Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Prof. Radosław Rybkowski

Prof. Radosław Rybkowski

Prof. Rybkowski holds a Polish terminal degree (habilitated doctor) in Social Science (this degree was granted to him by the Faculty of International and Political Studies in 2013, the first in Social Science in the history of the faculty) and a PhD in Literature (Jagiellonian University, 2000). He graduated from the Institute of Polish Philology in 1995, specializing in Theatre Studies. Since January 2016, he has been a member of the Polish Accreditation Committee (Social and Legal Science).

Functions:

 • JU Rector’s Proxy for teaching quality assurance
 • Future University Lab coordinator
 • Core team Una Europa Future University Lab
 • “Ars Docendi” Council of the Rector's Educational Development Fund
 • Team for the analysis of study programs at the Jagiellonian University
 • Head of the English-language doctoral study program at the Faculty of International and Political Studies
 • Head of the Chair of American Culture
 • Director of the Institute (2016-2020)

Interests:

 • The interplay of politics and culture in the United States
 • Higher Education Policy (comparative perspective: North American versus Europe)
 • History of American theatre (mainly musical)

Web Content Display Web Content Display

Publications

2012, Ziemią i pieniędzmi. Początki federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1787-1890 (“Through Land and Money: The Beginnings of the Federal Post-Secondary Education Policy in the United States of America”), Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 242 pages.

2011, Upadek stopni/Stopnie upadku. Problemy amerykańskiego szkolnictwa wyższego (“The Decline of Degrees/Degrees of Decline: Issues in American Higher Education”), Krakow: Wydawnictwo WAM, pp. 223.

 

2021, Linkages between Academic Culture and Management in Polish Higher Education, [in:] Sustaining the Future of Higher Education, eds. Bruno Broucker, Rosalind Pritchard, Göran Melin and Clare Milsom, vol. 2, Leiden: Brill, DOI: 10.116/9789004467804_009, pp. 136-152 (with Aleksandra Lis)

2019, Uniwersytet współpracujący: nauka we współpracy ze społeczeństwem (“The Cooperating University: Research in Cooperation with Society”), [in:] Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego (“The Cooperation of Post-Secondary Schools and Non-Government Organizations as the Driving Force Behind Civic Society Through the Use of the Potential of Cultural Heritage”), eds. M. Banaś, F. Czech, M. Kołaczek, Krakow: Księgarnia Akademicka

2014, Between Equity and Opportunity: The Decline of the Great Equalizer, [in:] The United States as a Divided Nation: Past and Present, eds. Marcin Grabowski, Kryštof Kozák, György Tóth, Frankfurt am Main, Peter Lang Edition, 2014, pp. 119-132

2014, 1776. Polityka w teatrze (“1776: Politics in the Theater”), [in:] Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki (“The Ideas, Institutions, and Political Practice of the United States of America”), Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 367-374.

2012, Komu potrzebne są państwa upadłe? (“Who Needs Failed States?”), [in:] Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych (“The Problem of Failed States in International Affairs”), eds. Robert Kłosowicz, Andrzej Mania, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 13-23.

2012, Święta misja Ameryki. Wpływ purytańskich przekonań na życie polityczne Stanów Zjednoczonych (“America’s Holy Mission: The Influence of Puritan Convictions on the Political Life of the United States”), [in:] Amerykomania, Vol. 2, eds. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 761-768.

2011, Problematyczna wolność uczelni. Prezydentura Ronalda Reagana a początki nowego myślenia o uczelni (“The Problematic Freedom of the University: The Presidency of Ronald Reagan and the Beginnings of New Thinking About the University”), [in:] Ronald Reagan. Nowa odsłona w 100-lecie urodzin (“Ronald Reagan: A New Perspective on the Centennial of His Birth”), ed. Piotr Musiewicz, Krakow: Ośrodek Myśli Politycznej, pp. 75-87.

2011, Meaningless History: The Use of History in the American Musical, [in:] The American Uses of History: Essays on Public Memory, eds. Tomasz Basiuk, Sylwia Kuźma-Markowska, Krystyna Mazur, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, pp. 53-61.

2011, Higher Education, Greater Opportunity: The Role of Higher Education in Securing Economic Growth (Japan, South Korea), [in:] The Competitiveness of Economies in the Asia-Pacific Region: Selected Problems, ed. Przemysław Skulski, Wroclaw: Publishing House of Wroclaw University of Economics, pp. 79-89.

2009, W cieniu Wielkiego Brata (“In the Shadow of Big Brother”), [in:] Nowe kino kanadyjskie (“New Canadian Cinema”), ed. Tom McSorley, Krakow: Korporacja Ha-Art, pp. 7-12.

2009, Technology for Theatre: How Inventions Changed Nineteenth-Century American Theatre, [in:] Tools of Their Tools: Communications Technologies and American Cultural Practice, eds. Grzegorz Kość, Krzysztof Majer, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, pp. 285-293.

2009, Uczelnie wobec globalizacji (“Universities and Globalization”), [in:] Globalizacja – nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji (“Globalization: An Unbearable Likeness? The World and Its Institutions in the Process of Uniformization”), eds. Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 391-408.

2009, Education for Growth: The Case of the USA, [in:] Актуальные проблемы бизнесобразования: материалы VIII Междунар.науч.-практ.конф., 23-24 апр.2009 г.,Минск/Бел.гос.ун-т, Ин-т бизнеса и менеджмента технологий / редкол.: В.В.Апанасович (гл.ред.) – Минск: "Интегралполиграф", pp. 248–251.

2007, GATS, Higher Education, and U.S. Foreign Policy, [in:] U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, Practice, eds. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Łukasz Wordliczek, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 549-556.

2006, Uniwersytety jako element amerykańskiego modelu gospodarczego (“Universities as an Element of the American Economic Model”), [in:] Amerykański model rozwoju gospodarczego (“The American Model of Economic Development”), eds. Wojciech Bieńkowski, Mariusz J. Radło, Warsaw: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, pp. 62-68.

2006, Wykształceni Polacy w Unii Europejskiej (“Educated Poles in the European Union”), [in:] Polonia i Polacy w krajach Unii Europejskiej (“The Polish Diaspora and Poles in the Countries of the European Union”), eds. Marek Nadolski, Witold Rybczyński, Pułtusk: Akademia Humanistyczna, pp. 67-74.

2006, Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju Stanów Zjednoczonych (“The Role of Higher Education in the Development of the United States”), [in:] Amerykańska demokracja w XXI wieku (“American Democracy in the Twenty-First Century”), eds. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 283-289.

2005, 'To Be of Not to Be:' The Women of Nineteenth Century American Theatre, [in:] The United States and Europe: Conflict Versus Collaboration, eds. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Katarzyna Spiechlanin, Łukasz Wordliczek, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 105-110.

2005, Globalizing the University or, How Canadian is Canadian Higher Education?, [in:] Place and Memory in Canada: Global Perspectives, Krakow: Polska Akademia Umiejętności, pp. 447-454.

1999, Nagość i rytuał: „Paradise Now" Living Theatre (“Nudity and Ritual: The Paradise Now Living Theater”), [in:] W stronę rytuału. Od Yeatsa do Węgajt (“Towards the Ritual: From Yeats to Wegait”), ed. Małgorzata Sugiera, Krakow: Księgarnia Akademicka, pp. 83-96.

1997, Broadwayowski teatr reżysera: „Tramwaj zwany pożądaniem" w inscenizacji Elii KazanaB (“Director’s Theater on Broadway: A Streetcar Named Desire as Directed by Elia Kazan”), [in:] Arcydzieła inscenizacji. Od Reinhardta do Wilsona (“Masterpieces of Theatrical Performance: From Reinhard to Wilson”), eds. Krzysztof Pleśniarowicz, Małgorzata Sugiera, Krakow: Księgarnia Akademicka, pp. 35-52.

2022, Emocje w królestwie racjonalności. O roli emocji w działaniach krakowskich uczelni, "Relacje Międzykulturowe – Intercutural Relations”, 1 (11), https://doi.org/10.12797/RM.01.2022.11.03, pp. 41-60 (with Aleksandra Lis).

2021, The COVID-19 Pandemic as an Opportunity for a Permanent Reduction in Civil, “Studia Iuridica Lublinensia”, XXX (4), DOI: 10.17951/sil.2021.30.4.77-109, pp. 78-108 (with Paweł Chmielnicki, Dobrochna Minich, Michał Stachura, and Konrad Szocik).

2019, Stosunki międzynarodowe w szkole wyższej. Praktyka (“International Relations at the University: Practice”), "Sprawy międzynarodowe", 72, No. 1.

2018, Justyna M. Bugaj, Radosław Rybkowski, The Use of International Rankings in the Formulation of Universities’ Strategic Goals: The Polish Perspective, "Journal of Economics and Management" 34 (4)/2018, pp. 39-57.

2014, The University Experience as Community Building, "Humanities and Social Sciences Latvia", Vol. 22, Issue 2 (Autumn-Winter 2014), pp. 4-13.

2013, Prawo do edukacji. Przykład szkolnictwa wyższego Argentyny, Brazylii i Chile (“The Right to Education: The Examples of Higher Education in Argentina, Chile, and Brazil”), "Horyzonty Wychowania", No. 12 (24), pp. 219-237.

2013, Exploring the Future, "Horyzonty Polityki/Horizons of Politics", No. 4 (9), pp. 15-26.

2013, The Europeanization of European Universities: Between Two Currents of Changes, "Horyzonty Polityki", No. 4 (8), pp. 111-123.

2012, Przekazywanie zrozumienia. Komunikowanie w szkolnictwie wyższym (“Transmitting Understanding: Communication in Higher Education”), "Horyzonty Wychowania", No. 11 (21), pp. 115-128.

2011, Dyskurs strachu? Jak się nie bać współczesnych mediów (“A Discourse of Fear? How to Not Fear the Contemporary Media”), "Horyzonty Wychowania", No. 10 (19), pp. 43-56.

2011, Chciwość.edu. Chciwość, uniwersytety i polityka – amerykańskie uczelnie w Zatoce Perskiej (“Greed.edu: Greed, the Universities, and Politics – American Universities in the Persian Gulf”), "Horyzonty Polityki", No. 2 (2), pp. 223-239.

2010, Empty Promises, Empty Wallets, Pockets Full of Debts, "Politeja", Vol. 13, pp. 251-265.

2009, Czy uczelnia daje do myślenia? Amerykańskie definiowanie ogólnego wykształcenia w college'ach (“Does the University Promote Critical Thinking? The United States Definition of Liberal Education Offered at Colleges”), "Horyzonty Wychowania", No. 8, (16), pp. 41-59.

2009, The Autonomy of American Colleges, "Ad Americam", Vol. 10, pp. 75-88.

2008, Wielkie wybieranie (“The Great Choosing”), "Krakowskie Studia Międzynarodowe", No. 3, pp. 9-13.

2006, Rola ogólnego wykształcenia wyższego w społeczeństwie wiedzy (“The Role of General Higher Education in the Modern Knowledge Society”), "Nauka i szkolnictwo wyższe", No. 2/28, pp. 27-33.

2005, After Affirmative Action, "Ad Americam", Vol. 6, pp. 31-35.

2003, NAFTA and National Identity, "Ad Americam", Vol. 4, pp. 49-56.

2001, Entertainment or Enterprise? (Law and American Commercial Theatre), "Ad Americam", Vol. 2, pp. 94-99.

2000, Gentlemani rozmawiają o pieniądzach: Perspektywy nauczania zarządzania kulturą w USA (“Gentlemen Talking About Money: The Perspectives on Teaching Cultural Management in the United States”), "Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych", pp. 13-20.

2015, Eyes on America: II, Wydawnictwo AT, Krakow.

2011, Miroslava Adamik Šimegová, Rozwiązywanie emocjonalnych problemów dzieci w szkole podstawowej (“Treating the Emotional Problems of Elementary School Students”), [in:] "Horyzonty Wychowania", No. 10 (19), pp. 167-187.

2010, Malcolm Macmillan, Lęk i afekt w psychoanalizie (“Anxiety and Affect in Psychoanalysis”), [in:] "Horyzonty Wychowania", No. 9 (18), pp. 21-33.

2011, Antoni Verger, GATS and the Global Politics of Higher Education, New York: Routledge, 2009 / rev. [in:] "Horyzonty Polityki", No. 2, pp. 397-401.

2011, Klaus Dodds, Geopolitics: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2007 / rev. [in:] "Horyzonty Polityki", No. 2, pp. 433-434.

2010, Wspieranie lokalnego szkolnictwa wyższego po amerykańsku (“Supporting Local Higher Education the American Way”), [in:] Third Conference Małopolska otwarta na wiedzę (“Lesser Poland Open to Knowledge”), Krakow: Lesser Poland Labor Office, pp. 13-15.

Web Content Display Web Content Display

Research projects and media

 • Horizon 2020, member of the research team in the project: RiTrain Plus (Research Infrastructure Training Plus) under the framework of: “Support for Policy and International Cooperation”

Twice, the Polish-American Fulbright Commission Fellow

 • 2004 – Fulbright Institute for the Studies of the Civilization of the United States
 • 2009 – The Emergence of US Federal Higher Education Policy (New York University)

Twice, the recipient of the Ministry of Foreign Affairs and International Trade of Canada grants

 • 2010 – Canadian Higher Education Policy (York University)
 • 2012 – The Canadian Political System: Balancing Federal-Provincial Powers (York University)