Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Badania dr hab. Małgorzaty Zachary-Szymańskiej, prof. UJ

Badania dr hab. Małgorzaty Zachary-Szymańskiej, prof. UJ

W poszukiwaniu synergii. Globalne przywództwo polityczne.

Prowadzone badania dotyczą przywództwa politycznego na poziomie globalnym. Służą one rozpoznaniu mechanizmów, składających się na potencjał ochrony globalnych dóbr wspólnych.

System międzynarodowy znajduje się w momencie przekształcenia. Liberalny ład międzynarodowy kończy się wraz w utratą bezwzględnej przewagi przez Stany Zjednoczone. Reguły polityki międzynarodowej również zmieniają się, a rywalizacja o władzę i zasoby przebiega z coraz większą intensywnością. W debacie na temat kondycji ładu globalnego coraz częściej pojawia się kategoria próżni przywództwa - braku nie tylko aktora, który zdolny byłby kreować reguły porządkujące relacje, ale też długofalowej wizji wyznaczającej cele i wyobrażenia ładu międzynarodowego w przyszłości. Jednak przywództwo jako kategoria analityczna w literaturze stosunków międzynarodowych pojawia się rzadko, w przeciwieństwie do studiów z zakresu zarządzania i organizacji, gdzie stało się ono jednym z najważniejszych punktów odniesienia. Jednak, nie tylko firmy, ale wszystkie organizacje społeczne zglobalizowały się w czasie ostatnich dekad. Decyduje o tym nie tylko liczba i skala różnorodnych interakcji, ale również pogłębiająca się zależność od procesów globalnych. Załamanie liberalnego ładu międzynarodowego w warunkach głębokiej współzależności, tworzy jakościową nową sytuację, w której zagadnienie przywództwa zyskiwać będzie na znaczeniu. Potrzeby ochrony globalnych dóbr wspólnych wymagają koordynacji działań, tworzenia płaszczyzny negocjacyjnej i ciągłego uzgadniania interesów wielu aktorów zainteresowanych korzystaniem z nich. Bezprecedensowa w historii świata skala przepływów ludzi, kapitału, dóbr i wiedzy, w połączeniu ze zróżnicowaną grupą aktorów, którzy w różnych obszarach wywierać mogą wpływ na rzeczywistość międzynarodową, tworzy nowe ramy przywództwa globalnego. Jego znaczenie określone jest rozpoznanymi już i nowymi rolami, których zakres rozciąga się od sprawowania władzy, poprzez inicjowanie zmiany społecznej, wypracowywanie reguł działania, organizowanie zbiorowego uczenia się, podtrzymywania wizji, w warunkach dyfuzji kulturowej, konfliktu i rozbieżności.

Prowadzone badania mają dalekosiężne znaczenie, nakierowane są na pozyskanie wiedzy na temat jakościowych zmian środowiska międzynarodowego i warunków skuteczności realizowania celów w tym środowisku. Zmierzają one do wskazania strategii przywódczych, które okażą się skuteczne w nowych realiach globalnych, szczególnie w warunkach, w których globalizacja przestała być wiodącym projektem politycznym. Coraz większa niepewność co do zasad międzynarodowej gry, w połączeniu z coraz większymi oczekiwaniami odnośnie skuteczności i wszechstronności oddziaływań państwa narodowego, wywołała falę nacjonalizmu, populizmu, z którą zmaga się świat zachodni. Popularne jeszcze w latach 90. XX wieku polityki umiędzynarodowienia, w coraz większym zakresie zastępowane są izolacjonizmem.

W tej sytuacji ochrona globalnych dóbr publicznych i negocjowanie strategii umożliwiających koordynację globalnych przepływów ludzi, kapitału, dóbr i wiedzy stało się zadaniem bardziej złożonym, niż kiedykolwiek wcześniej.

Prowadzone badania spotkały się z zainteresowaniem międzynarodowego i krajowego środowiska naukowego, czego wynikiem są następujące publikacje i przyznane granty:

  1. The Millennial generation in the context of political power: A leadership gap?, „Leadership” 2(16), ss. 241-258, 2020. Artykuł na łamach jednego z najbardziej renomowanych czasopism naukowych poświęconych studiom nad przywództwem. Punktem wyjścia jest tu analiza specyfiki pokolenia zachodnich Millennialsów (urodzeni pomiędzy 1980 a 2000 rokiem), w podejmowaniu przez nich aktywności politycznej i obywatelskiej.
  2. Global Political Leadership: In Search of Synergy. Routledge. Rethinking Globalization Series. Monografia, która będzie pierwszą próbą ujęcia wielowątkowego przywództwa w relacjach globalnych ukaże się w 2022 roku.
  3. „Przywództwo dla ochrony globalnych dóbr publicznych” mini-grant w ramach Global Trends Lab (GTL) – „Świat w okresie turbulencji – wyzwania polityki i bezpieczeństwa”, Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, 2021. Realizowane w ramach grantu badania będą kontynuacją dotychczas poruszanych wątków i skupiać się będą szczególnie wokół kwestii odpowiedzialności i możliwości wpływu aktorów gospodarczych (firm, i korporacji) na kwestie ochrony globalnych dóbr publicznych.
  4.  „Holokaust w praktykach i narracjach przywództwa”, mini-grant w ramach POB Heritage. Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, 2021. W przewidywanych badań zakłada się rozpoznanie mechanizmów, na bazie których pamięć o Holokauście - jako upadku cywilizacyjnych wartości Zachodu, wpisana jest w praktyki przywódcze i sposobów, w jaki kształtuje wyobrażenia na temat władzy, odpowiedzialności wobec wspólnoty czy doskonalenia charakteru.

dr hab. Małgorzata Zachara-Szymańska, prof. UJ

Web Content Display Web Content Display