Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Faculty

Web Content Display Web Content Display

Justyna Budzik, dr

Justyna Budzik, dr

 

Holds a Ph.D. in literature from the Jagiellonian University (2011); M.A. in culture studies, American specialization (Jagiellonian University, 2003); completed Literary Translation Studies Course for Interpreters (UNESCO Chair in Translation and Intercultural Communication of the Faculty of Philology of the Jagiellonian University, 2003); B.A. in English Studies (Jagiellonian University, 2001). In 2007 she received a scholarship from the Polish Publishing Fund in Canada (2007) to conduct doctoral research in Toronto and Vancouver. Gave several lectures in Consulates General of Poland in Toronto (2015, 2016, 2017) and in New York (2017). In the years 2005-2017, employed at the Institute of English Studies (Jagiellonian University).

Functions

 • 2014-2016: Director for extra-mural bachelor English studies including German language training (English Studies, Jagiellonian University),
 • 2015-2017: Supervisor of the Students’ Research Society of English Studies including German language training (Jagiellonian University).

Academic interests

 • 20th century Polish émigré literature created on the North American continent,
 • bilingualism and multiculturalism in Polish émigré literature,
 • intertextuality in the poetry of Czesław Miłosz, Bogdan Czaykowski and Andrzej Busza,
 • Anglo-American literary tradition in the works of Polish writers on the North American continent,
 • literature and its correspondence with art,
 • literary translations and their function in the works written by Polish writers on the North American continent.

Research projects

 • currently collecting material for a book devoted to syncretism of arts and the correspondence between literature and art in Polish literature created on the North and South American continents,
 • member of the research project at the Józef Tishner Institute (Krakow): Images of God, Human Being and the World in Literature; currently preparing a chapter: Homo hesitans and homo confidens. Between Philosophy and Religious Experience – God in the Poetry of Bogdan Czaykowski.
 •  

Web Content Display Web Content Display

Publications

Books

2013, Zadomowienie i wyobcowanie. O sytuacji pisarzy polskich w Kanadzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie [Feeling at Home versus the Feeling of Alienation. A Study of the Situation of Polish Writers in Canada, Jagiellonian University Publishing House, Kraków: Polish Publishing Fund in Canada], pp. 354.

 

Chapters in books

2019, Homo hesitans, homo confidens? Bogdana Czaykowskiego drogi do Boga, [in:] Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Od pokolenia wojennego do Nowej Fali, eds. Józef M. Ruszar, Dorota Siwor, Bielsko-Biała – Kraków: Wydawnictwo Naukowe ATH – Instytut Myśli Józefa Tischnera  [Homo hesitans, homo confidens? Bogdan Czaykowski's Paths to God, [in]: Images of God in the Literature of the 20th and 21th century. From the War Generation to the New Wave Poetic Movement, eds. Józef M. Ruszar, Dorota Siwor, Bielsko-Biała-Krakow: Scientific Publishing House ATH-The Institute of Józef Tischner's Thought], pp. 241-267.

2019, Obraz i obrazowanie w poezji Andrzeja Buszy. Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy, eds. Marian Kisiel, Janusz Pasterski, Katowice - Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego  [Image and Imaging in the Poetry of Andrzej Busza. Studies and Essays on the Works of Andrzej Busza, eds. Marian Kisiel, Janusz Pasterski, Katowice- Rzeszów: University of Silesia Publishing House], pp. 153-166.

2018, Anny Frajlich wymiary czasu „niepowtarzalnego i nienazwanego”, [in:] „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich, eds. Wojciech Ligęza, Jolanta Pasterska, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka [Anna Frajlich’s Dimensions of the „Unrepeatable and Unnamed” Time, [in:] „Here I Am / I Inhabit My Own Life”. Studies and Essays about the Work of Anna Frajlich, eds. Wojciech Ligęza, Jolanta Pasterska, Kraków: Księgarnia Akademicka Publishing House].

2017, O krok od nich. Malarska antologia poetów amerykańskich, [in:] Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku, eds. Magdalena Kokoszka, Bożena Szałasta-Rogowska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Sląskiego [One Step Away From Them. A Painterly Anthology of American Poets, [in:] Literary Anthology. Alterations, Expansion and Perspectives of the Genre, eds. Magdalena Kokoszka, Bożena Szałasta-Rogowska, Katowice: University of Silesia Publishing House], pp. 203-211.

2017, „Mnogość jest w moim umyśle…” Zygmunta Ławrynowicza spotkania z poezją Johna Robinsona Jeffersa, [in:] Twórczość Zygmunta Ławrynowicza. Studia i szkice, eds. Alicja Jakubowska-Ożóg, Jan Wolski, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Biblioteka „Frazy” [„There Is Multitude in My Mind…” Zygmunt Ławrynowicz’s Encounters with the Poetry of John Robinson Jeffers, [in:] Writings of Zygmunt Ławrynowicz. Studies and Essays, eds. Alicja Jakubowska-Ożóg, Jan Wolski, Rzeszów: University of Rzeszów Publishing House, Library of „Fraza”], pp. 285-293.

2017, Monodram emigracyjny, czyli Ptak na szczudłach i inne opowiadania amerykańskie Kazimierza Brauna, [in:] Pisarstwo Kazimierza Brauna. Doświadczenie – przeżycie – kontemplacja, eds. Jolanta Pasterska, Barbara Trygar, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego [Émigré Monodrama – A Bird on Stitches and Other American Short-Stories by Kaziemierz Braun, [in:] Kazimierz Braun’s Writing. Experience – Sensation – Contemplation, eds. Jolanta Pasterska, Barbara Trygar, Rzeszów: University of Rzeszów Publishing House], pp. 65-76.

2016, Trawy rosną dla wszystkich. Angloamerykańskie inspiracje w poezji Andrzeja Buszy i Bogdana Czaykowskiego, [in:] Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury polskiej i nie tylko polskiej, eds. Violetta Weiss-Milewska, Ewa Rogalewska, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Pamięci Narodowej [Grass Grows for Everyone. Anglo-American Inspirations in Andrzej Busza’s and Bogdan Czaykowski’s Poetry, [in:] Post – September Independence Emigration on the Map of Poland and Not Only Poland, eds. Violetta Weiss- Milewska, Ewa Rogalewska, Białystok: University of Białystok Publishing House, Institute of National Remembrance], pp. 611-625.

2016, W poszukiwaniu pełni. Czesława Miłosza spotkania z poezją angloamerykańską, [in:] Literatura polska obu Ameryk. Studia, szkice, ed. Bożena Szałasta-Rogowska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego [In Search of Completeness. Czesław Miłosz’s Encounters with Anglo-American Poetry, [in:] Polish Literature in North and South America. Studies and Essays, ed. Bożena Szałasta-Rogowska, Katowice: University of Silesia Publishing House], pp. 141-152.

2014, Czas, byt i niebyt w poetyckiej refleksji Andrzeja Buszy, [in:] Literatura polska w świecie. Mapowanie, opisy, interpretacje, ed. Romuald Cudak, Uniwersytet Śląski, Katowice: Wydawnictwo Gnome [Time, Existence and Non-existence in the Poetic View of Andrzej Busza, [in:] Polish Literature in the World. Mapping, Descriptions and Interpretations, ed. Romuald Cudak, University of Silesia, Katowice: Gnome Publishing House], pp. 291-303.

2014, Seamus Heaney po polsku: o trzech przekładach Romana Sabo, [in:] Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice, eds. Beata Nowacka, Bożena Szałasta-Rogowska, Katowice:  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie [Seamus Heaney in Polish: About Three Translations by Roman Sabo, [in:] Polish Literature in North and South America. Studies and Essays, eds. Beata Nowacka, Bożena Szałasta-Rogowska, Katowice: University of Silesia Publishing House, Polish Publishing Fund in Canada], pp. 219-232.

2013, Czas dziwny, czas ciekawy. Poetyckie refleksje Andrzeja Buszy, [in:] Ekspresje. Rocznik Literacko-Społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą, ed. Alina Siomkajło, Londyn: Wydawnictwo Norbertinum [Strange Times, Interesting Times. Poetic Reflections of Andrzej Busza, [in:] Yearbook of the Association of Polish Writers Abroad, London: Norbertinum], pp. 192-183.

2012, Sztuka przekładu literackiego według Jana Darowskiego – tłumaczenia anglojęzyczne, [in:] „Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń”. Twórczość Jana Darowskiego. Studia i szkice, eds. Zenon Ożóg, Jan Wolski, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Biblioteka „Frazy” [The Art of Literary Translation According to Jan Darowski – English Language Translations, [in:] „One Has to Stick to Beautiful Habits”. The Works of Jan Darowski. Studies and Essays, eds. Zenon Ożóg, Jan Wolski, Rzeszów: University of Rzeszów Publishing House, Library of „Fraza”], pp. 235-243.

2012, In Search of Identity, a Place to Belong and Temps Perdu: Bogdan Czaykowski's Poetic Confession, [in:] Migration, Narration, Identity. Cross Cultural Perspectives, eds. Peter Leese et al., Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, pp.121-132.

2010, „Jesteśmy zawsze obcy tu ciągle j e s z c z e tam j u ż nieobecni” – poezja Edwarda Zymana, [in:] Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice, ed. Bożena Szałasta-Rogowska, Uniwersytet Śląski, Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek [We are always strangers s t i l l here there a l r e a d y absent, [in:] Polish Literature in Canada. Studies and Essays, ed. Bożena Szałasta-Rogowska, University of Silesia, Katowice: Wacław Walasek Publishing House], pp. 76-85.

2007, Zadomowić się w języku – warunek sine qua non? „Zagubione w przekładzie” Ewy Hoffman, [in:] Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, eds. Zbigniew Andres, Janusz Pasterski, Anna Wal, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego [Feeling at Home in a Language – Indispensable Condition? Eva Hoffman’s „Lost in Translation”, [in:] Polish Prose Abroad. Problems – Discourses – Supplements, eds. Z. Andres, J. Pasterski, Anna Wal, Rzeszów: University of Rzeszów Publishing House], pp. 294-314.

Articles

2020, Ojczyzny artystyczne Elżbiety Wittlin Lipton, [in:] „Tematy i Konteksty”, eds. Jolanta Pasterska, Arkadiusz Luboń, Marcin Wyrembelski [ Artistic Homelands of Elżbieta Wittlin Lipton, [in:] „Tematy i Konteksty”, eds. Jolanta Pasterska, Arkadiusz Luboń, Marcin Wyrembelski ] pp. 324-337.

2020, Bronka Michałowska: A Life in Art, [in:] „ The Polish Review”ed. Neal Pease, pp.57-64.

2019, Elżbieta Wittlin Lipton: „Wiedziałam, że moją przyszłością będą sztuki plastyczne...”, [in:] „Nowy Napis”, ed. Jan Maria Ruszar [Elżbieta Wittlin Lipton: „ I Knew That My Future Rests in Art...”, [in:] „ Nowy Napis”, ed. Jan Maria Ruszar] pp. 233-239.

2019, Bronka Michałowska- życie w artystycznych ramach, [in:] „Akcent”, ed. Bogusław Wróblewski, Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, Lublin: Instytut Książki [Bronka Michałowska- A Life in Art, [in:] „Akcent” ed. Bogusław Wróblewski,  Eastern Foundation of Culture „ Akcent”, Lublin: The Book Institute], pp.154-161.

2015, „Mnogość jest w moim umyśle…” Zygmunta Ławrynowicza spotkania z poezją Johna Robinsona Jeffersa, [in:] „Fraza” Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne, ed. Magdalena Rabizo-Birek, Rzeszów ["There Is Multitude in My Mind…" Zygmunt Ławrynowicz’s Encounters with the Poetry of John Robinson Jeffers, [in:] „Fraza” Literary and Artistic Society, ed. Magdalena Rabizo-BirekRzeszów].

2013, „Ostatnie słowo Bytu”. Metafizyczne medytacje w poezji Andrzeja Buszy, [in:] „Konteksty Kultury”, eds. Stanisław Gawliński, Wojciech Ligęza, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała ["The Last Word of Being." Metaphysical Meditations in the Poetry of Andrzej Busza, [in:] „Konteksty Kultury”, Teacher Training College in Bielsko-Biała, Bielsko-Biała], pp. 382-394.

2012, Marek Kusiba i Roman Sabo – zmowa (nie)oddalonych, [in:] „Strony”. Opolskie Pismo Społeczno-Kulturalne, ed. Jan Feusette, Opole [Marek Kusiba and Roman Sabo – The Conspiracy of the (Non)detached), [in:] „Strony”. Social and Cultural Periodical of the Opole Region, Opole], pp.78-90.

2011, W przestrzeni znaków i symboli – poezja Andrzeja Buszy, [in:] „Konteksty Kultury”, red. Stanisław Gawliński, Wojciech Ligęza, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała [In the Space of Signs and Symbols – the Poetry of Andrzej Busza, [in:] „Konteksty Kultury”, eds. Stanisław Gawliński, Wojciech Ligęza, Teacher Training College in Bielsko-Biała, Bielsko-Biała], pp. 81-100.

2009, Filozofia czasu w poezji Bogdana Czaykowskiego, [w:] „Poezja polska. Korespondencje i konteksty”, ed. Anna Gregorczyk, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków [The Philosophy of Time in Bogdan Czaykowski's Poetry, [in:] "Polish Poetry. Parallels and Contexts", Municipal Center of Culture, Kraków], pp. 5-12.

2006, Polish Literary Voices in Canada, „Ad Americam”, ed. Andrzej Mania, Kraków: Jagiellonian University Press, pp. 23-31.

Translations

2017, translation of Magdalena Jankowska's poems, published in: „Linie Światła” [„Lines of Light”], ed. Jarosław Wach, Eastern Foundation of Culture „Akcent”, Lublin 2017], pp.124-125, 127-129.

Reviews

2018, A Polish-Canadian Trajectory of Feelings, in: „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”, ed. D. Praszałowicz, Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University, Polish Academy of Arts and Sciences, Krakow, nr 4/170, pp.159-164.

Miscellanea

2017, To Think By Means of Images…, A Meeting with Andrzej Busza and His Poetry in the Consulate General of Poland in Toronto, www.cultureave.com.

Conference papers

2019, 14-16 June, 77th Annual Conference of the Polish Institute of Arts and Sciences in America (PIASA) in Gdańsk, Poland. Paper: „Artistic motherlands of Elżbieta Wittlin Lipton” [„Ojczyzny artystyczne Elżbiety Wittlin Lipton”]

2018, 8-9 June, 76th Annual Conference of the Polish Institute of Arts and Sciences in America (PIASA) co-organized by Columbia University. Paper: „Bronka Michałowska - życie w artystycznych ramach” [„Bronka Michałowska - a Life in Art”].

2017, 23- 24 October, International Academic Conference: „Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Wybitne postacie kobiece XX-wiecznego wychodźstwa” [„Paris – London – Munich – New York. The place of Independence Emigration after 1939 on the cultural map of Poland and not only Poland. Eminent Polish Women of the 20th Century Emigration”], University of Białystok, Regional Division of the Institute of National Remembrance in Białystok, Białystok, Poland. Paper: „Malarskie odbicia świata w twórczości Wilhelminy Buszy” [„Painterly Images of Life in the Works of Wilhelmina Busza”].

2016, 24-25 October, National Academic Conference: „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich [„Here I Am / I Inhabit My Own Life”. Studies and Essays about the Work of Anna Frajlich], Jagiellonian University – University of Rzeszów, Rzeszów, Poland. Paper: „Anny Frajlich wymiary czasu „niepowtarzalnego i nienazwanego” [„Anna Frajlich’s Dimensions of the ‘Unrepeatable and Unnamed’ Time”].

2016, 3-4 November, Academic Conference: „Jesteśmy wszędzie i nigdzie. Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy” [„We are everywhere and nowhere”. The literary, translatory, critical and academic works of Andrzej Busza”], University of Rzeszów, Rzeszów, Poland. Paper: „Obraz i obrazowanie w twórczości Andrzeja Buszy” [„Image and Imagining in the Works of Andrzej Busza”].

2015, 18-19 November, National Academic Conference: „Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku” [„Literature anthology. Transformations, expansion and perspectives of the genre”], University of Silesia, Katowice, Poland. Paper: „O krok od nich. Malarska antologia poetów języka angielskiego” [„A Step away from them. A painterly anthology of English language poets”].

2015, 14-15 October, National Academic Conference: „Twórczość Zygmunta Ławrynowicza (W dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin i dwudziestą ósmą rocznicę śmierci)” [„The works of Zygmunt Ławrynowicz (On the ninetieth anniversary of birth and twenty-eighth anniversary of death)”], University of Rzeszów, Rzeszów, Poland. Paper: „Mnogość jest w moim umyśle… Zygmunta Ławrynowicza spotkania z poezją Johna Robinsona Jeffersa” [„There Is Multitude in My Mind… Zygmunt Ławrynowicz’s Encounters with the Poetry of John Robinson Jeffers”].

2014, 30-31 May, International Academic Conference: „Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Miejsce Emigracji Niepodległościowej po 1939 roku na mapie kultury nie tylko polskiej – II” [„Paris – London – Munich – New York. The place of Independence Emigration after 1939 on the cultural map of Poland and not only Poland – II”], University of Białystok, Regional Division Bureau of Public Education of the Regional Division of the Institute of National Remembrance in Białystok, Białystok, Poland. Paper: „Trawy rosną dla wszystkich. Angloamerykańskie inspiracje w poezji Andrzeja Buszy i Bogdana Czaykowskiego” [„Grass Grows for Everyone. Anglo-American Inspirations in Andrzej Busza’s and Bogdan Czaykowski’s Poetry”].

2013, 13-14 June, V International Academic Conference: „Literatura polska w świecie. Mapowanie, opisy, interpretacje” [„Polish Literature in the World. Mapping, Descriptions and Interpretations”], University of Silesia, Katowice, Poland. Paper: „Czas, byt i niebyt w poetyckiej refleksji Andrzeja Buszy” [„Time, Existence and Non-existence in the Poetic View of Andrzej Busza”].

2012, 7-9 November, International Academic Conference: „Literatura polska obu Ameryk” [„Polish Literature in North and South America”], University of Silesia, Cieszyn, Poland. Paper: „Seamus Heaney po polsku: o trzech przekładach Romana Sabo” [„Seamus Heaney in Polish: About Three Translations by Roman Sabo”].

2011, 8-9 September, „Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń” [„One Has to Stick to Beautiful Habits”]. National Academic Conference devoted to the work of Jan Darowski, University of Rzeszów, Rzeszów, Poland. Paper: „Sztuka przekładu literackiego według Jana Darowskiego – tłumaczenia anglojęzyczne” [The Art of Literary Translation According to Jan Darowski – English Language Translations].

2010, 5 October, International Academic Conference: „Literatura polska w Kanadzie” [„Polish Literature in Canada”], University of Silesia, Cieszyn, Poland. Paper: „Jesteśmy zawsze obcy tu ciągle j e s z c z e tam j u ż nieobecni” – poezja Edwarda Zymana” [„We are always strangers s t i l l here there a l r e a d y absent – the poetry of Edward Zyman”].

2009, 29 May, Academic Conference: „Poezja polska. Korespondencje i konteksty” [„Polish Poetry. Parallels and Contexts”], Municipal Center of Culture, Kraków, Poland. Paper: „Filozofia czasu w poezji Bogdana Czaykowskiego” [„The Philosophy of Time in Bogdan Czaykowski's Poetry”].

2006, 29-30 May, International Academic Conference: „Proza polska na obczyźnie. Aspekty – oblicza – przemiany” [„Polish Prose Abroad. Aspects – Images – Transformations”], University of Rzeszów, Rzeszów, Poland. Paper: „Zadomowić się w języku – warunek sine qua non? Zagubione w przekładzie Ewy Hoffman” [„Feeling at Home in a Language – Indispensable Condition? Eva Hoffman’s Lost in Translation”].

Talks and public appearances

2019, 10 October, organizing the exhibition ( preparing the opening speech) of  scenographic and costume design works of Elżbieta Wittlin Lipton in co-operation with the Institute of Literature in Krakow and Jewish Community Center of Kraków, Poland.

2018, 3-8 September, conducting seminars for international undergraduate and doctoral students, on Polish emigré writing in North America: VIII Greifswalder Polonicum: Summer School on Polish Language and Culture Abroad / VIII Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Greifswald, Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Germany.

2018, 11 April, participating as a speaker in Canada Day organized by the Faculty of English (Center for Canadian Literature) and the Faculty of Modern Languages and Literatures (The Institute of Romance Studies) of Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. Presentation: "Toronto and Vancouver on the map of the Polish emigré literature".

2017, 25 April, preparing and conducting a poetry meeting with Andrzej Busza entitled "A Letter to the Universe", Consulate General of the Republic of Poland in Toronto, Canada.

2017, 20 April, preparing and conducting a poetry meeting with Anna Frajlich entitled "Painterly Inspirations in the Poetry of Anna Frajlich", Consulate General of the Republic of Poland in New York, USA.

2016, 5 May, lecture: "Walt Whitman and Thomas Stearns Eliot in Bogdan Czaykowski’s and Czesław Miłosz’s Poetic View", Consulate General of the Republic of Poland in Toronto, Canada.

2015, 28 August, lecture: "Czesław Miłosz’s and Andrzej Busza’s Encounters with Anglo-American Poetry", Consulate General of the Republic of Poland in Toronto, Canada.

2015, 20 August, guest of the "Poetry and Music Salon" in Vancouver; delivering a lecture on Polish literature in Canada.