Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Faculty

Web Content Display Web Content Display

Prof. Ewa Michna

Prof. Ewa Michna

 

M.A. Sociology, Institute of Sociology, Jagiellonian University (1993). Diploma thesis: Lemkos. An Ethnic Group or a Nation? Published in (1995). Ph. D.  in Sociology,  Department of Philosophy, Jagiellonian University (2001). Doctoral dissertation under the supervision of Prof. Grzegorz Babiński: The Rusyn Movement in Slovakia, Ukraine, and Poland. Published in (2004). Assoc. Prof. degree in Sociology, Institute of Philosophy and Sociology at the Polish Academy of Sciences PAU (2013)

Functions:

 • Discipline Council for Sociological Sciences
 • Dean's commission for awards for the best diploma theses
 • Representative of the Dean of the Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University, for student questionnaires at the Institute of American Studies and Polish Diaspora (since 2008).
 • Member of the Faculty’s Team for Quality of Education at the Faculty of International and Political Studies (since 2011).
 • Membership in organizations: PAU Commission on Eastern Europe; PAU Commission for the Studies of Polish Diaspora; Polish Sociological Association, Section of Social Anthropology.
 • Expert in minority affairs on the committee at the Ministry of Administration and Digitization considering applications for granting subsidies to projects aiming at protection, preservation and development of national and ethnic minorities and preservation and development of regional languages.

Research interests:

 • Sociology of the nation and ethnic relations
 • Stateless national minorities and ethnic groups in Central and Eastern Europe
 • Ethnic identity and identity policies issues
 • The role of history in identity policy
 • Protection of national and ethnic minorities

Web Content Display Web Content Display

Publications

Books

2004, Kwestie etniczno-narodowościowe na pograniczu Słowiańszczyzny wschodniej i zachodniej. Ruch rusiński na Słowacji. Ukrainie i w Polsce, Kraków: Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, Vol. VIII, pp. 364.

Chapters

2020, Introduction, [in:] Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland, eds. Ewa Michna, Katarzyna Warmińska: Migration, Minorities and Modernity, vol 5. Springer, Cham. (co-author: Katarzyna Warmińska).

2020, Between Recognition and the Struggle for Survival. Lemkos at the Beginning of the Twenty-First Century. [in:] Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland, eds. Ewa Michna Katarzyna Warmińska: Migration, Minorities and Modernity, vol 5. Springer, Cham.

2020, The Silesian Struggle for Recognition. Emancipation Strategies of Silesian Ethnic Leaders, [in:] Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland, eds. Ewa Michna, Katarzyna Warmińska: Migration, Minorities and Modernity, vol 5. Springer, Cham.

2019, Dystans – zaangażowanie – uwikłanie. Badacz wobec społeczności mniejszościowych, [in:] Wyobrażone, przeżyte i przedstawione. Księga Jubileuszowa dla profesora Janusza Muchy, eds. Łukasz Krzyżowski, Katarzyna Leszczyńska, Maria Szmeja, Kraków: Nomos. (co-author: Katarzyna Warmińska)/.

2018, Obóz w Jaworznie w narracjach członków łemkowskiej wspólnoty pamięci, [in:] Obóz dwóch totalitaryzmów: Jaworzno 1943-1956, ed. Adrian Rams, t. 3, pp. 77-91.

2018, Ideologie językowe i ich wpływ na procesy emancypacji języka łemkowskiego, [in:] Pogranicza, mniejszości, regiony, etnolingwistyka, ed. JolantaTambor, pp. 94-110.

2018, Language situation of stateless groups struggling for recognition: the case of the Lemko language in Poland, [in:] Linguistic regionalism in Eastern Europe and beyond : minority, regional and literary microlanguages, eds. Dieter Stern, Motoki Nomachi, Bojan Belić, pp. 184-203.

2018, W poszukiwaniu śląskiego separatyzmu, [in:] Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku, eds. Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak, pp. 153-167

2015, Wyzwania i dylematy etyczne badacza grup etnicznych walczących o uznanie. Próba autoetnograficznej refleksji [in:] Juwilejnyj Zbirnyk na czest’ Profesora Magoczija/ A Jubilee Collection: Essays in Honor of Professor Paul Robert Magocsi, eds. Patricia Krafcik, Valerii Padiak, Użhorod: Vydavnictvo V. Padiaka, Priasziw-Nju Jork, pp. 409-421.

2015, Pomiędzy uznaniem a wykluczeniem. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym a aspiracje emancypacyjne Ślązaków [in:] Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005-2015), eds.Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, pp. 243-255.

2015, Strategie walki o uznanie grup bezpaństwowych: ewolucja ruchu karpackorusińskiego na Zakarpaciu [in:] Pogranicza: księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Sadowskiego, eds. Małgorzata Bieńkowska, Walter Żelazny, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, pp. 399-401.

2015, Rola spisów powszechnych w polityce tożsamości i walce o uznanie: przypadek Łemków w Polsce oraz Rusinów Karpackich na Preszowszczyźnie i Zakarpaciu (na Słowacji i Ukrainie) [in:] Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku, eds. Sławomir Łodziński, Katarzyna Warmińska, Grzegorz GudaszewskiWarszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. pp. 262-283.

2013, Koncepcja granic Europy i europejskość w dyskursie tożsamościowym liderów etnicznych karpackorusińskich i górnośląskich,  [in:] Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... Perspektywa antropologiczna i socjologiczna, eds. Grażyna Kubica, Halina Rusek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 217-240.

2013, Strategie walki o uznanie grup nieposiadających własnego państwa. Analiza porównawcza sytuacji Rusinów Karpackich na Ukrainie i Ślązaków w Polsce,  [in:] Antropologiczne inspiracje. Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej, eds. Barbara Bossak-Herbst, Małgorzata Głowacka-Grajper, Michał Kowalski, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 179-197.

2013, Łemkowskie organizacje społeczne – współczesna działalność na rzecz podtrzymania i rozwoju kultury, [in:] Łemkowie, eds. Beata Machu-Telus,  Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, pp. 197-223.

2012, Between culture and politics. Two concepts of a struggle for recognition. The situation in a contemporary Carpatho-Rusyn movement,  [in:] The Politics of Culture. Perspectives of stateless nationalities/ethnic groups, ed.  Ewa Nowicka, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,  pp. 123-137.

2012, Pomiędzy etnicznością separacyjną a polityczną. Analiza tożsamości etnicznej Rusinów Karpackich [in:] Tożsamość, stereotypy, nowoczesność, eds. Kaja Kaźmierska, Renata Dopierała, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, pp. 313-323.

2011, Activity of the Lemko community after passing the Act of 6 January 2005 on national and ethnic minorities and on the regional languages, [in:] Threats to Multiculturalism, eds. Irena Głuszyńska, Zdzisław Mach, Bielsko Biała: Wyższa Szkoła Administracji, pp. 168-181.

2009, Granice Europy i europejskość w opinii liderów karpackorusińskich i przedstawicieli elit lokalnych Gorlic i Sanoka - perspektywa porównawcza, [in:] Wyciskanie Brukselki? O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach, eds. Joanna Kurczewska, Hanna Bojar, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, pp. 407-450.

2009, Methods used by Catpatho-Rusyn Leaders to Legitimize their National Aspirations in Slovakia, Ukraine and Poland, [in:] Does a fourth Rus' exist? Concerning cultural identity in the Carpathian Region, eds. Stanisław Stępień, Paul Best, Przemyśl-Higganum: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, pp. 215-226.

2008, Śląskie i karpackorusińskie dylematy tożsamościowe. Aspiracje narodowe śląskich i karpackorusińskich liderów etnicznych. Próba analizy porównawczej, [in:] Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – Między polskością a niemieckością, eds. Andrzej Sakson, Poznań: Instytut Zachodni, pp. 415-435.

2008, Pomiędzy tradycją a współczesnością. Ewolucja konstruktów tożsamościowych karpatorusińskich liderów etnicznych, [in:] Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i Europie, eds. Marian Kempy, Grażyna Woroniecka, Paweł Załęcki, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pp. 69-80.

2007, Edukacja w środowisku rusińsko-łemkowskim i jej rola w podtrzymywaniu etniczności grupy, [in:] Problemy i wyzwania edukacji międzykulturowej. Doświadczenia polskie i niemieckie / Probleme und herausforderungen, ed. Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk-Wierzyca: Instytut Kaszubski, pp. 114-139.

2007, Łemkowie – historyczne źródła współczesnych dylematów identyfikacyjnych, [in:] Polska i jej wschodni sąsiedzi, ed. Andrzej Andrusiewicz, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 179-191.

2006, Europa i europejskość w dyskursie tożsamościowym grupy pogranicza kulturowego, [in:] Europa w polskich dyskursach, ed. Anna. Horolets, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 139-152.

2006, Relacje pomiędzy tożsamością narodową a obywatelstwem. Analiza porównawcza sytuacji Rusinów Karpackich na Słowacji, Ukrainie i w Polsce, [in:] Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, eds. Kazimierz Krzysztofek, Andrzej Sadowiski, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, pp. 75-90.

2006, Pomiędzy wschodem a zachodem: Europa i europejskość w karpatorusińskim  dyskursie narodowościowym, [in:] Carpatho-Rusyns and Their Neighbors: Essays in Honor of Paul  Robert Magocsi, eds. Bogdan Horbal, Patricia Ann Krafcik, Elaine Rusinko, Fairfax, Va: Eastern Christian Publications, ss. 257-279.

2004, Etyczny wymiar tożsamości etnicznej w sytuacji zmiany identyfikacji narodowej, [in:] Etyczny wymiar tożsamości kulturowej. Studia z antropologii społecznej, eds. M. Flis, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, ss. 25-45.

2004, Od <euroentuzjazmu> do <europragmatyzmu> . Karpatorusińscy liderzy etniczni wobec jednoczącej się Europy, [in:] Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej, eds. Kazimierz Krzysztofek, Andrzej Sadowski, T. 2, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, pp. 143-156.

2004, Pomiędzy marzeniami o państwie narodowym a realizmem politycznym. Casus  Rusinów Karpackich, [in:] Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji, eds. Jarosłąw Rokicki, Monika Banaś, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 105-117.

2003, Ideologia etniczna Rusinów Karpackich - ciągłość czy zmiana, [in:] Wymiary globalizacji kulturowej. Wyzwania badawcze, eds. Marian Kempny, Grażyna Woroniecka, Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, pp. 170-183.

Articles

2019, Emancypacja śląszczyny w kontekście „starych” i „nowych” ideologii językowych, "Postscriptum Polonistyczne", 1 (23), pp. 58-76.

2019, W poszukiwaniu rusińskiego separatyzmu, Річник Руской Бурсы = Rìčnik Ruskoj Bursy = Rocznik Ruskiej Bursy, vol. 15, pp.121-141.

2018, Ślązacy między polityczną podmiotowością a poczuciem uprzedmiotowienia, "Kultura i Społeczeństwo", t. 62, "Przemiany więzi" no. 2, pp. 87-104.

2018, Kodyfikacja i co dalej?: ideologie językowe działaczy łemkowskich, "Studium Carpato-Ruthenorum", vol. 10, pp. 187-207.

2017, Akcja "Wisła" w narracjach przedstawicieli łemkowskiej wspólnoty pamięci, Річник Руской Бурсы = Rìčnik Ruskoj Bursy = Rocznik Ruskiej Bursy, vol. 13, Акция "Вісла": Лемкы 1947-2017 = Akciâ "Vìsla": Lemky 1947-2017 = Akcja "Wisła" : Łemkowie 1947-2017 = Operation "Vistula": Lemkos 1947-2017, pp. 131-147

2017, Pniaki, Krzaki i ptaki…: projekty tożsamościowe liderów organizacji śląskich, „Człowiek i społeczeństwo”, Tożsamość i identyfikacje: propozycje teoretyczne: doświadczenia badawcze, vol. 44, pp. 97-110.

2016, Konflikty tożsamościowe w grupie jako wyzwanie i źródło etycznych dylematów dla badacza etniczności, „Zeszyty Łużyckie”, vol. 50, pp.359-379

2015, Pomiędzy odzyskiwaniem pamięci a "odpominaniem": II wojna światowa i Tragedia Górnośląska w narracjach dążących do emancypacji liderów śląskich. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne”, vol. 43, no. 1, pp. 1-12.

2014, Odrębność językowa małych grup etnicznych i jej rola w procesie walki o uznanie oraz polityce tożsamości. Analiza porównawcza sytuacji Rusinów Karpackich i Ślązaków, „Studia Humanistyczne AGH”, vol.13. no. 3, pp.115-130.

2013, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 i jego wykorzystanie w polityce tożsamości i walce o uznanie. Casus Ślązaków, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", no. 2, pp. 135-171.

2011, Pomiędzy tradycją a współczesnością. Tożsamość Łemków na początku XXI wieku,  „Studia Migracyjne- Przegląd Polonijny", no. 4, pp. 189-208.

2010, "The Rusyn's history is more beautiful than the Ukrainians". Using history in the process of legitimization of national Aspiration by Carpatho-Rusyn, „Studia Slavica et Balcanica Petropolitana",  vol.7, no/ 1,  pp.89-108.

2004, Liderzy łemkowscy wobec ruchu rusińskiego, „Przegląd Polonijny", no. 3, pp. 191-202.

2004, Pomiędzy gwarą a językiem standardowym. Kodyfikacja gwar Rusinów Karpackich, „Socjolingwistyka", no. 19, pp. 57-86.

Editions

2020, Identity Strategies of Stateless Ethnic Minority Groups in Contemporary Poland, series: Migration, Minorities and Modernity, Volume 5, Springer International Publishing (co-editor: Katarzyna Warmińska).

2016, Osiadłość - mobilność - numer tematyczny, "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny",  z. 4, p. 219. (co-editor: Katarzyna Warmińska)

 

Miscellanea

2009, Rola historii w legitymizacji  aspiracji  narodowych  grup pogranicza kulturowego. Casus Rusinów Karpackich, „Studium Carpatho-Rutenorum 2009", Uniwersytet Proszowski, Instytut Języka i Kultury Rusińskiej Uniwersytetu Proszowskiego, Preszów, pp. 57-68.

2002, Conference report Emigracja z Polski po 1989 roku,  „Przegląd Polonijny", no. 4.

Conference papers

2019, 23-26 November, The 2019 ASEEES Annual Convention, San Francisco, USA.

2019, 11-14 September, XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny „Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność” [17th Polish Sociological Congress: “Me, Us, Them? Subjectivity, Identity, Belonging”, Wrocław, Poland.

2019, 27-31 August, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences 2019 Inter-Congres WORLD SOLIDARITY, Poznań, Poland.

2019, 20-23 August, 14th conference European Sociological Association Europe and beyond: boundaries, barrieras and belonging, Manchester, United Kingdom.

2019, 6-7 June, The post-1989 Springtime of National minorities? Minority Mobilisation, Human Rights Activism and the Accommodation of Ethnocultural Diversity in Central, Eastern and Southeast Europe, Budapest, Hungary.

2018, 15 June, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Obóz Dwóch Totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956", Jaworzno, Poland.

2018, 10 -11 May,  Nowy wymiar wielokulturowości. Mniejszości i migranci w perspektywie XXI wieku, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. 

2018,  27 April, "Śląsko godka – już język czy jeszcze gwara?", Regionalny Instytut Kultury, Katowice, Poland.

2017, 30 November -1 December, International Conference Revisits and Reinterpretations of Qualitative Sociological Data, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Poland.

2017, 23-24 November, "Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych", Instytut Socjologii, Silesian University, Katowice, Poland.

2017, 22-24 June, 17. Internationale Migrationskonferenz „Migration und Zugehörigkeiten / Migration and Belonging“, Olten, Switzerland.

2017, 29 April, Akcja „Wisła” – Łemkowie 1947-2017, Polska Akademia Umiejętności, Stowarzyszenie Łemków, Poland.

2016, 5-6 May, "Mniejszości i Migranci. Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości", Poznań, Poland.

2016, 22-25 June, VI Światowy Kongres Polonistów "Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy", Katowice, Poland, dn. r. Panel V "Języki regionalne i mniejszościowe: implikacje polityczne – kodyfikacja – aspekty strukturalne".

2016, 14-17 September, XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. "Solidarność w czasach nieufności", Sesion: "Co słychać w sprawach etnicznych w Europie", Gdańsk, Poland.

2016, 12-13 października, Conference "Identyfikacje narodowe, etniczne i regionalne we współczesnej Europie. Teoria i praktyka badawcza", Poznań, Poland

2015, 9-10 December, Conference "Oblicza postpamięci 2", Kraków, Poland.

2015, 3-8 August, 9th World Congress of International Council for Central and East European Studies, Makuhari, Japan.

2015, 27-29 May, International Conference "Niewygodne dziedzictwo kulturowe? Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w przestrzeni publicznej - mity, ideologie, de(re)konstrukcje", Kraków, Poland.

2015,13-14 May, International Conference "Badania nad mniejszościami.  Łużyczanie i inne mniejszości europejskie w perspektywie różnych dziedzin nauki", Warsaw, Poland.

2015,  7-8 May, "Między lękiem i nadzieją. 10 lat obowiązywania ustawy o mniejszościach    narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Poznań, Poland.

2014, 9 -10 September, "Polityka etniczna: teorie, koncepcje, wyzwania", Popow, Poland.

2013, 11-14 September, XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Szczecin, Poland.

2013, 18-19 April, „Etniczność, kultura, polityka: wzajemne zależności", Kraków, Poland.

2012, 27-28 September, „Kwestie  spisowe a tożsamość  etniczno-kulturowa  autochtonicznych  mniejszości  na pograniczach", Białystok, Poland.

2011, 29 September - 1 October, „Granice i pogranicza - państw, kultur, dyscyplin, dyskursów...", Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Sekcja Antropologii Społecznej, Cieszyn, Poland.

2011, 14-16 September „Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w Unii Europejskiej", Wydział Politologii, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland.

2010, 27-28 September, „Tożsamość, stereotypy, nowoczesność", University of Łódź, Poland.

2010, 15-17 September „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim", Wydział Politologii, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland.

2010, 8-11 September, XIV Zjazd Socjologiczny „Co dzieje się ze społeczeństwem?", Kraków, Poland.

2010, 28-29 April, „Kim jestem? Kim jesteśmy? Antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości", Pedagogical University, Kraków, Poland.

2010, 9-10 April, „The Politics of Culture. Perspectives of stateless nationalities and ethnic groups", University of Warsaw, Poland.

2009, 10 December, „Wielokulturowość w praktyce życia społecznego. Stan obecny – perspektywy", Wyższa Szkoła Administracji in Bielsko-Biała, Wisła, Poland.

2009, 15-16 October, „Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych", The AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland

2009, 24-26 September, konferencja Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Starbienino, Poland.

2009, 27 February -1 March, „Karpatskí  Rusíni v slovanskom svete: aktuálne  problemy", Comenius University in Bratislava, Slovakia.

Web Content Display Web Content Display

Research projects and media

Research projects

 • Own project: Strategies in the struggle for recognition of stateless groups. The case of Silesians and Carpatho-Rusyns.
 • Identity strategies of stateless ethnic groups in Poland-  book for Springer publishing house – coedited with Katarzyna Warmińska.
 • Own project: Lemkos. An Ethnic Group or a Nation (book).
 • KBN supervisor’s research grant: The Rusyn Movement in Slovakia, Ukraine, and Poland (book).