Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

For students

Web Content Display Web Content Display

Prace dyplomowe i egzamin dyplomowy

​3 tygodnie przed planowaną obroną:

  • ​3 tygodnie przed planowaną obroną, jednak nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów, student zobowiązany jest do dostarczenia do sekretariatu IAISP oświadczenia dotyczącego tytułu pracy dyplomowej. Oświadczenie musi być podpisane zarówno przez autora pracy jak i promotora.
  • ​3 tygodnie przed planowaną obroną, jednak nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów, student wprowadza do systemu AP (Archiwum Prac) streszczenie, słowa kluczowe, plik z pracą w formacie PDF zgodnie z instrukcją podaną na stronie www.apd.uj.edu.pl.

10 dni przed wyznaczonym terminem obrony, ale najpóźniej do końca września (zgodnie z regulaminem studiów), w sekretariacie należy złożyć:

  • Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na języki obce (niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumenty w przyszłości).
  • Cztery fotografie do dyplomu - dyplom w języku polskim; każdy dodatkowy odpis w języku obcym, to dodatkowe zdjęcie (wielkość zdjęć 45 mm na 65 mm.). Uwaga! Studenci, których obrona odbędzie się po 1 października 2019 roku nie przynoszą zdjęć 
  • Ankieta do Biura Karier (dostępna na USOSWEB w zakładce dla wszystkich )
  • Potwierdzenie opłaty za dyplom: (dyplom w j. polskim - 60 zł; każdy dodatkowy odpis w języku obcym – 40 zł). Numer konta do wpłaty za dyplom udostępnia sekretariat.
  • Podpisane oświadczenie z systemu APD czyjego autorstwa jest praca wraz z numerem pracy (dostępny na stronie APD po wprowadzeniu pracy do systemu) zgodne z Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac.

Do egzaminu dyplomowego dopuszcza się wyłącznie studentów, których praca została zatwierdzona przez promotora i zrecenzowana, tj. posiada w systemie AP status „5-praca gotowa do obrony” (§ 5 Zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

​Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy (na studiach licencjackich i magisterskich) ma formę ustną. Przeprowadza go komisja, w skład której wchodzą przewodniczący, recenzent i promotor. Członkowie komisji zadają pytania odnoszące się do problematyki pracy dyplomowej oraz tematyki zawartej w programie studiów. 

Dodatkowe informacje dotyczące obowiązku wypełnienia formularza do Biura Karier:

Biuro Karier realizuje ogólnouczelniany projekt badań Losy absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W związku z tym zwraca się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w tych badaniach. Monitorowanie karier absolwentów oraz sposobu wykorzystywania przez nich wiedzy akademickiej w praktyce pozwala Uczelni na bieżąco dostosowywać ofertę edukacyjną do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, tak aby studenci mogli w pełni realizować swoje cele zawodowe. Badania mają charakter poufny.

Uroczysta promocja absolwentów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych:

Od 2009 r. organizowane jest uroczyste zakończenie studiów magisterskich i promocja Absolwentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Odbywa ono się na przełomie końca jednego i początku kolejnego roku akademickiego (wrzesień-październik) i ma miejsce w reprezentacyjnej Auli Collegium Novum. 

Informacja na temat uroczystości w dniu 8 października 2019 r. 

Download files
doc
Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na języki obce (obrony do 30.09.2019)
pdf
Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na języki obce (obrony od 01.10.2019)
doc
Oświadczenie dotyczące tytułu pracy dyplomowej
doc
Wzór strony tytułowej
pdf
Regulamin nagrody za najlepszą pracę magisterską
pdf
Wymogi wobec prac dyplomowych w IAiSP