Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Faculty

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Ewa Michna, prof. UJ

dr hab. Ewa Michna, prof. UJ

 

M.A. Sociology, Institute of Sociology, Jagiellonian University (1993). Diploma thesis: Lemkos. An Ethnic Group or a Nation? Published in (1995). Ph. D.  in Sociology,  Department of Philosophy, Jagiellonian University (2001). Doctoral dissertation under the supervision of Prof. Grzegorz Babiński: The Rusyn Movement in Slovakia, Ukraine, and Poland. Published in (2004). Assoc. Prof. degree in Sociology, Institute of Philosophy and Sociology at the Polish Academy of Sciences PAU (2013)

Functions in the Institute of American Studies and Polish Diaspora:

 • Representative of the Dean of the Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University, for student questionnaires at the Institute of American Studies and Polish Diaspora (since 2008).
 • Member of the Faculty’s Team for Quality of Education at the Faculty of International and Political Studies (since 2011).
 • Membership in organizations: PAU Commission on Eastern Europe; PAU Commission for the Studies of Polish Diaspora; Polish Sociological Association, Section of Social Anthropology.
 • Expert in minority affairs on the committee at the Ministry of Administration and Digitization considering applications for granting subsidies to projects aiming at protection, preservation and development of national and ethnic minorities and preservation and development of regional languages.

Research interests:

 • Sociology of the nation and ethnic relations
 • Stateless national minorities and ethnic groups in Central and Eastern Europe
 • Ethnic identity and identity policies issues
 • The role of history in identity policy
 • Protection of national and ethnic minorities

Completed projects:

 • Own project: Lemkos. An Ethnic Group or a Nation (book)
 • KBN supervisor’s research grant: The Rusyn Movement in Slovakia, Ukraine, and Poland (book)

Current projects:

 • Own project: Strategies in the struggle for recognition of stateless groups. The case of Silesians and Carpatho-Rusyns.
 • Identity strategies of stateless ethnic groups in Poland-  book for Springer publishing house – coedited with Katarzyna Warmińska.

Web Content Display Web Content Display

Publications

Books

2004, Kwestie etniczno-narodowościowe na pograniczu Słowiańszczyzny wschodniej i zachodniej. Ruch rusiński na Słowacji. Ukrainie i w Polsce, Kraków: Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, Vol. VIII, 364 pages.

Chapters

2015, Wyzwania i dylematy etyczne badacza grup etnicznych walczących o uznanie. Próba autoetnograficznej refleksji [in:] Juwilejnyj Zbirnyk na czest’ Profesora Magoczija/ A Jubilee Collection: Essays in Honor of Professor Paul Robert Magocsi, Krafcik, Padiak (ed.) Użhorod: Vydavnictvo V. Padiaka, -Priasziw-Nju Jork, p. 409-421.

2015, Pomiędzy uznaniem a wykluczeniem. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym a aspiracje emancypacyjne Ślązaków [in:] Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005-2015), Adamczyk, Sakson, Trosiak (ed.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, pp. 243-255.

2015, Strategie walki o uznanie grup bezpaństwowych: ewolucja ruchu karpackorusińskiego na Zakarpaciu [in:] Pogranicza: księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Sadowskiego, Bieńkowska, Żelazny (ed.), Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, pp. 399-401.

2015, Rola spisów powszechnych w polityce tożsamości i walce o uznanie: przypadek Łemków w Polsce oraz Rusinów Karpackich na Preszowszczyźnie i Zakarpaciu (na Słowacji i Ukrainie) [in:] Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku. Łodziński, Warmińska, Gudaszewski (ed.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. pp. 262-283.

2013, Koncepcja granic Europy i europejskość w dyskursie tożsamościowym liderów etnicznych karpackorusińskich i górnośląskich,  [in:] Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... Perspektywa antropologiczna i socjologiczna, red. G. Kubica, H. Rusek,  Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 217-240.

2013, Strategie walki o uznanie grup nieposiadających własnego państwa. Analiza porównawcza sytuacji Rusinów Karpackich na Ukrainie i Ślązaków w Polsce,  [in:] Antropologiczne inspiracje. Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej, eds. B. Bossak-Herbst, M. Głowacka-Grajper, M. Kowalski, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 179-197.

2013, Łemkowskie organizacje społeczne – współczesna działalność na rzecz podtrzymania i rozwoju kultury, [in:] Łemkowie, red. B. Machu-Telus, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, pp. 197-223.

2012, Between culture and politics. Two concepts of a struggle for recognition. The situation in a contemporary Carpatho-Rusyn movement,  [in:] The Politics of Culture. Perspectives of stateless nationalities/ethnic groups, red.  E. Nowicka, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,  pp. 123-137.

2012, Pomiędzy etnicznością separacyjną a polityczną. Analiza tożsamości etnicznej Rusinów Karpackich [in:] Tożsamość, stereotypy, nowoczesność, red. Kaja Kaźmierska, Renata Dopierała, Kraków:  Zakład Wydawniczy NOMOS, pp. 313-323.

2011, Activity of the Lemko community after passing the Act of 6 January 2005 on national and ethnic minorities and on the regional languages, [in:] Threats to Multiculturalism, eds. I. Głuszyńska, Z. Mach, Bielsko Biała: Wyższa Szkoła Administracji, pp. 168-181.

2009, Granice Europy i europejskość w opinii liderów karpackorusińskich i przedstawicieli elit lokalnych Gorlic i Sanoka - perspektywa porównawcza, [in:] Wyciskanie Brukselki? O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach, eds. J. Kurczewska, H. Bojar, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, pp. 407-450.

2009, Methods used by Catpatho-Rusyn Leaders to Legitimize their National Aspirations in Slovakia, Ukraine and Poland, [in:] Does a fourth Rus' exist? Concerning cultural identity in the Carpathian Region, eds. S. Stępień, P. Best, Przemyśl-Higganum: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, pp. 215-226.

2008, Śląskie i karpackorusińskie dylematy tożsamościowe. Aspiracje narodowe śląskich i karpackorusińskich liderów etnicznych. Próba analizy porównawczej, [in:] Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – Między polskością a niemieckością, eds. A. Sakson, Poznań: Instytut Zachodni, pp. 415-435.

2008, Pomiędzy tradycją a współczesnością. Ewolucja konstruktów tożsamościowych karpatorusińskich liderów etnicznych, [in:] Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i Europie, red., M. Kempy, G. Woroniecka, P. Załęcki, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pp. 69-80.

2007, Edukacja w środowisku rusińsko-łemkowskim i jej rola w podtrzymywaniu etniczności grupy, [in:] Problemy i wyzwania edukacji międzykulturowej. Doświadczenia polskie i niemieckie / Probleme und herausforderungen, eds. C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk-Wierzyca: Instytut Kaszubski, pp. 114-139.

2007, Łemkowie – historyczne źródła współczesnych dylematów identyfikacyjnych, [in:] Polska i jej wschodni sąsiedzi, eds. A. Andrusiewicz, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 179-191.

2006, Europa i europejskość w dyskursie tożsamościowym grupy pogranicza kulturowego, [in:] Europa w polskich dyskursach, eds. A. Horolets, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 139-152.

2006, Relacje pomiędzy tożsamością narodową a obywatelstwem. Analiza porównawcza sytuacji Rusinów Karpackich na Słowacji, Ukrainie i w Polsce, [in:] Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, eds. K. Krzysztofek, A. Sadowiski, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, pp. 75-90.

2006, Pomiędzy wschodem a zachodem: Europa i europejskość w karpatorusińskim  dyskursie narodowościowym, [in:] Carpatho-Rusyns and Their Neighbors: Essays in Honor of  Paul  Robert Magocsi, eds. B. Horbal, P. Krafcik, E. Rusinko, Fairfax, Va: Eastern Christian Publications, ss. 257-279.

2004, Etyczny wymiar tożsamości etnicznej w sytuacji zmiany identyfikacji narodowej, [in:] Etyczny wymiar tożsamości kulturowej. Studia z antropologii społecznej, eds. M. Flis, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, ss. 25-45.

2004, Od <euroentuzjazmu> do <europragmatyzmu> . Karpatorusińscy liderzy etniczni wobec jednoczącej się Europy, [in:] Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej, eds. K. Krzysztofek, A. Sadowiski, T. 2, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, pp. 143-156.

2004, Pomiędzy marzeniami o państwie narodowym a realizmem politycznym. Casus  Rusinów Karpackich, [in:] Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji, eds. J. Rokicki, M. Banaś, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 105-117.

2003, Ideologia etniczna Rusinów Karpackich - ciągłość czy zmiana, [in:] Wymiary globalizacji kulturowej. Wyzwania badawcze, eds. M. Kempny, G. Woroniecka, Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, pp. 170-183.

Articles

2017, Pniaki, Krzaki i ptaki…: projekty tożsamościowe liderów organizacji śląskich, „Człowiek i społeczeństwo”, Tożsamość i identyfikacje: propozycje teoretyczne: doświadczenia badawcze, vol.. 44, pp. 97-110.

2016, Konflikty tożsamościowe w grupie jako wyzwanie i źródło etycznych dylematów dla badacza etniczności, „Zeszyty Łużyckie”, vol. 50, pp.359-379

2015, Pomiędzy odzyskiwaniem pamięci a "odpominaniem": II wojna światowa i Tragedia Górnośląska w narracjach dążących do emancypacji liderów śląskich. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne”, vol. 43, no. 1, pp. 1-12.

2014, Odrębność językowa małych grup etnicznych i jej rola w procesie walki o uznanie oraz polityce tożsamości. Analiza porównawcza sytuacji Rusinów Karpackich i Ślązaków, „Studia Humanistyczne AGH”, vol.13. no. 3, pp.115-130.

2013, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 i jego wykorzystanie w polityce tożsamości i walce o uznanie. Casus Ślązaków, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", no. 2, pp. 135-171.

2011, Pomiędzy tradycją a współczesnością. Tożsamość Łemków na początku XXI wieku,  „Studia Migracyjne- Przegląd Polonijny", no. 4, pp. 189-208.

2010, "The Rusyn's history is more beautiful than the Ukrainians". Using history in the process of legitimization of national Aspiration by Carpatho-Rusyn, „Studia Slavica et Balcanica Petropolitana",  vol.7, no/ 1,  pp.89-108.

2004, Liderzy łemkowscy wobec ruchu rusińskiego, „Przegląd Polonijny", no. 3, pp. 191-202.

2004, Pomiędzy gwarą a językiem standardowym. Kodyfikacja gwar Rusinów Karpackich, „Socjolingwistyka", no. 19, pp. 57-86.

Miscellanea

2009, Rola historii w legitymizacji  aspiracji  narodowych  grup pogranicza kulturowego. Casus Rusinów Karpackich, „Studium Carpatho-Rutenorum 2009", Uniwersytet Proszowski, Instytut Języka i Kultury Rusińskiej Uniwersytetu Proszowskiego, Preszów, pp. 57-68.

2002, Conference report Emigracja z Polski po 1989 roku,  „Przegląd Polonijny", no. 4.

Conference papers

2018, 15 June, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Obóz Dwóch Totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956, Jaworzno.

2018, 10 -11 May,  Nowy wymiar wielokulturowości. Mniejszości i migranci w perspektywie XXI wieku, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

2018,  27 April, Śląsko godka – już język czy jeszcze gwara?, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.

2017, 30 November -1 December, Inernational Conference Revisits and Reinterpretations of Qualitative Sociological Data, Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

2017, 23-24 November, Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych, Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

2017, 22-24 June, 17. Internationale Migrationskonferenz „Migration und Zugehörigkeiten / Migration and Belonging“. Olten, Szwajcaria.

2017, 29 April, Akcja „Wisła” – Łemkowie 1947-2017, Polska Akademia Umiejętności, Stowarzyszenie Łemków.

2016, 5-6 May, Mniejszości i Migranci. Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości, Poznań.

2016, 22-25 June, VI Światowy Kongres Polonistów. Polonistyka na początku XXI wieku.  Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, Katowice, dn. r. Panel V Języki regionalne i mniejszościowe: implikacje polityczne – kodyfikacja – aspekty strukturalne.

2016, 14-17 September,  XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Solidarność w czasach nieufności, Sesja: Co słychać w sprawach etnicznych w Europie, Gdańsk.
2016, 12-13 października, Ogólnopolska konferencja naukowa  Identyfikacje narodowe, etniczne i regionalne we współczesnej Europie Teoria i praktyka badawcza, Poznaniu

2015, 9-10 December, Konferencja naukowa OBLICZA POSTPAMIĘCI 2, Kraków.

2015, 3-8 August, 9th World Congress of International Council for Central and East European Studies, Makuhari, Japonia.

2015, 27-29 May, Międzynarodowa Konferencja Naukowa  Niewygodne dziedzictwo kulturowe? Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w przestrzeni publicznej - mity, ideologie, de(re)konstrukcje, Kraków.

2015,13-14 May,  Międzynarodowej interdyscyplinarna konferencja naukowa: Badania nad mniejszościami.  Łużyczanie i inne mniejszości europejskie w perspektywie różnych dziedzin nauki, Warszawa.

2015,  7-8 May,  Między lękiem i nadzieją. 10 lat obowiązywania ustawy o mniejszościach    narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Poznań.

2014, 9 -10 September, Polityka etniczna: teorie, koncepcje, wyzwania, Popowo.

2013, 11-14 September, XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Szczecin.

2013, 18-19 April, „Etniczność, kultura, polityka: wzajemne zależności", Kraków.

2012, 27-28 September, „Kwestie  spisowe a tożsamość  etniczno-kulturowa  autochtonicznych  mniejszości  na pograniczach", Białystok.

2011, 29 September - 1 October, „Granice i pogranicza - państw, kultur, dyscyplin, dyskursów...", Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Sekcja Antropologii Społecznej, Cieszyn.

2011, 14-16 September „Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w Unii Europejskiej", Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.

2010, 27-28 September, „Tożsamość, stereotypy, nowoczesność", Uniwersytet Łódzki.

2010, 15-17 September „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim", Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.

2010, 8-11 September, XIV Zjazd Socjologiczny „Co dzieje się ze społeczeństwem?",  Kraków.

2010, 28-29 April, „Kim jestem? Kim jesteśmy? Antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości", Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków.

2010, 9-10 April, „The Politics of Culture. Perspectives of stateless nationalities and ethnic groups", Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

2009, 10 December, „Wielokulturowość w praktyce życia społecznego. Stan obecny – perspektywy", Wyższa szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Wisła.

2009, 15-16 October, „Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych", Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.

2009, 24-26 September, konferencja Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Starbienino.

2009, 27 February -1 March, „Karpatskí  Rusíni v slovanskom svete: aktuálne  problemy", Uniwersytet Komeńskiego, Bratysława, Słowacja.