Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mini-granty studenckie

Celem konkursu finansowanego z budżetu IAiSP jest wspieranie rozwoju naukowego studentów oraz realizowanych przez nich badań, w szczególności na potrzeby pracy dyplomowej. 

O mini-grant mogą ubiegać się studenci:
 • studenci II roku studiów I stopnia – w przypadku ubiegania się o pokrycie kosztów szkoły letniej w Grazu 
 • III roku studiów I stopnia (amerykanistyka, latynoamerykanistyka, migracje międzynarodowe) 
 • I oraz II roku studiów II stopnia (amerykanistyka, migracje międzynarodowe), którzy nie powtarzali wcześniej roku i których średnia ocen ze studiów nie jest niższa niż 4,3. W przypadku studentów I stopnia pod uwagę jest brana łączna średnia ocen z I i II roku studiów, natomiast w przypadku studentów I roku studiów II stopnia – średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia. W wypadku kandydatów studiujących na II roku studiów II stopnia uwzględniana jest średnia ocen z I roku studiów. 

Pula środków przeznaczonych na mini-granty w roku kalendarzowym 2023 wynosi 6.500 zł. Maksymalna wysokość finansowania, o którą można się ubiegać, to:

 • na studiach I stopnia: 2.000 zł    
 • na studiach II stopnia: 2.500 zł   

Nabór odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania rocznej puli środków.

Mini-grant można przeznaczyć na:

 • dofinansowanie szkoły letniej w Grazu organizowanej w ramach Programu CEEPUS (pokrycie części kosztów niepokrywanych przez program) – oferta dla studentów II i III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich (w przypadku aplikacji studentów III roku I stopnia oraz II roku studiów II stopnia wyjazd musi nastąpić przed obroną pracy dyplomowej)
 • udział z referatem/posterem w międzynarodowych lub krajowych konferencjach, sympozjach lub seminariach związanych z tematyką projektu (opłata konferencyjna, koszty podróży, koszty pobytu),
 • udział w warsztatach metodologicznych lub specjalistycznych szkoleniach związanych z tematyką projektu (pracy dyplomowej) (opłata za udział w szkoleniu, koszty podróży, koszty pobytu),
 • kwerendę w archiwum lub specjalistycznej bibliotece (koszty podróży, koszty pobytu),
 • korektę językową referatu na konferencję międzynarodową lub sesję w języku obcym na konferencji krajowej, korektę językową lub tłumaczenie publikacji (artykuł, recenzja naukowa) w języku angielskim lub hiszpańskim (w uzasadnionych przypadkach również w innym języku obcym), przy czym maksymalna stawka przyjęta za znormalizowaną stronę tłumaczeniową (1800 znaków ze spacjami) wynosi:
 1. korekta: język angielski: 30 zł brutto, inne języki obce: 35 zł brutto,
 2. tłumaczenie: język angielski: 55 zł brutto, język hiszpański: 60 zł brutto, inne języki obce: 50 zł brutto.
Rozliczenie korekty językowej/tłumaczenia następuje wyłącznie w oparciu o fakturę.

Ocenie przez każdego członka komisji podlegają: 
 • CV (max. 5 pkt), 
 • opis projektu, ze wskazaniem celów oraz przewidywanych rezultatów (max. 5 pkt),
 • dotychczasowa aktywność naukowa (udział w wymianach akademickich, działalność w kole naukowym, udział w konferencjach, itp.) (max. 4 pkt), uzasadnienie kosztów (max. 3 pkt).
O ostatecznym miejscu w rankingu decyduje suma punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji oraz dotychczasowa średnia ocen ze studiów. Do sumy punktów uzyskanych w ocenie komisji, dodawana jest średnia ocen ze studiów.
Do dokumentów należy dołączyć opinię promotora dotyczącą projektu lub (w przypadku studentów I roku studiów II stopnia) wykładowcy, który wyraża zgodę na udzielenie dokładnej informacji na temat kandydatki/kandydata oraz oświadczenie Wnioskodawcy o niefinansowaniu działań wskazanych we wniosku z innych źródeł. 
 
Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja konkursowa w składzie:
 • Dyrektor IAiSP
 • Pełnomocnik Dziekana WSMiP ds. ogólnych w IAiSP
 • Zastępca dyrektora IAiSP ds. dydaktycznych 
 • Koordynator 
 
Jeśli członek komisji konkursowej jest jednocześnie opiekunem kandydata do stypendium, oceny zgłoszenia dokona inna, wskazana przez komisję osoba.
Decyzja komisji jest ostateczna. 
Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu (liczba uzyskanych punktów, miejsce na liście rankingowej oraz ostateczny wynik – uzyskanie lub nieuzyskanie mini-grantu) drogą mejlową. 
 
Zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów przyjmuje koordynatorka programu dr Monika Sawicka monika.sawicka@uj.edu.pl przez Sekretariat IAiSP UJ.

 1. list przewodni zgłoszenia do konkursu (zawierający dane osobowe i kontaktowe, imię i nazwisko promotora pracy dyplomowej lub, w przypadku studentów I roku II stopnia, wykładowcy, który wyraża zgodę na udzielenie dokładnej informacji na temat kandydatki/kandydata),
 2. CV – ze szczególnym wskazaniem na dodatkową aktywność naukową (działalność w kołach naukowych; udział w konferencjach, seminariach i podobnych wydarzeniach naukowych oraz w ich organizacji; publikacje; stypendia i wyjazdy zagraniczne, w tym studia zagranicą),
 3. szczegółowy opis projektu, prezentujący projekt badawczy z uwzględnieniem następujących podpunktów: tytuł (planowanej pracy licencjackiej/magisterskiej), streszczenie tematu, problem badawczy (z celem, tezami/hipotezami), pytania badawcze, uzasadnienie wyboru tematu, metodologię, przegląd literatury przedmiotu (całość nie dłuższa niż 3 strony),
 4. kosztorys projektu
 5. opinię promotora pracy dyplomowej (w przypadku studentów III roku studiów I stopnia oraz II roku studiów I stopnia) lub wykładowcy, który wyraża zgodę na udzielenie dokładnej informacji na temat kandydatki/kandydata (w przypadku studentów I roku II stopnia),
 6. zaświadczenie o średniej ze studiów.    

Realizację mini-grantów nadzoruje Koordynator.
Warunkiem realizacji grantu jest podpisanie oświadczenia o realizacji projektu, a także wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez IAiSP (strona www, media społecznościowe itp.) wizerunku Beneficjenta i wiadomości na temat projektu w celach informacyjnych i promocyjnych. 
Rozliczenie grantu musi nastąpić do ostatniego dnia, w którym Wnioskodawca ma status studenta IAiSP UJ, jednak nie później niż do 30 września. Beneficjent jest również zobowiązany do złożenia raportu z realizacji mini-grantu. W wypadku nierozliczenia grantu, grantobiorca jest zobowiązany do zwrotu wydatkowanej kwoty.  
 
Sposób rozliczenia 
1. Wyjazd zagraniczny (konferencja, warsztaty)
Rezerwacji biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych związanych z zagraniczną podróżą służbową należy dokonywać wyłącznie za pośrednictwem firmy, z którą UJ w danym momencie ma podpisaną umowę.   
Minimum 21 dni przed planowanym wyjazdem należy złożyć w sekretariacie IAiSP wniosek wyjazdowy.
Do wniosku należy dołączyć:
 • zaproszenie (list, fax, e-mail) określające zakres świadczeń zapewnianych przez stronę przyjmującą lub
 • program konferencji/warsztatów wraz z tytułem zgłoszonego referatu/plakatu.
Rozliczenie wyjazdu: Najpóźniej do 14 dniu od powrotu należy zgłosić się do Działu Współpracy Międzynarodowej z kartami pokładowymi (mogą być w wersji elektronicznej) w celu rozliczenia wyjazdu.
 
2. Wyjazd krajowy 
Najpóźniej 7 dni przed wyjazdem należy pobrać z sekretariatu IAiSP druk delegacji, który musi zostać podbity przez organizatorów konferencji/warsztatów.
Rozliczenie opłaty za udział w konferencji/warsztatach następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez organizatorów na nabywcę Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31 – 007 Kraków, NIP 675-000-22-36. 
W przypadku, gdy konferencja jest organizowana przez jednostkę UJ należy uzyskać notę wewnętrzną wystawioną na IAiSP UJ.  
Rozliczenie kosztów podróży następuje na podstawie biletów.
 
Najpóźniej 14 dni od powrotu należy złożyć w sekretariacie:
 • podbitą delegację
 • bilety
 • fakturę za opłatę konferencyjną
Zwrot wszystkich kosztów na konto podane przez studenta następuje po powrocie z wyjazdu 
i przedstawieniu odpowiednich dokumentów.
 
3. Korekta językowa tekstu 
Rozliczenie opłaty za korektę artykułu lub referatu następuje na podstawie faktury VAT wystawionej na Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31–007 Kraków, NIP 675-000-22-36.