Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Prof. Paweł Laidler

Prof. Paweł Laidler

 

Prof. Paweł Laidler holds a habilitation he defended with honors in political science at the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University (2012); a PhD in political science (Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University, 2003); and an M.A. in law (Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University, 2000). He was a Fellow of the of Sasakawa Young Leaders’ Fellowship Fund (SYLFF, 2001, for a research visit to the Catholic University of America in Washington, D.C.) and was a Visiting Professor at the Kennedy Institute for North America Studies of the Free University of Berlin (2015). Prof. Laidler has conducted research and lectured in the United States, Germany, Great Britain, Ireland, Italy, Japan, and Australia. He is the recipient of the First Award for the Best Teaching at Jagiellonian University (2013) and an eight-time recipient of the Jagiellonian University Rector’s Awards for outstanding teaching and scientific results. Prof. Laidler has served as Vice Director for Educational Affairs of the Institute of American Studies and Polish Diaspora (2008-2016) and Vice Dean for Educational Affairs of the Faculty of International and Political Studies (2016-2020).

Functions:

 • Dean of the Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University in Krakow
 • Member of the Jagiellonian University Senate Commission for Educational Affairs
 • Member of the SYLFF Steering Committee at Jagiellonian University
 • Member of the Council for “Ars Docendi” Educational Development Fund of the Jagiellonian University
 • Member of the Council for the Physical Education Study Program at the Jagiellonian University
 • Member of the Coordination Team of the Excellence Initiative (Research University) at the Jagiellonian University
 • Coordinator of the Guild of European Research-Intensive Universities at the Jagiellonian University
 • Coordinator of the Horizon Europe Weeks Initiative at the Jagiellonian University
 • Chapter of the Scholarship of the Jagiellonian University
 • Discipline Council for Political Science and Administration
 • POB FutureSoc Steering Team

Academic interests:

 • U.S. constitutionalism
 • Comparative constitutional law
 • The U.S. legal system
 • The U.S. Supreme Court and judiciary
 • The conflict between law and politics
 • The U.S. legal procedure
 • The jury system
 • U.S. foreign policy
 • National security policy
 • Human rights and civil rights

Web Content Display Web Content Display

Publications

2016, Cena demokracji. Finansowanie federalnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (“The Price of Democracy: U.S. Federal Campaign Finance;” co-author: Maciej Turek), Krakow: Ksiegarnia Akademicka, pp. 350.

2015, Basic Documents in U.S. Federal Campaign Finance Law (co-author: Maciej Turek), Krakow: Jagiellonian University Press.

2011, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki: od prawa do polityki (“The United States Supreme Court: From Law to Politics”), Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 370.

2009, Basic Cases in U.S. Constitutional Law: Rights and Liberties, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 176.

2007, Konstytucja Stanów Zjednoczonych: Przewodnik (“The Constitution of the United States: A Guide”), Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 191.

2005, Basic Cases in U.S. Constitutional Law, Part One, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 153.

2004, Urząd Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych. Konflikt kompetencji (“The Office of the United States Attorney General: A Conflict of Powers”), Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 276.

2022, Amerykańskie wybory prezydenckie roku 2020 w kontekście pandemii COVID-19 ("The 2020 American Presidential Election in the Context of the COVID-19 Pandemic"), [w:] Pomiędzy Starym a Nowym Światem. Historia, migracje, etniczność ("Between the Old and the New World: History, Migrations, Ethnicity") (volume dedicated to Professor Adam Walaszek), eds. Marta Kijewska-Trembecka, Ewa Michna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 81-100.

2018, The Constitutionalism of Developing Countries: Some Lessons from the U.S. Constitutional Convention, [in:] Global Development Policy in the 21st Century: New Challenges, eds. Marcin Grabowski, Paweł Laidler, Berlin: Peter Lang Verlag, pp. 171-200.

2018, Global Development Policy in the 21st Century: An Introduction, [in:] Global Development Policy in the 21st Century: New Challenges, eds. Marcin Grabowski, Paweł Laidler, Berlin: Peter Lang Verlag, pp. 7-16.

2018, The Economic and Political Dimensions of Development in the 21st Century, [in:] Global Development Policy in the 21st Century: New Challenges, eds. Marcin Grabowski, Paweł Laidler, Berlin: Peter Lang Verlag, pp. 17-36.

2017, The Paradox of American Democracy: Money and Politics in State Judicial Elections in the U.S., [in:] Argent, Pouvoirs et Representations, eds. Eliane Elmaleh, Pierre Guerlain, Raphael Ricaud, Paris: Presses Universitaires de Paris Ouest.

2016, Problem reprezentacji społecznej w kanadyjskiej ławie przysięgłych do spraw karnych (“The Problem of Social Representation in Canadian Criminal Juries”), [in:] Pani Anna w Kanadzie: księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej (“Anna in Canada: A Commemorative Book Dedicated to Professor Anna Reczyńska”), eds. Marcin Gabryś, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Krakow: Księgarnia Akademicka, pp. 213-233.

2016, Prawo finansowania federalnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki z perspektywy debaty politycznej między demokratami a republikanami (“Federal Campaign Finance Law from the Perspective of the Political Debate Between Democrats and Republicans”), [in:] Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie (“Constitutionalism, Doctrines, Political Parties: A Boko Dedicated to Professor Andrzej Zięba”), eds. Robert Kłosowicz, Beata Kosowska-Gąstoł, Łukasz Jakubiak, Tomasz Wieciech, Grzegorz Kowalski, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 479-505.

2015, Współczesna pozycja konstytucyjna Najwyższego Sądu Federalnego Brazylii z perspektywy procesu ochrony praw obywatelskich (“The Contemporary Constitutional Position of the Supreme Federal Court of Brazil from the Perspective of the Process of the Defense of Civil Rights”), [in:] Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka (“Human Rights in Latin America: Theory and Practice”) eds. Karol Derwich, Marta Kania, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 143-162.

2014, How the U.S. Supreme Court Reinforces the Divisions in American Society, [in:] The United States as a Divided Nation: Past and Present, eds. Marcin Grabowski, Kristof Kozak, Gyorgy Toth, Frankfurt: Peter Lang, pp. 77-100.

2014, Amerykańska ława przysięgłych jako instytucja polityczna, (“The American Jury as a Political Institution”), [in:] Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki (“Ideas, Institutions, and the Political System of the United States in Practice”), eds. Paweł Laidler, Jarosław Szymanek, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 125-144.

2014, Podstawowe założenia systemu prezydenckiego na przykładzie USA, (“The Basic Assumptions of the Presidential System: The Example of the United States”), [in:] Systemy rządów w perspektywie porównawczej (“Systems of Government from a Comparative Perspective”), ed. Jarosław Szymanek, Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe, pp. 212-244.

2014, Conservative Crime Control vs. Liberal Due Process and Presidential Elections, [in:] The 2012 U.S. Presidential Election: Challenges and Expectations, eds. Paweł Laidler, Maciej Turek, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 83-97.

2013, Proceduralna i materialna właściwość prawa: XIV poprawka i jej rola w rozwoju amerykańskiego konstytucjonalizmu (“The Procedural and Substantive Due Process of Law: The Fourteenth Amendment and Its Role in the Evolution of American Constitutionalism”), [in:] Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich (“Constitutionalism in Anglo-Saxon Countries”), ed. Andrzej Zięba, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 411-430.

2013, It’s All About the Court(s): General Remarks on the American Idea of Judicial Impact on the Scope of Civil Rights, [in:] Promoting Changes in Times of Transition and Crisis: A Reflection on Human Rights Education, eds. Krzysztof Mazur, Piotr Musiewicz, Bogdan Szlachta, Krakow: Księgarnia Akademicka, pp. 195-208.

2013, Aktywizm polityczny trzeciej władzy: na przykładzie Sądu Najwyższego USA (“The Political Activism of the Third Branch of Government: The U.S. Supreme Court”), [in:] Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej (“The Institutions of Constitutional Law from a Political Science Perspective”), eds. Zbigniew Kiełmiński, Jarosław Szymanek,Warsaw: Dom Wydawniczy Elipsa, pp. 324-350.

2012, The Economic Crisis in the 2012 U.S. Presidential Elections: Challenges and Expectations, [in:] The World in Economic Crisis: Remarks from the SYLFF Community, eds. Paweł Laidler, Marcin Grabowski, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 88-105.

2011, Security vs. Freedom in the United States and European Union: Which Value Prevails in the 21st Century, [in:] Quo Vadis, America? Conceptualizing Change in American Democracy, ed. Bohdan Szklarski, Frankfurt am Mein: Peter Lang, pp. 85-98.

2011, The Best Means to an End: ‘Test' as the Main Element of the U.S. Supreme Court's Adjudication – A Historical Perspective, [in:] The American Uses of History: Essays on Public Memory, eds. Tomasz Basiuk, Sylwia Kuźma-Markowska, Krystyna Mazur, Frankfurt: Peter Lang, pp. 307-320.

2011, Na styku prawa i polityki: proces mianowania sędziów Sądu Najwyższego USA od lat 80. XX wieku (“At the Intersection of Law and Politics: The Appointment Process of U.S. Supreme Court Justices”), [in:] Czas Ameryki. American Era. Księga ku czci Profesora dra hab. Krzysztofa Michałka (“America’s Time, the American Era: A Book in honor of Prof. Dr. Hab. Krzysztof Michałek”), ed. Hanna Parafianowicz, Bialystok: TransHumana, pp. 353-370.

2011, Trzydzieści lat konserwatywnej rewolucji reaganowskiej: sukces czy porażka? Dziedzictwo polityczne Ronalda Reagana z perspektywy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości (“Thirty Years of the Conservative Reagan Revolution: Success or Failure? Ronald Reagan’s Political Legacy from the Perspective of the Judiciary”), [in:] Ronald Reagan. Nowa odsłona w 100-lecie urodzin (“Ronald Reagan: A New Perspective on the Hundredth Anniversary of His Birthday”), ed. Piotr Musiewicz, Ośrodek Myśli Politycznej, Krakow, pp. 115-144.

2011, Towards Equality and Justice: Challenges Faced by LGBTI Groups in Their Fight for Rights and Freedoms in the United States Supreme Court, [in:] Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, ed. Alexander Schuster, Udine: Forum, pp. 109-126.

2010, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych jako wzór dla funkcjonowania Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (“The United States Supreme Court as an Ideal for the European Court of Justice?”), [in:] Unia Europejska w XX wieku. Polityczno-prawna wspólnota interesów (“The European Union in the Twentieth Century: A Political-Legal Community of Interests”), ed. Rafał Riedel, Torun: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 222-237.

2009, Prawno-administracyjne zmiany w funkcjonowaniu Stanów Zjednoczonych po 11 września 2001 roku (“Legal and Administrative Reforms in the United States After 9/11"), [in:] Wizje dobrego państwa. Państwo w procesach przemian. Teoria i praktyka (“Visions of a Good State: The State in Processes of Reform”), eds. Alicja Lisowska, Andrzej W. Jabłoński, Torun: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 295-309.

2009, Interpretacja konstytucji przez Sąd Najwyższy USA jako główna przyczyna ewolucji zasady podziału władzy (“The Interpretation of the Constitution by the United States Supreme Court as the Main Reason for the Evolution of the Separation of Powers Doctrine”), [in:] Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia (“The Constitution of the United States of America: Reminiscenes on the 220th Anniversary of Its Ratification”), ed. Jolanta A. Daszyńska, Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 319-335.

2009, A Lack of Arguments or Common Sense? Reasons for the United States Supreme Court's Preferences to the International Community in the Process of Constitutional Interpretation, [in:] The United States and the World: From Imitation to Challenge, eds. Andrzej Mania, Łukasz Wordliczek, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 223-240.

2009, Trzecia władza czy pierwsza władza? Rozważania na temat konstytucyjnej pozycji władzy sądowniczej w Stanach Zjednoczonych (“The Third or the First Branch of Government? An Analysis of the Constitutional Position of the U.S. Supreme Court”), [in:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Andrzeja Mani (“Americomania: A Jubilee Book for Prof. Dr. Hab. Andrzej Mania”), Volume 1, eds. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 133-174.

2008, System prawa amerykańskiego – zagadnienia ogólne (“The United States Legal System: General Remarks”), [in:] Ameryka. Społeczeństwo. Kultura. Polityka (“America: Society, Culture, Politics”) Volume 3: Polityka i stosunki międzynarodowe (“International Politics and Relations”), ed. Tomasz Płudowski, Torun: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 109-140.

2008, Ameryka po 11 września 2001 roku (“America After 9/11”), [in:] Spotkania polsko-amerykańskie (“Polish-American Encounters”), eds. Joanna Marszałek-Kawa, Sebastian Wojciechowski, Torun: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 72-80.

2007, Different Aspects of the Freedom of the Press in the United States Supreme Court's Decisions,” [in:] The Media and International Communication, eds. Barbara Lewandowska-
Tomaszczyk, Tomasz Płudowski, Dolores Valencia Tanno, Frankfurt: Peter Lang, pp. 215-226.

2007, The International Aspect of the Brown Case and the National Aspect of Communism: Foreign Policy and the U.S. Supreme Court During the First Years of the Cold War, [in:] U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, and Practice, eds. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Łukasz Wordliczek, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 389-400.

2006, Bush v. Gore: Zwycięstwo zasady demokracji czy zasady supremacji? (“Bush vs. Gore: The Victory of the Principle of Democracy or the Principle of Supremacy?”), [in:] Amerykańska demokracja w XXI wieku (“American Democracy in the Twenty-First Century”), eds. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 167-178.

2006, Polacy a prawo imigracyjne Unii Europejskiej (“Poles and the Immigration Law of the European Union”), [in:] Polska i Polonia w Unii Europejskiej (“Poland and the Polish Diaspora in the European Union”), eds. M. Nadolski, W. Rybczyński, Akademia Humanistyczna, Pułtusk, pp. 37-52.

2006, Wybrane aspekty orzecznictwa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych dotyczącego rdzennej ludności Ameryki Północnej (“Selected Aspects of the Rulings of the U.S. Supreme Court on Native American Issues”), [in:] Rdzenna ludność Ameryki Północnej. Tradycyjne życie i rezerwatowa rzeczywistość (“The Indigenous Peoples of North America: Traditional Life and the Reality of Life on the Reservation”) , eds. M. Górka, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Krakow, pp. 67-78.

2005, Wolność, własność, władza: Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych za czasów sędziego Johna Marshalla, (“Freedom, Property, and Power: The United States Supreme Court During the Time of John Marshall”), [in:] Państwo i społeczeństwo (“The State and Society”), ed. M. Nowak, Krakowska Szkoła Wyższa, Krakow, pp. 9-20.

2005, The Distinctive Character of the Quebec Legal System, [in:] Place and Memory in Canada: Global Perspectives, eds. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Anna Reczyńska, Anna Śpiewak, Polska Akademia Umiejętności, Krakow, pp. 277-288.

2005, The Significant Role of the Supreme Court in the United States and Canada: A Comparative Study, [in:]  Theory and Practice in English Studies 4: Proceedings from the Eighth Conference of British, American, and Canadian Studies, ed. Jan Chovanec, Masaryk University, Brno, pp. 209-216.

2005, Real Checks v. Real Balances: Judicial Review in the U.S. Governmental System, [in:] The United States v. Europe: Conflict v. Collaboration, eds. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Katarzyna Spiechlanin, Łukasz Wordliczek, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 37-46.

2004, Sąd Najwyższy za czasów Ronalda Reagana – początek ‘wojny o kulturę' (“The Supreme Court During the Time of Ronald Reagan: The Beginning of the ‘Culture Wars’”), [in:] Ronald Reagan a wyzwania epoki (“Ronald Reagan and the Challenges of the Era”), eds. Andrzej Bryk, Andrzej Kapiszewski, Krakowska Szkoła Wyższa, Krakow, pp. 395-402.

2004, Proces upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości na przykładzie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych (“The Process of the Politicization of the Judicial System: The Example of the United States Supreme Court”), [in:] Polska i społeczeństwo w XXI wieku (“Poland and Society in the Twenty-First Century”), Krakowska Szkoła Wyższa, Krakow, pp. 133-148.

2022, Divide and Rule: Political Impact of President Trump’s US-Mexico Border Wall Initiative, "Politeja", Vol. 19 No. 6(81): Studies in Latin America, pp. 253-278.

2019, How Republicans and Democrats Strengthen Secret Surveillance in the United States, "Political Preferences", pp. 5-20. 

2017, Judicial Activism and the American Election Process, "Politologia", Vol. 2, pp. 5-36.

2017, Does the U.S. Campaign System Favor the Republicans?, "Political Preferences", 14/2017, pp. 117-137.

2016, Prawno-polityczny spór wokół wyboru sędziego Sądu Najwyższego USA po śmierci Antonina Scalii (“The Legal and Political Dispute Over the U.S. Supreme Court Nomination After Antonin Scalia’s Death”), "Przegląd Sejmowy", Vol. 24, No. 3 (134), pp. 21-44.

2016, ‘Good law’ Versus ‘Bad Law’: Civil Disobedience During the Desegregation Process in the United States of America, "Politeja", no 6 (45), pp. 27-42.

2015, Republikanie i Demokraci wobec procesu judykalizacji amerykańskiej polityki: analiza z perspektywy problemu legalizacji małżeństw osób tej samej płci (“Republicans and Democrats on the Process of the Judicialization of American Politics: An Analysis from the Perspective of Same-Sex Marriage”), "Studia Politicae Universitatis Silesiensis", no 15, pp. 98-126.

2014, Some Myths About the Jury System from the Perspective of American Cinematography, "Ad Americam", Vol. 15, pp. 141-156.

2014, Problematyka reprezentacji w kontekście funkcjonowania amerykańskiego urzędu Solicitor General (“The Problem of Representation in the Context of the Functioning of the Solicitor General’s Office”), "Wrocławskie Studia Politologiczne", No. XVII, pp.

2013, When Politics and Law Collide: Ranking American Presidents from the Perspective of their Policy Towards the U.S. Supreme Court, "Ad Americam", Vol. 14, pp. 81-98.

2013, Ewolucja statusu prawnego imigrantów na podstawie analizy wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki (“The Evolution of the Legal Status of Migrants from the Perspective of the U.S. Supreme Court’s Adjudication”), "Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", No. 1, pp. 77-100.

2013, Separate, Equal, or Separate-But-Equal: The Changing Image of Race in the U.S. Supreme Court, "Politeja", No. 23, pp. 249-273.

2010, Friends of the Court or Friends of their Own Interests? Amicus Curiae as a Lobbying Tool in the U.S. Supreme Court Decision-Making Process, "Ad Americam", Vol. 11, pp. 63-78.

2009, Does Original Intent Count? The Past and the Present in the U.S. Supreme Court's Decision-Making Process, "Politeja", No. 10, pp. 323-342.

2008, Na czym polega fenomen Baracka Obamy? (“What Accounts for the Phenomenon of Barack Obama?”), "Zeszyty Naukowe KSW", No. 3, pp. 87-100.

2007, I Poprawka do konstytucji Stanów Zjednoczonych w interpretacji Sądu Najwyższego USA (“The First Amendment to the United States Constitution as Interpreted by the U.S. Supreme Court”), "Zeszyty Naukowe WSH", No. 1, pp. 103-118.

2007, Independent Counsel: Instytucja oskarżyciela specjalnego w systemie polityczno-prawnym Stanów Zjednoczonych (“Independent Counsel: The Institution of the Special Prosecutor in the U.S. Legal and Political System”), "Studia Polityczne", Vol. 20, pp. 159-180.

2007, The U.S. Supreme Court and the Cold War: Fear v. Security – The Times of the Vinson Court and the Warren Court, "Polish Political Science Yearbook", pp. 158-173.

2005, From No Protection to High Protection: The Supreme Court on Commercial Speech, 1942-1976, "Ad Americam", Vol. 6, pp. 15-24.

2005, Judicial review jako element amerykańskiego systemu kontroli i równowagi (“Judicial Review as an Element of the American System of Checks and Balances”), "Politeja", Nr. 3, pp. 40-61.

2005, John Marshall – ojciec amerykańskiego konstytucjonalizmu (“John Marshall: The Father of U.S. Constitutionalism”), "Wrocławskie Studia Politologiczne", no 6, pp. 25-30.

2004, The Attorney General of the United States: The History of the Office from the Very Beginning to 1870, "Ad Americam", Vol. 5, pp. 71-80.

2004, Controversy over the USA PATRIOT Act, "The Polish Quarterly of International Affairs", Vol. 13, No. 3, pp. 52-64, (co-author: Andrzej Mania).

2018, Global Development Policy in the 21st Century: New Challenges, Berlin: Peter Lang Verlag, (co-editor Marcin Grabowski).

2014, Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki (“Ideas, Institutions, and the Political System of the United States of America in Practice”), Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 390 pp. (co-editor: Jarosław Szymanek).

2014, The 2012 U.S. Presidential Election: Challenges and Expectations, Krakow: Jagiellonian University Press, 440 pp. (co-editor: Maciej Turek).

2012, The World in Economic Crisis: Remarks from the SYLFF Community, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, (co-editor: Marcin Grabowski).

2007, U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, and Practice, Krakow: Jagiellonian University Press, 565 pp. (co-editor: Andrzej Mania, Łukasz Wordliczek).

2006, Amerykańska demokracja w XXI wieku (“American Democracy in the Twenty-First Century”), eds. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 318 pp. (co-editor: Andrzej Mania).

2005, The United States v. Europe: Conflict v. Collaboration, Krakow: Jagiellonian University Press, 157 pp. (co-editors: Andrzej Mania, Katarzyna Spiechlanin, Łukasz Wordliczek).

2009, Rhodri Jeffreys-Jones, F.B.I.. Historia, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 464 pp. ("The F.B.I.: A History", Yale University Press, 2008).

2009, Grzegorz Górski, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do roku 1930 (“The United States Supreme Court Through 1930”), Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2006; review [in:] Politeja, No. 11.

2009, Tim Weiner, Dziedzictwo popiołów: Historia C.I.A. (“A Legacy of Ashes: The History of the CIA”), Warsaw: Dom Wydawniczy Rebis, 2009; review [in:] Krakowskie Studia Międzynarodowe, No. 3.

2020, eds. Michał Bernaczyk, Tomasz Gąsior, Jan Misiuna, Maciej Serowaniec, Znaczenie nowych technologii dla jakości systemu politycznego (“The Significance of New Technologies for the Political System”),Torun: Mare Curie Sklodowska University Press.

2019, Anna Bartnik, Migracje do Stanów Zjednoczonych w dobie globalizacji. Determinanty, interakcje, skutki (“Migrations to the United States in the Age of Globalization: Determinants, Interactions, Outcomes”), Kraków: Jagiellonian University Press.

2019, Adrian Drynda, Sejmowe komisje śledcze w praktyce politycznej III RP (“Parliamentary Investigatory Committees in the Political Practice of the Third Polish Republic”), Katowice: Silesia University Press.

2016, Marcin Gabryś, Przewodnik po konstytucji Kanady. Część pierwsza: Akt Konstytucyjny z 1867 roku (“A Guide to the Canadian Constitution, Part One: The British North America Act of 1867”), Krakow:  Księgarnia Akademicka.

2016, Anna Bartnik, Agnieszka Małek, (eds.) Visegrad Studies on the  Americas: Past and Present, Krakow: Księgarnia Akademicka.

2016, Paulina Napierała, Rafał Kuś (eds.), Oblicza Ameryki. Szkice o społeczeństwie, kulturze i polityce Stanów Zjednoczonych Ameryki (“The Faces of America: Drawings on U.S. Society, Culture, and Politics”), Krakow: Księgarnia Akademicka.

2016, Magdalena Modrzejewska, Josiah Warren, the First American Anarchist: The Remarkable American, Krakow: Ksiągarnia Akademicka.

2014, Dawid Przywalny, Mit Batmana jako obraz współczesnej Ameryki. Analiza filmowych adaptacji komiksu Batman (1989-2012) (“The Batman Myth as an Image of Contemporary America [1989-2012]”), Krakow: Wydawnictwo BookOne.

2014, Konrad Oświecimski, Lobby etniczne a polityka zagraniczna U.S.A. – wybrane przykłady, (“Ethnic Lobbies and U.S. Foreign Policy: Selected Examples”), Krakow: Wydawnictwo Ignatianum.

2014, Maciej Turek, Urząd wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki (“The Office of the Vice President of the United States”), Krakow: Jagiellonian University Press.

2014, Paweł Frankowski, Polityki zewnętrzne stanów amerykańskich w procesie kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych (“The Foreign Policies of American States in the Process of Shaping U.S. Foreign Policy”) Lublin: Wydawnictwo UMCS.

2013, Marta Kijewska-Trembecka (ed.), Kanada na przełomie XX i XXI wieku (“Canada in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries”), Krakow: Księgarnia Akademicka.

2013, Paulina Napierała, Agnieszka Małek (eds.), Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne (“The United States Yesterday and Today: Selected Socio-Political Issues”), Krakow: Księgarnia Akademicka.

2013, Dariusz Stolicki, Executive Review. Kontrola konstytucyjności prawa przez władzę wykonawczą w Stanach Zjednoczonych (“Executive Review: Checking the Constitutionality of Legislation by the Executive Branch of the United States Government”), Krakow: KonTekst.

 • Ad Americam
 • Politeja
 • Przegląd Sejmowy
 • Public Administration Yearbook
 • Wrocławskie Studia Politologiczne
 • Political Preferences
 • Przegląd Europejski
 • Studia Humanistyczne AGH
 • Białostockie Studia Prawnicze
 • Państwo i Społeczeństwo
 • Teka Politologii i Stosunków Międzynarodowych

 • Jacksonian Democracy i drugi system partyjny (“Jacksonian Democracy and the Second Party System;” the Niezbędnik Historyczny supplement of Polityka weekly)
 • Prawo i wymiar sprawiedliwości (“Law and the Judiciary;” the Niezbędnik Historyczny supplement of Polityka weekly)
 • Rozwój systemu politycznego w XIX wieku (“The Development of the Political System in the Nineteenth Century;” the Niezbędnik Historyczny supplement of Polityka weekly)
 • Poczet prezydentów USA (“A Portrait Gallery of the Presidents of the United States;” the Niezbędnik Historyczny supplement of Polityka weekly)
 • Świat już nie będzie taki sam (“The World Will No Longer Be the Same;” the website of Instytut Obywatelski)
 • Czy doktryna Obamy istnieje (“Does the Obama Doctrine Exist?;” the website of Instytut Obywatelski)
 • Missouri w Ogniu (“Missouri Under Fire;” the website of Instytut Obywatelski)
 • Jak czerwoni niebieskich ograli (“How the Reds Outfoxed the Blues;” website of Instytut Obywatelski)
 • Obama sięga po dekret (“Obama Makes Use of a Decree;” the website of Instytut Obywatelski)
 • Kolorowa Ameryka XXI wieku (“The Colorful America of the Twenty-First Century;” the website of Instytut Obywatelski)
 • Najważniejszy wyścig po władzę (“The Most Important Race for Power;” website of Instytut Obywatelski)
 • Ukraina, głupcze? (“It’s About Ukraine, Stupid;” the website of Instytut Obywatelski)
 • Clinton kontra Bush: powtórka z rozrywki? (“Clinton Versus Bush: Déjà vu?;” the website of Instytut Obywatelski)
 • Kto za to zapłaci? Spór o finansowanie kampanii wyborczych w USA (“Who Will Pay for This? A Debate on the Financing of Electoral Campaigns in the United States;” the website of Instytut Obywatelski)
 • PR w wyborach za oceanem (“Public Relations in Elections Across the Ocean;” the website of Instytut Obywatelski)
 • List więcej niż symboliczny (“A More-Than-Symbolic Letter;” the website of Instytut Obywatelski)
 • Trujące owoce zatrutego drzewa (“The Poisonous Fruit of a Poisoned Tree;” the website of Instytut Obywatelski)

2017, Nov. 9-10, "Myśleć globalnie, działać regionalnie: studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych", ("Thinking Globally, Acting Regionally: Regional Studies and International Relations"), the Seventh PTSM Convention, Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2017, Oct. 26-27, "Dylematy demokracji" (“The Dilemmas of Democracy”), SWPS University and the University of Silesia, Wisła, Poland.

2017, Oct. 13, "Rozprawy z prawem. Sądownictwo gospodarcze XXI wieku – oczekiwania, problemy i nadzieje" ("Trials on the Law: Economic Jurisdiction in the Twenty-First Century – Expectations, Challenges, and Hopes"), Circuit Court in Nowy Sacz, Nowy Sacz, Poland.

2017, Sep. 26, "Konstytucja USA: teoria i praktyka" (“The United States Constitution: Theory and Practice"), Legal Students’ Academic Circles of Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland.

2017, Sep. 21-22, "Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji" (“Between Knowledge and Power: Safety in the Cyber Era”), Second Jagiellonian Security Conference, Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2017, May 17, "Development Policy in the World in the Twenty-First Century”. Twenty-fifth Anniversary of the SYLFF Program at the Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2017, May 11, "Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy – aktorzy, strategie, konteksty" (“The United States Presidential Elections in the Post-Truth Era: Actors, Strategies, Contexts”), Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland.

2017, May 5-6, “Trump’s America,” the Clinton Institute for American Studies, University College Dublin, Ireland.

2017, Mar. 13-14, "Rozważania o systemach wyborczych: typy, funkcje i konsekwencje systemów wyborczych" (“Reflections on Electoral Systems: Their Types, Functions, and Consequences”), University of Wroclaw, Poland.

2017, Mar. 9-10, "Między teorią i praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych" (“Between the Theory and Practice of the Functioning of Political and Party Systems”), Third Conference, University of Gdansk, Poland.

2017, Jan. 27, "Donald Trump: Ameryka, Europa, Rosja" (“Donald Trump: America, Europe, and Russia”), the Center for Political Thought, Krakow, Poland.

2016, Mar. 10-11, "Między teorią i praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych (“Between the Theory and Practice of the Functioning of Political and Party Systems”), sSecond Conference, University of Gdansk, Poland.

2015, Jun. 25-27, Fifth Annual General Conference of the European Political Science Association, University of Vienna, Austria.

2015, Jun. 18-20, "Interdisciplinary Approaches to Security in the Changing World", ISA-CISS Annual Conference, Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2015, Mar. 13, "Między teorią i praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych" (“Between the Theory and Practice of Political and Party Systems”), First Conference, University of Gdansk, Poland.

2014, Nov. 21-22, “Money, Power and Representation,” Nanterre University, Paris, France.

2014, Mar. 26-29, International Studies Association Annual Convention, Toronto, Canada.

2013, Jul. 8-11 Second Edition of “Crime, Justice, and Social Democracy: An International Conference,” University of Queensland, Brisbane, Australia.

2013, Jun. 24, ”Rage, Rebellion, Revolution: Different Faces of Social Protest in Literature and Culture,” Social Academy of Sciences, Warsaw, Poland.

2013, Jun. 6-7, “Law and Popular Culture: International Perspectives,” Tilburg University, Netherlands.

2013, Apr. 18-21, the British Association for American Studies (BAAS) Annual Conference, University of Exeter, Great Britain.

2013, Mar. 15-16, 3rd Latin American Krakow Conference "Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka" (“Human Rights in Latin America: Theory and Practice”), Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2012, Dec. 6-10, “Human Rights Education: Promoting Changes in Times of Transition and Crisis,” Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2012, Oct. 26-27, “The 2012 Presidential Elections in the United States: Challenges and Expectations,” Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2012, May 24-25, "Konstytucjonalizm w krajach anglosaskich" (“Constitutionalism in Anglo-Saxon Nations”) Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2012, Feb. 23, “Ranking American Presidents,” Northumbria University, Newcastle, Great Britain.

2011, May 2-13, “Equality and Justice: LGBTI Rights in the Twenty-First Century,” Equal-Jus.Eu Project, the University of Florence, Italy.

2011, Feb. 4, "Krucjata wolności Ronalda Reagana" (“Ronald Reagan’s Freedom Crusade”), Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2010, Oct. 20-22, “American Diversity: Identities, Narratives, Politics,” the Polish Association for American Studies (PAAS) Annual Conference, University of Lodz, Poland.

2010, Mar. 26-29, “Forever Young? The Changing Images of America,” European Association for American Studies (EAAS) Annual Conference, University College Dublin, Ireland.

2010, Feb. 4-6, “Cultures of Transatlanticism: The Impact of Lawmakers and Judges,” Heidelberg Center for American Studies, Heidelberg, Germany.

2009, May 29-30, “The United States and the World: From Imitation to Challenge,” Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2009, May 22-23, "Pytania wielokulturowości" (“The Questions of Multiculturalism”), Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2009, May 7-10,  “Race, Religion, Representation,” University of Lodz, Poland.

2008, Oct. 22-24, “The Past in the Present: American Uses of History,” Polish Association for American Studies (PAAS) Annual Conference, University of Warsaw, Poland.

2008, April 18-19, "Amerykański mit w kulturze polskiej. Konstrukcja. Rekonstrukcja. Dekonstrukcja" (“The American Myth in Polish Culture: Construction, Reconstruction, Deconstruction”), Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2008, "Unia Europejska po rozszerzeniu 2007" (“The European Union After Its 2007 Enlargement”), Adam Mickiewicz University in Poznan – Collegium Polonicum, Słubice, Poland.

2007, Dec. 8-9, “Quo Vadis, America?”, Collegium Civitas, Warsaw, Poland.

2007, Oct. 19-20, "Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia" (“The Constitution of the United States of America: Reminiscences on the 220th Anniversary of Its Ratification”),, University of Lodz, Poland.

2007, "Demokracja w Polsce, Europie i na świecie w XXI wieku. Zagrożenia, uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju" (“Democracy in Poland, Europe, and in the World in the Twenty-First Century: Dangers, Conditions, and Perspectives for Growth”), Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland.

2007, Jul. 21-22, “Transnational American Studies Symposium,” Clinton Institute for American Studies, University College Dublin, Ireland.

2007, Jun. 24-28, 2007 SYLFF Africa/Europe Regional Forum, Ruhr University Bochum, Germany.

2007, May 25-27, “U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, and Practice,” Jagiellonian University in Krakow.

2006, Nov. 9-11, “U.S. National Identity in the Twenty-First Century,” Rothermere American Institute, University of Oxford, Oxford, Great Britain.

2006, Sep. 21-22, "Wizja dobrego państwa" (“A Vision of a Good State”), PTNP National Conference, University of Wroclaw, Poland.

2006, May 29, "Polonia i Polacy w krajach Unii Europejskiej" (“Poles and the Polish Diaspora in the European Union’s Member States”), WSH in Pułtusk, Poland.

2006, Apr. 21, "Rdzenna ludność Ameryki Północnej. Tradycyjne życie i rezerwatowa rzeczywistość" (“Native Americans: Traditional Life and the Realities of Life on the Reservation”)], Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2005, Dec. 9-11, "Amerykańska demokracja w XXI wieku" (“American Democracy in the Twenty-First Century”), Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2005, Jun. 3-5, “The Media and International Communication,” University of Lodz, Poland.

2005, May 15-17, "Wolność, własność, władza. Dylematy doktryny i praktyki" (“Freedom, Property, Power: The Dilemmas of Doctrine and Practice”), Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Krakow, Poland.

2005, Feb. 2-5, “Theory and Practice in English Studies,” Fourth Proceedings from the Eighth Conference of British, American, and Canadian Studies. Eighth Conference of English, American and Canadian Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic.

2004, Dec. 4, "Ronald Reagan a doświadczenie wolności" (“Ronald Reagan and the Experience of Freedom”), Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University , Krakow, Poland.

2004, Nov. 20-21, “The United States v. Europe: Conflict v. Collaboration,” Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2004, May 30- June 1, "Polska i społeczeństwo w XXI wieku" (“Poland and Twenty-First Century Society”), Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Krakow, Poland.

2004, Apr. 30 – May 3, “Place and Memory in Canada: Global Perspectives,” Third Congress of Polish Association for Canadian Studies and Third International Conference of Central European Canadianists, Jagiellonian University in Krakow, Poland.

Web Content Display Web Content Display

Research projects and media

 • Principal Investigator of the international research project Beethoven 2 (NCN-DFG): "Trust and Transparency in the Age of Surveillance. American, German and Polish Perspectives,” 2018-2021, in collaboration with Prof. Lora Anne Viola of the Free University in Berlin.
 • Principal Investigator of the Opus 16 Project (NCN): “The Constitutionalization of Politics as a Checks and Balances Tool from a Comparative Perspective” 2019-2021.
 • Leader of the research grant of Polish National Science Center NCN (OPUS), Finansowanie kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych a przyszłość demokracji (“U.S. Campaign Finance and the Status of American Democracy;” in cooperation with Dr. Maciej Turek), 2014-2017 – book project.
 • Society-Education-Technology EU-JU grant for participation in the Winter School of Methods, European Consortium for Political Research (ECPR), Vienna 2014.
 • Library grant from the JFK Institute for North American Studies in Berlin (July 2011) – book project.
 • SYLFF scholarship for a three-month research visit at the Catholic University in America, Washington, D.C. – book project.
 • U.S. Attorney General Office – conflict of competences – book project.
 • U.S. Constitution Commentary – book project.
 • Analysis of the Most Important U.S. Supreme Court Caselaw – three-book project.
 • Analysis of the Legal and Political role of the U.S. Supreme Court – book project.

 • RMF24: Rasowość zawsze była i będzie problemem amerykańskiego społeczeństwa (“Race Always Was and Will Be a Problem for American Society”); Clinton - Trump starcie drugie. Biznesmen groził Clinton i tłumaczył się z seksistowskich wypowiedzi (“Clinton and Trump’s Second Face-Off: A Businessman Threatened Clinton and Explained Away His Sexist Statements”)
 • Interia: Wybory w USA (“The Elections in the United States”)
 • Bankier.pl: Wybory w USA: Prezydent to nie wszystko, ważny jest rozkład sił w Kongresie (“The Elections in the United States: The President Is Not Everything: The Makeup of Congress Is Also Important”)
 • LSE IDEAS Ratiu Forum Blog: “Polish Electoral Games in Times of Pandemic”
 • Onet: Impeachment po raz drugi. Trump przechodzi do historii (“Impeachment Once More: Trump Is History”); Jaka przyszłość czeka Donalda Trumpa po zamieszkach w Waszyngtonie? (“What Is Donald Trump’s Future After the Unrest in Washington?”); Wyniki Superwtorku to miód na serce Republikanów (“The Results of Super Tuesday Are Major Encouragement for the Republicans;” interview]
 • Radio TOK FM
 • Radio Kraków: Myślałem, że Hillary Clinton sobie poradzi, mimo że to była słaba i negatywna kampania (“I Thought That Hillary Clinton Would Win Even Though Her Campaign Was Weak and Negative”)
 • Fakty Interia: O wyborach w USA (“On the Elections in the United States”)
 • Polskie Radio
 • TVN 24