Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki

Zasady realizacji praktyk studenckich w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

Warunkiem realizacji praktyki studenckiej jest zawarcie umowy między IAiSP UJ a podmiotem, w którym Student/Studentka zamierza ją odbyć. W tym celu należy zgłosić się do Pełnomocnika Instytutu do spraw praktyk studenckich (w godzinach dyżuru lub po uzgodnieniu terminu drogą mailową). Należy także podpisać wymagane Regulaminem oświadczenie oraz pobrać w sekretariacie Instytutu Dziennik praktyk.

Opiekunka praktyk studenckich: dr Joanna Kulpińska

Informacje potrzebne do sporządzenia umowy to dokładna nazwa organizatora praktyk (nazwa instytucji, przedsiębiorstwa) wraz z adresem, imię, nazwisko i stanowisko osoby, która w imieniu organizatora praktyk podpisze umowę oraz dane (stanowisko) osoby właściwej dla rozstrzygania ewentualnych sporów, które mogłyby wyniknąć w toku realizacji praktyki (jest to najczęściej osoba kierująca daną jednostką).

Praktyka winna być zrealizowana w okresie trwania studiów I stopnia.  W celu zaliczenia praktyki należy przedłożyć wypełniony i potwierdzony przez organizatora praktyk Dziennik praktyk oraz jeden z egzemplarzy umowy.

Kwestie związane z praktykami powinny być zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem.  

Studenci IAiSP UJ objęci obowiązkiem praktyk mogą realizować je w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach. Należą do nich instytucje państwowe, samorządowe, instytucje o charakterze medialnym, organizacje pożytku publicznego, instytucje oświatowe, instytucje naukowo-badawcze, szkoły wyższe. Można realizować taką praktykę także w IAiSP UJ w ramach obowiązków związanych z działalnością Instytutu.

Aktualne ogłoszenia o praktykach

Sekcja Karier UJ

Pliki do pobrania
doc
Wzór umowy
Oświadczenie