Szkolenie BHP

Od roku 2018/2019 nastąpiła zmiana dotycząca obowiązku realizacji szkolenia w zakresie bhp.
 
Obowiązek ten dotyczy:
1.studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim z wyjątkiem tych osób, które w ramach dotychczasowego kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie ostatnich pięciu lat; 
2.uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim z wyjątkiem tych osób, które w ramach dotychczasowego kształcenia na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie ostatnich pięciu lat. 
Jest to jednoznaczne z tym, że nie zwalnia ze szkolenia na UJ uczestniczenie w zajęciach na innych uczelniach, w ośrodkach szkolenia, zakładach pracy itp.

Nie zwalnia też doktoranta odbycie szkolenia w ramach studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 
Wszyscy studenci i uczestnicy studiów doktoranckich wpisani na pierwszy rok studiów są automatycznie zapisywani na szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów 8 i 15 października 2018 roku. Studenci i uczestnicy studiów doktoranckich wpisani na studia po 15 października 2018 roku powinni zostać zapisani na odpowiedni kurs w USOS przez pracownika dziekanatu lub sekretariatu obsługującego tok studiów.
 
W przypadku niezaliczenia szkolenia BHP, pracownik administracyjny obsługujący tok studiów jest zobowiązany do zapisania studenta lub uczestnika studiów doktoranckich na szkolenie w kolejnym roku akademickim (będzie to możliwe po 8 października). 

Za powtarzanie szkolenia BHP nie jest pobierana opłata. 
 
Szkolenie należy odbyć i przystąpić do zaliczenia w następujących okresach: 
1) 17.10. – 6.11.2018 roku – studenci i uczestnicy studiów doktoranckich Wydziałów: Chemii; Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Biologii; Lekarskiego; Farmaceutycznego; Nauk o Zdrowiu; Geografii i Geologii; 
2) 7.11. – 27.11.2018 roku – studenci i uczestnicy studiów doktoranckich Wydziałów: Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Matematyki i Informatyki; Filozoficznego; Filologicznego; Prawa i Administracji oraz studiów międzykierunkowych; 
3) 28.11. – 18.12.2018 roku – studenci i uczestnicy studiów doktoranckich Wydziałów: Zarządzania i Komunikacji Społecznej; Studiów Międzynarodowych i Politycznych; Polonistyki; Historycznego. 
Informacje dotyczące szkolenia BHP zamieszczamy na stronie: http://www.ibhp.uj.edu.pl/szkolenia/studentow  
 
Pragnę przypomnieć, że:
 
Studentom, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia oraz uczestnikom studiów doktoranckich, którzy rozpoczynają naukę w ramach kolejnych studiów doktoranckich i zostali wpisani do systemu do 14 października 2018 roku, a w ramach dotychczasowego kształcenia w UJ uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHP w okresie ostatnich pięciu lat, system USOS automatycznie przepisuje na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia zaliczenie kursu w zakresie BHP w oparciu o dane z wcześniej odbywanych studiów w formie decyzji na temat wymagań. W takim przypadku pracownik administracyjny dziekanatu lub sekretariatu obsługujący tok studiów potwierdza studentowi – na jego wniosek – odbycie szkolenia w indeksie, a uczestnikowi studiów doktoranckich – na jego wniosek – w indeksie i karcie okresowych osiągnięć doktoranta. 
 
Studenci, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia oraz uczestnicy studiów doktoranckich, którzy rozpoczynają naukę w ramach kolejnych studiów doktoranckich i zostali wpisani do systemu w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 11, a w ramach dotychczasowego kształcenia w UJ uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHP w okresie ostatnich pięciu lat, powinni zgłosić się do dziekanatu lub sekretariatu prowadzącego studia. Pracownik administracyjny dziekanatu lub sekretariatu obsługujący tok studiów przepisuje zaliczenie kursu w zakresie BHP w systemie USOS na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia w oparciu o dane z wcześniej odbywanych studiów. W takim przypadku pracownik administracyjny dziekanatu lub sekretariatu obsługujący tok studiów potwierdza studentowi – na jego wniosek – odbycie szkolenia w indeksie, a uczestnikowi studiów doktoranckich – na jego wniosek – w indeksie i karcie okresowych osiągnięć doktoranta. Szkolenie zaliczone w toku studiów wyższych nie może stanowić podstawy przepisania zaliczenia kursu na studiach doktoranckich, a szkolenie zaliczone w toku studiów doktoranckich nie może stanowić podstawy przepisania zaliczenia kursu na studiach wyższych (nie stosuje się § 1 ust. 2 zarządzenia).
Szkolenie zaliczone w toku studiów wyższych nie może stanowić podstawy przepisania zaliczenia kursu na studiach doktoranckich, a szkolenie zaliczone w toku studiów doktoranckich nie może stanowić podstawy przepisania zaliczenia kursu na studiach wyższych (nie stosuje się § 1 ust. 2 zarządzenia). 
 
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt.
 
Z poważaniem,
Barbara Bryk
Zastępca Kierownika Inspektoratu BHP UJ
 
Tel. 12 422-06-44 w.26
Tel. 12 422-89-39 w.26
Tel. kom. 519-068-328
http://www.ibhp.uj.edu.pl

Data opublikowania: 05.10.2018
Osoba publikująca: Monika Wyroba