурсы = Rìčnik Ruskoj Bursy = Rocznik Ruskiej Bursy", Vol. 15, pp.121-141.

2018, Ślązacy między polityczną podmiotowością a poczuciem uprzedmiotowienia (“The Silesians Between Political Subjectivism and a Sense of Objectification”), "Kultura i Społeczeństwo", Vol. 62, Przemiany więzi No. 2, pp. 87-104.

2018, Kodyfikacja i co dalej?: ideologie językowe działaczy łemkowskich (“Codification and What Next? The Linguistic Ideologies of Lemko Activists”), "Studium Carpato-Ruthenorum", Vol. 10, pp. 187-207.

2017, Akcja "Wisła" w narracjach przedstawicieli łemkowskiej wspólnoty pamięci (“Operation Vistula in the Narratives of the Representatives of the Lemko Community of Memory”), "Річник Руской Бурсы = Rìčnik Ruskoj Bursy = Rocznik Ruskiej Bursy", Vol. 13, Акция "Вісла": Лемкы 1947-2017 = Akciâ "Vìsla": Lemky 1947-2017 = Akcja "Wisła" : Łemkowie 1947-2017 = Operation "Vistula": Lemkos 1947-2017, pp. 131-147

2017, Pniaki, Krzaki i ptaki…: projekty tożsamościowe liderów organizacji śląskich (“Stumps, Bushes, and Birds: Identity Projects of the Leaders of Silesian Organizations”), Człowiek i społeczeństwo, Tożsamość i identyfikacje: propozycje teoretyczne: doświadczenia badawcze (“Identity and Identifications: Theoretical Propositions – Research Experiences”), Vol. 44, pp. 97-110.

2016, Konflikty tożsamościowe w grupie jako wyzwanie i źródło etycznych dylematów dla badacza etniczności (“Identity Conflicts in a Group as the Profession and Source of Ethical Dilemmas for a Researcher of Ethnicity”), "Zeszyty Łużyckie", Vol. 50, pp.359-379

2015, Pomiędzy odzyskiwaniem pamięci a "odpominaniem": II wojna światowa i Tragedia Górnośląska w narracjach dążących do emancypacji liderów śląskich (“Between the Regaining of Memory and ‘Un-Forgetting’: The Second World War and the Upper Silesian Tragedy in Narratives Aiming for the Emancipation of Silesian Leaders”), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne", Vol. 43, No. 1, pp. 1-12.

2014, Odrębność językowa małych grup etnicznych i jej rola w procesie walki o uznanie oraz polityce tożsamości. Analiza porównawcza sytuacji Rusinów Karpackich i Ślązaków (“The Linguistic Distinctiveness of Small Ethnic Groups and Their Role in the Process of the Struggle for Recognition and Identity Politics: A Comparative Analysis of the Respective Situations of the Carpatho-Ruthenians and Silesians”), "Studia Humanistyczne AGH", Vol.13. No. 3, pp.115-130.

2013, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 i jego wykorzystanie w polityce tożsamości i walce o uznanie. Casus Ślązaków (“The 2011 National Population and Housing Census and Its Use in Identity Politics and the Struggle for Recognition: The Case of the Silesians”), "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", No. 2, pp. 135-171.

2011, Pomiędzy tradycją a współczesnością. Tożsamość Łemków na początku XXI wieku (“Between Tradition and Modernity: The Lemkos’ Identity in the Early Twenty-First Century”), "Studia Migracyjne- Przegląd Polonijny", No. 4, pp. 189-208.

2010, ‘The Rusyns’ History Is More Beautiful Than the Ukrainians’:. Using History in the Process of the Legitimization of National Aspirations by the Carpatho-Rusyns, "Studia Slavica et Balcanica Petropolitana", Vol.7, No. 1, pp.89-108.

2004, Liderzy łemkowscy wobec ruchu rusińskiego (“The Lemko Leaders and the Ruthenian Movement”), "Przegląd Polonijny", No. 3, pp. 191-202.

2004, Pomiędzy gwarą a językiem standardowym. Kodyfikacja gwar Rusinów Karpackich (“Between Dialect and Standard Language: The Codification of the Dialects of the Carpatho-Ruthenians”), „Socjolingwistyka", no. 19, pp. 57-86.

2022, Pomiędzy Starym a Nowym Światem. Historia, migracje, etniczność ("Between the Old and the New World: History, Migrations, Ethnicity"), eds. Marta Kijewska-Trembecka, Ewa Michna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2020, Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland, series: "Migration, Minorities and Modernity", Volume 5, Springer International Publishing (co-editor: Katarzyna Warmińska).

2016, Osiadłość - mobilność - numer tematyczny (“Settledness and Mobility: A Thematic Issue”), "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", Issue 4, pp. 219. (co-editor: Katarzyna Warmińska)

 

2009, Rola historii w legitymizacji aspiracji narodowych grup pogranicza kulturowego. Casus Rusinów Karpackich (“The Role Aspirations of Groups Living in Cultural Borderlands: The Case of the Carpatho-Ruthenians”), "Studium Carpatho-Rutenorum 2009", University of Presov, the Institute on Ruthenian Language and Culture of the University of Presov, Presov, pp. 57-68.

2002, Conference report: Emigracja z Polski po 1989 roku (“Emigration from Poland After 1989”), "Przegląd Polonijny", No. 4.

19-21 September 2022, 17th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society, Hokkaido University, Sapporo, Japan. Paper: "Rusyn/Lemko language in the Church. Linguistic ideologies of the Orthodox and Greek Catholic clergy in Slovakia and Poland".

2021, 16-19 December, The XXV Annual Conference of the Foundation for Endangered Languages, Tirana, Albania. Paper: "The Functioning of the Lemko Language in the Religious Domain" (online).

2021, 8-10 December, Nicolaus Copernicus University in Toruń, III Polska Konferencja Pamięcioznawcza Studia nad (post)pamięcią o/w Europie Środkowo-Wschodniej ("3rd Polish Remembrance Conference Studies on (post) Memory about / in Central and Eastern Europe"), Toruń, Poland. Paper: „Mobilizacja pamięci w polityce tożsamości śląskich liderów etnicznych walczących o prawne uznanie" ("Mobilization of Memory in the Identity Policy of Silesian Ethnic Leaders Fighting for Legal Recognition") (online).

2021, 7-9 June, IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, University of Bialystok, Poland. Paper (together with Katarzyna Warmińska, Cracow Univeristy of Economics): „Czy pandemia coś zmienia w badaniach mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce?" ("Does the Pandemic Change Anything in the Research of Ethnic and National Minorities in Poland?") (online).

2020, 5-8 November, Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, Washington Marriott Wardman Park, USA. Organization and running of the panel: "Identity Strategies of Stateless Ethnic Groups in Poland: Culture, Language, Politics” (online).

2020, 2-5 September, "Locating religion and nonreligion in Eastern/Central Europe", Conference of the Visegrád Anthropologists’ Network, Konstancin-Jeziorna, Poland. Paper (together with Katarzyna Warmińska, Cracow Univeristy of Economics): "Religion and ethnicity. Polish Tartars and Lemko case" (online).

2020, 20-24 July, 16th EASA Biennial Conference, “New anthropological horizons in and beyond Europe, European Association of Social Anthropologists, Virtual Lisbon conference, Portugal. Panel: "Engaged anthropology at times of nationalistic enhancement in the XX century". Referat (wspólnie z Katarzyną Warmińską, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie): "Unveiling the difference? The Polish anthropologist in the face of social transformation".

2019, 23-26 November, The 2019 ASEEES Annual Convention, San Francisco, United States.

2019, 11-14 September, XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny "Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność" (Seventeenth Polish Sociological Congress: “I, Us, Them? Subjectivity, Identity, Belonging”), Wroclaw, Poland.

2019, 27-31 August, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences 2019 Inter-Congress WORLD SOLIDARITY, Poznan, Poland.

2019, 20-23 August, Fourteenth Conference of the European Sociological Association: “Europe and Beyond: Boundaries, Barriers, and Belonging,” Manchester, United Kingdom.

2019, 6-7 June, “The Post-1989 Springtime of National Minorities? Minority Mobilization, Human Rights Activism, and the Accommodation of Ethnocultural Diversity in Central, Eastern, and Southeast Europe,” Budapest, Hungary.

2018, 15 June, Third Polish Academic Conference, "Obóz Dwóch Totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956" (“A Camp of Two Totalitarianisms: Jaworzno, 1943-1956”), Jaworzno, Poland.

2018, 10 -11 May, "Nowy wymiar wielokulturowości. Mniejszości i migranci w perspektywie XXI wieku" (“A New Dimension of Multiculturalism: Minorities and Migrants from the Perspective of the Twenty-First Century”), Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland.

2018, 27 April, "Śląsko godka – już język czy jeszcze gwara?" (“Śląsko Godka: Already a Language or Still Just a Dialect?”), Regional Institute of Culture, Katowice, Poland.

2017, 30 November -1 December, International Conference: Revisions and Reinterpretations of Qualitative Sociological Data, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Poland.

2017, 23-24 November, "Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych" (“Landscapes of Memory in Social and Cultural Contexts”), Institute of Sociology, Silesian University, Katowice, Poland.

2017, 22-24 June, Seventeenth Migration Conference: "Migration und Zugehörigkeiten" (“Migration and Belonging”), Olten, Switzerland.

2017, 29 April, "Akcja 'Wisła' – Łemkowie 1947-2017" (“Vistula Action: The Lemkos, 1947-2017”), Polish Academy of Arts and Sciences, Lemko Association, Poland.

2016, 5-6 May, "Mniejszości i Migranci. Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości" (“Minorities and Migrants: The Political and Social Aspects of Multiculturalism”), Poznan, Poland.

2016, 22-25 June, Sixth World Congress of Polish Studies Scholars: "Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy" (“Polish Studies in the Early Twenty-First Century: Diagnoses, Conceptions, Perspectives”), Katowice, Poland, dn. r. Panel V "Języki regionalne i mniejszościowe: implikacje polityczne – kodyfikacja – aspekty strukturalne" (“Regional and Minority Languages: Political Implications, Codifications, Structural Aspects”).

2016, 14-17 September, Sixteenth National Sociological Congress, "Solidarność w czasach nieufności" (“Solidarity During Times of Distrust”), Session: Co słychać w sprawach etnicznych w Europie (“What’s New in Ethnic Affairs in Europe”), Gdansk, Poland.

2016, 12-13 October, Conference: "Identyfikacje narodowe, etniczne i regionalne we współczesnej Europie. Teoria i praktyka badawcza" (“National, Ethnic, and Regional Identifications in Contemporary Europe: Research Theory and Practice”), Poznan, Poland

2015, 9-10 December, Conference: "Oblicza postpamięci 2" (“The Faces of Post-Memory 2”), Krakow, Poland.

2015, 3-8 August, Ninth World Congress of the International Council for Central and East European Studies, Makuhari, Japan.

2015, 27-29 May, International Conference: "Niewygodne dziedzictwo kulturowe? Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w przestrzeni publicznej - mity, ideologie, de(re)konstrukcje" (“An Inconvenient Cultural Legacy? The Cultural Legacy of National, Ethnic, and Religious Minorities in the Public Sphere – Myths, Ideologies, and De[Re]Constructions,” Krakow, Poland.

2015,13-14 May, International Conference: "Badania nad mniejszościami. Łużyczanie i inne mniejszości europejskie w perspektywie różnych dziedzin nauki" (“Minority Studies: The Sorbs and Other Ethnic Minorities from the Perspective of Various Areas of Science”), Warsaw, Poland.

2015, 7-8 May, "Między lękiem i nadzieją. 10 lat obowiązywania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym" (“Between Fear and Hope: Ten Years of the Law on National and Ethnic Minorities as Well as Regional Languages”), Poznan, Poland.

2014, 9 -10 September, "Polityka etniczna: teorie, koncepcje, wyzwania" (“Ethnic Policy: Theories, Concepts, and Challenges”), Popow, Poland.

2013, 11-14 September, Fifteenth National Polish Sociological Congress, Szczecin, Poland.

2013, 18-19 April, "Etniczność, kultura, polityka: wzajemne zależności" (“Ethnicity, Culture, Politics: Mutual Dependencies”), Krakow, Poland.

2012, 27-28 September, "Kwestie spisowe a tożsamość etniczno-kulturowa autochtonicznych mniejszości na pograniczach" (“Conspiracy Theories and the Ethno-Cultural Autochthonous Borderlands Minorities”), Bialystok, Poland.

2011, 29 September - 1 October, "Granice i pogranicza - państw, kultur, dyscyplin, dyskursów..." (“Borders and Borderlands: States, Cultures, Disciplines, Discourses…”), Polish Sociological Association, Social Anthropology Section, Cieszyn, Poland.

2011, 14-16 September, "Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w Unii Europejskiej" (“National, Ethnic, and Linguistic Minorities in the European Union”), Faculty of Political Science, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland.

2010, 27-28 September, "Tożsamość, stereotypy, nowoczesność" (“Identity, Stereotypes, Modernity”), University of Lodz, Poland.

2010, 15-17 September, "Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim" (“Ethnic and National Minorities in Poland from a European Perspective”), Faculty of Political Science, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland.

2010, 8-11 September, Fourteenth Sociological Congress: "Co dzieje się ze społeczeństwem?" (“What Is Happening to Society?”), Krakow, Poland.

2010, 28-29 April, "Kim jestem? Kim jesteśmy? Antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości" (“Who Am I? Who Are We? The Anthropological and Sociological Contexts of Contemporary Identity”0, Pedagogical University, Krakow, Poland.

2010, 9-10 April, “The Politics of Culture: The Perspectives of Stateless Nationalities and Ethnic Groups,” University of Warsaw, Poland.

2009, 10 December, "Wielokulturowość w praktyce życia społecznego. Stan obecny – perspektywy" (“Multiculturalism in the Practice of Social Life: The Present State and Perspectives”), Higher School of Administration in Bielsko-Biala, Wisła, Poland.

2009, 15-16 October, "Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych" (“An Agora or Hyde Park? The Internet as a Social Space for Minority Groups”), The AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland

2009, 24-26 September, Conference of the Social Anthropology Section of the Polish Sociological Association, Starbienino, Poland.

2009, 27 February -1 March, "Karpatskí Rusíni v slovanskom svete: aktuálne problemy", Comenius University in Bratislava, Slovakia.

Web Content Display Web Content Display

Research projects

 • Personal project: "Strategies in the Struggle for the Recognition of Stateless Groups: The Case of the Silesians and the Carpatho-Rusyns."
 • "The Identity Strategies of Stateless Ethnic Groups in Poland" - a book for Springer publishing house – coedited with Katarzyna Warmińska.
 • Personal project: "The Lemkos: An Ethnic Group or a Nation?" (book).
 • KBN supervisor’s research grant: "The Rusyn Movement in Slovakia, Ukraine, and Poland" (book).

 

 

 • Gazeta Wyborcza: Dlaczego Ślązaków nie ma na krótkiej liście spisu powszechnego? To proste, choć bolesne: polskie prawo ich nie widzi