Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Joanna Kulpińska, Ph.D.

Joanna Kulpińska, Ph.D.

Graduate of cultural studies with a specialization in Balkan studies, and in ethnic relations & international migration studies. Fellow of the Copernicus Society of America (Dickinson College, USA, 2013).

Functions:

  • student internships (migrations)
  • contacts with graduates

Academic interests:

  • transatlantic migration
  • the sociology of migration
  • migration policy
  • migration trends from a chronological perspective

Web Content Display Web Content Display

Publications

2019, Transatlantyckie trendy migracyjne na przestrzeni stulecia. Studium przypadku wychodźstwa z powiatu strzyżowskiego (“Transatlantic Migration Trends Across the Centuries: The Case Study of Emigration from Strzyżów County”), Krakow: Księgarnia Akademicka, pp. 311.

 

2022, Rodzinne mikrohistorie, łańcuchy i sieci migracyjne do Stanów Zjednoczonych na przestrzeni stulecia. Analiza porównawcza wychodźstwa z polskiej, niemieckiej i szwedzkiej wsi ("Family microstories, chains and migration networks to the United States over the century. Comparative analysis of emigration from the Polish, German and Swedish countryside"), „Kultura i Społeczeństwo”, no. 4, pp. 91-111.

2022, Trajektorie migracyjne Polaków i Żydów z Rzeszowa na przełomie XIX i XX w. do Stanów Zjednoczonych: wspólne czy odmienne szlaki? ("Migration trajectories of Poles and Jews from Rzeszów at the turn of the 19th and 20th centuries to the United States: common or different routes?"), [in:] "Migrations in the Slavic cultural space: from the middle ages to the present day" (pp. 141–157), eds. Z. A. Brzozowska, P. Kręzel, & I. Lis-Wielgosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

2019, „The role and functionality of the regional migration network over the century. The case study of Strzyżów district”, "Migration Studies - Review of Polish Diaspora", (XLV), No. 3 (173), pp. 119–135.

2018, Zwyczajne” życie z nieuregulowanym statusem prawnym. Różne strategie funkcjonowania polskich nieudokumentowanych imigrantów w Stanach Zjednoczonych – studium przypadku powiatu strzyżowskiego (“‘Ordinary’ Life with an Unregulated Legal Status: Undocumented Polish Immigrants’ Various Functioning Strategies in the United States”), "Studia Sociologica", pp. 60-74.

2018, Migracje z polskiej wsi do Stanów Zjednoczonych: listy pasażerów statków z Archiwum Ellis Island jako źródło informacji o transatlantyckich migracjach (studium przypadku powiatu strzyżowskiego) (“The Migrations from Polish Villages to the United States: Lists of the Passengers on Boats from the Ellis Island Archive as a Source of Information on Transatlantic Migrations [The Case Study of Strzyżów County”), [in:] Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka (“Migration Policy in Light of Contemporary Challenges: Theory and Practice”), eds. Hubert Chałupczak, Magdalena Lesińska, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek, Lublin, pp. 483-500.

2018, Multigenerational Migration Chains of Families from the Village of Babica: An Attempt to Create a Typology, "Polish American Studies", Autumn, pp. 77-93.

2016, Ameryka czy Europa? Porównanie zamorskich i europejskich strumieni migracyjnych z Babicy (“America or Europe? A Comparison of Overseas and European Migration Streams from Babice”), "Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny" No. 2, pp. 67-82.

2014, The Children Left Behind and Their Place in the Social Structure, "Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny" No. 3, pp. 203-2018.

2014, Emigration and the Social Topography of a Village: An Analysis of Emigration from Babica, "Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny" No. 1, pp. 131-141.

2013, Polacy we współczesnym społeczeństwie amerykańskim: studium przypadku podkarpackiej wsi Babica, [in:] Społeczeństwo amerykańskie dawniej i dziś (“American Society Yesterday and Today”), eds. Agnieszka Małek i Paulina Napierała, Krakow, pp. 87-107.

2011, Babiccy Amerykanie dawniej i dziś (“Americans from Babica Yesterday and Today”), "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny" No. 4, pp. 39-57. 

2017, Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych - sybiracy i młodzież (“Teaching Family Traditions in a New Way: Siberian Exiles and Young People”), eds. Hubert Chudzio, Zygmunt Kolenda, Krakow.

2014, Third Congress of Polish Academic Societies Abroad, eds. Dorota Praszałowicz, Krakow.

2018, Anna Sosnowska, Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na przełomie XX i XXI wieku (“Polish Greenpoint and New York: Gentrification, Ethnic Relations, and the Immigrant Labor Market in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries”), "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny" No. 2, pp. 251-258

2023, The Polish American Historical Association’s 79th Annual Meeting, Philadelphia, USA.

2022, 5 Ogólnopolski Kongres Politologii: "Polityka ładu. Polityka chaosu" (5th National Congress of Political Science: "Politics of Order. Politics of Chaos"), Wroclaw, Poland.

2022, "Światowy festiwal polonijnych zespołów folklorystycznych formą aktywności kulturalnej środowisk polonijnych – ich rola w kształtowaniu wizerunku oraz promocji Polski" ("The World Festival of Polish Folk Bands as a Form of Cultural Activity of Polish Communities - Their Role in Shaping the Image and Promotion of Poland"), Rzeszow, Poland.

2022, "Migracje w słowiańskiej przestrzeni kulturowej" ("Migration in the Slavic Cultural Space"), Lodz, Poland.

2021, X Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN: "Pogranicze" (10th Conference of the Migration Research Committee of the Polish Academy of Sciences PAN: "Borderland"), Gdansk-Gdynia, Poland.

2021, "Start. Socjologia historyczna" ("Start. Historical Sociology"), Krakow, Poland.

2021, 47th Annual Meeting of the Social Science History Association, Philadelphia, USA.

2021, "Czwartki z socjologią historyczną" ("Thursdays with historical sociology"), Warszawa, Poland.

2020, IX E-Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN: "Procesy migracyjne: wyzwania w zakresie integracji społeczno-kulturowej i ekonomicznej" (IX E-Conference of the Migration Research Committee of the Polish Academy of Sciences: "Migration processes: challenges in the field of socio-cultural and economic integration"), online.

2019, "Migracje w przestrzeni publicznej" ("Migration in public space"), Wroclaw, Poland.

2019, Seventh World Congress on Polish Studies, Gdansk, Poland.

2017, III Seminarium Pracowni Antropologii Migracji (3rd Seminar of the Laboratory of Anthropology of Migration), Warszawa, Poland.

2018, Fiftieth Annual ASEEES Convention, Boston, USA.

2018, Seventh National Migration Conference of the Polish Academy of Sciences' Committee on Migration Research, Opole, Poland.

2018, “American Ethnicity: Old and New Immigration Flows, Old and New Challenges,” Krakow, Poland.

2017, "Polacy i diaspora polska w Ameryce Północnej" (“Poles and the Polish Diaspora in North America”), Emigration Museum, Gdynia, Poland.

2017, "Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka" (“Migration Policy in Light of Contemporary Challenges: Theory and Practice”), Lublin, Poland.

2017, "Polacy w Ameryce. Polsko-amerykańska konferencja naukowa z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce" (“Poles in America: A Polish-American Academic Conference on the Fiftieth Anniversary of the Casimir Pulaski Museum in Warka”), Warka, Poland.

2016, Sixth International Students Workshop: “Central European Jewish Studies: The Students’ Voice,” Olomuniec, Poland.

2016, “American Ethnicity and Community Building,” Krakow, Poland.

2014, “American Ethnicity and East European Immigration,” Krakow, Poland.

2013, "Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych" (“Young Polish Immigrants in the European Union as the Subject of Psychological, Sociological, and Cultural Studies”), Krakow, Poland.

2013, "Children Migrants and Third Culture Kids: Roots and Routes,” Krakow, Poland.

2013, American Studies Forum, Bialystok, Poland.

2012, “American Ethnicity: Rethinking Old Issues, Asking New Questions”, Krakow, Poland.

2012, Ninth American Studies Forum, Bialystok, Poland.

Web Content Display Web Content Display

Research projects and media

  • Opus-19 Competition, National Science Centre, project title: “Polacy w Seattle 1880-2020. Un-imagined community” (“Poles in Seattle 1880-2020. Un-imagined community”)
  • POB Anthropocene Young Lab Competition, project title: "The new norm(ality) – (changes in) immigrants' adaptation strategies during the COVID-19 pandemic".
  • The "Society Now!" Competition, Excellence Initiative JU, project title: Wpływ zmian polityki imigracyjnej Polski wywołanych przez COVID-19 na rynek pracy (“The Impact of COVID-19-Related Changes to Poland’s Migration Policy on the Nation’s Labor Market”).