Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

March 2024

20240306
Previous week
Next week

Rasa, etniczność i język: dylematy panamerykańskie

Date: 06.03.2024
Start Time: 13.15-14.45
Place: Reymonta 4, sala 37

Dr Anna Bendrat, Dr Ewa Antoszek, Dr Izabella Kimak

  • Dr Anna Bendrat: Dwie historie, dwie konstytucje, dwie Ameryki: współczesne dylematy wokół rasy w Stanach Zjednoczonych
  • Dr Ewa Antoszek: Przekraczając granice: Latynosi w Stanach Zjednoczonych
  • Dr Izabella Kimak: Etniczność od kuchni, czyli jesteś tym, co jesz. O Polakach w Ameryce

Członkinie Center For American Studies z Katedry Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przedstawią trzy perspektywy na rasę i etniczność w kontekście współczesnej retoryki panamerykańskiej.

Pierwsza perspektywa dotyczy kwestii języka emocji w polityce dotyczącej mniejszości. Czy dyskryminacja ze względu na pochodzenie rasowe w Stanach Zjednoczonych to kwestia przeszłości? Badania wykazują, że zwolennicy Partii Republikańskiej bardziej niż Demokraci skłonni są odrzucać istnienie strukturalnej dyskryminacji wobec Afroamerykanów, zarówno w relacjach z policją, jak i w sferze społeczno-ekonomicznej. Problem ten postara się zgłębić dr Anna Bendrat, pokazując, że podział między Republikanami a Demokratami w postrzeganiu problemu rasizmu systemowego wpływa nie tylko na polityczne decyzje, takie jak zaniechanie dochodzeń dotyczących reakcji policji na incydenty z udziałem osób o innym niż biały kolorze skóry. Różnice te rzucają światło na złożoność współczesnej debaty publicznej w Stanach Zjednoczonych, w której podział na dwa obozy zaczyna przypominać starcie dwóch alternatywnych rzeczywistości, gdzie te same fakty zyskują zupełnie odmienne interpretacje, a emocja bierze górę nad racją.

W drugiej części wykładu dr Ewa Antoszek skupi się na sytuacji Latynosów w Stanach Zjednoczonych z perspektywy granic, które napotykają i muszą pokonywać w swoim życiu. Wychodząc od definicji pojęć „granicznych” spróbujemy przeanalizować w jaki sposób granice maja wpływ na sytuacje Latynosów mieszkających w USA. Analizę rozpoczniemy od granicy politycznej między Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi oraz pogranicza meksykańsko-amerykańskiego w kontekście dwóch paradygmatów – imigranckiego i rdzennego/rodzimego (immigrant vs. indigenous paradigms). Tutaj też omówimy fizyczne znaczniki granic i to jaki wpływ mają one na lokalne społeczności, które żyją w ich cieniu. Następnie poruszona będzie kwestia tzw. trzeciej granicy, metaforycznego pojęcia, zdefiniowanego przez Mike’a Davisa. Dwa ostatnie zagadnienia, to tzw. szeroka południowa granica (great South border), którą w ostatnich latach stał się Meksyk dla migrantów z krajów wysuniętych na południe od Meksyku, zwłaszcza z Trójkąta Północnego (Gwatemali, Hondurasu i Salwadoru). Końcowa część prezentacji skupi się pokrótce na przykładach prób niwelowania podziałów przez granice przez artystów/ki i aktywistów/ki działających bezpośrednio na granicy meksykańsko-amerykańskiej.

W trzeciej części prelekcji dr Izabella Kimak skupi się na kwestii etniczności od kuchni. Wychodząc od założeń tzw. food studies, dziedziny nauki zajmującej się związkiem między jedzeniem a kulturą, prelegentka zaprezentuje przykłady zjawiska zaobserwowanego przez badaczy Polonii amerykańskiej, a mianowicie polskiej kuchni jako ostatniego bastionu pozwalającego zachować tożsamość przodków, nawet gdy potomkowie imigrantów trzeciego i dalszych pokoleń stracili inne związki z Polską, takie jak znajomość języka polskiego. Burzliwe dyskusje toczone na forach internetowych na temat pierogów i gołąbków są tak naprawdę dysputami o tożsamość i prawo do samookreślenia jako Amerykanie polskiego pochodzenia. Znaczenie polskiej kuchni dla Polonii można również zaobserwować w tekstach literackich autorstwa twórców i twórczyń polskiego pochodzenia, czego ilustracją będzie powieść pt. Wanting to Be Jackie Kennedy autorstwa Elizabeth Kern.

Dr Anna Bendrat

Amerykanistka, specjalistka w dziedzinie retoryki i komunikacji, adiunkt w Katedrze Anglistyki i Amerykanistyki Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jako członkini zespołu badawczego zajmującego się poetyką kognitywną koncentruje swoje zainteresowania na metaforach ciała, pamięci i emocji we współczesnej literaturze i mediach amerykańskich. Jej obecne badania skupiają się na retoryce marginalizowanych tożsamości we współczesnym dramacie amerykańskim. Jest członkinią zarządu Polskiego Towarzystwa Retorycznego i redaktorką dwóch czasopism: Res Rhetorica oraz New Horizons in English Studies. W 2016 roku w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowała książkę zatytułowaną Mowa jest złotem. Amerykański prezydent i retoryka. Od 2020 roku prowadzi badania nad twórczością współczesnych dramatopisarek amerykańskich, w ramach których od 2023 roku realizuje projekt finansowany przez NCN (Miniatura 6) pt. Retoryczna dekonstrukcja kategorii „po-za” („out-side”) we współczesnym dramacie amerykańskim na przykładzie twórczości Martyny Majok i Aleshei Harris.

Dr Ewa Antoszek

Adiunkt w Katedrze Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Posiada również dyplom z amerykanistyki uzyskany w Smith College (Northampton, MA). W swoich badaniach zajmuje się kwestią tożsamości etnicznych, reprezentacjami przestrzeni w literaturze, granicami, ze szczególnym uwzględnieniem granicy meksykańsko-amerykańskiej i sytuacji osób pochodzenia latynoskiego w Stanach Zjednoczonych, a także migracjami i ich skutkami. Jej najnowsze badania dotyczą kwestii wrogościnności (hostipitality). Jest autorką książki „Out of the Margins: Identity Formation in Contemporary Chicana Writings” (Peter Lang, 2012), współredaktorką książki „Inne bębny: Różnica i niezgoda w literaturze i kulturze amerykańskiej” (Wydawnictwo UMCS, 2013) oraz wielu artykułów poświęconych problematyce granic, które zostały wydane zarówno w Polsce, jak i za granicą (głównie w Stanach Zjednoczonych). Dr Antoszek jest członkiem rady redakcyjnej serii wydawniczej Brill/Rodopi "Critical Approaches to Ethnic American Literature". Wraz z prof. Małgorzatą Rutkowską z tego samego Wydziału organizuje konferencję/seminarium "(Re)prezentacje Ameryki" na UMCS. W latach 2021-2023 była członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Studiów Amerykanistycznych. W latach 2022-2023 otrzymała granty badawcze Narodowego Centrum Nauki: NAWA, "Nowe aspekty współczesnej literatury i kultury amerykańskiej" oraz Miniatura 6, "Hostipitality and conviviality: artivism on the U.S.-Mexico border as an example of actions challenging exclusionary practices". Obecnie (1/11/2023 – 31/10/2026) bierze udział w międzynarodowym projekcie „Migration Narratives in European Media: Teaching,Learning, and Reflecting” (MigraMedia).

Izabella Kimak

Adiunktka w Katedrze Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się współczesną literaturą amerykańską, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii rasy, etniczności, płci i seksualności. Autorka monografii pt. Bicultural Bodies: A Study of South Asian American Women’s Literature (Peter Lang, 2013) oraz wielu artykułów naukowych. Współredaktorka kilku tomów i numerów specjalnych czasopism poświęconych współczesnej literaturze i kulturze amerykańskiej. Przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych w zarządzie European Association for American Studies. Członkini Rady Redakcyjnej czasopisma Polish Journal for American Studies. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej i laureatka konkursu NCN OPUS 23 z projektem „Sweet Home Chicago? Wietrzne Miasto a amerykańscy pisarze polskiego pochodzenia”.

Wydarzenie można zaliczyć w ramach programu OSA:

  • Opiekun: mgr Aleksandra Jargiełło
  • Liczba godzin OSA: 2 godziny
  • Forma zaliczenia: sporządzenie krótkiej notatki w języku polskim (max. 500-600 znaków), dotyczącej tematyki wykładu i przesłanie jej mgr Aleksandrze Jargiełło do 20.03.2024Notatki wysłane po tym terminie nie będą przyjmowane. Podpisy na Kartach będą składane wyłącznie w czasie dyżurów mgr Aleksandry Jargiełło.

Wykład kierowany jest do wszystkich Studentek i Studentów IAiSP.