Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualne projekty badawcze

Grant zespołowy

Flaga i godło Polski

 

 

 • Zespół: Dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ, Dr hab. Garry Robson, prof. UJ, Dr Maciej Turek, Dr hab. Łukasz Wordliczek, prof. UJ
 • Nazwa grantu: Doskonała nauka
 • Źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Czas realizacji: 2022-2023
 • Kwota finansowania: 79 596 PLN, całkowita wartość projektu: 109 209 PLN.
 • Numer referencyjny: DNK/SP/548936/2022
 • Opis: Celem konferencji jest przedstawienie stanu badań oraz debata o społecznych konsekwencjach rozwoju technologii cyfrowych w kontekście narodzin technokracji: zdobywania przez rządy i korporacje bezprecedensowych możliwości wpływu na obywateli i ich zachowania w takich obszarach jak: polityka, społeczeństwo, bezpieczeństwo, edukacja, kultura. Konferencja adresowana do środowiska międzynarodowego jest przedsięwzięciem nakierowanym na realizację interdyscyplinarnej formuły w zakresie zarówno tematyki, jak i podejść badawczych. Wymiernymi efektami konferencji będą: (1) publikacja wybranych referatów w książce złożonej do wydawnictwa z poziomu II wykazu MEiN, (2) publikacja wybranych tekstów jako eksperckich analiz w ramach współpracy WSMiP i LSE IDEAS, (3) integracja środowiska badaczy technologii cyfrowych na różnych etapach kariery i impuls do tworzenia międzynarodowych zespołów badawczych, (4) udział wybitnych ekspertów (keynote speakers) z USA i Europy.

Kierownik projektu: dr Maciej Turek

 • Nazwa grantu: MINIATURA 5
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Czas realizacji: 2021-2022
 • Kwota finansowania: 32.328 PLN
 • Numer referencyjny: 2021/05/X/HS5/01809
 • Opis: Celem niniejszego zadania jest zbadanie różnic między zachowaniami politycznymi członków Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki w zakresie sprawowania kontroli parlamentu nad działaniami władzy wykonawczej w zależności od tego (1) którą z partii oraz (2) jaki okręg wyborczy reprezentują. Okręgi wyborcze zostaną przyporządkowane do poszczególnych kategorii (bezpieczne, przychylne, obiecujące, rywalizacyjne) w oparciu o takie dane jak (1) wyniki wyborów w ostatnich dwóch cyklach wyborczych, uzyskiwanych przez członków Izby Reprezentantów i Senatu USA; (2) zadowolenia ze sprawowania urzędu przez deputowanych i senatorów przez mieszkańców ich okręgów wyborczych (approval rating); (3) prognoz wyborczych (na podstawie danych sondażowych) dokonywanych przez think-tanki o charakterze eksperckim (The Cook Political Report, FiveThirtyEight, RealClearPolitics). Dane te zostaną następnie skonfrontowane z działaniami, podejmowanymi w zakresie udziału poszczególnych członków legislatywy w procesie kontroli władzy wykonawczej. W sytuacji postępującej homogeniczności okręgów wyborczych i silnej polaryzacji, deputowani i senatorowie wydają się mniej skłonni do działania instytucjonalnego na rzecz partyjnego. Celem realizowanego zadania byłoby udzielenie odpowiedzi na pytanie czy zjawisko to dotyczy to także sprawowania funkcji kontrolnej nad federalną egzekutywą przez Kongres USA. Analiza dotyczyć będzie okresu 2001-2021, a zatem dwóch dekad zwiększonej polaryzacji oraz odchodzenia przez kandydatów w wyborach USA od strategii nakierowanych na przyciągnięcie i zdobycie poparcia środkowego wyborcy.

Kierownik projektu: Paulina Napierała

 • Nazwa grantu: The Kosciuszko Foundation Fellowship
 • Źródło finansowania: Fundacja Kościuszkowska
 • Czas realizacji: sierpień - grudzień 2022
 • Kwota finansowania: 16.000 USD
 • Opis: The aim of my research is to study the evolution of the Black Church’s socio-political involvement and to analyze the political role of theological divisions within Black Christianity. This topic has never been studied in Poland, which makes our understanding of the African American history incomplete. I want to fill this gap and contribute to the broader discussion on the role of religion in politics and modern public life. The research results will be published in a peer-reviewed book. I intend not only to analyze how the socio-political engagement of the Black Churchhas been changing over time, but also how theological divisions within Black Christianity have been influencing these changes. Special attention will be given to 4 theological orientations: Social Gospel, Black Liberation Theology, Black Evangelicalism and Prosperity Gospel. After choosing asample of NYC Black churches, I will compare their socio-political strategies and analyze the relationship between particular religious doctrines and church-based politics-related activities. I’ll also compare values and messages delivered in sermons, and examine political topics and forms of social activism promoted by the church leadership.

Kierownik projektu: Paulina Napierała

 • Nazwa grantu: The Advanced Research Collaborative’s Distinguished Visiting Scholar Award
 • Źródło finansowania: The Advanced Research Collaborative (ARC) of The Graduate Center, CUNY, City Univeristy of New York
 • Czas realizacji: sierpień 2022 - styczeń 2023
 • Kwota finansowania: koszty podróży do 3000 USD; biuro, komputer i dostęp do infrastruktury akademickiej The Graduate Center
 • Opis: The Black Church played a unique role in Black American history. For a long time, it was a center of Black culture and a source of leadership in politics. And although, there has actually never been a single Black Church - as “[t]he term is a political, intellectual, and theological construction that symbolizes unity and homogeneity while masking the enormous diversity and independence among African American religious institutions and believers” (Savage 2008, 9) - during the civil rights era a number of them became involved in social protests. This created a general perception of the Black Church as socio-politically engaged and supportive of Black protest movements. In 2013, however, when #BlackLivesMatter originated, not all Black churches were ready to grant their support. Many were hesitant, while some entirely rejected the movement. Despite the fact that their attitudes shifted over time and a number of them eventually granted #BLM at least their partial support, it seems that theological differences among them have been continually influencing their approach to the movement. Therefore, the main aim of my research is not only to analyze how the socio-political engagement of the Black Church has been changing overtime, but also how the theological divisions within Black Christianity have been influencing these changes. Special attention will be given to the positions presented by the representatives of at least 4 main theologicalorientations within the Black Church: Social Gospel, Black LiberationTheology, Black Evangelicalism and Prosperity Gospel. After choosing a sample of New York Black churches representing these orientations, I would like to compare their strategies of social and political engagementas well as political topics that their church leaders consider most pressing. I will also conduct a qualitative analysis of the argumentation presented by different Black Church leaders for and against the BlackLives Matter Movement (#BLM). Their attitude to this newest African American socio-political movement can illustrates the influence of (various streams of) theology on the preferred forms of social engagement and on churches’ attitudes to social justice and racial consciousness.

Kierownik projektu: dr Justyna Budzik

 • Źródło finansowania: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie
 • Czas realizacji: 1-31 maja 2022
 • Kwota finansowania: 16.700 PLN
 • Opis: Przedmiotem zaplanowanych w ramach grantu badań jest dialogiczność literatury, sztuk plastycznych i audiowizualnych, a podstawowym punktem odniesienia – na pierwszym etapie badań – będzie amerykańska i polska poezja i eseistyka tworzona na kontynencie północnoamerykańskim. Perspektywa poznawcza zostanie poszerzona w drugiej części zaplanowanych badań, które będę dotyczyć polskiej twórczości ekfrastycznej, tworzonej poza krajem na kontynencie europejskim (Wielka Brytania, Hiszpania). Planowana monografia stanowić będzie próbę przedstawienia polskiej poezji i eseistyki kręgu euroatlantyckiego wobec sztuki. Artystyczny wymiar twórczości polskich pisarzy zamieszkałych w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, analizowany w świetle założeń hermeneutycznych, zostanie tu przedstawiony między innymi w odniesieniu do poezji Andrzeja Buszy, która w wywodzie omówiona będzie w perspektywie porównawczej z twórczością Bogdana Czaykowskiego i Anny Frajlich. Interesować mnie będzie nie tylko próba uchwycenia i zinterpretowania poetyckich ekfraz, ale również badania zmierzające w kierunku odpowiedzenia na pytanie, czy artystyczne obrazowanie, jakie wyróżnia twórczość wybranych polskich pisarzy zamieszkałych poza Polską, przenika się, koresponduje i powstaje w dialogu z artystycznym obrazowaniem, jakie dostrzec można również w twórczości wybranych pisarzy amerykańskich. Niezbędne i istotne poznawczo będą dla mnie również wywiady, które planuję przeprowadzić z Andrzejem Buszą i Anną Frajlich, a także możliwość zapoznania się z ich prywatnymi archiwami, które nie są dostępne w publicznych (polskich) bazach danych. Rozmowy te z pewnością będą też stanowiły odrębną część monografii. Możliwość dotarcia do nieznanych w polskich zbiorach bibliotecznych opracowań i tekstów źródłowych wybranych pisarzy amerykańskich, których twórczość wyróżnia podobne, ekfrastyczne obrazowanie, jest niezwykle istotna w kontekście omawianej tu perspektywy badawczej. W tym celu dogłębnej analizie zostaną poddane zasoby uniwersyteckich i publicznych bibliotek w Nowym Jorku (New York Public Library, Columbia University Library) Toronto (Robarts Library) i Vancouver (University of British Columbia Library).

Kierownik projektu: dr hab. Jolanta Szymkowska-Bartyzel, prof. UJ

 • Nazwa grantu: Minigranty dydaktyczno-edukacyjne POB Heritage „Mobilność: kursy i wymiana” (edycja I)
 • Źródło finansowania: Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Czas realizacji: 02.2022 - 05.2022
 • Kwota finansowania: 20.000 PLN
 • Numer referencyjny: H.2.9.2021
 • Opis: Mapowanie amerykańskiego stulecia jest zarówno modułem nauczania akademickiego, jak i wspólnym projektem badawczym i publikacyjnym.Projekt   prowadzony jes w formie tzw. wirtualnej klasy międzynarodowej przez cztery uniwersytety: Radbound, Duisbburg -Essen,  University of Albany oraz Uniwersytet Jagielloński. Studenci studiów amerykanistycznych i transatlantyckiech w międzynarodowym zespołach pracują nad sześcioma projekatami badawczymi: Plan Marshalla, Czarna Ameryka, Miasto transatlantyckie, Flower Power, Ameryka w filmie, Motywy amerykańskie. W ramach wyznaczonych tematów międzynarodwe grupy badawcze składajace się z 8 studentów przeprowadzają badania wyłącznie w oparciu  o źródła pierwotne, a wyniki badań opracowują w kilku formach: eseju (każdy student indywidualnie), 12 minutowej prezentacji całego projektu (zespół) oraz wirtualnej ekspozycji w wirtyualnym muzeum Mapping American Century (zespół). Kulminacyjnym punktem projektu są  tzw. Dni Transatalantyckie RUDESA (Radboud University Duisburg Essen Spring Academy) organizowane przez uniwersytet w Nijmegen, w czasie których studenci mogą przedyskutować i szerzej zaprezentować wyniki swoich badań.  Projekt Mapowanie amerykańskiegho stulecia prowadzony jest w każdym przypadku w ramach regularnych kursów realizowanych na uniwersytetach uczestniczących w projekcie.

Kierownik projektu: dr hab. Jolanta Szymkowska-Bartyzel, prof. UJ

 • Nazwa grantu: MiniGRANTY POB Heritage (edycja III)
 • Źródło finansowania: Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Czas realizacji: 01.2022-05.2022
 • Kwota finansowania: 9.680 PLN
 • Numer referencyjny: H.1.10.2021
 • Opis: Wyrazy wdzięczności mają długą tradycję w budowaniu relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi, między Amerykanami a Polakami. Od XVIII wieku Amerykanie wyrażają wdzięczność za udział w wojnie o niepodległość Tadeusza Kościuszko czy Kazimierza Puławskiego. Polacy natomiast dawali wyrazy wdzięczności na różnych etapach swojej historii i za różne formy wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych: za 13 Punkt w orędziu Prezydenta Wilsona, za pomoc humanitarną Herberta Hoovera, za armię Hellera czy powojenne paczki UNNRA.W czasach PRL wdzięczność Ameryce była emocją zakazaną i oficjalnie niewypowiadaną, lecz odczuwaną wspólnotowo. Wdzięczność Polaków za wsparcie w walce o suwerenność miała twarz Gary’ego Coopera ze słynnego plakatu Tomasza Sarneckiego, a prezydenci USA odwiedzający Polskę w swoich przemówieniach wyrażają swoją wdzięczność za przychylność i wsparcie. Na każdym etapie naszej historii pojawiały się również głosy (polityków, publicystów, zwykłych obywateli), które mogły być zrozumiane przez drugą stronę tych relacji jako wyraz niewdzieczności Celem projektu jest identyfikacja, analiza oraz kategoryzacja różnych form wyrażania wdzięczności w relacjach polsko- amerykańskich oraz odpowiedź na następujące pytania: Jaką funkcję pełniła i pełni wdzięczność w stosunkach polsko-amerykańskich? Kiedy, gdzie i jak została wyrażona, kto był zaangażowany? Jakie były formy wyrażania wdzięczności i jak zmieniały się na przestrzeni lat? Badanie ma pokazać nową perspektywę na stosunki polskoamerykańskie, ponieważ zakłada ono wyjście daleko poza zainscenizowane ceremonie dyplomatyczne i uwzględnienie roli, jaką w wyrażaniu wdzięczności odegrali zwykli obywatele: działacze społeczni, nauczyciele, artyści, młodzież, dzieci – indywidualnie i w ramach oddolnych inicjatyw społecznych.

Kierownik projektu: dr Joanna Kulpińska

 • Zespół: dr Katarzyna Górska, dr Anna Wyrwisz
 • Nazwa grantu: Young Labs
 • Źródło finansowania: Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Czas realizacji: 10.2021 - 09.2023
 • Kwota finansowania: 199.633,08 PLN
 • Opis: "Celem projektu jest identyfikacja strategii adaptacyjnych migrantów podczas pandemii COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem zmian spowodowanych wprowadzonymi restrykcjami. Będziemy analizować sposoby, w jakich migranci przystosowują się do nowych warunków i zlokalizujemy nowe bariery powstałe wraz z wprowadzeniem restrykcji. Koncepcją wyjściową do naszej analizy będzie model integracji zaproponowany przez Agera i Stranga, który przedstawia dziesięć poziomów, na których adaptacja imigrantów może zachodzić. Te sfery struktury społecznej są jednocześnie obszarami szczególnie dotkniętymi regulacjami i ograniczeniami wprowadzonymi w wyniku pandemii COVID-19. Analizie poddamy zarówno imigrantów, którzy osiedlili się w miejscu docelowym przed wybuchem pandemii, jak i tych, którzy przybyli do nowego kraju w trakcie jej trwania. Badaniami zostaną objęte także osoby zaangażowane w działania skierowane do migrantów, np. pracownicy organizacji pozarządowych, w celu uzyskania szerszego wglądu w problemy badanej grupy. Badania będą prowadzone w perspektywie porównawczej w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Wykorzystana zostanie technika triangulacji metodologicznej, łączącej podejście ilościowe i jakościowe. Planowane działania zakładają między innymi nawiązanie współpracy międzynarodowej z polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz imigrantów."

Kierownik projektu: dr Joanna Kulpińska

 • Zespół: Studenci: Julia Dural, Aleksandra Tutko, Przemysław Mitka
 • Nazwa grantu: Minigranty POB Heritage
 • Źródło finansowania: Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Czas realizacji: 07.2021-06.2022
 • Kwota finansowania: 14.998,24 PLN
 • Opis: "Celem projektu jest analiza migracji z „polskiego miasta” do Stanów Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku, na przykładzie wychodźstwa z Rzeszowa. Badania migracyjne dotyczące zamorskich czy też szerzej międzynarodowych wyjazdów z ziem polskich u progu dwudziestego stulecia, koncentrowały się głównie na migracjach z polskiej wsi, wymieniając chociażby prace Znanieckiego, Chałasińskiego czy Bystronia. Społeczność miejska w kontekście procesów migracyjnych nie cieszyła się zainteresowaniem ówczesnych badaczy, choć ze względu na swoją specyfikę, jak chociażby mniejszy stopień homogeniczności etnicznej, socjodemograficznej czy kulturowej, dostarczyć może wielu istotnych a jednocześnie nieznanych informacji na temat działania mechanizmów migracji. Na wybór tego obszaru badawczego wpłynęła przede wszystkim możliwość przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań porównawczych na kilku poziomach:
 1. synchronicznym – porównanie trendów migracyjnym różnych grup etnicznych zamieszkujących Rzeszów na przełomie XIX i XX w. (głównie Polacy i Żydzi)
 2. diachronicznym – porównanie trendów czasowych migracji z Rzeszowa (XIX i początek XX w.)

Badania prowadzone będą w oparciu o analizę list pasażerów statków z Archiwum Ellis Island.
Podstawowym problemem badawczym projektu jest wskazanie specyfiki migracji ze społeczności miejskiej z przełomu XIX i XX w. W ramach prowadzonej analizy poszukiwać będziemy odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Czym charakteryzowały się migracje mieszkańców polskich miast z przełomu XIX i XX w.?
 2. Jakie podobieństwa i różnice występowały pomiędzy emigrantami wywodzącymi się z różnych grup etnicznych?
 3. Na jakie prawidłowości można wskazać porównując migracje ze wsi i miasta u progu XX w. (odnosząc się do obszernych studiów na temat wychodźstwa z polskiej wsi)?

Migracje z polskich miast z przełomu XIX i XX wieku są tematem dotąd szerzej niezbadanym. Jak wspomniano powyżej, wiele miejsca w studiach nad wychodźstwem z ziem polskim z tamtego okresu zajmowała społeczność wiejska (przykładowo prace Bujaka, Chałasińskiego, Znanieckiego, Duda-Dziewierz, Gliwicówny, Makarewicza, Brożka). Stosunkową innowacją w polskich studiach migracyjnych jest także źródło, na którym oparta zostanie analiza prowadzona w ramach prezentowanego projektu, czyli dane pochodzące z list pasażerów statków Archiwum Ellis Island, niewykorzystywane dotąd na taką skalę w pracach analizujących polskie wychodźstwo. Badania zawarte w prezentowanym projekcie mają charakter badań wstępnych. Planowana jest kontynuacja badań w oparciu o poszerzenie obszaru badawczego o miasta zaboru pruskiego i rosyjskiego."

Kierownik projektu: dr Paulina Napierała

 • Źródło finansowania: IAISP, Center for International Studies and Development, Peter Lang
 • Czas realizacji: 12.2020 - 12.2022
 • Kwota finansowania: 16.000 PLN
 • Opis: The idea behind this volume is to present a broad international and interdisciplinary perspective on religion and American politics (both domestic and international) as well as to introduce voices from various religious traditions.

Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Zachara-Szymańska, prof. UJ

 • Nazwa grantu: MiniGRANTY POB Heritage (edycja I) 
 • Źródło finansowania: Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Czas realizacji: 03.2021-03.2022 
 • Kwota finansowania: 15.000 PLN
 • Opis: Przedmiotem projektu będą badania nad wątkami pamięci o Holokauście obecne w formach sprawowania przywództwa politycznego. Planowane badania wstępne dotyczyć nowego wątku w badaniach nad naturą i mechanizmami globalnego przywództwa, koncentrującego się wokół kwestii budowania znaczeń i tożsamości, co stanowi jedną z istotnych płaszczyzn oddziaływań przywódczych. Zakłada się zbadanie wątków dotyczących Holokaustu w przekazach przywódczych formułowanych w przestrzeni politycznej i społecznej (wystąpienia publiczne, znaczące opowieści przywódcze, inicjatywy społeczne, narzędzia doskonalenia kompetencji przywódczych), aby ocenić na ile ten rodzaj pamięci współtworzy współczesne oddziaływania społeczne. Jako, że przyjęte ramy badawcze odnoszą się do przywództwa globalnego, które zakłada poszukiwanie porozumienia międzykulturowego poprzez odniesienie do uniwersalnej wspólnoty losów, badania dotyczyć będą przekazów formułowanych przede wszystkim w państwach EU i Stanach Zjednoczonych. Daje to nadzieję na ocenę żywotności pamięci o Holokauście we współczesnym przekazie politycznym i oznaczenie kanałów transmisji tej pamięci do innych regionów i kontekstów kulturowych. Znaczenie badań: badania dotyczą sfery, która potencjalnie może przenieść treści dziedzictwa związanego z Holocaustem do obszarów, które pozostając poza zinstytucjonalizowanymi formami pamięci, bliskie są interesom, celom i relacjom realizowanym przez liderów politycznych i społecznych współcześnie. Rozszerzają wiedzę na temat uniwersalizacji i globalizacji pamięci o Zagładzie. 

Kierownik projektu: dr hab. Garry Robson, prof. UJ

 • Nazwa grantu: Mini-granty dla pracowników - Laboratorium Społecznych (r)Ewolucji: "Społeczne (r)ewolucje: poza horyzontem teraźniejszości" 
 • Źródło finansowania: POB FutureSoc 
 • Czas realizacji: sierpień 2021 r. 
 • Kwota finansowania: 8.792 PLN 
 • Numer referencyjny: FS.4.12.2020 
 • Opis: Niniejszy projekt ma na celu zestawienie doświadczeń młodych ludzi – spędzających coraz więcej czasu online – z pojawieniem się zjawiska „kapitalizmu nadzoru” (Zuboff 2019). Stanowić ma próbę krytycznego spojrzenia na koncepcję „upodmiotowionego cyfrowego tubylca” i weryfikacji tezy, że dzieci i nastolatki podlegają narastającej manipulacji i są wykorzystywane w sposoby zakłócające proces stabilnego formowania się osobowości oraz zrównoważone zachowania prospołeczne w swych rodzinach i rzeczywistym świecie społecznym. W tym kontekście postawić można natychmiast szereg podstawowych pytań: Jak mamy rozumieć i przewidywać długoterminowe konsekwencje konstruowania „architektur wyboru” i praktyk „nakierowywania” („nudge”) w manipulacji młodymi użytkownikami poprzez interfejs ekranu? Czy mają one faktycznie na celu pomijanie racjonalnej świadomości użytkowników, jak również automatyzację ich reakcji i zachowań w sieci? Jakie zagrożenia dla wykształcenia rzeczywistej autonomii, twórczej sprawczości i dojrzałej samoświadomości wynikają z tych czynników dla młodych ludzi? W nawiązaniu do tych zagadnień, artykuł – stanowiący centralny element niniejszego projektu – ma na celu zbadanie (w kontekście USA) niektórych potencjalnych aspektów dynamiki i konsekwencji tego, co wygląda dzisiaj jak nieunikniona ekspansja edukacji internetowej. Kontekst dla tego zjawiska stanowią: konsolidacja coraz bardziej skorporatyzowanego sektora oświatowego i ekspansja nowej, wysoce technokratycznej formy kapitalizmu algorytmicznego / nadzoru (jak zasygnalizowano wyżej), w których zapewne będzie ono osadzone. Czy możliwym jest, w miarę jak zagłębiamy się w to przyszłe środowisko – być może oparte na nowym rodzaju ucyfrowionej, bezgotówkowej gospodarki, że technologie kształcenia wirtualnego rozwiną się w większym stopniu w stronę programowania studentów do zajęcia w nim swych miejsc niż ku wyzwoleniu ich potencjału wolnych i twórczych jednostek? Czy jest prawdopodobne, w tym kontekście, że szkolnictwo wyższe może zacząć przybierać formę systemu warunkowania instrumentalnego, w stylu B. F. Skinnera, dla określonych ról społeczno-ekonomicznych? Czy dla urzeczywistnienia tego celu idealny nie byłby system silnie zindywidualizowanych modułów, realizowanych zdalnie, być może poprzez wykorzystujące sztuczną inteligencję protokoły nauczania, oceniania i informacji zwrotnej? Czy gromadzenie danych o studentach w celach badawczych, a także rozwój sztucznej inteligencji i biotechnologii transhumanistycznych mogą być wstępem do kontrolowanej integracji tego pokolenia obywateli z nadchodzącym systemem gospodarczym i społecznym, opartym na 5G / Internecie Rzeczy? 

Kierownik projektu: dr hab. Łukasz Wordliczek, prof. UJ

 • Zespół: Dariusz Stolicki (Uniwersytet Jagielloński), Miklós Sebők (Węgierska Akademia Nauk), Anna Sroka (Uniwersytet Warszawski) 
 • Nazwa grantu: DigiWorld 2020 - Mini grant badawczy 2020/1 
 • Źródło finansowania: Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Czas realizacji: 01.2021 - 12.2021 
 • Kwota finansowania: 49.910 PLN 
 • Opis: Głównym celem projektu jest stworzenie bazy danych dla Polski w ramach szerszego międzynarodowego przedsięwzięcia – Comparative Agendas Project (CAP) – zgodnie z przyjętym schematem kodowania. CAP udostępnia (bez opłat i embarga) badaczom, studentom, decydentom oraz innym zainteresowany dane odzwierciedlające kształt polityki publicznej w różnym czasie i różnych obszarach. Obecnie, CAP obejmuje następujące kraje: Australia, Belgia, Brazylia, Chiny, Chorwacja, Dania, Francja, Holandia, Hiszpania, Izrael, Kanada, Niemcy, Nowa Zelandia, Portugalia, Rosja, Węgry, Włochy, Szwajcaria, Turcja, Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania. Wybrane dane są także dostępne dla stanów Floryda i Pensylwania oraz dla Unii Europejskiej. Polska jest wciąż poza tym projektem. Dane CAP umożliwiają analizowanie polityki publicznej w co najmniej dwóch podejściach: szeregów czasowych i badań porównawczych. Stąd, dalsze działania przewidują scalenie danych CAP z innymi zbiorami danych, np. wynikami wyborów, programów partii politycznych (Manifesto Research Project), danych parlamentarnych (ParlGov Database), badań opinii publicznej, czy też wybranych wskaźników ekonomicznych. Dzięki temu, stosowne działania pozwolą na zebranie danych empirycznych opisujących istotne wymiary działań politycznych. Obszerny i wielowymiarowy zbiór danych CAP jest także godny zainteresowania z punktu widzenia zastosowań uczenia maszynowego w politologii. Niezależnie od postępów w tym zakresie w informatyce, jest to wciąż względnie mało eksploatowane podejście w ramach nauk politycznych. Szczegółowo rzecz ujmując, planowane jest zastosowanie do klasyfikacji danych metod uczenia maszynowego, w szczególności metody identyfikacji i segmentacji tematów z zakresu przetwarzania języka naturalnego (oparte o sieć neuronową typu CNN, do uczenia której zostanie wykorzystana ręcznie zakodowana próbka danych oraz o klasyfikator SVM oparty na słowach kluczowych). Planowane jest także sięgnięcie po metody analizy sieci (gdyż zarówno pomiędzy różnymi typami danych, jak i w ramach większości z nich występują powiązania). 

Kierownik zespołu UJ: dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ

 • Kierownik projektu: MariaLuisa Lavitrano (Universita’ Degli Studi di Milano-Bicocca) 
 • Zespół: Projekt międzynarodowy z udziałem: Universita’ degli Studi di Milano-Bicocca, European Molecular Biology Laboratory, CESSDA ERIC, Integrated Carbon Observation System-European Research Infrastructure Consortium, European Synchrotron Radiation Facility, ECCSEL-European Research Infrastructure Consortium, E-Science-European Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research, Core Technologies for Life Sciences, Core Technologies for Life Sciences, Universidad Politecnica de Madrid, Goeteborgs Universitet, Universita degli Studi di Trento, Universita degli Studi di Milano, Alma Mater Studiorum-Universita di Bologna, Uniwersytet Jagielloński, Universidad Complutense de Madrid, Universite Paris I Pantheon-Sorbonne 
 • Nazwa grantu: H2020-Infrasupp-2018-2020 
 • Źródło finansowania: Komisja Europejska 
 • Czas realizacji: 04.2021-03.2024
 • Kwota finansowania: 2 mln EUR
 • Numer referencyjny: Grant agreement no. 101008503 
 • Opis: Infrastruktura Badawcza (IB) jest podstawą doskonałości naukowej i istotnym elementem w wypełnianiu założeń Unii Europejskiej stworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy. Wspólnie z Infrastrukturą Podstawową (IP) – istniejącą w wielu uniwersytetach, ośrodkach badawczych i narodowych centrach IB-IB stała się jednym z ważnych elementów realizowania strategii UE Otwartej Nauki oraz Otwartych Innowacji oraz kluczem do ich sukcesu. Wobec rosnącego znaczenia IB oraz IP, pytanie, jak je zorganizować, utrzymać, jak nimi zarządzać i jak je finansować nadal pozostaje jednym z kluczowych wyzwań dla agencji finansujących oraz instytucji badawczych. Ten projekt po raz pierwszy grupuje IB, IP oraz europejskie uniwersytety, z nowoczesnym zamierzeniem, by usprawnić dostęp oraz by przygotować kadrę zarządzającą krajowymi i międzynarodowymi laboratoriami i centrami badawczymi w Europie. Głównym celem RItrainPlus jest opracowanie i uruchomienie programu kształcenia, by zapewnić dobrze przygotowaną obecną i przyszłą kadrę zarządzającą europejską infrastrukturą badawczą oraz infrastrukturą podstawową. 

RItrainPlus: 

 1. wesprze dążenie do doskonałości, usprawni działanie i doprowadzi do długoterminowej stabilności europejskiej IB oraz IP dzięki: wprowadzeniu formalnych programów kształcenia - podyplomowych studiów dla menedżerów zarządzających IB; uczeniu się z najlepszych praktyk – programie krótkoterminowej wymiany pomiędzy  IB/IP z różnych krajów; wymianie najlepszych doświadczeń – stworzenie forum wymiany najlepszych praktyk działania w zarządzaniu infrastrukturą, umożliwiającą promowanie istniejących rozwiązań oraz dzieleni się doświadczeniem i wiedzą; 
 2. stworzy podstawy przygotowywania wysoko wykwalifikowanego personelu przygotowanego do zarządzania IB i IP dzięki wprowadzeniu opracowanych kursów do istniejących programów kształcenia uniwersyteckiego oraz certyfikowanych kursów LLL; 
 3. stworzy trwałą European School for Management of Research Infrastructures. 

W ciągu czterech lat trwania projektu zostaną zrealizowane wszystkie założone działania, dzięki zaangażowaniu członków ERIC, EIROforum, agencji narodowych oraz innych interesariuszy odpowiedzialnych za prowadzenie polityki naukowej. 

Kierownik projektu: Dr Katarzyna Górska

 • Zespół: Dr Joanna Kulpińska
 • Nazwa grantu: SocietyNow! Konkurs w ramach Programu Strategicznej Inicjatywy Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Źródło finansowania: POB FutureSoc
 • Czas realizacji: 01.05.2020-31.12.2020
 • Kwota finansowania: 13,000 zł
 • Opis: Celem projektu jest analiza zmian wywołanych przez COVID-19 w ramach polityki imigracyjnej Polski i ich wpływ na rynek pracy, ze szczególnym uwzględnieniem imigrantów. Badaniu poddane zostały zarówno sytuacja i konsekwencje wspomnianych modyfikacji bezpośrednio dla największych grup imigranckich w Polsce, jak również podjęta została próba prognozy następstw ostatnich zdarzeń na różne sektory polskiego rynku pracy. Analizę oparto zarówno na danych zastanych (akty prawne, bieżące dane statystyczne) jak i wywołanych (badania sondażowe). W rezultacie projektu powstanie analiza strategii migracyjnych cudzoziemców pracujących dotąd na polskim rynku pracy, analiza obecnego PIPP ze szczególnym naciskiem na możliwe do wprowadzenia rozwiązania uwzględniające migrantów, analiza implementowanych strategii państwa i samorządów oraz ich rezultatów (specjalne rozwiązania dla imigrantów i ich efekty, tarcza anty-kryzysowa), a także analiza rynku pracy i jego aktualnych wzorów (podaż i popyt, oferty pracy, zwolnienia imigrantów, wskaźniki bezrobocia). Kluczowymi rezultatami przeprowadzonych badań będą odpowiedzi na poniższe pytania: 1) czy i jak polski rząd był przygotowany na ewentualne pojawienie się pandemii i czy uwzględniono w tych strategiach migrantów (analiza PIPP)? 2) jak zmiany wywołane przez COVID-19 wpłynęły na sytuację migrantów czasowych oraz nieudokumentowanych? 3) jaka była reakcja pracodawców zatrudniający migrantów? (wzorce zatrudnienia) 4) jakie działania podjął rząd, samorządy, instytucje w celu ochrony imigrantów? (prawo migracyjne, prawo pracy, nowe formy zatrudnienia?) 5) jakie będą długofalowe skutki pandemii COVID-19 dla migrantów oraz lokalnych rynków pracy? – propozycja kontynuacji badań porównawczych.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Dorota Praszałowicz

 • Zespół: dr Joanna Kulpińska
 • Nazwa grantu: OPUS 19 
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki 
 • Czas realizacji: 2021-2023 
 • Kwota finansowania: 403.312 PLN 
 • Numer referencyjny: 2020/37/B/HS6/02687 
 • Opis: Przedmiotem badań jest polsko-amerykańskie skupisko w Seattle, w stanie Waszyngton, jego przeszłość i teraźniejszość. Proces przeobrażeń tego skupiska jest analizowany w kontekście migracji w ramach transatlantyckiego rynku pracy oraz przeobrażeń społeczności europejskich imigrantów w USA, analiza jest prowadzona z wykorzystaniem najnowszych propozycji teoretycznych w światowych studiach migracyjnych. Polacy osiadali w Seattle i okolicy poczynając od lat 80. XIX wieku. Był to czas pionierski, gdy biali osadnicy zasiedlali region Pacific Northwest i gdy budowano kolejowe połączenie z głównymi ośrodkami w USA (1883, 1893). Z czasem pojawiły się kolejne strumienie imigracyjne: polscy uchodźcy po II Wojnie Światowej, uchodźcy solidarnościowi oraz inni imigranci z PRL, wreszcie w ostatnich dekadach Polacy znajdujący zatrudnienie w korporacjach IT oraz high-tech, które mają siedziby w Seattle (Microsoft, Boeing). To niezwykle zróżnicowane skupisko imigracyjne, na które składają się potomkowie najdawniejszych i powojennych imigrantów oraz niedawni przybysze, jest wewnętrznie splecione siecią gęstych powiązań oraz atrakcyjnych imprez, jak na przykład coroczny Polski Festiwal w lipcu oraz Polski Festiwal Filmowy jesienią. Jednak niedawni przybysze, pomimo zaangażowania w życie wspólnoty, nie chcą być zaliczani do Polonii. Na obecnym etapie można ich nazwać an un-imagined community, co obnaża paradoks tej sytuacji. Celem badań jest 1. odkrycie mechanizmów procesów migracji, które w przeszłości przywiodły Polaków w ten odległy region USA; 2. analiza wewnętrznego zróżnicowania tego skupiska z uwzględnieniem różnych pokoleń imigracyjnych oraz kwestii statusu społecznego i podziału ról w kategoriach genderowych (bread winners and bread bakers); 3. odtworzenie struktury organizacyjnej tej grupy, ze wskazaniem żywotności dawnych struktur (Stowarzyszenie Dom Polski założone w 1918 roku; oddziały Polskiego Związku Narodowego, pierwsze powstało w 1890 roku; polonijne parafie w mieście i okolicy) oraz nowych form aktywności: szkoły języka polskiego dla dzieci, platformy internetowe; 4. odtworzenie relacji z innymi grupami etnicznymi: Chorwatami, Żydami, Ukraińcami; 5. analiza różnych strategii przeobrażeń tożsamości w nowym otoczeniu; 6. dekonstrukcja stereotypowego postrzegania lokalnej wspólnoty polonijnej. Efektem badań będzie przedstawienie nowego modelu badań przeobrażeń współczesnych społeczności imigracyjnych. Model ten znajdzie zastosowanie do analiz innych skupisk imigracyjnych, innych grup etnicznych, w innych miejscach. 

Kierownik projektu: dr Agnieszka Małek

 • Zespół: dr Anna Fiń (Uniwersytet Pedagogiczny), dr Stella Strzemecka (Uniwersytet Jagielloński) 
 • Nazwa grantu: OPUS 18 
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki 
 • Czas realizacji: 2020-2023 
 • Kwota finansowania: 266.726 PLN 
 • Numer referencyjny: 2019/35/B/HS5/03451 
 • Opis: Perspektywa transnarodowości pozwala wydobyć znaczenie różnorodnych relacji i zależności, które kształtują się w wyniku migracji grup i jednostek. Migranci, osoby nie migrujące, ale w różny sposób powiązane z wyjeżdzającymi oraz migranci powrotni tworzą rozległą sieć wzajemności funkcjonującą ponad granicami państwowymi. Te transnarodowe relacje mają wymiar ekonomiczny, społeczno-kulturowy i polityczny. O ile dwa pierwsze rodzaje powiązań doczekały się licznych analiz i opracowań, o tyle związki polityczne są wciąż zjawiskiem wymagającym pogłębionych studiów. Dotyczy to w szczególności mechanizmów i konsekwencji transnarodowej politycznej aktywności migrantów, przekazów politycznych i praktyk. W dotychczasowych badaniach poświęconych obecności migrantów w sferze publicznej koncentrowano się przede wszystkim na analizach ich partycypacji wyborczej w krajach napływu i/lub pochodzenia. W niniejszym projekcie transnarodowość polityczna rozumiana jest w szerszy sposób i obejmuje zarówno partycypację wyborczą, jaki i inne formy zaangażowania, takie jak organizacja spotkań politycznych, pozyskiwanie funduszy na rzecz partii politycznych, uczestnictwo w protestach, lobbowanie na rzecz spraw ważnych z punktu widzenia państwa/społeczności pochodzenia, transfer politycznych idei i przekonań. W polskich studiach migracyjnych przeważają przy tym badania prowadzone wśród migrantów poakcesyjnych, a zatem ograniczone są do kontekstu europejskiego. Niewielu badaczy prowadzi analizy procesów współczesnych migracji transatlantyckich, zwłaszcza w kontekście najnowszych koncepcji teoretycznych, mimo że przez dekady Ameryka Północna była jednym z najważniejszych kierunków emigracji Polaków, wciąż zresztą wybieranym choć na mniejszą skalę. Przypadek polskich migrantów w Kanadzie jest szczególnie ciekawy z kilku powodów: licznej imigracji z lat osiemdziesiątych oraz z okresu bezpośrednio po transformacji ustrojowej, co pozwala na prowadzenie analiz porównawczych; umiejscowienia polskich migrantów pomiędzy „starymi” grupami europejskimi, a obecnie dominującymi imigrantami pochodzącymi z państw azjatyckich; kontekstu polityki imigracyjnej i integracyjnej państwa przyjmującego (m.in. oficjalna polityka wielokulturowości, liberalne prawo dotyczące podwójnego obywatelstwa). Wybór Kanady i Toronto (będącego największym skupiskiem polskich imigrantów w Kanadzie) odpowiada zatem na potrzebę prowadzenia porównawczych studiów nad transnarodowymi praktykami. Projekt ma na celu: (1) pozyskanie wiedzy na temat form politycznego zaangażowania oraz transferowania i wykorzystywania politycznych przekazów; (2) zidentyfikowanie transnarodowych praktyk i przepływów oraz narzędzi wykorzystywanych do kontaktów ze społecznością pochodzenia (3) określenie determinantów politycznego zaangażowania migrantów; (4)rozpoznanie znaczenia (re)socjalizacji politycznej w państwie/społeczności pochodzenia oraz w miejscu osiedlenia; (5) zbadanie oczekiwań migrantów w odniesieniu do działań państwa pochodzenia na rzecz diaspory, jak również zobowiązań diaspory wobec państwa. Badania oparte na metodach jakościowych (wywiady pogłębione, wywiady eksperckie, obserwacja uczestnicząca) będą prowadzone zarówno w Kanadzie (z polskimi migrantami), jak i w Polsce (z niemigrującymi członkami rodzin i znajomymi oraz z migrantami powrotnymi), czyli w miejscach transnarodowych praktyk. Istotne znaczenie ma zatem perspektywa różnych osób uwikłanych w proces migracyjny. Takie podejście pozwala na zrozumienie złożonych praktyk dotyczących przekazów politycznych oraz czynników skłaniających migrantów do politycznej aktywności. Projekt jest oryginalny zarówno ze względu na podjętą problematykę, wciąż niedostatecznie rozpoznaną w studiach migracyjnych, prowadzenie badań jednocześnie w państwie pochodzenia i osiedlenia oraz przyjęcie perspektywy różnych aktorów społecznych - migrantów, nie-migrantów oraz reemigrantów. Wyniki badań będą stanowić wkład w naukową dyskusję na temat migracji i polityki, w szczególności w odniesieniu do wpływu transnarodowych przekazów ma postawy i zachowania polityczne. Rezultatem badań będą co najmniej trzy artykuły opublikowane w recenzowanych, międzynarodowych czasopismach naukowych, monografia w języku angielskim oraz wystąpienia konferencyjne. 

Kierownik projektu: dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ

 • Nazwa grantu: OPUS 17 
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki 
 • Czas realizacji: 2020-2023 
 • Kwota finansowania: 256.397 PLN 
 • Numer referencyjny: 2019/33/B/HS5/01297 
 • Opis: Hakowanie mózgu w celu obdarzenia człowieka fenomenalnymi umiejętnościami i superludzkimi zdolnościami, takimi jak sterowanie urządzeniami za pomocą myśli czy zapośredniczona technologicznie telepatia, jest tematem dobrze znanym z fantastyki naukowej. Jest też jednym z głównych motywów pojawiających się w kilku odcinkach Black Mirror, jednego z najbardziej intrygujących seriali telewizyjnych stworzonego przez Charliego Brookera. Odcinek zatytułowany Men Against Fire (2016) ukazuje wizję przekształconego za pomocą zaawansowanej neurotechnologii żołnierza przyszłości. Przełomową technologią, jaką przedstawia, jest zaawansowany interfejs neuronalny. Odgrywa on kilka nowatorskich funkcji: wspomaga trening wojskowy, wzmacnia wydajność, wpływając na percepcję i dehumanizując przeciwnika, ułatwia jego zabijanie przeciwnika, poprawia komunikację wojskową, poszerza świadomość sytuacyjną i zapobiega traumie wojennej. To, oczywiście, wytwór wyobraźni, jednak w jaki sposób gwałtowne i doniosłe postępy w neurobiologii, zachodzące obecnie i dopiero wyłaniające się, korespondują z popularną fantastyką naukową? W ciągu ostatnich dwóch dekad niezwykły rozwój neuronauki, postępujący równolegle do równie szybkiego i zdumiewającego postępu w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) i robotyki, przekształca fantastycznonaukowe fantazje w fantastyczną naukę. Od samego początku neuro odkrycia, techniki i technologie przyciągały zainteresowanie amerykańskiego sektora wojskowego, który pozostaje jednym z głównych katalizatorów i entuzjastycznych sponsorów innowacyjnych badań nad mózgiem. A perspektywy, jakie otwiera neurobiologia i neurotechnologie, stwarzają ogromne szanse, bowiem ich zastosowania w sferze bezpieczeństwa narodowego i obrony mogą się okazać prawdziwie przełomowe. Neurotechnologie mogą być i będą wykorzystywane do wielu zadań na różnych poziomach służby wojskowej: od rekrutacji i przydziału obowiązków po walkę i powiązane z nią zadania (takie jak wywiad i komunikacja), od profesjonalnego treningu po rehabilitację; od obrazowania mózgu umożliwiającego zidentyfikowanie konkretnych pożądanych cech, skłonności i zachowań po jego stymulację służącą poprawie wydajności, wzmocnieniu umiejętności uczenia się, wyostrzenia zdolności kognitywnych, zmniejszaniu zmęczenia i podbudzaniu czujności; oraz od monitorowania i optymalizowania aktywności mózgu w czasie rzeczywistym po modelowanie nastroju i zapobieganie zaburzeniom po obsługę systemów broni za pomocą myśli i interfejsów neuronalnych. Przedmiotem projektu są takie właśnie przełomowe osiągnięcia i, ogólnie rzecz biorąc, rola, jaką neuronauka i neurotechnologie odgrywać będą w XXI w. w sferze wojskowości i stosunków międzynarodowych. Zapożyczając podejście od Kennetha Waltza, który pod koniec lat 50. XX w. zaproponował słynne ujęcie trzech „obrazów” interpretacji przyczyn wojny, taksonomię, która należy do klasyki dyscypliny Stosunków Międzynarodowych, implikacje tego rozwoju analizowane są na trzech poziomach. Poziom pierwszy, mikro, dotyczy jednostki ludzkiej i natury człowieka, a zatem żołnierza. Drugi, meso, skupia się na państwie, a zatem rządzie, siłach zbrojnych i społeczeństwie. Wreszcie poziom trzeci, a więc makro, to szczebel system międzynarodowego. Projekt stawia i próbuje odpowiedzieć na pytanie o to, jakie zmiany na tych trzech poziomach wywoła niezwykły pochód neuronauki i neuroinżynierii. Badaniom przyświeca kilka celów. Jednym jest zdiagnozowanie i zbadanie nowego zjawiska, które zostaje określone jako neurobiologia wojny. Innym jest dogłębna eksploracja tego nowego krajobrazu – neurobiologii na wojnie. Wreszcie, co najistotniejsze, celem jest analiza przełomowych konsekwencji tych zmian dla żołnierza, sił zbrojnych, taktyki i strategii wojskowej, charakteru wojny i stosunków międzynarodowych. Nieuchronnie, w powietrzu wiszą również poważne pytania natury etycznej. Hipoteza, jaka zostaje postawiona, głosi, że na naszych oczach rozwija się neuro rewolucja w sprawach wojskowych, która wraz z ogromnym rozwojem w sferach robotyki i AI nie tylko przekształci żołnierzy i wojnę, transhumanizując ich, a później posthumanizując, ale też będzie miała wpływ na stosunki międzynarodowe, sprzyjając neuro wyścigowi zbrojeń między USA i Chinami. Neurotechnologie rozwijane będą zarówno pod kątem ofensywnej taktyki i strategii (ulepszające przekształcanie własnych żołnierzy w doskonalsze „narzędzia” wojny oraz tworzenie neurobroni do wykorzystania przeciwko siłom zbrojnym przeciwnika i jego cywilnej populacji) oraz defensywnym (zapobieganie wrogim neuroatakom wymierzonym we własnych żołnierzy i cywilów). Tempo, zasięg i intensywność neurorewolucji w wojskowości i bezpieczeństwie postawi ludzkość w obliczu nowej rzeczywistości i nowych zjawisk, takich jak neurobezpieczeństwo i neuropolityka, neurobronie i neuroobrona, neurostrategia i neuroetyka i prawdopodobnie jeszcze wielu innych. To, co dawniej było fantastyką naukową, staje się zatem rzeczywistością, a wojsko odgrywa w tej transformacji wiodącą rolę. 

Kierownik projektu: dr Monika Sawicka

 • Nazwa grantu: MINIATURA 4 
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki 
 • Czas realizacji: 2020-2022 
 • Kwota finansowania: 22.826 PLN 
 • Numer referencyjny: 2020/04/X/HS5/02006 
 • Opis: Działanie naukowe zakłada wyjazd badawczy do Brazylii w celu zebrania i wytworzenia danych, które umożliwią wstępną analizę polityki zagranicznej Brazylii w regionie Ameryki Łacińskiej w przedziale czasowym 2003-2020. Mając na uwadze problem badawczy, jakim jest wpływ globalnej pozycji Brazylii na role i status regionalny państwa, w trakcie działania naukowego zebrany zostanie materiał empiryczny, który umożliwi poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: jakie były najważniejsze inicjatywy realizowane w Ameryce Łacińskiej w latach 2003-2020 w zakresie integracji regionalnej, mediacji, współpracy na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa? Czy działania podejmowane przez Brazylię w Ameryce Łacińskiej były spójne z polityką realizowaną we wcześniejszych okresach (między 1945 i 2002 rokiem)? Jakie zmiany można zidentyfikować w prowadzonej przez Brazylię polityce regionalnej pomiędzy 2003 i 2020 rokiem? Czy globalny status państwa i aspiracje wielkomocarstwowe wpływały na stosunki Brazylii z partnerami regionalnymi? W trakcie wyjazdu przeprowadzone zostaną kwerendy w wybranych archiwach w Rio de Janeiro i Brasilii. Ponadto pobyt w Brasilii zakłada przeprowadzenie częściowo ustrukturyzowanych wywiadów z przedstawicielami MSZ Brazylii i misji dyplomatycznych wybranych państw Ameryki Łacińskiej. Jakościowa analiza treści i analiza narracyjna zebranego materiału empirycznego pozwolą mi odpowiedzieć na pytania badawcze, dopracować model teoretyczny (wpływ zmiennej globalnego statusu państwa na zmienne regionalnych ról i statusu państwa) planowanego szerszego projektu badawczego i przygotować hipotezy badawcze, które będą weryfikowane na dalszych etapach badania przy zastosowaniu tego modelu. 

Kierownik projektu: dr Tomasz Soroka

Nazwa grantu: MINIATURA 3 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki 

Czas realizacji: 2019-2022 

Kwota finansowania: 26.488 PLN 

Numer referencyjny: 2019/03/X/HS5/00948 

Opis: Planowane działanie naukowe ma charakter wyjazdu badawczego do Kanady, do Iqaluit, stolicy terytorium Nunavut. Nadrzędnym celem projektowanych badań jest pozyskanie pogłębionej wiedzy o prawnopolitycznych wymiarach ochrony języka inuickiego (inuktitut) w Nunavut oraz ocena skuteczności polityki językowej Nunavut w zakresie rewitalizacji i promocji jęz. inuktitut.
Realizowany projekt ma udzielić odpowiedzi na kilka istotnych pytań badawczych, dotyczących rzeczywistej roli, jaką język inuktitut odgrywa w życiu politycznym i prawnym Nunavut (szczególnie w obliczu powszechnej anglicyzacji kanadyjskich instytucji publicznych na obszarach zamieszkanych przez ludność rodzimą, także Inuitów), w tym zwłaszcza w zakresie:

 1. wypracowanych standardów i praktyk ochrony prawnej inuktitut w Nunavut,
 2. podjętych działań politycznych na rzecz promocji, rewitalizacji i wzmocnienia pozycji inuktitut jako języka codziennej komunikacji w Nunavut (w ramach polityki edukacyjnej i regulacji językowych na rynku pracy),
 3. oceny skuteczności powyższych działań (zestawienie zapisów prawnych z danymi statystyczno-demograficznymi dot. języków w Nunavut),
 4. odbioru społecznego podjętych inicjatyw i oczekiwań w tym zakresie (wywiady z ekspertami i nauczycielami, badania ankietowe),
 5. planów i przyszłych strategii na rzecz rewitalizacji jęz. inuktitut i zapobiegania postępującej anglicyzacji (zwłaszcza młodzieży) Nunavut.

Kierownik projektu: dr Rafał Kuś

 • Nazwa grantu: MINIATURA 3 
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki 
 • Czas realizacji: 2019-2022 
 • Kwota finansowania: 29.532 PLN 
 • Numer referencyjny: 2019/03/X/HS5/00759 
 • Opis: Planowane działanie naukowe to wyjazd badawczy do Stanów Zjednoczonych (College Park, Maryland oraz Waszyngton, D.C.). Temat badania dotyczy miejsca National Public Radio (NPR, amerykańskie radio publiczne) w systemie medialnym i politycznym USA. NPR, powstałe na mocy ustawy Public Broadcasting Act z 1967 r., stanowi niewielki, ale istotny element amerykańskiego systemu radiowego, uzupełniając ofertę nadawców komercyjnych o misyjne audycje kulturalne, edukacyjne i publicystyczne. Projekt przewiduje wykorzystanie mieszanych metod badawczych, w tym technik ilościowych: analizy zawartości i badań ankietowych, oraz technik jakościowych: wywiadu intensywnego i studium przypadku. Zamierzam również wykorzystać doświadczenia z wcześniejszych akcji badawczych. Czterotygodniowy wyjazd obejmie m.in. gruntowną kwerendę biblioteczną (przeprowadzoną w National Public Broadcasting Archives w bibliotece University of Maryland w College Park oraz w American Archive of Public Broadcasting w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie), a także wywiady intensywne (realizowane w waszyngtońskich centralach NPR i CPB). Spodziewanym efektem działania naukowego będzie zebranie materiałów badawczych, ich analiza, a następnie przygotowanie artykułu poświęconego NPR, który zamierzam opublikować w jednym z amerykańskich czasopism medioznawczych (np. „Journal of Radio & Audio Media”). Na ile i z jakim skutkiem neuro-techno-naukowe innowacje odzwierciedlają wizje, znane z fantastyki naukowej? Pytania te domagają się uważnego, systematycznego, całościowego i interdyscyplinarnego studium z perspektywy nauk społecznych, co też stanowi cel tego projektu.