Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wytyczne dotyczące zdalnego nauczania

Wytyczne dotyczące zdalnego nauczania (nauczania na odległość) prowadzonego w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

1. Władze Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ rekomendują wszystkim pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akad. 2019/2020 przejście na tryb zdalnego nauczania w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia zajęć w formie kontaktu bezpośredniego. Nauczanie na odległość jest jedną z form kształcenia dopuszczalną przez wewnętrzne regulacje uniwersyteckie i z pewnością jedyną formą kształcenia umożliwiającą kontynuację procesu dydaktycznego na Wydziale we wspomnianym okresie. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi określonych w niniejszym dokumencie pozwoli na podtrzymanie kontaktu prowadzącego ze studentami oraz przekazywanie wiedzy i weryfikowanie jej w sposób, jaki odpowiada charakterowi i treści prowadzonych zajęć. Jednocześnie zdalne prowadzenie zajęć zwiększy prawdopodobieństwo dochowania terminów określonych w przepisach regulujących organizację roku akad. 2019/2020, w tym przeprowadzenie sesji egzaminacyjnej w dotychczas obowiązujących terminach.

2. Władze Wydziału nie przewidują wprowadzenia obowiązkowych narzędzi stosowanych w kształceniu na odległość, pozostawiając swobodę wyboru formy zdalnego nauczania prowadzącemu, który powinien o tym poinformować drogą elektroniczną kierownika danego kierunku studiów/zastępcę dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych. Ze względu na zróżnicowany charakter poszczególnych kierunków studiów i prowadzonych na nich zajęć, kierownik kierunku/zastępca dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych ma prawo do doprecyzowania narzędzi i zasad prowadzenia kształcenia na odległość, w tym zasad informowania przez prowadzącego na temat wykorzystania narzędzi stosowanych w nauczaniu zdalnym.

3. Biorąc pod uwagę możliwości techniczne, zróżnicowany charakter zajęć oraz dotychczasowe doświadczenia zdalnego nauczania na Uniwersytecie Jagiellońskim, rekomenduje się, aby prowadzący korzystał z następujących form kształcenia na odległość:

 • przekazanie studentom drogą elektroniczną materiałów naukowych do analizy wraz z określeniem zadań pisemnych jakie na podstawie przesłanych materiałów studenci mają wykonać (krótkie odpowiedzi na zadane pytania, analiza problemowa, przedstawienie argumentacji dotyczącej analizowanego problemu, krótki esej itd.);
 • przygotowanie zadań do wykonania dla studentów (np. napisanie notki prasowej, eseju, recenzji dzieła naukowego, obejrzenie i napisanie analizy nagrania czy filmu, przygotowanie projektu, przygotowanie prezentacji) - zwłaszcza jeżeli sylabus przewiduje punkty ECTS za takie zadania i miały one mieć miejsce w drugiej połowie semestru;
 • przekazanie drogą elektroniczną (np. Pegaz, OneDrive) prezentacji do zajęć wraz z komentarzem w formie pisemnej oraz/lub wraz z tekstami naukowymi odnoszącymi się do treści prezentacji;
 • nagranie zajęć przez prowadzącego i przekazanie nagrania studentom drogą elektroniczną (np. umieszczenie nagrania na platformie Pegaz, wysłanie pliku pocztą elektroniczną);
 • nagranie w formacie Power-Point głosu do przygotowanej prezentacji multimedialnej i przekazanie pliku studentom w odpowiednim formacie (pptx, mp4);
 • nagranie i udostępnienie krótkich filmów/podcastów odnoszących się do problematyki zajęć w celu zainicjowania dyskusji prowadzonej na żywo za pośrednictwem jednego z komunikatorów internetowych lub w celu uzyskania komentarzy studentów w formie pisemnej;
 • prowadzenie zajęć na żywo w tym samym czasie, kiedy się planowo odbywają, za pośrednictwem jednego z dostępnych narzędzi internetowych (np. platforma youtube). Miejscem prowadzenia zajęć na żywo może być sala wykładowa, w której planowo odbywają się zajęcia lub inne miejsce mające dostęp do Internetu. Uwaga - zastosowanie narzędzia jest uzależnione od przepustowości sieci internetowej na danym serwerze;
 • przeprowadzenie w godzinach zajęć e-konsultacji ze studentami za pośrednictwem jednej z dostępnych platform (np. Microsoft Teams) odnoszącej się do analizy materiałów naukowych, które zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem przekazane studentom drogą elektroniczną;
 • spotkanie z grupą zajęciową na komunikatorze internetowym i wspólny czat/dyskusja naukowa dotycząca problematyki zajęć (dotyczy niewielkich grup);
 • przygotowanie materiałów do analizy problemowej poprzez zadanie kazusów do rozwiązania w oparciu o przesłane źródła lub informacje, których studenci muszą poszukać za pośrednictwem Internetu;
 • przygotowanie skryptów do konkretnych zajęć z uwzględnieniem bibliografii i ewentualnych materiałów, które studenci mają możliwość przeanalizować we własnym zakresie.

4. Powyższy katalog narzędzi zdalnego nauczania nie jest katalogiem zamkniętym, dopuszcza się zatem korzystanie z innych narzędzi, dzięki którym można w pełniejszy sposób zrealizować zakładane cele dydaktyczne i efekty uczenia. Władze Wydziału zastrzegają możliwość rozszerzenia/ograniczenia katalogu narzędzi kształcenia na odległość, jeżeli nastąpią nowe okoliczności (pojawienie się nowych narzędzi rekomendowanych przez władze Uniwersytetu, weryfikacja dostępnych narzędzi zdalnego nauczania jako mało efektywnych).

5. Wybór odpowiednich narzędzi kształcenia na odległość powinien uwzględniać treści przedmiotu określone w sylabusie przedmiotu, dopuszcza się jednak modyfikacje tych treści poprzez m.in. zmianę kolejności zajęć, jeżeli prowadzący uzna, że jest to wskazane ze względu na formę prowadzenia zajęć. Ponadto, jeżeli zajęcia przewidują obowiązkową obecność studentów, zaleca się weryfikację tego warunku zaliczenia zajęć poprzez analizę pracy samodzielnej jaką student wykona na podstawie zleconych przez prowadzącego zadań (w formie ustnej lub pisemnej).

6. Wszystkim zainteresowanym korzystaniem z uczelnianych platform internetowych, a zwłaszcza osobom planującym prowadzenie zajęć na żywo lub ich nagrywanie, zaleca się analizę zasad korzystania z odpowiednich narzędzi kształcenia na odległość, które są zamieszczone na platformie Pegaz: www.pegaz.uj.edu.pl lub na stronie internetowej: www.przewodniki.uj.edu.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobów korzystania z tych narzędzi należy się kontaktować z kierownikami kierunków/zastępcami dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych lub prodziekanem ds. dydaktycznych, którzy są w stałym kontakcie z osobami odpowiedzialnymi za wsparcie techniczne na poziomie Wydziału oraz Uniwersytetu. W sprawie pomocy technicznej zaleca się kontakt z Centrum Zdalnego Nauczania UJ pod nr. tel. 798 886 990 lub na adres mailowy: czn@uj.edu.pl. Możliwy jest również kontakt z Zespołem pomocy IT UJ pod nr. tel. 12 663 10 10 lub na adres mailowy: pomocit@uj.edu.pl.

7. Bez względu na dobór narzędzi kształcenia na odległość, każdy pracownik powinien być dostępny dla studentów w godzinach swojego dyżuru, ale rekomenduje się odbycie dyżuru w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy Pegaz, programu Skype lub innego komunikatora, dzięki któremu studenci będą mogli skontaktować się z prowadzącym i otrzymać natychmiastową odpowiedź/komentarz dotyczący poruszonej przez siebie kwestii. Zaleca się częste sprawdzanie poczty elektronicznej, która może być aktywnie wykorzystywana przez studentów do kontaktu z osobami prowadzącymi zajęcia.

8. Korzystanie z uczelnianych narzędzi kształcenia na odległość, takich jak np. Pegaz, wymaga posiadania przez studentów konta w domenie uj.edu.pl. Jeżeli studenci nie posiadają takiego konta, powinni jak najszybciej je założyć i uzupełnić dane na ten temat w wizytówce USOSWeb, ponieważ tylko logowanie poprzez domenę uj.edu.pl pozwoli na pełne korzystanie z dobrodziejstw systemu zdalnego nauczania.