Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ukończone projekty badawcze

Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Zachara-Szymańska, prof. UJ

 • Nazwa grantu: Minigranty pracownicze – Global Trends Lab: "Świat w okresie turbulencji – wyzwania polityki i bezpieczeństwa"
 • Źródło fianansowania: POB Future Society, Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Czas realizacji: 03.2021 - 08.2021
 • Kwota finansowania: 15.000 PLN
 • Opis: Przedmiotem projektu będą badania nad przywództwem politycznym na poziomie globalnym służące rozpoznaniu mechanizmów, składających się na potencjał ochrony globalnych dóbr wspólnych. W momencie przekształcenia ładu globalnego, kiedy reguły polityki międzynarodowej zmieniają się, rywalizacja o władzę i zasoby przebiega z coraz większą intensywnością. W debacie na temat kondycji ładu globalnego coraz częściej pojawia się kategoria próżni przywództwa - braku nie tylko aktora, który zdolny byłby kreować reguły porządkujące relacje, ale też długofalowej wizji wyznaczającej cele i wyobrażenia ładu międzynarodowego w przyszłości. Jednak przywództwo jako kategoria analityczna w literaturze stosunków międzynarodowych pojawia się rzadko, w przeciwieństwie do studiów z zakresu zarządzania i organizacji, gdzie stało się ono jednym z najważniejszych punktów odniesienia. Należy zatem zwrócić większą uwagę na fakt, że nie tylko firmy, ale wszystkie organizacje społeczne zglobalizowały się w czasie ostatnich 30 lat. Decyduje o tym nie tylko liczba i skala potencjalnych interakcji, ale również pogłębiająca się zależność od procesów globalnych. Niniejszy projekt zmierza do wskazania strategii przywódczych, które okażą się skuteczne w nowych realiach globalnych, szczególnie w warunkach, w których globalizacja przestała być wiodącym projektem politycznym. W tej sytuacji ochrona globalnych dóbr publicznych i negocjowanie strategii umożliwiających koordynację globalnych przepływów ludzi, kapitału, dóbr i wiedzy stało się zadaniem bardziej złożonym, niż kiedykolwiek wcześniej. Powoduje to nie tylko wciąż powiększająca się liczba aktorów zaangażowanych w ten proces, ale również pojawienie się nowych potrzeb w zakresie globalnych dóbr wspólnych.

Kierownik projektu: dr Paulina Napierała

 • Nazwa grantu: Miniatura
 • Źródło fianansowania: NCN
 • Czas realizacji: 12.2018 - 12.2019
 • Kwota finansowania: 22.000 PLN
 • Opis: "Celem projektu jest poszerzenie wiedzy oraz zrozumienie roli, jaką Kościoły afroamerykańskie odgrywają na Południu USA. Choć polska literatura dotycząca historii Afroamerykanów jest dość obszerna, naukowcy nie koncentrowali się do tej pory na tzw. „czarnych Kościołach”, czyli protestanckich Kościołach (zarówno całych oddzielnych denominacjach, jak i tylko kongregacjach, będących częścią większych denominacji o wieloetnicznym charakterze), które skupiają ludność afroamerykańską. Choć polscy badacze wspominają niekiedy o kulturowej roli religii i kościołów afroamerykańskich (np. w kontekście muzyki gospel czy tzw. spirituals), to jednak brakuje szerszej analizy ich roli politycznej i społecznej, zwłaszcza na Południu USA, gdzie od końca wojny secesyjnej była ona szczególnie istotna. Brak opracowania na temat zaangażowania Kościołów afroamerykańskich w kwestie społeczne i polityczne (mimo wielu wartościowych publikacji na temat afroamerykańskiej kultury, muzyki, literatury, walki o prawa obywatelskie) sprawia, że nasze zrozumienie tematu jest niepełne. Celem moich badań jest uzupełnienie tej luki."

Kierownik projektu: dr Anna Kaganiec-Kamieńska

 • Nazwa grantu: Fulbright Senior Award
 • Źródło finansowania: Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
 • Czas realizacji: 01.2018 - 07.2018
 • Kwota finansowania: 23.600 USD
 • Numer referencyjny: PL/2017/26/SR
 • Opis: "W projekcie zaproponowano nowy sposób interpretacji kontekstu portorykańskiego. Opierając się na koncepcji ""lifestyle diglossia"" zaproponowanej przez Mukula Saxenę (2014), kontekst portorykański opisano w kategoriach ""dyglosji stylu życia"" (""societal lifestyle diglossia""), a język angielski i hiszpański zinterpretowano jako powiązane z określonym stylem życia - angielski z ""amerykańskim nowoczesnym stylem życia"", a hiszpański - język narodowy - z ""portorykańskim lokalnym stylem życia"", portorykańską tradycją i tożsamością. Projekt obejmował analizę historyczną oraz analizę obecnej sytuacji językowej na wyspie. Celem analizy historycznej było prześledzenie rozwoju dyglosji stylu życia (od 1898 roku). Postawiono również pytanie o to, czy nowy, ""globalny styl życia"" oraz status angielskiego jako ""języka globalnego"" mają wpływ na obecne praktyki językowe na wyspie oraz związek między hiszpańskim a tożsamością portorykańską. "

Kierownik projektu: dr Magdalena Lisińska

 • Nazwa grantu: Preludium
 • Źródło finansowania: NCN
 • Czas realizacji: 09.2016-09.2019
 • Kwota finansowania: 101.780 PLN
 • Numer referencyjny: 2015/19/N/HS5/00004
 • Opis: Celem naukowym projektu było zbadanie zjawiska ideologizacji polityki zagranicznej Argentyny w latach 1976-1988, a więc w okresie w którym w państwie prowadzony był Proces Reorganizacji Narodowej. Główna hipoteza badawcza projektu stanowiła, iż argentyńska polityka zagraniczna okresu dyktatury wojskowej 1976-1983 determinowana była przez ideologię pragmatycznego nacjonalizmu. Pragmatyzm ten widoczny był szczególnie w stosunkach bilateralnych z innymi państwami. Analiza struktury systemu argentyńskiego w okresie Procesu Reorganizacji Narodowej pozwala zakładać, iż połączenie ideologii i praktyki politycznej państwa w obszarze polityki zagranicznej odbywało się poprzez filar ustrojowy Procesu Reorganizacji Narodowej, w którym kluczową rolę odgrywały instytucje zdominowane przez zideologizowanych przedstawicieli sił zbrojnych. Efektem przeprowadzonych badań jest całościowa analiza zjawiska ideologizacji argentyńskiej polityki zagranicznej lat 1976-1983, biorąc pod uwagę uwarunkowania ustrojowe i przemiany polityczne w tym okresie. Projekt pozwolił spojrzeć na ów problem z odmiennego niż dotychczas punktu widzenia, odchodząc od tradycyjnie stosowanych w analizie argentyńskiej polityki zagranicznej paradygmatu realistycznego.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Reczyńska

 • Zespół: Pracownicy IAiSP UJ: dr hab. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, dr Marcin Gabryś, dr Tomasz Soroka oraz Doktorantka Sudiów kulturoznawczych UJ: Karolina Pietrzok
 • Nazwa grantu: zadanie publiczne "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą" (2016 r.)
 • Źródło finansowania: Senat RP
 • Czas realizacji: 06.2016 - 12.2016
 • Kwota finansowania: 59.996,85 PLN
 • Opis: Celem grantu było zebranie możliwie szerokiego spektrum materiałów odnoszących się fali polskiej emigracji, która dotarła do Kanady w latach 80. i 90. XX w. Skopiowano materiały archiwalne  dostępne w Kongresie Polonii Kanadyjskiej, w nieuporządkowanych zbiorach Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego i w kolekcjach prywatnych (między innymi Polish-Canadian Action Group, Grażyny Farmus i sekcji społecznej  KPK koordynującej sponsorowanie imigrantów. Przeprowadzono 48 rozmów z 53 osobami. Uzyskano relacje biograficzne i nagrania rozmów z 43 osobami. Z nagrań wykonano 26 transkrypcji; pozostałe zostały utrwalone wyłącznie w formie zapisu dźwiękowego. Wykonano kopie elektroniczne dostępnych egzemplarzy z 13 tytułów polonijnej prasy (całych kolekcji między innymi  "Echa", "Echa Tygodnia", 10 komletnych roczników tygodnika "Związkowiec",  całości "Tygodnika Torontońskiego" oraz "Słowa Solidarność".

Kierownik projektu: Prof. Hartmut Keil, University of Leipzig (Niemcy) oraz dr Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska, Uniwersytet Jagielloński

 • Zespół: Prof. Hartmut Keil (University of Leipzig, Niemcy), Dr Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska (Uniwersytet Jagielloński)
 • Nazwa grantu: Federal Assistance Award
 • Źródło finansowania: Ambasada USA w Warszawie
 • Czas realizacji: 09.2015 - 10.2015
 • Kwota finansowania: 5.000 USD
 • Numer referencyjny: SPL90015GR077
 • Opis: "Religion in American Society" was a student study tour organized jointly by the American Studies Institutes of Jagiellonian University in Krakow, Poland and of the University of Leipzig, Germany. The goal of the tour was to deepen the students' understanding of American religious and spiritual traditions and their impact on American politics, society and culture. The participants met with representatives of major denominations, church-affiliated politicians and academic experts on state-church relations, visited various religious communities, as well as attended different religious events and services in Atlanta, Georgia, Birmingham, Alabama, Nashville, Tennessee, South Bend, Indiana, and Chicago, Illinois.

Kierownik projektu: dr Paulina Napierała

 • Nazwa grantu: Kosciuszko Foundation Fellowship
 • Źródło finansowania: Fundacja Kościuszkowska
 • Czas realizacji: 01.2015 - 06.2015
 • Kwota finansowania: ok. 10.000 USD
 • Opis: Celem projektu jest badanie relacji między religią a polityką w USA oraz porównanie ich do relacji państwo-Kościół w Polsce.

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

 • Zespół: dr Maciej Turek
 • Nazwa grantu: OPUS 9
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Czas realizacji: 2014-2016
 • Kwota finansowania: 117.000 PLN
 • Numer referencyjny: 2013/09/B/HS5/01086
 • Opis: Celem projektu było zbadanie relacji między federalnym system finansowania wyborów a kwestią reprezentacji politycznej oraz funkcjonowania demokracji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W toku badań ustalono, iż 1) pieniądze mają znaczny wpływ na proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza, że największe kwoty są przekazywane przez mniej niż 0,5% wyborców, co niewątpliwie ma przełożenie na partycypację wyborczą oraz treści pojawiające się w toku kampanii; 2) Partia Republikańska i Partia Demokratyczna, mimo odmiennego podejścia teoretycznego do procesu finansowania kampanii wyborczych, w podobnym stopniu korzystają z dobrodziejstw systemu, gromadząc i wydatkując ogromne kwoty w poszczególnych cyklach wyborczych; 3) precedens Buckley v. Valeo jest źródłem kontrowersji wokół systemu finansowania wyborów, z uwagi na zdefiniowanie procesu przekazywania datków wyborczych jako realizacji konstytucyjnie chronionej swobody wypowiedzi (money = speech); 4) widoczna w ostatnich latach aktywność Sądu Najwyższego w procesie interpretacji prawa finansowania kampanii wyborczych pogłębia konflikt polityczny i społeczny wokół przepływu pieniędzy w federalnych kampaniach wyborczych; 5) zmiana kierunku ewolucji prawa finansowania kampanii wyborczych oraz zmiana treści dyskursu politycznego wokół przepływu pieniędzy w wyborach federalnych i do Kongresu jest w najbliższych latach mało prawdopodobna; 6) jeżeli jednak doszłoby do jakichkolwiek zmian, to pierwszym krokiem byłoby odwrócenie orzeczenia Buckley v. Valeo. Efektem projektu jest kilka tekstów naukowych spośród których za najważniejsze należy uznać monografię Cena demokracji. Finansowanie federalnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016) oraz zbiór, będący analizą tekstów prawnych, regulujących kwestie finansowania wyborów w USA Basic Documents in U.S. Federal Campaign Finance Law (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytet Jagiellońskiego, 2015).

Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Gondor-Wiercioch

 • Nazwa grantu: JFK Research Grant
 • Źródło finansowania: Freie University Berlin
 • Czas realizacji: 6-9.05.2013
 • Opis: The main objective of my research is to examine selected works from contemporary Native American and Latina/o Literature taking into consideration the strategies of double or multiple coding that their authors use. Comparative analysis will enable focusing on the similarities such as the impact of colonization on contemporary mix-blood or Mestizo writers, their attempts to incorporate into their fiction the official history of the conquest, colonization and gradual building of multi-ethnic society as well as alternative histories of different Indian tribes and European Immigrants, the problem of a double language Indian/English or Spanish/English and looking for a new means of expression usually rooted in the oral tradition, the experience of religious syncretism and the search for one’s lost identity.

Kierownik projektu: dr Magdalena Modrzejewska

 • Zespół: Tanya Bakhmetyeva, Associate Academic Director, Susan B. Anthony Institute for Gender, Sexuality, and Women's Studies, University of Rochester
 • Nazwa grantu: Sonata
 • Źródło finansowania: NCN
 • Czas realizacji: 12.2011 - 10.2016
 • Kwota finansowania: 68.770 PLN
 • Numer referencyjny:  2011/01/D/HS5/01660
 • Opis: Projekt analizował postać Josiah Warrena w kontekście radykalnej amerykańskiej myśli politycznej, negującej potrzebę władzy państwowej, i odpowiadał na pytanie czy zakres owej kontestacji jest tak dalekosiężny, że można go uznać za projekt anarchistyczny.

Kierownik projektu: dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ

 • Nazwa grantu: projekt badawczy własny
 • Źródło finansowania: MNiSW, konkurs nr 39 (NCN)
 • Czas realizacji: 2010 - 2014
 • Kwota finansowania: 40.000 PLN
 • Numer referencyjny:  N N116 389539
 • Opis: "Współcześnie dostrzec można zapowiedź nadchodzących zmian w zachodnim sposobie prowadzenia wojny - obecnie tożsamym z amerykańskim. Będą one następować pod wpływem najnowszych technologii, a zwłaszcza:
 • farmakologii, genetyki i inżynierii genetycznej, biotechnologii oraz bioelektroniki. Nowa transformacja zachodniej sztuki wojennej dokonywać się zatem będzie w trzech najważniejszych obszarach:
 1. zastosowanie leków, w tym narkotyków, w celu wpływania na zdolności fizyczne, nastrój, emocje oraz zachowanie żołnierzy,
 2. genetyka i inżynieria genetyczna,
 3. powstawanie żołnierzy-cyborgów.

Badania w ramach projektu miały doprowadzić do odpowiedzi na zasadnicze pytanie, będące w gruncie rzeczy głównym problemem badawczym: „Jaki będzie wpływ chemii, genetyki i bioelektroniki na zachodni (amerykański) sposób prowadzenia wojny?”W wyniku wielkiej „konwergencji” dojdzie do fundamentalnej zmiany w zachodniej sztuce wojennej. Z jednej strony, nadal bowiem rozwijać się będą technologie informacyjne, informatyczne, komunikacyjne i komputerowe, prowadząc do dalszej miniaturyzacji, zwiększenia mocy obliczeniowych i wydajności systemów komputerowych, większego przyspieszenia i digitalizacji pola walki, z drugiej zaś strony, do sfery wojskowej masowo przenikać będą osiągnięcia przede wszystkim z: biotechnologii, genetyki i farmakologii. Dojdzie do ścisłego połączenia tych dwóch rodzajów technologii - tych, które modyfikują środowisko zewnętrzne życia (walki) człowieka, oraz tych, które przystępują do modyfikowania samego człowieka (żołnierza). W rezultacie nastąpi tak poważna transformacja sposobu prowadzenia wojny, że uzasadnione jest postawienie pytania: „czy w przyszłości będziemy świadkami transludzkiej, a następnie może nawet poczłowieczej wojny?” Efektem końcowym projektu jest synteza ukazująca nowy zachodni sposób prowadzenia wojny, powoli wyłaniający się na horyzoncie strategicznym. Zjawisko to przedstawione zostało w szerszym kontekście przemian społecznych, gospodarczych, kulturowych, mentalnych, politycznych i międzynarodowych. Szczególną uwagę poświęcono transformacji sztuki wojennej pod wpływem chemii, genetyki i bioelektroniki ukazanej w kontekście innych przemian, jakim podlegają siły zbrojne i wojna, takich jak: feminizacja armii, humanizacja wojny, jej robotyzacja, wirtualizacja, usieciowienie i prywatyzacja. W syntezie skonfrontowany został również stechnicyzowany i zmieniony zachodni sposób prowadzenia wojny z niezachodnimi podejściami i charakterem niezachodnich przeciwników, a zwłaszcza z wojną asymetryczną."

Kierownik projektu: dr hab. Łukasz Wordliczek, prof. UJ

 • Nazwa grantu: projekt badawczy habilitacyjny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004 o zasadach finansowania nauki)
 • Źródło finansowania: MNiSW, konkurs nr 39 (NCN)
 • Czas realizacji: 10.2010 - 10.2014
 • Kwota finansowania: 48.408 PLN
 • Opis: "Zagadnienie kontynuacji i zmiany można zaliczyć do jednego z węzłowych problemów świata polityki, a w konsekwencji – także i politologii. Pytania o przyczyny i konsekwencje zmian, ich – rzeczywistą lub domniemaną – nieuchronność, charakter politycznych przełomów – to ledwie kilka z przykładów kwestii będących przedmiotem debaty. Wyjściowe pytania badawcze – „kiedy?” i „dlaczego?” mamy do czynienia ze zmianą, a kiedy?” i „dlaczego?” z kontynuacją w amerykańskiej polityce zagranicznej – ma stanowić swego rodzaju intelektualną prowokację. Otóż, łatwo może nasuwać się sugestia, że zmiana jest nieuchronna. Pomijając fakt, że takie stwierdzenie w istocie nic nie tłumaczy ze złożoności świata polityki, to ciekawe mogłoby być dalsze – takie pobieżne, intuicyjne – wnioskowanie. Prawdopodobnie wspomniano by, jako o oczywistości, że zmiana jest spowodowana „po prostu” reakcją na wydarzenia na świecie lub też zachodzeniem określonych procesów w polityce wewnętrznej (np. objęcie rządów przez nową administrację). Tymczasem, nieco tylko wnikliwsze spojrzenie na historię USA wskazuje na ograniczenia takiego toku myślenia. W istocie, nie zawsze wybuch jakiegoś konfliktu pociągał za sobą reakcję USA, nie zawsze zmiana władzy w jakimś kraju powoduje zmianę amerykańskiej polityki, i w końcu – last but not least – nie zawsze zmiana administracji w samych Stanach Zjednoczonych skutkuje istotnie zmianą polityki zagranicznej kraju. Okazuje się bowiem, że pomiędzy różnymi administracjami można wskazać na szereg elementów kontynuacji, kiedy zobowiązania poprzedników są dziedziczone przez następców. I odwrotnie: w ramach tej samej administracji dochodzi czasem do zmian w polityce, niezależnie od wydarzeń na arenie międzynarodowej, czy też w polityce wewnętrznej. Powyższe procesy są szczególnie dobrze widoczne w wypadku polityki zagranicznej USA w okresie po II wojnie światowej. Od razu w tym miejscu należy podkreślić, że analiza NIE obejmuje wszystkich lat wyborczych w tym okresie, lecz tylko wybrane, tj.: 1952, 1960, 1968, 1976, 1980, 1992, 2000 oraz 2008. Krok taki jest podyktowany zarówno dostępnością stosownych danych, ekonomicznością badania, jak i istotnością z teoretycznego punktu widzenia akurat tych wyborów. Tak zarysowana problematyka wydaje się być szczególnie istotna w odniesieniu do teorii demokracji. Dzieje się tak za sprawą włączenia do analizy znaczenia takich zjawisk jak: zasada reprezentacji (rola wyborów prezydenckich i kongresowych), wyniki badania opinii publicznej, znaczenie mediów w kształtowaniu polityki zagranicznej, znaczenie programów, deklaracji politycznych (agenda setting), czy też wpływ wydarzeń na proces decydowania politycznego."

Kierownik projektu: dr Maciej Turek

 • Nazwa grantu: JFK Institute Berlin Research Grant
 • Źródło finansowania: John F. Kennedy Institute for North American Studies, Free University, Berlin
 • Czas realizacji: 07.2009-08.2009
 • Kwota finansowania: 1.121 EUR
 • Opis: Celem badań była eksploracja materiałów dotyczących sposobu selekcji kandydatów na urząd Wiceprezydenta USA oraz czy szeroko rozumiane okoliczności selekcji mają znaczenie dla sposobu sprawowania urzędu przez poszczególnych wiceprezydentów w latach 1976-2009. Zgromadzone w Bibliotece Instytutu Johna Kennedy’ego w Berlinie dokumenty archiwalne, materiały źródłowe, monografie, prace zbiorowe i czasopisma naukowe pozwoliły na opracowanie założeń pracy doktorskiej. Opracowałem w niej typologię krótkoterminowych (taktycznych) oraz długoterminowych (strategicznych) kryteriów selekcji kandydatów na urząd Wiceprezydenta, dokonywanych przez prezydenckich nominatów. Zidentyfikowałem trzy główne powody wyłonienia kandydatów: zjednoczenie partii po zakończeniu rywalizacji w prezydenckich prawyborach, chęć uzyskania od kandydata na Wiceprezydenta pomocy w odniesieniu wyborczego zwycięstwa oraz wybór osoby, która pomoże w sprawowaniu władzy. Następnie skonfrontowałem powyższe kryteria z kandydatami, którzy sprawowali urząd Wiceprezydenta po osiągnieciu wyborczego zwycięstwa (wybory prezydenckie w latach 1976-2000), oraz zakresem ich działalności w poszczególnych administracjach. Obserwacje te doprowadziły do konstatacji iż kandydaci na Wiceprezydenta wyłonienie z powodów strategicznych byli istotnymi postaciami prezydenckich administracji, zbudowali w nich silną pozycję, wypracowali relacje robocze z prezydentem i jego doradcami i byli w stanie wpłynąć na konkretny zakres polityk publicznych (W. Mondale, A. Gore, D. Cheney). Wybrany z powodów taktycznych Dan Quayle nie stał się ważnym aktorem politycznym w administracji George'a H. W. Busha. Z kolei Bush, wiceprezydent w administracji Ronald Reagana, rzadko wpływał na decyzje prezydenta. Choć był postrzegany jako posiadający kwalifikacje do prezydentury, jego wybór został dokonany w ostatniej chwili, bez uzgodnień na temat roli w przyszłej prezydenckiej administracji. Efektem badań było przygotowanie pracy doktorskiej, obronionej w UJ w 2012 roku (na jej podstawie wydano monografię Urząd Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Analiza politologiczna, Kraków 2014) oraz publikacja kilka artykułów naukowych oraz rozdziałów w pracach zbiorowych.

Kierownik projektu: dr Paulina Napierała

 • Nazwa grantu: Fulbright Junior Grant
 • Źródło finansowania: Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
 • Czas realizacji: 08.2007 - 07.2008
 • Opis: "Badania dotyczące prawicy religijnej w USA oraz polityki faith-based initiatives. Badania, konsultacje oraz udział w wykładach w: Boston College, Harvard Divinity School in Harvard Kennedy School."

Kierownik projektu: dr Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska

 • Nazwa grantu: Research Grant at the John-F.-Kennedy Institut für Nordamerikastudien der Freien Universität Berlin, Niemcy
 • Źródło finansowania: John-F.-Kennedy Institut für Nordamerikastudien der Freien Universität Berlin, Niemcy
 • Czas realizacji: 11.2007 - 12.2007
 • Kwota finansowania: 1.121 Euro
 • Opis: The aim of the project was to examine the processes of constructing ethnic identity of Swedish immigrants' children in the United States. The project focused on ethnic literature and press marketed to young generations, placing a particular emphasis on the notions and representations of homeland, homemaking myths, Swedish, Swedish-American and American history, the role of religion and the Swedish language, and the narratives of class and gender. The Fellowship financed my research stay at the Swenson Swedish Immigration Research Center, Augustana College, Rock Island, Ill., USA, during the spring 2006.

Kierownik projektu: dr Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska

 • Nazwa grantu: Visby Programme
 • Źródło finansowania: Svenska Institutet
 • Czas realizacji: 09.2007 - 11.2007
 • Numer referencyjny:  00062/2007 382
 • Opis: The aim of this project was to explore the processes of constructing ethnic identity among Swedish immigrants' children in the United States. The project focused on ethnic literature and press marketed to young generations, with a special emphasis on the carefully shaped notions and representations of homeland, homemaking myths, history and its heroes, the role of religion and language, and the understanding of class and gender. The Visby Programme Scholarship was granted for studies/research work at Växjö University and The House of Emigrants (Utvandrarnas hus) in Växjö, Sweden.

Kierownik projektu: dr Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska

 • Nazwa grantu: Dagmar and Nils William Olsson Fellowship
 • Źródło finansowania: Swenson Swedish Immigration Research Center, Augustana College, Rock Island, Ill., USA
 • Czas realizacji: 04.2006 - 05.2006
 • Opis: The aim of the project was to examine the processes of constructing ethnic identity of Swedish immigrants' children in the United States. The project focused on ethnic literature and press marketed to young generations, placing a particular emphasis on the notions and representations of homeland, homemaking myths, Swedish, Swedish-American and American history, the role of religion and the Swedish language, and the narratives of class and gender. The Fellowship financed my research stay at the Swenson Swedish Immigration Research Center, Augustana College, Rock Island, Ill., USA, during the spring 2006.