Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Prace dyplomowe i egzamin dyplomowy

UWAGA!

​3 tygodnie przed planowaną obroną:

 • 3 tygodnie przed planowaną obroną, jednak nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów, student zobowiązany jest złożyć w sekretariacie IAiSP oświadczenie dotyczące tytułu pracy dyplomowej. Oświadczenie musi być podpisane przez autora pracy i promotora.
 • 3 tygodnie przed planowaną obroną, jednak nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów, student wprowadza do systemu AP (Archiwum Prac) streszczenie, słowa kluczowe, plik z pracą w formacie PDF zgodnie z instrukcją podaną na stronie www.apd.uj.edu.pl.

10 dni przed wyznaczonym terminem obrony, ale najpóźniej do końca września (zgodnie z regulaminem studiów), należy złożyć w sekretariacie IAiSP:

 • wniosek o wydanie odpisów dyplomów poświadczających ukończenie studiów
 • wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na języki obce (niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumenty w przyszłości).
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu lub odpisów dyplomów poświadczających ukończenie studiów - w przypadku, gdy student jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za dyplom lub odpisy dyplomów poświadczających ukończenie studiów na mocy odrębnych przepisów lub złożył wniosek o wydanie odpisów dyplomów poświadczających ukończenie studiów, za które na mocy odrębnych przepisów pobiera się opłatę
 • informacja o planowanej obecności innych osób w trakcie egzaminu dyplomowego - w przypadku, gdy egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a obecność innych osób wynika z ustalonych z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ warunków adaptacji egzaminu dyplomowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których student brał udział, w szczególności o dostarczeniu dokumentów i złożeniu oświadczeń wymaganych ww. regulaminami, potwierdzone przez właściwą jednostkę administracji ogólnouczelnianej UJ–w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia

Formularze do wypełnienia w AP

 • wypełnienia w systemie AP formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy;
 • zatwierdzenia oświadczeń o samodzielności i oryginalności przygotowywanej pracy oraz że nie zawiera ona informacji podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych;

Zachęcamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Biuro Karier UJ - do wypełnienia elektronicznie po zalogowaniu w USOSWEB.

Do egzaminu dyplomowego dopuszcza się wyłącznie studentów, których praca została zatwierdzona przez promotora i zrecenzowana, tj. posiada w systemie AP status „5-praca gotowa do obrony” (§ 5 Zarządzenia nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac).

​Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy (na studiach licencjackich i magisterskich) ma formę ustną. Przeprowadza go komisja, w skład której wchodzą przewodniczący, recenzent i promotor. Członkowie Komisji zadają pytania odnoszące się do problematyki pracy dyplomowej oraz tematyki zawartej w programie studiów.

Zarządzenia i komunikaty

 • Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac   
 • Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 stycznia 2021 roku w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

Dodatkowe informacje dotyczące wypełnienia formularza do Biura Karier:

Biuro Karier realizuje ogólnouczelniany projekt badań Losy absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W związku z tym zwraca się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w tych badaniach. Monitorowanie karier absolwentów oraz sposobu wykorzystywania przez nich wiedzy akademickiej w praktyce pozwala Uczelni na bieżąco dostosowywać ofertę edukacyjną do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, tak aby studenci mogli w pełni realizować swoje cele zawodowe. Badania mają charakter poufny.

Uroczysta promocja absolwentów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych:

Od 2009 r. organizowane jest uroczyste zakończenie studiów magisterskich i promocja Absolwentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Odbywa ono się na przełomie końca jednego i początku kolejnego roku akademickiego (wrzesień-październik) i ma miejsce w reprezentacyjnej Auli Collegium Novum.

 

Download files
pdf
Wniosek o wydanie dodatkowych odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020*
pdf
Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020
doc
Oświadczenie dotyczące tytułu pracy dyplomowej
doc
Wzór strony tytułowej
pdf
Wymogi wobec prac dyplomowych w IAiSP od roku akademickiego 2021/22
pdf
Zasady sporządzania przypisów bibliograficznych
pdf
Egzamin dyplomowy
pdf
Oświadczenie ZintegrUJ